Alister Krouli: komentar zvani d napomena izdava~a: Ovo je poslednji od ve}ih komentara na
Yüklə 96.01 Kb.
səhifə1/2
tarix26.04.2016
ölçüsü96.01 Kb.
  1   2
Alister Krouli:

KOMENTAR ZVANI D


Napomena izdava~a: Ovo je poslednji od ve}ih komentara na Liber AL vel Legis koji je napisao Krouli, sastavljen u Hotelu Djerid u gradu Nefta, u Tunisu 1923. e.v. Njegovo jedino prethodno objavljivanje u knjizi Magijski i filozofski komentari na Knjigu Zakona, izd. Sajmonds i Grant (Montreal: 93 Publishing, 1974) nije bilo ta~no, kao {to se mo`e videti pri upore|ivanju. Ovo je u me|uvremenu popravljena verzija, koja se oslanja na originalnu kucanu kopiju u Yorke Kolekciji, Warburg Institute, London. Privremene atribucije brojevima stihova dao je sada{nji izdava~. - HB

Poglavlje I

1-2. Nuit definisana.

Nuit je sve {to mo`e biti, a pokazana je pomo}u svega {to jeste.

Panteizam AL-a.

Knjiga Zakona iskazuje sve stvari kao Bog.

3. Vrline Du{e.

Sve stvari su u stanju da znaju sve; sve su sli~ne po tome, na kraju svega.

4-6. Misija Alistera Kroulija. Zver 666.

Ja, Zver ^ovek Alister Krouli ~iji broj je 666, poma`em da se otkrije ova istina ljudima.666 kao Umetnik.

Ja sam Ta~ka Gledi{ta (kao kod umetnika) iz koje svi mogu videti Nuit; jer ja sam Njena najunutarnjija misao, njeno ~ulo i njen Glas.

7. Moj Sveti An|eo ^uvar Aiwass; Njegova Priroda i Slu`ba. AL Njegova Re~.

Moj je An|eo izgovorio Njenu pesmu u moje uho. On je Aiwass, koji je Re~ Zakona a tako|e i na~in njegovog delovanja. On slu`i Ti{ini putem svog govora, koji sti{ava zle zvuke, ni poznate niti stopljene u jednu melodiju.

8-9. Priroda Ljudskog roda.

Su{tina Mu{karca i @ene - budu}i da je svako Zvezda ili suvereni Bog uravnote`en u Svemiru (Prostoru) svojim sopstvenim ~inom - odevena je u misli i dela kao {to je i njihova Priroda skrivena njima.

Ova su{tina je sve-vredna; obo`avajte je, i svetlost svega {to mo`e biti bi}e prelivena preko vas.

10. Majstori Ljudskog roda definisani.

Oni koji obo`avaju i vole sve stvari podjednako, zato {to su oni od Istine, a ipak ih je tako malo, i nepoznati su ljudima. Ipak, budu}i da su slobodni od straha i pohlepe njihova mo} kontroli{e mnoge ~ije su du{e podlo`ne ograni~enju znanja, koje je uvek dva, i mo`e se brojati.

11. Tajna Upravljanja.

Ljudi obo`avaju Ni{ta, iako od Ni{ta misle da je Bog i ^ovek; tako ^ista Luda vlada njima, i spa{ava ih od niskog znanja koje je la`no.

12. Priroda ^ina: njegova vrlina.

Svi ~inovi su uistinu ^inovi Ljubavi. Ispuni sve Ljubavi koje mogu biti, do celosti. Nek' to bude u Svetlosti, pred svim Zvezdama koje svi mogu videti i raduj se.

13. Nuit izra`ena u Eidolonu.

Nuit se uobli~ila u Lik @ene, kako bi mogla biti simbol za sve na~ine te`nje za Ljubavlju.

Njen odnos prema Ljudskom rodu.

Ona je na{ Cilj i su{tina Volje na{ih vlastitih srca.Njena Maj~inska Radost, kao Prirode.

Ona je Priroda, koja se raduje ro|enju svega {to nastaje.

14. Tajna Radosti.

^ovekova Du{a plamti u Ljubavi ka krajnjim Zvezdanim Prostranstvima, i raduje se svakoj od njih.Svi doga|aji su deca Nuit.

Svaki doga|aj ispunjava neku Ljubav, i svaki je od tada od Tela Nuit, koje je doga|aj po{to je Njena Du{a Strast za ra|anjem, i prilika za to.

15. Misija Zveri 666 i njegove `ene. Njena priroda i slu`ba.

(Ona je Skerletna @ena:   , 667, dok je On   , Velika Divlja Zver, 666.)

Ja, Zver 666, pozvan sam da poka`em ovo obo`avanje i da ga po{aljem u svet; uz pomo} moje @ene zvane Skerletna @ena, koja je svaka @ena koja prima i prenosi Moju Solarnu Re~ i Bi}e, je ovaj Moj Rad postignut; jer bez @ene mu{karac nema mo}. Uz Nas nek' svi ljudi doznaju da je sve {to mo`e biti njihov Put Radosti kojim treba da idu; i da su sve du{e od Du{e Istinske Svetlosti.

16. Na{a funkcija pokazana u Slici.

Ja sam Sunce, koje daje Svetlost i @ivot, a Ona njihov vodi~ u tami, koji ih pro~i{}ava, ~ini ih posve}enim, budnim za Najvi{eg.

Na{e Mo}i.

Ja imam mo} da zapalim u svom umu Su{tinu Apstraktne Du{e; Ona da napravi sve {to mo`e biti drago, blisko i jasno mu{karcima i `enama, tako da oni mogu prona}i njihovu radost u svemu.

17. 666 i 667 razdvojeni zbog ovog Rada.

Ja i moja `ena samo smo izabrani za ovaj rad; svi drugi su najbolji i najistinskiji po{to oni tra`e Nuit na njihov sopstveni Na~in.

18-19. Bo`anske ideje otkrivene u ovoj Knjizi - AL prizvane na 666 i 667.

Kraljevska Zmija Mudrosti koja nosi mo} i pravo @ivota i Smrti, beskrajna Energija Magike, blista na na{im ~elima.

Na nas se savila Du{a Svemira, tako da svima bez razlike mo`emo pokazati sve stvari kao Put Radosti.

20. Klju~ Magike Novog Eona Heru-Ra-Ha(a).

Metod Magike je obja{njen u Re~i Abrahadabra, ~iju mo} ja objavljujem a ~iju sam tajnu izlo`io u drugim spisima.

21. Nuit dalje definisana: Njen odnos sa Bogovima, Ljudima, Nebom, Zemljom i Njenim Gospodom Haditom.

Nuit ne vide nijedan Bog niti ^ovek; jer oni su u~vr{}eni u doga|aju, oni su ^injenice, dok je Ona ono ve~no postojanje. Stoga Nju treba smatrati vrednom, Nju i ono Sopstvo koje mo`e u`ivati u njenoj Ljubavi; ne tra`iti one radosti koje, budu}i da su stvarne, prestaju da izdi{u zanos.

22. Njeno Ime: 666 je doznao jedno jo{ svetije ime.

Nuit je ime pod kojim ljudi treba da znaju tu Zvezdanu @udnju; meni, Zveri, ona je dala jedno tajno Ime u toj Velikoj No}i u kojoj sam ja stigao do upotpunjenja Jednosti sa Svim stvarima koje uop{te mogu biti.

Nuit dalje definisana. Stvarnost i iluzija: Nijedno, Jedno, Mnogo i Sve, identifikovani kroz Nju.

Nuit je svemir izvan svake ideje Granice ili Mere; Ona je tako|e Svaka Ta~ka Gledi{ta i isto tako i Svaki Vidik vi|en iz njih. Ne sputavaj ni{ta, jer sve stvari sli~no pripadaju njoj, a njena Priroda treba da sa~ini Sve u Jednom i Ni{ta. Jedna stvar je na kraju sli~na svakoj ostaloj; to {to izgleda da nisu sli~ne dolazi kao san od vlastitog izbora likova za obo`avanje; tako svaka, mada istinita kao jedna od Svega, jeste la`na ako se o njoj misli kao o jednoj odvojenoj od ostalog.

23. Razumevanje ove Misterije Klju~ za Poglavarstvo.

Poglavar (Stare{ina) je svega onaj koji nije upao u zamku postavljanja ograni~enja stvarima, kojim bi boguhulio svaku, i u~inio sve la`nim.

24-25. Nuit: u njenom Imenu su skrivene tajne Istine.

Nuit je poznata po Re~i Zagonetke Slova i Broja: to }u tako|e pojasniti u drugim spisima.

26. Nuit dokazuje Alisteru Krouliju da je on uistinu 666 pomo}u Zagonetke i Znaka.

Pitaju}i Nuit: "Ko sam ja, i {ta }e biti Znak?" (da sam taj koji jesam) odgovorila mi je putem Zagonetke, tako da mogu biti siguran da je odgovor do{ao od Nje, a ne iz mog vlastitog uma, da sam ja 666. Isto tako, znak mi je pokazan u Zagonetci, kao i u Engleskom tog Teksta. Te stvari }u izlo`iti na drugom mestu.

27. 666 pita Nuit da otkrije Nju li~no Ljudima.

Pozvao sam Je: "O Nuit, neprekidnosti Neba" - {to je ~udo Unutra{nje Prirode broja kao {to sam pokazao u mom drugom Komentaru - i molio se da ljudi mogu o Njoj misliti ne kao o Jednoj, {to implicira ideju ograni~enja, ve} kao Nijednoj, {to je izvan granica.

28. Nuit je ono {to je jednako 0 i 2. Ova Jedna~ina 0=2 je Glavni Klju~ za Razumevanje Univerzuma.

Ona je odgovorila: Nijedna i Dve. I ovo je tako|e ~udo broja, i predstavlja Istinu Esencije Prirode svih stvari, Koren Drveta Mi{ljenja, kao {to }u pokazati drugde.

29-30. Nuit pokazuje cilj stvaranja Iluzije Dualnosti.

Rekla je: Svet postoji kao dva jer se jedino tako mo`e upoznati Radost Ljubavi, pomo}u koje od Dvoje postaje Jedno. Sve {to je Jedno je samo, i treba malo da se pomu~i?? da sebe u~ini dvoma, i voli samog sebe, i u`iva u njemu.

31. ^ove~anstvo uop{te nije vredno pa`nje.

Ne obra}aj pa`nju na sitne jauke ljudi, trice, sa sitnim radostima koje podmiruju ra~un. To su samo snovi unutar sna; a oni kojima ja govorim Re~ Nuit izabrani su od Nje da prodru iza tih fantoma u svet prave Radosti i Tuge - koja je tako|e Radost, i Klju~ i Sila od nje.

32. Ljudski rod treba da slu{a 666, da sledi njegov metod postignu}a ka znanju Nuit i koristima od toga. Istinska priroda 666.

Neka svi ljudi slu{aju mene, Zver, Proroka Nuite! Jer moj broj je 666, Broj Sunca. To jest, ja sam Svetlo i Centar njihovog sistema Zvezda, i moja Re~ je kao zrak za njih koji su od Zemlje. Neka slu{aju svetlost, i impuls onoga {to sam ja u Istini, iako le`im duboko skriven u telu od mesa. Tra`ite da upoznate Nuit! Tra`ite da u`ivate u svemu {to mo`e biti, iako vam se to gadi u va{im du{ama. To je va{e isku{enje, koje morate pro}i da biste bili slobodni i potpuni; da znate sve stvari podjednako, da poku{ate, da ~inite, da volite i da u`ivate u svemu. Vole}i sve, i nalaze}i radost u svemu, ovaj zanos Nuit }e okon~ati svaku bol: po{to se svi Doga|aji jednako radosno smatraju ~inovima Ljubavi sa Njom.

33. 666 je zamolio Nuit za pune instrukcije u pisanju.

Zamolio sam Nuit da napi{e rituale, isku{enja, i Zakon.

34. Ona odgovara.

Obavestila me je da isku{enja ne mogu biti napisana, po{to svaki ~ovek mora pro}i kroz pe} svoje sopstvene potpale. Rituali: nijedan1 nije podesan za sve ljude; neki su podesni za jednu osobu, koja svaki prilago|ava sebi i ~ini ga svojim, a isto tako ima i onih ~ija vrlina le`i u ti{ini kojom su opasani.

35. Ova Knjiga AL je Zakon za sav Ljudski rod.

Knjiga AL, Liber AL vel Legis, koju sam zapisao onako kako sam ~uo Glas Aiwassa mog Svetog An|ela ^uvara, u Gradu Kairu u Prole}e (April 8, 9 i 10) godine 1904 Obi~ne Ere, jeste Zakon. Ovaj Zakon je Zakon za sve ljude podjednako.

36. 666 poistove}en sa Ankh-f-n-Khonsuom.

Na neki na~in, ja sam jedan te isti ^ovek kao i Ankh-f-n-Khonsu, ~ija je Stela pomogla da nastane spis ove Knjige.AL: Rukopis - jedini autenti~ni tekst; 666 da se uzdr`i od njegovog sre|ivanja za {tampu.

Ne smem da menjam u njemu nijedno slovo, jer nije samo moje uho bilo u slu`bi Aiwassu, ve} tako|e i moja ruka. Posledica ovoga je obja{njena drugde.666 treba da da komentar na AL da bi ga sa~uvao od la`nih tuma~enja.

Komentari{em ovu Knjigu da ne bi bilo gluposti, jer mnogo ima Tajnih Izreka i nejasnih u njenom tekstu. Lako bi bilo ve{tim i prepredenim da iskrive pravo zna~enje Aiwassa tako da odgovara njihovim vlastitim idejama kao {to je to ve} vi|eno u staro doba u slu~ajevima Re~i Majstora, Kurana i takozvanih Biblijskih Spisa Hri{}ana.666: Njegova Kletva na svakog ko bi poku{ao da iskrivi Knjigu, ili Njegov komentar.

Zato kao obezbe|enje protiv takvih, Ja, mudro{}u Ra-Hoor-Khuita, sada predvi|am i bdim protiv svih prevarnih i la`nih na~ina ~itanja Knjige jednostavnim i prostim jezikom. I podi`em glas i proklinjem Velikom Kletvom Magusa Mo}i svakoga koji poku{a da skrene moju Re~ od njene Istine.

37. 666: Njegov zadatak kao U~itelja.

Tako|e mi je nare|eno da u~im i pou~avam put Magike putem ~estog pri~anja izvesnih Svetih tekstova, pisanja re~i, simbola, likova, brojeva i imena mo}i: Magiku pomo}u Govora, pomo}u Tajne Svetlosti Tame, pomo}u Dela, pomo}u ^inova koji stvaraju ili uni{tavaju stvari i tako dalje, kao {to sam definisao i izlo`io u drugim spisima.

38. 666: Njegova du`nost kao U~itelja.

Obavezao sam se mojim Zavetom slu`enja ^ove~anstvu - jer ja li~no nisam ^ovek ve} tako|e i Sunce, i Sin Sunca? - da svakog ko mi mo`e do}i prihvatim kao Mudrost. Ali, moje je pravo da isku{am njihovu podobnost na sve na~ine, kako god ja to smatram prikladnim.

39.  Re~ Zakona.

Re~ Zakona je . To jest, ta re~ je definisana do najmanjeg detalja pomo}u tajne vrednosti slova, brojeva, zvukova, vrlina u Prirodi, i svih drugih funkcija ovog gr~kog imena za Volju.

40. Telemiti su definisani: Tri Stepena Postignu}a.

Mi koji prihvatamo ovaj Zakon mo`emo s pravom biti zvani Telemitima, ako ova re~ bude definisana u terminima njenih tajnih vrednosti, kao u slu~aju same re~i .

Postoje tri prava Stepena u Redu, za razliku od formalnih Stepenova AA, i ta Tri Stepena su opisana u mojoj knjizi zvanoj Vizija i Glas i drugde.

Zakon objavljen i obja{njen.

^ini po svojoj volji i to treba da bude sav Zakon. Odnosno: Zakon ~ovekove Prirode je da ispuni svrhu za koju je stvarno podoban.

41. Greh definisan. Priroda Slobode.

Greh je definisan kao Ograni~enje; to jest, postavljanje granica, ili `elja da se postave granice, na bilo koju stvar koja postoji, shvataju}i da je, kao {to je gore izlo`eno, prava Priroda svake stvari da ispuni samu sebe na sve Na~ine. Pa ipak, mada su sve stvari tako zakonite same po sebi, ~esto je Ograni~enje delati, a Sloboda uzdr`avati se. Jer ta Sloboda je vredna druge, i svaki slu~aj se mora proceniti po njegovoj sopstvenoj Prirodi.Du`nost Telemita prema drugima.

Nemojte poku{avati da kontroli{ete Volju bilo koga drugog u stvarima Ljubavi, postavljaju}i Ograni~enja bilo na Volju za Ljubav ili na Volju da negde drugde tra`i Cilj Volje. Jer Ljubav sama jedina je spona; sve druge vr{e pritiske na Prirodu Stvari, a time na kraju dolazi do propasti svega.

42-43. Pravo ^oveka.

Ovaj slu~aj mo`e biti uzet kao vodi~ za druge probleme etike. Pravilo je zaista prosto, isto u su{tini za svaku vrstu pona{anja. Svako ima potpuno pravo da vr{i svoju Volju, onu za koju je podoban; svaka druga upotreba mo}i je zloupotreba.

44. Volja: njene mogu}e manjkavosti.

Svrha tupi o{tricu ~iste volje, jer podrazumeva svesnu misao, koja ne bi smela zameniti ono {to Priroda namerava. Posao se najbolje obavi onda kada um ne zna za njega, bilo da ga ubrzava bilo da kontroli{e njegov tok. Strast za rezultatom tako|e kvari posao, ~ovek ne bi smeo da skre}e svoje sile od njihovog zadatka mislima o profitu od uspeha.

45-48. Zagonetka o "Savr{enom".

Nuit je potaknuta re~ju "Savr{en" da objavi Zagonetku u kojoj je Misterija "Ni{ta je Savr{eno" dokazana pomo}u Tajne Mudrosti Slova i Brojeva; a tu Zagonetku }u izlo`iti u drugim spisima.

49. Novi Eon: Sve prethodne formule su sada zastarele. Nazna~en je Novi Ritual Inicijacije.

Svi tajni klju~evi prethodne Magike Eona Umiru}eg Boga su sada beskorisni, po{to je Gospod ovog novog Eona, ~iji sam ja prorok, Krunisano i Pobedni~ko Dete. Asar, ^ovek koji pati, nije vi{e tip Bo`anstva kojem ~ovek mora stremiti. On vi{e ne mora umirati i ponovo se uzdizati; Njegovo Veliko Delo je sada da do|e do spoznaje Samog Sebe kao Dete koje `ivi ve~no, bezgre{no, savr{eno, svesjaje}e Sunce.

50. Nuit upu}uje 666 u njegove du`nosti kao Hijerofanta.

Nuit me upu}uje sada u moj Rad uve`bavanja ljudi da postanu Majstori i Adepti provode}i ih kroz isku{enja. Ja treba da prosudim njihove `ivotinjske du{e vatrom - da spalim njihovu grubost potpaljuju}i Strast Duha u njima. Njihovi umovi treba da budu testirani isku{enjima uma, a one retke du{e obele`ene od ~asa ro|enja da postignu uzvi{ene vrhunce Planine Magike moraju biti usavr{ene isku{enjima koja odgovaraju njihovoj prirodi. Ipak, nare|eno mi je da svojom pame}u izmislim takvo sredstvo kako bi se sva tri cilja mogla posti}i u jednom Testu, na na~in obja{njen na drugom mestu.

51. Tri vrste Ogleda za tri dela Du{e. Regulative Reda AA.

Zvezde - odnosno, ljudi ~ije du{e zra~e Svetlost - ne smeju se grupisati nasumce u Redu, ve} svaki mora imati svoje sopstveno propisno mesto i orbitu. Ponekad mo`e biti mudro da se oformi neki sistem od takvih zvezda koje su po Prirodi podobne da rade u grupama; ali ~ak i tada, neka svaka jedinka bude predana na njenom sopstvenom pravilnom putu; neka ne zna, vi{e no {to je nu`no, Put drugih Zvezda i Sistema, da ne bi skrenula sa svog sopstvenog Puta, po{la za drugima, ili se sudarila sa njima, te tako poremetila Nebeski Poredak.Svetili{te opisano u Slici; isto tako njegovi prilazi.

Palata Mudrosti ima ~etiri kapije, na koje ~ovek koga sam ja uzeo trenirati za kraljevstvo mo`e u}i pojedina~no ili odjednom. Odnosno, postoje ~etiri na~ina za postignu}e; neki mogu na}i da je najbolje da ih uzimaju jedan po jedan, drugi sve odjednom. Te kapije ili putevi su opisani u tajnim simbolima; ja ih obja{njavam na drugom mestu.Adepti: jesu li oni i dalje u opasnosti da zastrane.

Onda je pitamo: mo`e li onaj koji je do{ao do Mudrosti pasti odatle?Mnoga sredstva Milosti. Telemiti treba da `ive divno i radosno.

Odgovor je da postoje mnoga sredstva bezbednosti. Upozoravam vas protiv straha. Kada se jednom oslobodite, odbijte prihvatiti da vas bilo koji na~in pona{anja mo`e uni{titi. Podsti~em vas da se ~uvate duhovnog ponosa, mi{ljenja o ne~emu kao o zlom ili ne~istom. Neka vam sve stvari slu`e u va{oj Magici kao oru`je. Stoga, budite prijatni, ne ponizni, pokvareni, pla{ljivi ili slabi. Obla~ite se kao kico{i, jedite kao gurmani, pijte port i {ampanjac kao {to to rade d`entlmeni i mladi po gradu.Ljubav: njen zakon je potpuna Sloboda.

Tako|e, {to se ti~e Ljubavi: budite potpuno slobodni da do maksimuma iskoristite va{e darove u svakom pogledu, bez straha i stida.Svaki ~in treba shvatiti kao ^in Obo`avanja Nuit.

Ipak, svi ti ~inovi se ne smeju raditi zbog njihovih rezultata u uspehu ili Zadovoljstvu i sli~no, jer oni su sveti i treba da se izvode strogo kao ~inovi Ljubavi pod Voljom u Obo`avanju Nuit; to jest, za ispunjenje svega {to mo`e biti i va{e sopstvene Prirode time.

52. Opasnost od gre{ke u ovim stvarima.

Ova zapovest je poja~ana, kao i ona o Ograni~enju gore, velikom Kletvom. Jedina stvar koja mo`e naneti povredu jeste postavljanje ograni~enja na Ono {to je po Prirodi Slobodno i bez Granica. Otuda, prona}i u bilo kojoj posebnoj ljubavi odvojenu radost od drugih ljubavi, ili misliti da doga|aj bilo koje ljubavi, u~vr{}en mrtvi ~in pro{losti, predstavlja `ivu radost, zna~i pasti u Mo} Gospodara Materije, podlo`iti se Zakonima Smrti, izgubiti svu Slobodu, i trpeti Teret Ropstva.

53. Zemlja treba da stupi na vi{i stupanj upotrebom ove formule.

Ovaj put Slobode - ~initi sve stvari a ipak ne biti vezan nijednom od njih - done}e novi `ivot Zemlji.Nuit: Njena intimna re~ 666.

Sledi jedna poruka meni, koju ne moram obja{njavati na ovom mestu.

54. Nuit ponavlja da 666 mora po{tovati rukopis AL-a.

Zamoljen sam jo{ jednom da se ne me{am u tekst rukopisa Liber AL-a na temelju toga {to ona sadr`i tajne koje su izvan mog znanja.

55. Dete [Zveri] 666 }e ugledati u AL-u one tajne koje su skrivene od samog 666. Priroda i Slu`ba tog Deteta.

Obe}ano mi je: "Dete tvoje utrobe, on }e ih ugledati." Ovo uklju~uje budu}nost, i zahteva poseban komentar na drugom mestu. Dolazak tog deteta je definisan takvim terminima da }e biti sigurno prepoznato kad se pojavi.

56. Proroci i Spisi pro{losti su delimi~no istiniti; AL sadr`i ~itavu Istinu Svesnog, i deo Nesvesnog Mi{ljenja.

Nuit priznaje da su svi proroci pro{losti izrekli, i da sveti spisi koje su Majstori ranije davali ljudima sadr`e neku istinu. Me|utim, to se primenjivalo na lokalne uslove, i uslove vremena; zato su svi delimi~no la`ni.Liber AL nema takvih ograni~enja. Zato je to istina za sve. Upoznao sam sve tajne svih starih kultova, pro~istio ih od parcijalnog trenda, i uravnote`io; tako je moje poznavanje istih potpuno {to se ti~e Razuma. Tako|e posedujem neke, mada ne sve, Istine Najunutra{njijeg Reda.

(Preko ove Knjige AL dato mi je da skoro u celosti usavr{im ovu Najvi{u Istinu.)

57. Nuit: du`nost ~ove~anstva da Je priziva.

Nuit zapoveda ljudima da Je prizivaju, odnosno, da ispune njihovo krajnje Sopstvo, pod Njenim zvezdama; to jest, prou~avanjem svih drugih Ta~aka Gledi{ta pored svog sopstvenog.Metod Magike: Ljubav kao na~in na koji Volja funkcioni{e.

Metod Magike u ovom - i u svakom - Radu je "ljubav pod voljom". Re~ Ljubav ( na gr~kom) ima vrednost 93, ba{ kao i re~ , Volja. Ovo podrazumeva da su ljubav i volja uistinu jedno te isto, dve faze jedne teme. Ljubav je tako pokazana kao sredstvo pomo}u kojeg Volja mo`e biti dovedena do uspeha.Ljubav: njene dve glavne vrste; njene mogu}e manjkavosti.

Ljudi se upozoravaju na gre{ku u ovim stvarima ljubavi. Postoje dva glavna na~ina ljubavi, simbol jednog je golub, drugog zmija. Ove simbole i njihova zna~enja u etici, sa njihovim odnosom na "zakon tvr|ave, i veliku misteriju Bo`je Ku}e" objasnio sam u potpunosti na drugom mestu.Aiwass: dokaz Njegovog Znanja iznad svakog ljudskog znanja; problem koji je uvek zbunjivao ljudsku mudrost pravilno re{en u jednoj frazi. Drevna mudrost Tarota je ina~e ispravna u svim ta~kama.

Suptilno Znanje, ve}e od znanja bilo kog `ivog ~oveka, koje poseduje Aiwass, pokazano je ovde davanjem ispravne vrednosti za jedan od Tarotovih Aduta (nepoznato do tada) koja usavr{ava njihovu ravnote`u {to je zbunjivalo umove ljudi koji su to poku{avali. Tako|e smo upozoreni na svaku "glupost" od poku{aja da popravimo te drevne i dobro proverene i pouzdane vrednosti - sem u toj jedno ta~ki u kojoj su se pokazale slabim.

58-59. Nuit: Njen kult.

Nuit objavljuje Ritual kao pogodan oblik Njenog kulta. Njen tamjan je od "smolastog drve}a i guma" - posve}enih Njoj kao mirisnih, fluidnih i vitalnih. Nema krvi u njima; jer Njeno obo`avanje ne uklju~uje ni `ivot niti smrt; to je Rast na svaki na~in, prvobitni na~in Bi}a. Njena kosa: ovu frazu treba prou~avati uporedo sa mojim opisom moje Vizije Nje; to }e biti jasno onima koji mogu sti}i dotle.

60. Nuit: Njena simboli~na Slika.

Nuit objavljuje njenu Prirodu u Zagonetki Broja, Boje i Oblika; ovo je tako|e obja{njeno na drugom mestu, po{to su to stvari Magike i Mudrosti koje vi{e odgovaraju zavetovanim U~enicima nego profanim.

61. Voleti Nju je Najvi{a Mudrost.

Ljubav je zakon sveg @ivota; voleti Nuit zna~i voleti samu Su{tinu zbira svih predmeta Ljubavi u slici jednog jedinog Lika Lepote; to je stoga Dovo|enje Volje u jednu Ta~ku, koja bi ina~e mogla izgledati raznorodna; zato je to "bolje od svega".Nuit: Na~in Sjedinjenja sa Njom.

Sledi Metod kojim se sjedinjuje Du{a sa Njom; meni, Alastoru - Duhu Samo}e, zapovest je jasna, i treba je uzeti doslovno, kao {to sam to ja u~inio, i sada ~inim, ~ak i u ovom ~asu, dok pi{em ovo "pod zvezdama no}i u pustinji" u Oazi Nefta u Tunisu.

Pa ipak, tu je tako|e i jedno skriveno zna~enje, tako da bi stanovnici u gradovima mogli prizivati Nuit: i ja }u to izlo`iti, ne samo kao u "Liber XI" ve} i u jednostavnim i lakim re~ima; u pravo vreme i na pravom mestu.

Nuit: na~ini obo`avanja.

Ovaj stih sadr`i isto tako i veoma mnogo ~uda u drugim stvarima; on se ti~e i Prelaska Ponora, kao {to sam objavio u Viziji i Glasu; tako|e, takvi na~ini obo`avanja su pripisani za definisanje Njene unutra{nje Prirode; ovo }u tako|e pisati na drugom mestu.

Uo~ite, najvi{e od svega da Ona, Zbir i Su{tina Svih Stvari koje mogu biti, ispunjava Samu Sebe kao {to su svi oni ispunjeni po jednom Zvezdom u bilo kom Doga|aju. Zaista, ona nije cela sve dok i{ta ostaje skriveno (latentno), fantom `elje; tako da svaki ~in Ljubavi pod Voljom ne upotpunjuje samo onoga koji ga ~ini, ve} tako|e i Nju od koje je to jedan dragulj.

62-63. Nuit: Njen javni Kult.

Sada, na kraju, ona odre|uje njen javni kult. Njen lik, budu}i da je ona Sve-@eljena, bi}e `iva @ena, prizivaju}i sebi onaj Duh koji }e je u~initi savr{enom u Doga|aju. Za sve ovo sam napisao Ritual na drugom mestu.

64-65. Nuit: Njeno kona~no razotkrivanje Same Sebe u jednom Izlivu lirskog Zanosa.

Sada u jednom lirskom bljesku muzike Nuit Se objavljuje kao k}erka Sun~evog Zalaska i Sjajna Istina No}i, pozivaju}i sve Du{e ka njihovom najvi{em Cilju Radosti da Ispune Sebe u Njoj.

66. Nuit: Njen veo je ponovo pao na Nju.

I tako Ona zavr{ava u Ti{ini.

  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə