Anar Hьseynov 5 Riyaziyyatdan nisbYtYn зYtin test tapşırıqları
Yüklə 1.23 Mb.
tarix29.02.2016
ölçüsü1.23 Mb.
Anar Hьseynov


5

Riyaziyyatdan nisbYtYn зYtin test tapşırıqları

§1. ЗOXLUQLAR
1. A{2,34,25,12,1,0} vY B{34,2,45,6,7,11} зoxluqları verilmişdir. Tapın: A B

Cavab: {2,34}.


2. A{0,4,6,8,9}, B{0,1,2,3,4,5,6,7,8} зoxluqlarının birlYşmYsi N зoxluğuna daxil ola bilYrmi?

Cavab: daxil ola bilmYz.


3. A{1,3,4,5,6}, B{3,4,5,6,7}. VerilYn зoxluqların birlYşmYsindYn alınan зoxluğun elementlYrinin cYmi nYyY bYrabYrdir?

Cavab: 26.


4. A{0,1,2,3,4,5,6}, B{0,3,4,5}. VerilYn зoxluqların kYsişmYsindYn alınan зoxluğun elementlYrinin hasili nYyY bYrabYrdir?

Cavab: 0.


5. A{1,2,4,5,6}, B{0,3,4,5}. VerilYn зoxluqların birlYşmYsindYn alınan зoxluğun elementlYrinin hasilinin cYminY nisbYti nYyY bYrabYrdir?

Cavab: 0.


6. A{1,2,3,4,5,6} vY B{0,7,8,9,10} зoxluqlarının kYsişmYsi nYyY bYrabYrdir?

Cavab: .


7. Verilmiş зoxluqların kYsişmYsindYn vY birlYşmYsindYn alınan зoxluqların kYsişmYsi nYticYsindY alınan зoxluğun elementlYrinin hasilini tapın.

a) C{16,4,10} vY D{7,3,10,6,4}

Cavab: 40.

b)L{7,3,9,5,6} vY K{8,5,6,4,7}

Cavab: 210.

c)M{3,17,21,9,13,2} vY N{13””,2,19,15,11,3,17}

Cavab: 1326.

d)X{13,7,14,9} vY Y{12,15,11,16,13,14}

Cavab: 182.

e)P{1,7,19,13,9} vY R{14,1,9,8,12,19}

Cavab: 171.
8. A{4,3,1,9}, B{6,3,4,2} vY C{3,1,2} зoxluqları verilmişdir. (A B) C-ni tapın.

Cavab: {4,2,3,1}.


9. Q L={1,4,2,3}, Q{2,1} vY L{x,y} зoxluqları verilib. x+y-n(Q)

Cavab: 5.


10. F{x,y,1}, E{4,2,3} vY F E={3,2} olarsa , xy-n(F E) fYrqini tapın.

Cavab: 2.


11. Z{7,3,6,2} vY A{9,2,4,3,6,5} зoxluqları verilib. Z A-dan alınan зoxluğun Yn bцyьk elementi ilY Yn kiзik elementinin YdYdi ortasını tapın.

Cavab: 4.


12. T{4,7,12,32} vY V{0,4,9,24,12,3} olarsa, T V зoxluğunun elementlYrinin cYminin hasilinY nisbYtini tapın.

Cavab: .


13. A{1,2,5,6,8}, B{2,5,8,9}. VerilYn elementlYrin hYm birlYşmYsindYn, hYm dY kYsişmYsindYn alınan зoxluqların birlYşmYsini tapın.

Cavab:{1,2,5,6,8,9}.


14. A{1,3,5,6,8}, B{1,3,50,6,78,9}. VerilYn elementlYrin hYm birlYşmYsindYn, hYm dY kYsişmYsindYn alınan зoxluqların kYsişmYsini tapın.

Cavab:{1,3,5,6,8}.


15.Tapın: (A{a,b,c,d,e,m,n} B{l,s,p,v,m,n}) C{o,r,t,d,m,n}

Cavab: C{o,r,t,d,m,n}.


16. A{1,2,3,4,5} vY B{3,4,5,6,8} зoxluqlarının kYsişmYsindYn alınan зoxluğun elementlYrinin hasilinin hissYsini tapın.

Cavab: 30.


17. A{1,2,3,4,5} vY B{4,3,2,1} зoxluqlarının kYsişmYsindYn alınan зoxluğun elementlYrinin hasili ilY cYminini toplayın vY nYticYnin hissYsini tapın.

Cavab: 17.


18. U{3,4,8,5} vY R{7,3,4} olarsa, (U R) (U R) зoxluğunun elementlYrinin hasilinin yarısına hYmin elementlYrin cYmini YlavY etdikdY alınan YdYdi tapın.

Cavab: 13.


19. A{17,12,15,14,9} vY L{12,9,11} зoxluqları verilib. A L зoxluğunun elementlYrinin hasilinin ьzYrinY onların cYmini YlavY etdikdY alınan YdYd x olarsa , ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 3.


20. J{9,3,7}, Ş{7,5,3} vY J Ş зoxluğunun elementlYrinin cYminin iki misli olarsa , ifadYsinin qiymYtinin yarısını tapın.

Cavab: 2.


21. F{9,14,8,7} vY E{9,10,1,7} vY F E зoxluğunun elementlYrinin cYmi c olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 2.

22. H{5,12,6,19,7}, S{13,32,7,2,5,17} vY K{43,16,21} зoxluqları verilib. n(H), n(S) vY n(K) elementlYri W зoxluğunu YmYlY gYtirirsY, n(W H)-ı tapın.

Cavab: 2.


23. M{7,8,23,5}, Q{8,7,16,4} vY T{4,23,8,5} зoxluqları verilmişdir. n(((M Q) T) (M T)) –n(M T) ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 9.


24. A{2,?,5,8}, B{3,?,6,7,8,10} vY A B={2,3,4,5,6,7,8, 9,10}. Buradan AvY B зoxluqlarının mYchul elementlYrini tapın.

Cavab: 4 vY 9.

25. A{2,x,5} B{2,4,y,6}={1,2,3,4,5,6}. Buradan nYyY bYrabYrdir?

Cavab: .

26. Hesablayın:

Cavab: 1.


27. A{1,3,4,5,6} vY B{3,2,1,0} зoxluqlarının hYm kYsişmYsindYn, hYm dY birlYşmYsindYn alınan зoxluqların birlYşmYsindYn alınan зoxluğun elementlYrinin cYminin hissYsi nYyY bYrabYrdir?

Cavab: 7.


28. F{7,9,12,14}, R{15,9,x,y} vY x=2y. F vY R зoxluqlarının elementlYri cYmi bYrabYrdir. F R зoxluğunun elementlYri cYminin hissYsini tapın. Alınan cavab c olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 1.


29. B зoxluğundakı elementlYrdYn yalnız 44 vY 28 YdYdlYri A зoxluğunda yoxdur. A зoxluğunun elementlYri cYmi 36-dır. A B olarsa, B зoxluğunun elementlYri cYminin A зoxluğunun elementlYri cYmindYn neзY dYfY bцyьk olduğunu tapın vY alınan YdYdlY n(B)-n(A) fYrqini toplayın.

Cavab: 5.

30. A{9,3,12,23}, P{12,17,3} vY R{n(A)+5,n(P)+1, n(A)+n(P)+10}olarsa, (((A P) (P R)) (A R))+5+n(A P) ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 12.


31. K{4,9,17,13}, M{13,5,9,4} зoxluqları verilmişdir. K M L={1,4,9,17,13,5,18,11}, K M L={9} vY n(L)=4

olarsa, L зoxluğunun elementlYrini tapın.

Cavab: {1,9,11,18}.

§ 2. NATURAL ЏDЏDLЏR ЗOXLUĞU
2.1. ЏdYdlYr ьzYrindY YmYllYr
Hesablayın:

1.

Cavab: 80.

2 Cavab: 4827.

3.

Cavab: 1.

4.

Cavab: 1250.

5.

Cavab: 725.

6.

Cavab: 900.

7.

Cavab: 388.

8.

Cavab: 32.

9.

Cavab: 1.

10.

Cavab: 0.

11.

Cavab: 15.

12.

Cavab: 63.

13.

Cavab: 53.

14.

Cavab: 14.

15.

Cavab: 53.

16.

Cavab: 0.

17.

Cavab: 20.

18.

Cavab: 120.

19.

Cavab: 169.

20.

Cavab: 419.

21.

Cavab: 3.

2.2. İfadYlYr
1. 2c+b-a=7 vY 7+a=9 olarsa, (8c+4b-4a):4+4c+2b-a ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 23.

2. 3x+y=17 olarsa, (360(6x+2y)+180(3x+y)):90-70 ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 100.

3. 6a+4b=26, 9a+6b+9c+2(c+3)=122 olarsa, 8c:24 ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 3.

4. x=7983 olarsa, (x2+x):x ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 7984.

5. y=23 olarsa, (240y+160y):(62+22) ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 230.

6. x+y=9, x+z=13, a+3x+y+2z=40 olarsa, (2z+4x+2y+6a): 37 ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 2.

7. x=2y, 4y=8, A{x,c,y}, B{z,y,b,x} olarsa, (x2+y2)2-n(A B) ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 398.

2.3. Natural YdYdlYrin bцlьnmY qabiliyyYti
1. vY YdYdlYri 9-a, isY 3-Y bцlьnьr. Burada x+y+z>23 olarsa, 2z ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 18.

2. YdYdi 3-Y bцlьnьr. -nın mьmkьn qiymYtlYrinin hasilini tapın.

Cavab: 28.

3. YdYdi hYm 9-a, hYm dY 3-Y bцlьnьr. 3(m+n)+72=64 olarsa, 4n ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 12.

4. YdYdi 3-Y bцlьnьr, 9-a bцlьnmьr. c-nin mьmkьn qiymYtlYrinin cYminin 2 mislini tapın.

Cavab: 10.

5. ЬзrYqYmli YdYdin yьzlьyь vY onluğu uyğun olaraq 8 vY 9-dur, tYkliyi isY 3x şYklindYdir (x 0). Bu YdYd ikiyY bцlьnьr. DigYr dцrdrYqYmli YdYd 9-a bцlьnьr. Onun minliyi y, yьzlьyь vY onluğu birinci YdYddY olduğu kimi, tYkliyi isY 3x:2 kimidir. (10y-7):3y ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 3.

6. , YdYdi 2-yY vY 9-a bцlьnьr, lakin 5-Y bцlьnmьr. (b2+a2):5 ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 17.

7. x YdYdi 2(x+4)+4x+79=99 tYnliyinin kцkьdьrsY, 9-a bцlьnYn YdYdinin yarısını tapın.

Cavab: 1881.

8. -dYn alınan YdYd 2-yY bцlьnьr. d-nin mьmkьn qiymYtlYrinin cYmini onların sayına bцl.

Cavab: 4.

9. YdYdi 9-a bцlьnьr. 100 -60 ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 340.

10. YdYdi 50-yY bцlьnьr. -28 ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 10.

11. YdYdi 15-Y bцlьnьr. =25 olarsa, 5x+20y ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 125.

12. YdYdi 9-a bцlьnьr. a-b=5 olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 45.

13. YdYdi 90-a bцlьnьr. ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 34.

14. YdYdi 6-ya bцlьnьr. ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 143.

15. YdYdi 45-Y bцlьnьr. HYmin YdYdi 6-ya bцldьkdY qalıqda 3 alınırsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 160.

16. YdYdini 10-a bцldьkdY qalıqda 5 alınır, 9-a bцldьkdY isY qalıq alınmır. ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 62.

17. YdYdi 9-a bцlьnьr. ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 40.

18. YdYdi 3-Y bцlьnьr. x-in ala bilYcYyi qiymYtlYrin cYmini tapın.

Cavab: 12.

19. YdYdi 9-a bцlьnьr. x-in qiymYtinin 5 mislini tapın.

Cavab: 10.

20. YdYdi 4-Y bцlьnьr. x-in ala bilYcYyi qiymYtlYrin Yn bцyьyьnьn 10 mislini tapın.

Cavab: 80.

21. YdYdi 9-a bцlьnьr. x-i tapın.

Cavab: 3.

22. YdYdi 8-Y bцlьnьr. x-in ala bildiyi qiymYtlYrin cYmini tapın

Cavab: 45.

23. YdYdi 6-ya bцlьnьr. -nı tapın.

Cavab: 6.

24. YdYdi 5-Y bцlьnьr. x-in ala bilYcYyi qiymYtlYrin hasilini tapın.

Cavab: 0.

2.4. TYnliklYr
1.

Cavab: 8.

2.

Cavab: 8.

3.

Cavab: 16.

4.

Cavab: 8.

5.

Cavab: 13.

6.

Cavab: 4.

7.

Cavab: 2.

8.

Cavab: 0.

9.

Cavab: 3.

10.

Cavab: sonsuz sayda hYlli var.

11.

Cavab: 4.

12.

Cavab: .

13.

Cavab: 1.

14.

Cavab: 2.

15.

Cavab: 7.

16.

Cavab: 12.

17.

Cavab: 45.

18.

Cavab: 11.

19.

Cavab: 9.

20.

Cavab: 17.

21.

  • Cavab: 10800.


22.

Cavab: 1147.

23.

Cavab: 13.

24.

Cavab: 2.

25.

Cavab: 35.

26.

Cavab: 2.

27.

Cavab: 3.

28.

Cavab: 4.

29.

Cavab: 9.

30.

Cavab: 10.

2.5. BYrabYrsizliklYr
1. x<37 bYrabYrsizliyini цdYyYn YdYdlYrdYn 9-un vY 6-nın hYr ikisinY bцlьnYnlYrinin cYmini tapın.

Cavab: 54.

2. 17

Cavab: 252.

3. 47

Cavab: 53.

4. 172

Cavab: 218.

5. 26

Cavab: 64.

6.0 bYrabYrsizliyini цdYyYn vY 3-Y bцlьnYn YdYdlYr A, hYmin bYrabYrsizliyi цdYyYn vY 2-yY bцlьnYn YdYdlYr isY B зoxluğunu YmYlY gYtirir. ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 4.

7. 15 40 bYrabYrsizliyini цdYyYn vY 4-Y bцlьnYn YdYdlYr зoxluğu A ilY, hYmin bYrabYrsizliyi цdYyYn vY 6-ya bцlьnYn YdYdlYr зoxluğu B ilY işarY edilib. C={2,3,18,10,24,8,32,16,48} olarsa, зoxluğunun elementlYrinin cYminin yarısını tapın.

Cavab: 45.

8. 13 113 bYrabYrsizliyini цdYyYn natural YdYdlYr A зoxluğunu, x>41 bYrabYrsizliyini цdYyYn natural YdYdlYr B зoxluğunu YmYlY gYtirir. A B зoxluğunun Yn bцyьk elementi ilY Yn kiзik elementinin fYrqini tapın.

Cavab: 71.

9. 12 x<60 цdYyYn vY 3-Y bцlьnYn YdYdlYrin sayı ilY 5-Y bцlьnYn YdYdlYrin sayının fYrqinin 5 mislini tapın.

Cavab: 35.

10. 5 18 bYrabYrsizliyini цdYyYn natural YdYdlYr A, 16 b<20 bYrabYrsizliyini цdYyYn natural YdYdlYr B зoxluğunu YmYlY gYtirir. {4,5,16,18,17,20} vY ={16,17} olarsa, C зoxluğunun elementlYrinin cYmini tapın.

Cavab: 62.

11. YdYdi 3-Y bцlьnьr. a+b ifadYsinin ala bilYcYyi qiymYtlYr зoxluğu ilY bYrabYrsizliyini цdYyYn зoxluğun kYsişmYsindYn alınan зoxluğun elementlYrinin sayı ilY hYmin elementlYrin Yn kiзiyinin hasilini tapın.

Cavab: 30.

12. x<9 bYrabYrsizliyinin neзY natural hYlli var?

Cavab: 8.

13. x<8 bYrabYrsizliyinin 4-Y bцlьnYn neзY natural hYlli var?

Cavab: 1.

14. x<9 bYrabYrsizliyinin 4-Y bцlьnYn neзY hYlli var?

Cavab: 2.

15. x<9 vY x>3 bYrabYrsizliklYrinin neзY ortaq hYlli var?

Cavab: 5.

16. x<50 vY x>20 bYrabYrsizliklYrinin ortaq hYlli olan vY 4-Y, 6-ya bцlьnYn hansı natural YdYdlYr var?

Cavab: 24; 36; 48.

17. 2 vY x<6 bYrabYrsizliklYrinin ortaq natural hYllYrini tapın.

Cavab: 5; 4; 3; 2.

18. 2 vY x>12 bYrabYrsizliklYrinin neзY ьmumi natural hYlli var?

Cavab: 38.

2.6. MYsYlYlYr


1. Qayıq cYmi 296 km yol getdi: 8 saat çayın axını ilY, ondan 4 dYfY az vaxta durğun suda, durğun sudakından 2 dYfY çox vaxta axına qarşı. Çayın axma sürYti 4 km/saat olarsa, qayığın durğun suda sürYtini tapın.

Cavab: 20 km/saat.

2. Plana gцrY avtomobil bьtьn yolu 30 saata getmYli idi. 16-cı saatda o, sьrYtini bir qYdYr artırdı vY qalan yolu 5 saata getdi. ЏgYr avtomobil ilk 15 saatı 30 km/saat sьrYtlY gedibsY, 16-cı saatda avtomobil sьrYtini nY qYdYr artırıb?

Cavab: 60 km/saat.

3. Verilmiş parзa bir neзY hissYyY bцlьnьb. Bu hissYlYrdYn Yn kiзiyi 1sm, Yn bцyьyь isY 27 sm-dir. HYr nцvbYti parзa YvvYlkindYn 3 dYfY uzundur. Bu parзanın ьmumi uzunluğunun YdYdi qiymYti onun bцlьndьyь hissYlYrin sayından neзY dYfY зoxdur?

Cavab: 10.

4. Qayıq зayın axınına qarşı 5 saata 120 km yol getdi. Qayığın цz sьrYti 30 km/saat olarsa, зayın axma sьrYtini tapın.

Cavab: 6 km/saat.

5. Dцrd ardıcıl cьt YdYdin YdYdi ortası 13 olarsa, bu YdYdlYrdYn Yn bцyьyьnь tapın.

Cavab: 16.

6. A şYhYrindYn avtomobil yola dьşdь. Bir saat 15 dYqiqYdYn sonra Yks istiqamYtdY ikinci avtomobil yola dьşdь. Birinci avtomobil yola dьşYndYn 2 saat 30 dYqiqY sonra A şYhYri ilY avtomobillYr arasındakı mYsafYlYr bYrabYrlYşdi. ЏgYr birinci avtomobilin sьr’Yti 45 km/saat olarsa, ikinci avtomobilin sьrYtini tapın.

Cavab: 90 km/saat.

7. 7 fYhlY mьYyyYn işi 32 gьnY gцrmYlidir. 17-cь gьn sYhYr bir neзY nYfYr kцmYyY gYldi. Bundan sonra qalan iş 8 gьnY gцrьldь. NeзY fYhlY kцmYyY gYldi?

Cavab: 7 fYhlY.

8. Qardaş 1 dondurma vY 2 konfetY 1600 manat pul verdi. Bacı isY 2 dondurma vY 1 konfet ьзьn 1700 manat pul verdi. 1 konfet vY 1 dondurma cYmi neзYyYdir?

Cavab: 1100 manat.

9. Şagird цz puluna ya 5 dondurma vY 30 saqqız, ya da 7 dondurma vY 18 saqqız ala bilYr. O, bьtьn puluna neзY saqqız ala bilYr?

Cavab: 60.

10. Aralarındakı mYsafY 180 km olan iki şYhYrdYn qarşı-qarşıya eyni zamanda 2 avtomobil yola зıxdı vY 2 saatdan sonra gцrьşdь. AvtomobillYrdYn birinin sьrYti digYrindYn 10 km/saat зoxdur. HYr avtomobilin sьrYtini tapın.

Cavab: 50 km/saat, 40 km/saat.

11. 3 rYfdY cYmi 70 kitab var. Birinci rYfdY ikinci vY ьзьncьdY olanların birgY sayı qYdYr, ьзьncьdY ikincidYn 15 dYnY artıq kitab var. HYr rYfdY neзY kitab var?

Cavab: 35, 10 vY 25.

12. Bir metri 3000 manata vY 5000 manata 2 nцv parзa alındı. Birinci nцv parзanın uzunluğu ikinci nцv parзanın uzunluğundan 3 metr зoxdur. Bu parзalara cYmi 65000 manat pul verildi. HYr nцv parзadan neзY metr aldılar?

Cavab: 7 m vY 10 m.

13. Katerin цz sьrYti зayın axma sьr’YtindYn 10 dYfY зoxdur. Kater зayın axın istiqamYtindY 4 saata 88 km yol getmiş olarsa, o, зayın axınına qarşı 3 saata nY qYdYr yol gedYr?

Cavab: 54 km.

14. Usta 10 saata 150 detal hazırlayır. Onun şagirdi ustanın 1 saata hazırladığından 6 detal az hazırlayır. ŞagirdlY usta 10 saata neзY detal hazırlayır?

Cavab: 240.

15. Bir maşında 900 l benzin var. Bu maşın digYr maşına 110 l benzin versY, hYr iki maşında eyni qYdYr benzin olar. İkinci maşında YvvYlcY neзY l benzin var idi?

Cavab: 680 l.

16. Usta 1 saata şagirdindYn 5 detal зox hazırlayır. Usta ilY şagird birlikdY 8 saata 200 detal hazırlayır. Usta ilY şagird 3 saata birlikdY neзY detal hazırlayar?

Cavab: 75.

17. Katerin durğun suda sьrYti 10 km/saat , зayın axma sьrYti isY 2 km/saat olarsa, kater зayın axını ilY 4 saata getdiyi yolu neзY saata qayıdar?

Cavab: 6 saat.

18. Atanın yaşı Arif ilY Vaqifin birgY yaşından 5 dYfY bцyьkdьr. Vaqif isY ArifdYn 2 yaş bцyьkdьr. Atanın 30 yaşı olduğunu bilYrYk Vaqifin vY Arifin yaşını tapın.

Cavab: Vaqif 4 yaş, Arif 2 yaş.

19. Mağazada 5 gьnY 700 kq un satılmışdır. İkinci gьn birinci gьn satılandan 200 kq зox, ьзьncь gьn isY birinci gьndYki qYdYr un satılıb. Dцrdьncь gьn ikinci gьnY nisbYtYn 100 kq az, beşinci gьn isY dцrdьncь gьnY nisbYtYn 50 kq az un satılıb. HYr gьn neзY kq un satılmışdır?

Cavab: I vY III gьn 70 kq , II gьn 270 kq , IV gьn 170 kq , V gьn 120 kq.

20. Aralarındakı mYsafY 70 km olan kYndlYrdYn qarşı-qarşıya ulaq vY at зıxdı. Ulağın sьrYti atın sьrYtindYn 1 km/saat az idi. Onlar 10 saatdan sonra gцrьşdьlYr. Atın vY ulağın sьrYtini tapın.

Cavab: 4 km/saat , 3 km/saat.

21. 3 anbarda 600 t buğda var idi. Birinci anbarda ikinci anbardakından 20 t зox buğda var idi. Ьзьncь anbarda isY birincidYn 5 t зox buğda var idi. HYr anbarda neзY t buğda var idi?

Cavab: I-dY 205 t, II-dY 185 t, III-dY 210 t.

22. Bir qYlYm vY bir karandaşın birlikdY qiymYti 500 manat, 4 qYlYm vY 6 karandaşın qiymYti 2600 manatdır. Bir karandaş neзYyYdir?

Cavab: 300 manat.

23. Qatarın 10 vaqonu var. Vaqonların hYr biri eyni sayda sYrnişin tutur. Dayanacaqların birindY bьtьn vaqonlar doldu. İkinci dayanacaqda 200 sYrnişin dьşdь, 100 nYfYr isY mindi vY qatarda 150 sYrnişin oldu. ЏgYr ikinci dayanacaqda iki vaqon boşalmışsa YvvYlcY qatarda nY qYdYr adam vardı?

Cavab: 200 nYfYr.

24. MeyvY bağından 3 gьnY 60 kq alma yığılıb. İkinci gьn birincidYn 15 kq зox alma yığılıb. Ьзьncь gьn yığılan alma ikinci gьn yığılandan birinci gьn yığılanın 2 misli qYdYr зoxdur. Ьзьncь gьn nY qYdYr alma yığılıb?

Cavab: 33 kq.

25. Zavod 24 gьnY 360 maşın dьzYltmYli idi. Lakin zavod gьndY nYzYrdY tutulandan 5 maşın зox dьzYltdi. Zavod planı neзY gьn tez yerinY yetirdi?

Cavab: 6 gьn.

26. 4 sYbYtdY 82 kq ьzьm var. Birinci vY ikinci sYbYtlYrdY eyni qYdYr ьzьm var vY onların hYr birindY ьзьncь sYbYtdYkindYn 4 dYfY зox ьzьm var. Dцrdьncь sYbYtdY isY ьзьncьdYn 2 kq зox ьzьm var. Ьзьncь sYbYtdY neзY kq ьzьm var?

Cavab: 8 kq.

27. Aralarındakı mYsafY 80 km olan 2 şYhYrdYn eyni zamanda vY Yks istiqamYtdY birincinin sьrYti 60 km/saat olan iki qatar yola dьşdь. 5 saat sonra birinci qatar dayandı, ikinci qatar isY daha 3 saat yol getdi. Bundan sonra qatarlar arasındakı mYsafY 700 km oldu. İkinci qatarın sьrYtini tapın.

Cavab: 40 km/saat.

28. 8 kq alma vY 13 kq kartofa verilYn pul 10 kq alma vY 9 kq kartofa verilYn pul qYdYrdir. Bu pula neзY kq kartof almaq olar?

Cavab: 29 kq.

29. İki ardıcıl cьt YdYdin cYmi onlar arasında yerlYşYn tYk YdYddYn 29 vahid bцyьkdьr. TYk YdYdi tapın.

Cavab: 29.

30. İki mYntYqYdYn eyni zamanda sьrYtlYri 5 km/saat vY 4 km/saat olan piyadalar qarşı-qarşıya yola dьşdь. Piyadalardan birinin iti onlar yola başlayan kimi digYr piyadaya tYrYf qaзmağa başladı, ona зatan kimi yenidYn geriyY dцndь vY bu qayda ilY gah bir, gah da digYr piyadaya tYrYf qaзdı. MYntYqYlYr arasındakı mYsafY 27 km, itin sьrYti 10 km/saat olarsa, piyadalar gцrьşYnY qYdYr it nY qYdYr yol qaзar?

Cavab: 30 km.

31. Aralarındakı mYsafY 400 km olan iki şYhYrdYn qarşı-qarşıya vY eyni zamanda 2 qatar yola dьşdь. Onlardan birinin sьr’Yti digYrininkindYn 20 km/saat зoxdur. 3 saatdan sonra qatarlar arasındakı mYsafY 40 km oldu. Qatarların sьrYtini tapın.

Cavab: 50 km/saat vY 70 km/saat.

32. A vY B mYntYqYlYrindYn eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtomobil yola dьşdь. Birinci avtomobil (A-dan yola dьşYn) B mYntYqYsinin 240 kilometrliyindY ikinci avtomobillY gцrьşdь vY yoluna davam etdi vY 3 saatdan sonra B mYntYqYsinY зatdı. A vY B arasındakı mYsafY 720 km olarsa, birinci avtomobil B-yY зatarkYn ikinci avtomobilin A-dan hansı mYsafYdY olduğunu hesablayın.

Cavab: 360 km.

33. A şYhYrindYn B şYhYrinY doğru avtomobil yola dьşdь. Bundan 2 saat sonra ikinci avtomobil dY A şYhYrindYn B-yY doğru hYrYkYtY başladı. Birinci avtomobil B-yY зatdı vY dYrhal A-ya tYrYf yola dьşdь. Birinci avtomobilin sьrYti 90 km/saat, şYhYrlYr arasındakı mYsafY 900 km vY birinci avtomobil A-ya зatan zaman ikinci avtomobilin B-yY зatmağına 100 km qaldığını bilYrYk, ikinci avtomobilin sьrYtini hesablayın.

Cavab: 100 km/saat.

34. A şYhYrindYn YvvYlcY avtobus, ondan 2 saatdan sonra isY avtobusla eyni istiqamYtdY taksi yola dьşdь. Avtobus yola dьşdьkdYn 6 saat sonra taksinin ona зatmasına 90 km qalmışdı. Avtobusun sьrYti 75 km/saat olarsa, taksinin sьrYtini tapın.

Cavab: 90 km/saat.

35. Birinci fYhlY bir gьnY 7 stul, ikinci fYhlY isY 5 gьnY 21 stul hazırlayır. İki fYhlYnin 15 gьnY hazırladıqları stulları birinci fYhlY neзY gьnY hazırlayar?

Cavab: 24 gьnY.

36. Birinci rYfdYki kitabların sayı ikinci rYfdYkindYn, ikinci rYfdYki kitabların sayı isY ьзьncьdYkindYn 4 kitab azdır. Ьз rYfdY cYmi 24 kitab olarsa, ьзьncь rYfdYki kitabların sayını tapın.

Cavab: 12.

37. A vY B şYhYrlYrindYn qarşı-qarşıya velosipedзi vY motosikletзi yola dьşdь. Onlar 6 saatdan sonra gцrьşdьlYr vY dYrhal yollarına davam etdilYr. Velosipedзi motosikletзi ilY gцrьşdьkdYn 12 saat sonra B mYntYqYsinY зatdı. A vY B şYhYrlYri arasındakı mYsafY 648 km olarsa, motosikletзinin sьrYtini tapın.

Cavab: 72 km/saat.

38. Briqada 6 gьn işlYyYrYk 576 s buğda yığdı. Briqada hYr gьn YvvYlki gьndYn 10 s зox buğda yığıbsa, ikinci gьn briqadanın neзY sentner buğda yığdığını hesablayın.

Cavab: 71 s.

39. 100 YdYd verilmişdir. HYr bir YdYd цzьndYn YvvYlki YdYddYn 1 vahid зoxdur. Bu YdYdlYrin cYmi 5250 olarsa, Yn bцyьk YdYdi tapın.

Cavab: 102.

40. Emin fikrindY bir YdYd tutdu. Sonra hYmin YdYdi 5 dYfY artırıb, ьzYrinY 4 YlavY etdi. Alınmış YdYdi 4 dYfY artırıb ьzYrinY 5 YlavY etdi. Eminin YvvYlcY fikrindY tutduğu YdYdlY birinci vY ikinci dYfY alınmış YdYdlYrin birlikdY cYmi 337 olarsa, Emin fikrindY hansı YdYdi tutmuşdu?

Cavab: 12.

41. A mYntYqYsindYn YvvYlcY birinci kater зayın axını ilY eyni istiqamYtdY, ondan 1 saat sonra isY ikinci kater A mYntYqYsindYn зayın axınının Yksi istiqamYtindY hYrYkYtY başladı. İkinci kater yola зıxandan 3 saat sonra onlar arasındakı mYsafY 203 km idi, lakin bu vaxt ikinci katerin yanacağı qurtardı vY зay kateri A mYntYqYsinY tYrYf aparmağa başladı. Bundan xYbYr tutan birinci kater ikinci katerY yanacaq vermYk ьзьn dYrhal geriyY dцndь. İkinci katerin yanacağı qurtarandan 6 saat sonra katerlYr arasındakı mYsafY 23 km idi. HYr iki katerin durğun sudakı sьrYti bYrabYr olarsa, зayın axma sьrYtini tapın.

Cavab: 7 km/saat.

42. A mYntYqYsindYn B mYntYqYsinY sьrYti 60 km/saat olan birinci avtomobil, ondan 2 saat sonra isY B mYntYqYsindYn A mYntYqYsinY sьrYti 80 km/saat olan ikinci avtomobil yola dьşdь. Birinci avtomobil A mYntYqYsinin 360 kilometrliyindY olarkYn avtomobillYr arasındakı mYsafY 20 km idi. A vY B mYntYqYlYri arasındakı mYsafY neзY km-dir?

Cavab: 700 km.

43. MeyvY bağında 394 ağac var. Џrik ağaclarının sayı alma ağaclarının sayından 2 dYfY зoxdur. Armud ağaclarının sayı isY Yrik ağaclarının sayından 40 YdYd azdır. Nar vY alma ağaclarının sayı armud vY Yrik ağaclarının sayına bYrabYrdir. Heyva ağaclarının sayı isY nar ağaclarının sayından 14 YdYd azdır. Bağda neзY heyva ağacı var?

Cavab: 90.

44. Vьqarın, Aydının vY Cavidin birlikdY 89 kitabı var. Vьqar CavidY 3 kitab verdi vY onların kitablarının sayı bYrabYr oldu. ЏvvYlcY Vьqarın kitablarının sayı Aydının kitablarının sayından 7 YdYd зox idisY, Cavidin neзY kitabı var idi?

Cavab: 28.

45. A vY B mYntYqYlYrindYn eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtomobil yola dьşdь. 4 saatdan sonra onlar gцrьşdьlYr vY yollarına davam etdilYr. Birinci avtomobil B-yY, ikinci isY A-ya зatdı. Birinci avtomobil yenidYn A-ya, onunla eyni zamanda ikinci avtomobil B-yY doğru hYrYkYtY başladılar vY yolda ikinci dYfY gцrьşdьlYr. Onların gцrьşdьklYri yerlYr arasındakı mYsafY 48 km, birinci avtomobilin sьrYti 96 km/saat olarsa, ikinci avtomobilin sьrYtini tapın.

Cavab: 84 km/saat.

46. Kater зayın axını ilY A-dan B-yY doğru yola dьşdь vY B-yY зatan kimi yenidYn A-ya qayıtdı. Kater bьtьn yola 22 saat sYrf etdi. A vY B arasındakı mYsafY 480 km-dir. Kater A-ya qayıdarkYn B-yY getdiyindYn 2 saat зox sYrf edibsY, зayın axma sьrYtini tapın.

Cavab: 4 km/saat.

47. A mYntYqYsindYn birinci kater зayın axını ilY, onunla eyni zamanda B mYntYqYsindYn ikinci kater зayın axınına qarşı hYrYkYtY başladı vY onlar 5 saatdan sonra qarşılaşdılar. ЏgYr ikinci kater birincidYn 1 saat gec hYrYkYtY başlasaydı, onlar arasındakı mYsafY 53 km olardı. A vY B mYntYqYlYri arasındakı mYsafY 560 km vY katerlYrin sьrYti bYrabYr olarsa, зayın axma sьrYtini tapın.

Cavab: 3 km/saat.

48. Velosipedзi ilk 2 gьndY 9 km, sonrakı 3 gьndY 20 km, axırıncı gьn isY 7 km yol getdi. Velosipedзi gьn YrzindY orta hesabla nY qYdYr yol gedirdi?

Cavab: 6 km.

49. 4 kq ağ alma 13000 manat, 5 kq qırmızı alma 14000 manatdır. 1 kq almanın orta qiymYtini tapın.

Cavab: 3000 manat.

50. İki paraxod limandan eyni vaxtda vY eyni istiqamYtdY yola dьşdьlYr. Onlardan biri 3 saatda 60 km, ikincisi 23 km/saat sьrYtlY hYrYkYt edirdilYr. NeзY saatdan sonra onlar arasında 60 km mYsafY olar vY YgYr bu mYsafYdYn sonra ikinci paraxod hYrYkYtini dayandırarsa digYri ona nY qYdYr vaxtdan sonra зatar?

Cavab: 20 saat, 3 saat.

51. CYmi 291 olan 3 ardıcıl tYk YdYdi tap.

Cavab: 95, 97 vY 99.

52. DYmir yolunda uzunluğu 7 m olan 100 yьk vaqonu dura bilYr. Yolda 25 yьk vaqonu olarsa, uzunluğu 5 m olan daha neзY sistern dura bilYr?

Cavab: 105.

53. Mağazaya 15 kq alma vY 25 kq Yrik gYtirildi. MeyvYlYrY cYmi 130000 manat pul verilib. ЏgYr Yriyin qiymYti almanınkından 2 dYfY bahadırsa, hYr meyvYnin qiymYtini tapın.

Cavab: 2000 manat, 4000 manat.

54. Mağazada 2 nцv dYftYr var idi. BirincisindYn 100 YdYd, ikincidYndYn isY 50 YdYd idi. Şagird bьtьn dYftYrlYri almaq ьзьn 70000 manat pul verdi. Birinci nцv dYftYrlYr ikincidYndYn 3 dYfY baha olarsa, hYr nцv dYftYrY nY qYdYr pul verildi?

Cavab: 60000 manat, 10000 manat.

55. Beş YdYddYn ьзьnьn YdYdi ortası 13, digYr ikisinin YdYdi ortası 8-dir. Bu beş YdYdin YdYdi ortasını tapın.

Cavab: 11.

56. İki fYhlY 20 gьnY 56 detal hazırlayır. Beş fYhlY 30 gьnY neзY detal hazırlayar?

Cavab: 210.  • §3. KYsr YdYdlYr çoxluğu
  • 3.1. KYsr YdYdlYr üzYrindY YmYllYr.

1. Hesablayın:


  • a) f) Cavab: 3,5. Cavab: .b) g) Cavab: . Cavab: .c) h) Cavab: .Cavab: 4,5.d) i) Cavab: 4.Cavab: .e) j) Cavab: 11,45.Cavab: . 2. mYllYri yerinY yetirin:


a)

Cavab: 4.

b)

Cavab: 34.

c)

Cavab: 9.

d)

Cavab: 11,4

e)

Cavab: 3,29.

f)

Cavab: 25.

g)

Cavab: 2,8.


  • 3. Hesablayın:


a) f) Cavab: . Cavab: .b) g) Cavab: . Cavab: .c) h) Cavab: . Cavab: .d) i) Cavab: . Cavab: 3.e) j) Cavab: . Cavab: .4. ЏmYllYri yerinY yetirin:

a)

Cavab: .

b)

Cavab: .

c)

Cavab: .

d)

Cavab: .

e)

Cavab: .

f)

Cavab: .

3.2. Dьzgьn vY dьzgьn olmayan kYsr. KYsrlYrin mьqayisYsi vY зevrilmYsi. Yuvarlaqlaşdırma.
1. Aşağıdakı YdYdlYrdYn Yn bцyьyь ilY Yn kiзiyinin fYrqini tapın:

Cavab: .

2. Azalan sırada yazın:

Cavab:

3. Artan sırada yazın.

Cavab:

4. Aşağıdakı YdYdlYrdYn Yn bцyьyь , Yn kiзiyi b olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: .

5. Aşağıdakı YdYdlYrdYn Yn bцyьyь ilY Yn kiзiyinin YdYdi ortasını tapın.

Cavab: .

6. Aşağıdakı YdYdlYri mьqayisY edin vY bцyьk olanların YdYdi ortasını tapın.Cavab: .

7. ЏdYdlYri mьqayisY edin vY bцyьk YdYdlYrin cYmini tapın.Cavab: .

8. MьqayisY edin:

Cavab: <


9. Aşağıdakı YdYdlYrin Yn bцyьyь ilY Yn kiзiyinin hasilini tapın.

Cavab: .

10. kYsrini onluq kYsrY зevirin vY mindYbirlYrY qYdYr yuvarlaqlaşdırın.

Cavab: 0, .

11. kYsrini onluq kYsrY зevirin vY ondabirlYrY qYdYr yuvarlaqlaşdırın.

Cavab: .

12. kYsrini onluq kYsrY зevirin vY mindYbirlYrY qYdYr yuvarlaqlaşdırın.

Cavab: .

13. kYsrini onluq kYsrY зevirin vY ondabirlYrY qYdYr yuvarlaqlaşdırın.

Cavab: .

14. MьqayisY edin:

a) Cavab: >

b) Cavab: >

c) Cavab: <

d) Cavab: >

e) Cavab: <

15. Artan sırada yazın:

a) Cavab: 1,2,4,3

b) Cavab: 2,5,4,3,1

c) Cavab: 5,4,3,2,1

16. Azalan sırada yazın:

a) Cavab: 1,3,2,5,4

b) Cavab: 2,1,4,3

  • 17. Düzgün olmayan kYsr şYklindY yazın:


; ; ; .

Cavab: .

18. 4,10, 21, 19 YdYdlYrini mYxrYci 9 olan dьzgьn olmayan kYsr şYklindY yazın:

Cavab: .

19. MьqayisY edin:

a) c)

b) з)

Cavab: a) > b) > c) = з) >.

20. ЏgYr x=41, 69, 22, 21 olarsa, YdYdini qarışıq YdYd şYklindY gцstYrin.

Cavab: .

21. Verilmiş YdYdlYrdYn hansıları bYrabYrsizliyinin hYllidir?

Cavab: .

22. kYsrinin tam hissYsinin kubu 5-Y qalıqsız bцlьnьrmь?

Cavab: xeyr.

23. KYsr şYklindY gцstYrin:

a) 1 saat 29 dYq. c) 12 km 384 m.

b) 16 km 76 m. з) 17 t 611 q.

Cavab: a) saat b) 16,076 km c) 12, 384 km з) 17,000611 t

24. KilometrlY ifadY edin:

a) 3 km 282 m. c) 12 km 384m.

b) 16 km 76 m. з) 40 km 623m.

Cavab: a) 3,282 km; b) 16,076 km; c) 12,384 km; з) 40,623 km.

25. 17,945 YdYdi ondabirlYrY qYdYr yuvarlaqlaşmadan sonra nY qYdYr azalar?

Cavab: 0,045.

26. 7,5632+4,3752= vY 5,436-3,3645=b. vY b YdYdlYrini ondabirlYrY qYdYr yuvarlaqlaşdırın vY alınan cavabların fYrqinin 2 mislini tapın.

Cavab: 20.3.3. TYnliklYr vY ifadYlYr.
1.

Cavab: 0,2.

2.

Cavab: 0,7.

3.

Cavab: 0,125.

4.

Cavab: 1.

5. vY olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 1,75.

6. vY olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 1.

7. , vY olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 1,05.

8. , vY olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 0,5.

9. vY olarsa,

ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 0.

10. olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: .

11. olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 400.

12. tYnliyindYn x-i tapın.

Cavab: 4.

13. tYnliyinin kцkьnь tapın.

Cavab: 2,5.

14. tYnliklYrinin kцkьnь tapın.

Cavab: 3,5.

15. olduğunu bilYrYk mYchulu tapın.

Cavab: 6.

16. 5,5x+7,5(6x-9)+ x=38,7

Cavab: 2.

17. 2(7,5x+3)+9(3x+7)-3(5x+2)-21(x+3)=90

Cavab: 15.

18. 64=2(9x-7,5)+5+2(x+7)

Cavab: 3.

19. 74,5x- (x+7)+ (x-3,5)=71,65

Cavab: 1.

3.4. HissY vY faiz. MYsYlYlYr.
1. Tapın:

a) 60-ın 200%-ni

Cavab: .

b) 2300%-i 92 olan YdYdi

Cavab: .

c) 144-ьn 1,25%-ni

Cavab: .

d) 25-in 500%-nin 2%-ni

Cavab: .

e) 2,5%-i 6 olan YdYdin 65%-ni

Cavab: .

2. KYsr şYklindY gцstYrin:

a) (78%+11%):2 Cavab: 0,445.

b) 7,57%-3,78% Cavab: 0,0379.

c) 270%-120% Cavab: 1,5.

d) 0,71% Cavab: 0,0071.

3. 1,25-in hissYsi ilY 1,4-ьn hissYsini toplayın.

Cavab: 1,15.

4. 40-ın hissYsi 50-in hissYsindYn nY qYdYr зoxdur?

Cavab: 17,5.

5. 96-nın hissYsi ilY hissYsinin fYrqi ilY cYminin cYmini tapın.

Cavab: 24.

6. 28-in hissYsi ilY 10,4-ьn hissYsinin kvadratları fYrqini tapın vY nYticYni ondabirlYrY qYdYr yuvarlaqlaşdırın.

Cavab: 37.

7. 3,2 hissYsi 96 olan YdYdin kvadratını tapın.

Cavab: 900.

8. hissYsi 25 olan YdYd цzьnьn hissYsindYn nY qYdYr зoxdur?

Cavab: 30.

9. Verilmiş YdYdin hissYsi neзY olmalıdır ki, onun 0,5 hissYsi 170 olsun?

Cavab: 85.

10. 0,25 hissYsi 50 faizindYn 2 dYfY az olan YdYdi tapın.

Cavab: ixtiyari YdYd.

11. 140-ın 25 %-i onun hissYsindYn neзY dYfY зoxdur?

Cavab: 6,25.

12. ЏdYdin 25%-i onun 10%-indYn 0,54 qYdYr bцyьkdьr. Bu YdYdin 2 mislini tapın.

Cavab: 7,2.

13. ЏdYdin 17%-i onun hansı hissYsinY bYrabYrdir?

Cavab: 0,17.

14. 5%-i 15 olan YdYdlY 3%-i 15 olan YdYdin cYmini tapın.

Cavab: 800.

15. 75%-i 27 olan YdYd digYr YdYdin 20%-inin yarısına bYrabYrdir. Bu YdYdi tapın.

Cavab: 360.

16. Satıcı 27 kq almanı 2 yeşiyY elY yerlYşdirdi ki, bir yeşikdY neзY dYfY 5 kq alma dьşmьşdьsY, o biri yeşikdY dY o qYdYr dYfY 4kq alma vardı. HYr yeşikdYki almaların miqdarını tapın.

Cavab: 15 kq vY 12 kq.

17. Bir adam 1 dYqiqYyY km gedYrsY, o, hYmin sьrYtlY 4 saata neзY km yol gedYr?

Cavab: 12 km.

18. Saat hYr 60 -dYn bir 5 dYqiqY geri qalarsa, 4 gьndY neзY saat geri qalar?

Cavab: 4 saat.

19. Bir maşın yьkьn hissYsini 4 saata, digYri yьkьn hissYsini 3 saata daşıdı. Hansı maşının YmYk mYhsuldarlığı digYrindYn зoxdur vY neзY dYfY зoxdur?

Cavab: II maşın, 3 dYfY зoxdur.

20. YeşikdYn bir nYfYrY kq, digYrinY kq Yrzaq verildi. YeşikdY kq Yrzaq qalarsa, YvvYl yeşikdY neзY kq Yrzaq vardı?

Cavab: 30 kq.

21. Зobanyastığı зiзYyi quruyanda цz зYkisinin 74%-ni itirir. 80 kq tYzY зobanyastığı зiзYyindYn nY qYdYr quru зobanyastığı зiзYyi alınar?

Cavab: 20,8 kq.

22. Buğdanı ьyьdYndY зьkisinin 80%-i qYdYr un alınar. 80 kq buğdadan neзY kq un alınar?

Cavab: 64 kq.

23. QYfYsdY 600 quş var idi. Bunun 20%-i qaratoyuq, 5%-i qırqovul, 15%-i turac, qalanının isY 25%-i tYrlan idi. QYfYsdY neзY tYrlan var idi?

Cavab: 90.

24. Bir avtomobil 4 saatda 180 km yol getdi. O, birinci saatda bьtьn yolun hissYsini, ikinci saatda qalan yolun hissYsini, ьзьncь saatda qalan yolun hissYsini getdi. Avtomobil 4-cь saatda neзY km yol getdi?

Cavab: 54 km.

25. Bir boru hovuzu 8 saata, digYri 2 saata doldurur. Onlar ikisi birlikdY hovuzu neзY saata doldurur?

Cavab: 1,6.

26. Parзanın hissYsinin uzunluğu 9 m-dir. Parзanın uzunluğunu tapın.

Cavab: 27 m.

27. Parзanın 1 metrinin qiymYti 20% ucuzlaşdı vY 4000 manat oldu. ЏvvYl parзanın 1m-i neзYyY idi?

Cavab: 5000 manat.

28. Bir malı 25% gьzYştlY 4500 manatla satdılar. ЏvvYlcY mal neзYyY idi?

Cavab: 6000 manat.

29. İki nцv meyvYnin birlikdY зYkisi 270 kq-dir. Bu meyvYlYrdYn biri o birindYn 1,7 dYfY зox olarsa, onların hYr birindYn nY qYdYrdir?

Cavab: 100 kq vY 170 kq.

30. İki traktorзu bir sahYni aralarında bцlYrYk şumlamağa başladılar. Onlardan biri цz sahYsinin 30%-ni, digYri isY 20%-ni şumladı vY hYr birinin 140 ha şumlanmamış sahYsi qaldı. Ьmumi sahY nY qYdYr idi?

Cavab: 375 ha.

31. Bir sYrnişin qatarı 4 km yolda 0,5 t su işlYdir. Tenderin su bakı 17 t su tutur. Bakın 0,8 hissYsi doludur. Bu su ilY qatar neзY km yol gedY bilYr?

Cavab: 108,8 km.

32. KьtlYsi 2,5 t olan almanı 70 yeşiyY doldurdular. Bu yeşiklYrin bYzilYri 30 kq, bYzilYri isY 40 kq meyvY tutur. HYr yeşikdYn neзY YdYddir?

Cavab: 30 vY 40 YdYd.

33. A vY B şYhYrlYri arasındakı mYsafY 230 km-dir. Eyni zamanda 2 motosikletзi A-dan зıxırıq eyni istiqamYtdY yola dьşdь vY 4 saatdan sonra onlar arasındakı mYsafY 20 km oldu. Birinci motosikletзinin sьrYti ikincidYn 1,2 dYfY зoxdursa, onların sьrYtlYrini, hYr birindYn B-yY qYdYr olan mYsafYni tapın.

Cavab: 25 km\s, 130 km, 30 km\s, 110 km.

34. ŞYkildY idman zalının planı çYkilmişdir. Zalın neçY hissYsini tamaşaçılar üçün oturacaqlar, neçY hissYsini isY oyun meydançası tutur?

- oturacaq - meydança


Cavab: hissY oturacaqlar, hissY meydança.

35. Bir almanı YvvYlcY 2 yerY böldülYr vY 1 hissYsini götürdülYr. Qalan hissYni isY 12 yerY bölüb 7 hissYsini götürdülYr. Qalan hissYni tapın.

Cavab: .

36. Kitab rYfi qalınlığı 2 sm olan cYmi 90 kitab tutur. Bu rYfY 29 YdYd qalınlığı 2 sm olan kitab qoydular. Bundan sonra qalınlığı 3 sm olan 17 kitab qoyurlar. Bundan sonra rYfdY 2 sm qalınlığı olan kitab nY qYdYr yerlYşdirmYk olar vY rYfY qoyulmuş eyni qalınlıqda olan kitablar ayrılıqda rYfin neзY hissYsini tYşkil edir?

Cavab: RYfY qalınlığı 2 sm olan daha 35 kitab yerlYşYr, rYfY qoyulmuş qalınlığı 2 sm olan kitablar rYfin hissYsini tYşkil edir. Qalınlığı 3 sm olan kitablar isY rYfin hissYsini tutur.

37. kYsrindY y-in yerinY 5, 7, 3, 13, 18, 16 YdYdlYrini yazın vY alınan kYsr YdYdlYri uyğun damada yerinY qoyun.


1511156101620

38. MYftilin YvvYlcY 40%-ni, sonra isY qalan hissYsinin 60%-ni kYsdilYr. MYftilin neзY faizi qaldı?

Cavab: 24%.

39. Turist birinci gьn bьtьn yolun 30 %-ni, ikinci gьn isY qalan yolun 40%-ni, ьзьncь gьn isY qalan 84 km yol getdi. Turist 3 gьndY nY qYdYr yol getdi?

Cavab: 200 km.

40. Katerin цz sьrYti 41,5 km/saat, зayın axma sьrYti isY ondan 16,6 dYfY azdır. Kater 3 saat зayın axını ilY vY bir neзY saat axına qarşı yol getdi. Kater cYmi 288 km yol getmiş olarsa, onun axına qarşı neзY saat ьzdьyьnь tapın.

Cavab: 4 saat.

41. ЏdYdlYrdYn biri digYrinin 0,5 hissYsinY, ьзьncь YdYd isY birinci vY ikinci YdYdlYrin cYminin 0,5 hissYsinY bYrabYrdir. Bu YdYdlYrin YdYdi ortası verilmiş YdYdlYrdYn hansına bYrabYrdir?

Cavab: III YdYdY.

42. I YdYd II-dYn 3 dYfY bцyьkdьr. III YdYd isY I vY II YdYdlYrin YdYdi ortasından 20 vahid bцyьkdьr, IV YdYd 25-YbYrabYrdir. Bu dцrd YdYdin YdYdi ortası 105-in 0,25 hissYsinY bYrabYr olarsa, I vY III YdYdlYrin cYminin 300 %-ni tapın.

Cavab: 210.

43. 20%-inin 12%-i 18 olan YdYdin 1%-ini tapın.

Cavab: 7,5.

44. HYr hansı bir YdYdin 80%-nin 20%-i hYmin YdYddYn neзY dYfY kiзikdir?

Cavab: 6,25 dYfY.

45. HYr hansı bir YdYdin 350%-i hYmin YdYddYn 35 vahid bцyьkdьr. Bu YdYdin hissYsini tapın.

Cavab: 0,4.

46. hissYsi hissYsindYn 2,1 qYdYr bцyьk olan YdYdin 60%-ini tapın.

Cavab: 126.

47. Avtomobil I gьn yolun hissYsini, ikinci gьn qalan yolun hissYsini, ьзьncь gьn isY qalan yolun 80%-ini getdi. Ьз gьndY avtomobilin 17,9 km yol getdiyi mYlumdursa, onun II gьn neзY km yol getdiyini hesablayın.

Cavab: 7 km.

48. Samir birinci gьn kitabın 34%-ini, ikinci gьn isY kitabın qalan hissYsinin 50%-ini oxudu. Onun hYlY 231 sYhifY oxumalı olduğu mYlumdursa, kitabın neзY sYhifYsi var?

Cavab: 700.

49. 0,6 kq konfet vY 0,8 kq şokolad 14200 manatdır. 1 kq konfetin qiymYti 9000 manat olarsa, 1 kq şokolad neзYyYdir?

Cavab: 11000 manat.

50. Mağazaya düyü gYtirdilYr. I gün düyünün 55%-i, II gün isY qalan düyünün 87,5%-i satıldı. Mağazada 2 gündYn sonra 54 kq düyü qaldığı mYlumdursa, I gün neçY kq düyü satılmışdır?

Cavab: 528 kq.

51. PYrviz I gьn kitabın 25%-ni, II gьn qalan hissYsinin 20%-ni oxudu. Kitabı oxuyub qurtarmaq ьзьn o, hYlY 63 sYhifY oxumalı idi. Kitab neзY sYhifYdYn ibarYtdir?

Cavab: 105 sYhifY.

52. 3,9 kq yağ vY 0,8 kq unun qiymYti 32800 manatdır. 1 kq un 2000 manat olarsa, 1 kq yağın qiymYtini tapın.

Cavab: 8000 manat.


§4. HYndYsi fiqurlar vY onların цlзьlYri.

1. Dьzbucaqlı paralelepipedin eni 1,8 dm, uzunluğu enindYn, hьndьrlьyь isY uzunluğundan 0,7 dm зoxdur. Kubun hYcmi neзY dm3-dir?

Cavab: 14,4 dm3.

2. CB şьası DCA dьz bucağını DCB vY BCA bucaqlarına ayırır. BCA bucağının DCB bucağının 25%-i olduğunu bilYrYk bu bucaqların fYrqini tapın.

Cavab: 540.

3. ЦlзьlYri 950 1200 sm olan kağız vYrYqdYn ya tYrYfi 64 mm olan kvadratlar, ya da tYrYfi 46 mm olan kvadratlar kYsmYk olar. Hansı kvadratlardan kYsmYk lazımdır ki, tullantı az alınsın?

Cavab: birinci kvadratlardan.

4. Ьзbucağın tYrYflYri 4dm 2sm, 6dm vY 3sm-dir. Ьзbucağın perimetrini tapın.

Cavab: belY ьзbucaq yoxdur.

5. Dьzbucaqlının perimetri 144 mm-dir. Uzunluğu enindYn 5 dYfY зoxdur. Dьzbucaqlının sahYsini tapın.

Cavab: 720 mm2.

6. Dьzbucaqlının sahYsi 884 sm2, uzunluğu isY 34 sm-dir. Perimetri bu dьzbucaqlının perimetrinY bYrabYr olan kvadratın sahYsini tapın.

Cavab: 900 sm2.

7. Dьzbucaqlı paralelepipedin цlзьlYri 25 m; 8,2 m; 1400 mm olarsa, onun tillYrinin uzunluqları cYmini tapın.

Cavab: 138,4 m.

8. SYthinin sahYsi 96 m2 olan kubun tillYrinin uzunluqları cYmini tapın.

Cavab: 48 m.

9. 0,02ha+0,7ar+216m2+320000sm2+2000000mm2+600dm2 ifadYsinin qiymYtini m2 ilY ifadY edin.

Cavab: 526 m2.

10. 0,0004 ha = x sm2 vY 624600 ar = y km2 olarsa, x vY y-in YdYdi ortasının 200%-ni tapın.

Cavab: 40062,46.

11. A vY B bucaqlarının cYmi 1170-dir. A bucağının yarısı B bucağının yarısından 16,50 bцyьk olarsa, A bucağını tapın.

Cavab: 750.

12. Verilmiş kvadratın bьtьn tYrYflYri ьzYrindY dьzbucaqlı qurulmuşdur. Alınan dьzbucaqlıların eni ilY kvadratın tYrYfi ьst-ьstY dьşьr. Onların perimetrlYri cYmi 96 sm, uzunluqları isY 8 sm olarsa, dьzbucaqlının perimetri kvadratın perimetrindYn nY qYdYr зoxdur?

Cavab: 8 sm.

13. Eni vY uzunluğu tYrYf edilmYklY dьzbucaqlının ьzYrindY iki kvadrat qurulmuşdur. Alınan fiquru kvadrata tamamlayın. ЏgYr dьzbucaqlının eni 12 sm, uzunluğu 14 sm olarsa, bu fiqurdakı Yn bцyьk kvadratın perimetrini qalan kvadratların perimetrlYri cYmi ilY mьqayisY edin.

Cavab: =.

14. ABCD dьzbucaqlısının uzunluğunun yarısı 18 sm-dir. Eni isY uzunluğunun yarısından 5 sm зoxdur. BCD ьзbucağının perimetri 106 sm olarsa, BD-nin uzunluğunu tapın.

Cavab: 47 sm.

15. BD şьası ABC aзıq bucağını ABD vY DBC bucaqlarına ayırır. ABD=3,5 DBC olarsa, bu bucaqların fYrqini tapın.

Cavab: 1000.

16. Perimetri 44 sm, tYrYflYrindYn biri o birindYn 4 sm bцyьk olan dьzbucaqlının sahYsini tapın.

Cavab: 117 sm2.

17. Perimetri 72 sm olan dьzbucaqlının tYrYflYrindYn biri o birinin 125%-ni tYşkil edir. Dьzbucaqlının bцyьk tYrYfi kiзik tYrYfindYn neзY sm bцyьkdьr?

Cavab: 4 sm.

18. Dьzbucaqlının eni uzunluğunun 0,4 hissYsini tYşkil edir. TYrYfi hYmin dьzbucaqlının eninY bYrabYr olan kvadratın perimetri 48 sm olarsa, dьzbucaqlının sahYsini tapın.

Cavab: 360 sm2.

19. Dьzbucaqlının perimetri tYrYfi bu dьzbucaqlının eninY bYrabYr olan kvadratın perimetrindYn 3 dYfY bцyьkdьr. Dьzbucaqlının uzuznluğu enindYn neзY dYfY bцyьkdьr?

Cavab: 5 dYfY.

20. Uzunluğu 11 dm, eni 8 dm olan dьzbucaqlı paralelepipedin yan sYthinin sahYsi 9,36 m2 olarsa, hYmin paralelepipedin hYcmini tapın.

Cavab: 1,76 m3.

§5. ЗYtinliyi bir qYdYr dY artırılmış mYsYlYlYr.

1. olarsa, YdYdinin 2 mislini tapın.

Cavab: 16480.

2. ifadYsinin qiymYti 25 ilY qurtarırsa, tYnliyindYn -nın qiymYtini tapın.

Cavab: 4.

3. 20 YdYdinin sağına vY soluna eyni bir rYqYm yazdıqda alınan YdYd 54-Y bцlьnьrsY, qismYtdY alınan YdYdin hissYsi 76-dan neзY dYfY az olar?

Cavab: 2 dYfY.

4. Qızıl kьlзYsindYn ya 40, ya da 60 YdYd ьzьk hazırlamaq istYdilYr. İkinci halda hYr ьzьk birincidYn 2 qram yьngьl alınardı. ЏgYr 3 qramlıq ьzьklYr hazırlansa, alınan ьzьklYrin sayı 4 qramlıq ьzьklYrin sayından nY qYdYr зox olar?

Cavab: 20 YdYd.

5. Traktorзulardan biri sahYnin hissYsini, o, birisi isY qalan sahYnin hissYsini şumladı. Birinci traktorзu torpağı şumladıqdan sonra qalan sahY hYr iki traktorзu torpağı şumladıqdan sonra qalan sahYdYn neзY dYfY зoxdur? Alınan cavabı ondabirlYrY qYdYr yuvarlaqlaşdırın.

Cavab: 1,3.

6. İki YdYdin YdYdi ortasının -nin yarısının kubu 8-dir. Bu YdYdlYrdYn biri olarsa, ikinci YdYdlY -in YdYdi ortasının 350 faizini tapın.

Cavab: 61,25.

7. Dьzbucaqlının eni 60 m-dir. Onun eni ьzYrindY qurulmuş kvadratın sahYsi uzunluğu ьzYrindY qurulmuş kvadratın sahYsindYn 16 dYfY kiзikdir. SahYsi hYmin dьzbucaqlnın sahYsinY bYrabYr olan kvadratın tYrYfini tapın.

Cavab: 120 m.

8. x+y=176 vY x-y=162 olarsa, 2x+4a=346 tYnliyinY gцrY 3(a2+3c-4)=54 tYnliyindYn c-nin 2 mislini tapın.

Cavab: 12.

9. vY olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

Cavab: 3.

10. Qayıq 2 saat зayın axını ilY, 2 saat axına qarşı vY 3 saat durğun suda ьzdь. Qayıq cYmi 280 km ьzdь. O, bu qYdYr yolun yarısını durğun suda neзY saata gedYr?

Cavab: 3,5.

11. TYnliyin kцkьnь tapın:

Cavab: 0.

12. Uzunluğu 30 sm, eni 10 sm, hьndьrlьyь isY 5 sm olan kYrpiclYrdYn kub dьzYltdilYr. Kubun tili 120 sm olarsa, bu kuba neзY kYrpic sYrf olunub?

Cavab: 1152.

13. hasilinin 135-Y bцlьnmYsindYn alınan qalığı tapın.

Cavab: 2.

14. YdYdinin 180-a bцlьndьyьnь bilYrYk hasilini tapın.

Cavab: 0.

15. 6 YdYdin YdYdi ortası 3-dьr. Bu YdYdlYrdYn beşinin YdYdi ortası 2 olarsa, altıncı YdYdi tapın.

Cavab: 8.

16. YdYdi 45-Y bцlьnьr, 2-yY bцlьnmьr. cYmini tapın.

Cavab: 132.

17. SinifdYki oğlanlar qızlardan 1,5 dYfY зoxdur. Oğlanlar sinifdYki bьtьn uşaqların neзY faizini tYşkil edir?

Cavab: 60 %.

18. dьzgьn olmayan kYsrdir. +b=15 olarsa, ilY b YdYdinin hasilini tapın.

Cavab: 54.

19. 15 ardıcıl YdYdin cYmi 210-dur. Bu YdYdlYrdYn Yn bцyьyь ilY Yn kiзiyinirn hasilini tapın.

Cavab: 147.

20. Dьzbucaqlı paralelepipedin ьzYrindYki bьtьn dьzbucaqlıların perimetrlYrinin cYmi 240 sm-dir. Paralelepipedin hьndьrlьyь uzunluğundan 4 sm az, enindYn isY 4 sm зox olarsa, onun hYcmini tapın.

Cavab: 840 sm3.


§6. TESTLЏR

1. A vY B зoxluqlarının birlYşmYsi N зoxluğuna daxil ola bilYrmi?

A)ola bilYr. B)ola bilmYz. C)hYm ola bilYr, hYm ola bilmYz. D)Ш. E)heз biri.
2. Tapın:

A){7;9;3} B){2;7;9} C){2;7;9;0;3} D){2;3;7;9} E){2;7;9;11;3}


3. {1;3;7;9;11} зoxluğu aşağıdakı зoxluqlardan hansılarının birlYşmYsindYn YmYlY gYlib?

A){1;7;9} vY {3;7;11} B){1;3;5;7;9} vY {3;7;9} C){3;7;11} vY {7;9}

D){1;7;3} vY {3;7;11} E){3;7} vY {7;9}


4. A{1;3;7;9} vY B{3;9;13;15} зoxluqlarının kYsişmYsindYn alınan зoxluğun elementlYrinin hasilini tapın.

A)27 B)21 C)3 D)63 E)9
5. AzYrbaycan Ylifbasının hYrflYri A зoxluğunun, ingilis Ylifbasının hYrflYri isY B зoxluğunun elementlYri olarsa, n(A B)-n(A B) ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 12 B) 7 C) 6 D)8 E) 10


6. A{1,16,4,9,31}, B{3,9,31,8,16,5} vY C{1,16,12,4,3} зoxluqları verilmişdir. Aşağıdakı YdYdlYrdYn hansı зoxluğuna daxildir?

A) 31 B) 1 C) 4 D) 3 E) 16


7. A{9,16,24,33,42,18} vY elementlYri 40-dan kiзik 6-ya bцlьnYn YdYdlYr olan B зoxluğu verilmişdir. ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 11 B) 16 C) 19 D) 24 E) 6


8. vY olarsa, hasilini tapın.

A) 40 B) 42 C) 36 D) 27 E) 25
9. A vY B зoxluqlarının kYsişmYsi ilY birlYşmYsindYn eyni зoxluq alınır. A vY B hansı mьnasibYtdYdir?

A) B) C) D) E)


10. A{12,14,c}, B{a,14,18} vY A=B olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 1600 B) 5 C) 125 D) 25 E) 1


11. A{2,1,12,30,3}, B{3,4,6,30}, C{10,2,12,30} vY D{3,12,30,1} зoxluqları verilmişdir. n(A C)+n(B D)+3n(A B C D) ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 32 B) 16 C) 900 D) 60 E) 64
12. A{3,4,6,8} зoxluğunun alt зoxluqlarının sayının 2 mislini tapın.

A) 15 B) 32 C) 16 D) 25 E) 26


13. ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 325 B) 375 C) 378 D) 394 E) 396


14. ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 3 B) 0 C) 1 D) 2 E) 5

15.

ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 1000 B) 3200 C) 2000 D) 2500 E) 2800
16. Hesablayın:A) 145 B) 13 C) 1 D) 194 E) 25
17.Hesablayın:

A) 0 B) 81 C) D) 3 E) 27


18. olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 4 B) 7 C) 6 D) 9 E) 10


19. olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 40 B) 35 C) 25 D) 30 E) 20


20. vY olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 18 B) 10 C) 12 D) 14 E) 20


21. olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 13 B) 39 C) 32 D) 27 E) 16


22. 4b+2a+8c=72 vY 2c+b=9 olarsa, 4a2-nı tapın.

A) 72 B) 1296 C) 324 D) 36 E) 23326


23. a+b=c vY c+b=a olarsa, (abc)2(a2b2c2) ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 100 B) 10 C) 1 D) 2 E) 0


24. 6a+2b+4c=120 vY c=5 olarsa, (((9a+3b+2c):80)2+42):4+y=9 ifadYmindYn 4y-i tapın.

A) 2 B) 4 C) 11 D) 8 E) 6395


25. 4x+b+2y=20 vY 2x+y=5 olarsa, b-ni tapın.
  • A) 5 B)17,5 C)10 D)40 E)12

26. 6x+3c-d=12 vY 2x+c=6 olarsa, d-ni tapın.A) 6 B) 30 C) 12 D) 18 E) 3
27. 6x+6y+6z-2c+d=400, x+y=50 vY 3z-c=10 olarsa, d-ni tapın.

A) 50 B) 30 C) 20 D) 80 E) 15


28. YdYdi 3-Y bцlьnьr. -nın ala bilYcYyi qiymYtlYr зoxluğunun Yn bцyьk elementi ilY Yn kiзik elementinin fYrqini tapın.

A) 3 B) 6 C) 9 D) 7 E) 5


29. YdYdi 25-Y bцlьnьr. olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 15 B) 45 C) 40 D) 75 E) 25


30. YdYdi 9-a bцlьnьr. olarsa, ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 14 B) 26 C) 50 D) 62 E) 45


31. YdYdi 25-Y bцlьnьr, 10-a vY 3-Y bцlьnmьr. ifadYsinin qiymYtini tapın.

A) 29 B) 21 C) 24 D) 25 E) 26
32. ьзrYqYmli YdYdi 3-Y bцlьnьr. c-nin mьmkьn qiymYtlYri cYmini tapın.

A) 13 B) 15 C) 2 D) 8 E) 7


33. YdYdi 9-a bцlьnьr, 5-Y bцlьnmьr. tYnliyinin kцmYyi ilY (2x)2 –nı tapın.

A) 4 B) 0 C) 64 D) 144 E)8

34. dцrdrYqYmli YdYdi 9-a bцlьnьr. hissYsi x olan YdYdi tapın.

A) 3 B) C) 18 D) E) 18


35. dördrYqYmli YdYdi 3-Y bölünür. x YdYdinin qiymYtlYri hasilini tapın.
  • A) 4 B) 1 C) 7 D) 28 E) 11


36. YdYdi 5-Y bцlьnьr. x-in ala bilYcYyi qiymYtlYrin hasilini tapın.

A)5 B)0 C)4 D)10 E)20
37. YdYdi 9-a bцlьnьr. z-in 100 mislini tapın.

A) 20 B) 200 C)2 D)2000 E)300


38. bYrabYrsizliyini цdYyYn 3-Y bцlьnYn YdYdlYr A, bYrabYrsizliyini цdYyYn 4-Y bцlьnYn YdYdlYr isY B зoxluğunun elementlYridir. hasilini tapın.

A) 111 B) 115 C)105 D) 102 E) 99


39. , , , bYrabYrsizliklYrinin hYr birini цdYyYn neзY YdYd var?

A) 18 B) 17 C) 19 D) 20 E) 16


40. bYrabYrsizliyini цdYyYn 5-Y bцlьnYn YdYdlYr A, 6-ya bцlьnYn YdYdlYr B, 7-yY bцlьnYn YdYdlYr C зoxluğunun elementlYridirsY, -ni tapın.

A) 28 B) 21 C) 23 D) 19 E) 30


41. HYr iki bYrabYrsizliyi цdYyYn YdYdlYrin cYmini tapın: x 21 vY 17A) 95 B) 140 C) 117 D) 74 E) 78


42. x<29 bYrabYrsizliyinin hYllYri arasında 3-Y bцlьnYn, 9-a bцlьnmYyYn YdYdlYrin cYmini tapın.

A) 99 B) 78 C) 57 D) 81 E) 66


43. 13A) 26 B) 156 C) 25 D) 52 E) 50


44. olarsa, tYnliyindYn x-i tapın.

A) 12 B) 32 C) 14 D) 18 E) 11


45. vY tYnliklYrinin kцklYrinin cYmini tapın.

A) 0 B) 21 C) 68 D) 13 E) 32


46. tYnliyinin kцkьnьn 2 mislini tapın.

A) B) C) D) E)
47. tYnliyinY gцrY 2y neзY olmalıdır ki, x2=25 olsun?

A) 2 B) 2,5 C) 1 D) 4 E) 6


48. olarsa,

tYnliyinin kцklYrinin cYmini tapın.A) 36 B) 34 C) 39 D) 31 E) 38
49.

tYnliyinin neзY kцkь var?

A) 1 B) C) 3 D) 2 E) sonsuz sayda


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə