Afyon kocatepe üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ YÜksek lisans/doktara tezi tez başLIĞI
Yüklə 107.4 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü107.4 Kb.
TEZ BAŞLIĞI
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZİ
Öğrencinin Adı SOYADI

DANIŞMAN


Unvanı, Adı SOYADI

ANABİLİM DALI

Ay, Yıl

Bu tez çalışması …….. numaralı proje ile ……… tarafından desteklenmiştir.


AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS/DOKTARA TEZİ

TEZ BAŞLIĞI

Öğrencinin Adı SOYADI

DANIŞMAN

Unvanı Adı SOYADI

ANABİLİM DALI


Ay, Yıl


TEZ ONAY SAYFASI
………………. tarafından hazırlanan “……………….” adlı tez çalışması lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ........./......../........ tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ……………….……………….………………. Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ/DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir.
Danışman : (Unvanı, Adı ve Soyadı)

İkinci Danışmanı : (Unvanı, Adı ve Soyadı) (Varsa Yazılacak)
Başkan : Ünvanı, Adı ve Soyadı İmza

..Ü. …………Fakültesi,Üye : Ünvanı, Adı ve Soyadı İmza

..Ü. …………Fakültesi,Üye : Ünvanı, Adı ve Soyadı İmza

..Ü. …………Fakültesi,Üye : Ünvanı, Adı ve Soyadı İmza

..Ü. …………Fakültesi,Üye : Ünvanı, Adı ve Soyadı İmza

..Ü. …………Fakültesi,Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun

........./......../........ tarih ve

………………. sayılı kararıyla onaylanmıştır.

……………………………….

Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN

Enstitü Müdürü
ÖZET


Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi

TEZİN TÜRKÇE BAŞLIĞI

Öğrencinin Adı SOYADI

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

…… Anabilim DalıDanışman: Unvanı, Adı SOYADI

Bu araştırmada, …


2011, ii + 32 sayfa

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, ……….., Anahtar kelime 10

ABSTRACT


M.Sc Thesis/PhD Thesis

TİTLE OF THESİS

Student Name Surname

Afyon Kocatepe University

Graduate School of Natural and Applied Sciences

Department of ……Supervisor: Title Name Surname
In this research, …
2011, ii + 32 pages
Key Words: Keyword 1, Keyword 2, ………, Keyword 10

TEŞEKKÜRBu araştırmanın konusu, deneysel çalışmaların yönlendirilmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve yazımı aşamasında yapmış olduğu büyük katkılarından dolayı tez danışmanım Sayın Unvanı Adı SOYADI, araştırma ve yazım süresince yardımlarını esirgemeyen Sayın Unvanı Adı SOYADI’na, her konuda öneri ve eleştirileriyle yardımlarını gördüğüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Bu araştırma boyunca maddi ve manevi desteklerinden dolayı aileme teşekkür ederim.
Öğrencinin Adı SOYADI

AFYONKARAHİSAR, 2011


İÇİNDEKİLER DİZİNİ


SayfaÖZET i

ABSTRACT ii

TEŞEKKÜR iii

İÇİNDEKİLER DİZİNİ iv

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ v

ŞEKİLLER DİZİNİ vi

ÇİZELGELER DİZİNİ vii

RESİMLER DİZİNİ vii

1. GİRİŞ 1

2. LİTERATÜR BİLGİLERİ 2

3. MATERYAL ve METOT 7

4. BULGULAR 10

5. TARTIŞMA ve SONUÇ 13

6. KAYNAKLAR 14ÖZGEÇMİŞ 15


SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

Simgeler
dH2O

Distile su

Cr(VI)

Hekzavalent krom

H2O2

Hidrojen peroksit

HCl

Hidroklorik asit

OH˙

Hidroksil radikali

Ma

Miliamper

µM

Mikromolar

mM

Milimolar

µg

Mikrogram

µL

Mikrolitre

O2·

Süperoksit radikali


Kısaltmalar
ALAD

-Aminolevülinik asit dehidrataz

POD

Guaiakol peroksidaz

GSH

Glutatyon

GR

Glutatyon redüktaz

MDA

Malondialdehit

NADPH

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat

NBT

Nitro blue tetrazolium

GSSG

Okside glutatyon

PAJE

Poliakrilamid jel elektroforez

ROT

Reaktif oksijen türleri

SOD

Süperoksit dismutaz

TEMED

N,N,N’,N’­Tetrametiletilendiamin

TBA

Tiyobarbütirik asit

TCA

Trikloroasetik asit


ŞEKİLLER DİZİNİ


Sayfa

2.3.1.1 Dördüncü Dereceden Başlık 6

2.3.1.2 Dördüncü Dereceden Başlık 6

3.2.2.1 Dördüncü Dereceden Başlık 8

3.2.2.2 Dördüncü Dereceden Başlık 8

3.2.2.3 Dördüncü Dereceden Başlık 8

3.2.3.1 Dördüncü Dereceden Başlık 8

3.2.3.3 Dördüncü Dereceden Başlık 8

4.1.3.1 Dördüncü Dereceden Başlık 11
ÇİZELGELER DİZİNİ


Sayfa

Çizelge 2.1. Çizelge başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir. 4

Çizelge 3.1. Çizelge başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir. 9

Çizelge 4.1. Şekil başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir. 10RESİMLER DİZİNİ


Sayfa
Resim 2.1 İlk denenen örneklerde izolasyon sonuçları.…………………………….20

Resim 2.2 G6PDHG: Glukoz-6-fosfatdehidrojenaz kontrol.…………..…………..23

Resim 3.3 İkinci grup DNA izolasyonu sonuçları….…………………..…………..45

1. GİRİŞ

Arpa (Hordeum vulgare L.) verim bakımından dünyada buğday, mısır ve çeltikten sonra dördüncü sırada, serin iklim tahılları arasında buğdaydan sonra yer almaktadır (FAO 2007). Arpa daha çok hayvan yemi olarak kullanılmakla birlikte, kullanıldığı önemli alanlardan biri de malt sanayidir. Arpa, Türkiye’de 120 milyon dekar tahıl ekiliş alanının 30.1 milyon dekarını ve 33.5 milyon ton tahıl üretiminin 7.3 milyon tonu ile bitkisel üretimde yer alan önemli bir kültür bitkisidir (TÜİK 2009).2. LİTERATÜR BİLGİLERİ
2.1 İkinci Dereceden Başlık

Arpa, buğdaygiller (Poaceae) familyasından buğdayla beraber dünyanın en eski kültür bitkisidir. Buğdaygiller (Graminae=Poaceae) familyasının Triticeae oymağı, arpa (Hordeum), buğday (Triticum), yabani buğday (Aegilops), çavdar (Secale), brom (Bromus), ayrık otu (Agropyron) gibi cinsleri kapsar. Kültür ve yabani türleri kapsayan arpanın temel kromozom sayısı n=7’dir. Bütün kültür arpaları diploid (2n=14) iken yabani arpaların ise diploid (2n=14), tetraploid (2n=28) ve hekzaploid (2n=42) olanları vardır (Kün 1988).


Arpa serin iklim tahılları içerisinde buğdaydan sonra en çok ekimi yapılan bitkidir (TÜİK 2008). Tek yıllık, uzun gün bitkisi olan arpanın tür ya da çeşitleri farklı fotoperiyodik davranışlar gösterebilir. Diğer tahıllara göre daha fazla sayıda kardeşlenme gösteren arpa genellikle 5-8 kardeş oluşturur. Bitki boyu ortalama 35-100 cm kadardır. Başakları ortalama 8-15 cm boyunda olup; 2, 4 ve 6 sıralıdırlar. Çiçeği kavuz ve kapçık sarar, kavuzlu arpalarda bunlar taneye yapışıktır ve harmanda ayrılmazlar. Tane yapısında %9-13 protein, %67 kadar karbohidrat bulunur. Arpa daha çok hayvan yemi olarak kullanılır. Yemlik arpalarda protein oranının fazla olması istenir. Kullanıldığı önemli alanlardan biri de malt sanayidir. Bira üretimi için gerekli olan malt iki sıralı beyaz arpalardan elde edilmektir. Biralık arpalarda protein oranının düşük olması gereklidir (Kün 1988).

2.2 İkinci Dereceden Başlık

Çevre kirliliği yaratan kirleticiler arasında en tehlikeli olanı ağır metal kirliliğidir. Endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıtların egzoz gazları, maden yatakları ve işletmeleri, volkanik faaliyetler, tarımda gübreleme ve ilaçlama gibi birçok faktör ağır metal kirliliğinin nedenleri arasında yer alır. Yoğunluğu 5 g/cm3’ün üzerinde olan çinko, krom, kadmiyum, nikel, bakır, kurşun, civa gibi metaller ağır metal olarak tanımlanır. Bununla beraber, 2.75 g/cm3 yoğunluğa sahip hafif metal olan alüminyum da diğer ağır metallere benzer zararlı etkileri gösterir (Petrucci and Harwood 1993). Ağır metaller arasında yer alan Mn, Fe, Cu, Zn ve Ni gibi elementler bitki büyümesi için gerekli elementlerdir (Nedelkoska and Doran 2000) ve metabolik öneme sahip birçok enzimin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır (Dixit et al. 2002). Pb, Cd, Se ve Al gibi diğer metaller ise biyolojik olarak gerekli değildir ve belirli bir konsantrasyonun üzerinde toksiktir. Mikrobesin elementi olsun veya olmasın ağır metallerin bitkide aşırı birikimi fizyolojik strese, büyüme ve gelişmede azalmaya sebep olur (Phalsson 1989).2.2.1 Üçüncü Dereceden Başlık

Dünyada Cr üretimi yılda yaklaşık 107 ton civarındadır (Han et al. 2004). Metal sanayi ve kimya endüstrisi gibi alanlarında yaygın kullanımından dolayı kromun farklı bileşikleri hızla çevreye yayılmaktadır. Krom bileşikleri deri işleme, paslanmaz çelik üretiminde, boya pigmenti ve kromik asit üretiminde büyük ölçüde kullanılmaktadır (McGrath 1995, Shanker et al. 2005).


Krom, periyodik cetvelin VI B grubunda yer alan bir geçiş metalidir. Bitki metabolizmasında herhangi bir rol oynamayan krom (7.2 g/cm3), bitkiler için toksik bir element (Cervantes et al. 2001, Dixit et al. 2002) olup; toprak, su ve havada bulunmaktadır. Doğal olarak oluşan topraklarda krom konsantrasyonu ana kayaya bağlı olarak 10-50 mg kg-1 aralığında değişmektedir (Çizelge 2.1) (Zayed and Terry 2003).
Farklı oksidasyon durumları gösteren kromun, trivalent [Cr(III)] ve hekzavalent [Cr(VI)] türleri tamamen farklı kimyasal özellik gösteren en kararlı formlardır (Barnhart 1997). Kromun hem trivalent hem de hekzavalent formları fitotoksiktir (Nichols et al. 2000, Bal and Kasprzak 2002, Dixit et al. 2002, Mei et al. 2002). Daha toksik form olarak düşünülen Cr(VI), kromat (CrO42) ve dikromat (Cr2O72) şeklinde iki oksianyon formu halinde bulunmaktadır. Buna karşın daha az mobil ve toksik olan Cr(III); oksitler, hidroksitler ve sülfatlar şeklinde veya toprakta ve sucul çevrelerde organik bileşiklere bağlı halde bulunmaktadır (Zayed and Terry 2003).


Çizelge 2.1. Çizelge başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

Örnek tipi

Konsantrasyon

Doğal topraklar

5-1000 mg kg1

5-3000 mg kg1

5-1500 mg kg1

30-300 mg kg1Serpentin topraklar

634-125.000 mg kg1

Dünya toprakları

200 mg kg1

Sediment

0-31.000 mg kg1

Tatlı sular

0-117 µg L1

Deniz suyu

0-0.5 µg L1

Hava

1-545.000 ng m3

Bitkiler

0.006-18 mg kg1

Hayvanlar

0.3-1.6 mg kg1

* Çizelge altındaki açıklamalar 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

2.3 İkinci Dereceden Başlık

Metal alınımı ve taşınımı bitki türü ve metal çeşidine göre farklılıklar göstermektedir. Bitkiler, havada gaz halinde bulunan ağır metalleri stomaları aracılığıyla (Marschner 1995), kolloidlere tutunmuş, organik maddelere bağlı ve toprak çözeltisi içinde iyon halinde bulunan metalleri ise kökleri aracılığıyla almaktadır. Toprak sıcaklığı, organik madde miktarı ve diğer metallerin varlığı gibi toprak çözeltisindeki metal konsantrasyonunu değiştiren çevresel faktörler metal alınımını etkilemektedir (Greger 1999). Bununla birlikte, metal alınımı bitki türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Köklerden alınan metaller ksilem aracılığı ile gövde ve yapraklara taşınmakta ve bu taşınım bitki türü ve metal çeşidine göre farklılıklar göstermektedir.Şekil 2.1


Şekil 2.1 Şekil başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

2.3.1 Üçüncü Dereceden Başlık

Ağır metaller, bitkilerde stres cevabı olarak reaktif oksijen türlerinin (ROT’lar) oluşumunu teşvik etmektedir (Dietz et al. 1999). ROT’lar, serbest radikallerin en yaygın formu olan “serbest oksijen radikalleri”dir. Moleküler oksijen, aşırı enerjiyle eşleşmemiş elektronlarından birinin ters dönmesiyle aktive olabilmekte ve singlet oksijen (1O2) oluşmaktadır (Şekil 2.2). Bununla birlikte, moleküler oksijene bir, iki veya üç elektronun transferi sonrasında sırasıyla süperoksit (O2·), hidrojen peroksit (H2O2) veya hidroksil radikali (OH·) meydana gelmektedir. Son aşamada OH· radikaline bir elektronun transferiyle birlikte su (H2O) oluşmaktadır. Hidroperoksil radikali (HO·2), O2·’in konjuge asidi olarak reaksiyonda yerini almaktadır (Vranová et al. 2002). Bununla birlikte, hücrelerde yükseltgenmiş formda bulunan metal iyonları (Fe+3, Cu+2), O2· varlığında indirgenmekte ve böylece Fenton ya da Haber-Weiss reaksiyonları aracılığıyla H2O2’in OH· radikaline dönüşümü katalizlenmektedir (Şekil 2.2) (Vranová et al. 2002).Şekil 2.2


Şekil 2.2 Şekil başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

2.3.1.1 Dördüncü Dereceden Başlık

Bitkilerde krom stresi, oksidatif strese ve lipit peroksidasyonuna neden olan reaktif oksijen türlerinin oluşumuna neden olarak metabolik değişikliklere yol açmaktadır (Shanker et al. 2005). Hücre zarı lipitlerinin peroksidasyonu, membranların fonksiyonu ve bütünlüğünü olumsuz etkilemekte ve hücre fonksiyonunda geri dönüşümsüz zarara neden olabilmektedir (Dixit et al. 2002).2.3.1.2 Dördüncü Dereceden Başlık

Metallotiyoneinler mRNA translasyon ürünleri olup; sisteince zengin düşük moleküler ağırlıklı metal bağlayıcı proteinlerdir (Kagi 1991). Metallotiyoneinlerin bir sınıfı olan fitoşelatinler (PC’ler) ise gen ürünü olmayıp, yüksek oranda metal derişimlerine maruz kalan bitkilerde fitoşelatin sentetaz enzimi ile glutatyondan sentezlenen polipeptitlerdir (Cobbett 2000). MT’lerin antioksidantlar gibi fonksiyon görerek metal metabolizmasında veya plazma membranlarının onarım mekanizmalarında rol oynadıkları düşünülmektedir (Labra et al. 2006).3. MATERYAL ve METOT
3.1 İkinci Dereceden Başlık

Bu araştırmada, Sigma, Merck, Fluka ve Riedel de­Haën’in analitik grade ürünleri kullanılmıştır. Besin çözeltisi monodistile su ve diğer çözeltiler ise bidistile su ile hazırlanmıştır.3.2 İkinci Dereceden Başlık

Bu araştırmada, gövde ve kök kuru ağırlıklarındaki % azalma temelinde Cr(VI) stresine karşı en toleranslı…………………………….


3.2.1 Üçüncü Dereceden Başlık

Kontrol ve farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan toleranslı Zeynelağa ve hassas ………………………………..


3.2.2 Üçüncü Dereceden Başlık

Krom(VI) stresine karşı toleranslı Zeynelağa ve hassas Orza-96 arpa çeşitlerinin yaprak dokusunda prolin içeriği üzerine farklı Cr(VI) konsantrasyonlarının etkisi incelenmiştir. Prolin analizleri, Bates vd. (1973)’nin bildirdiği metoda göre gerçekleştirilmiştir.3.2.3 Üçüncü Dereceden Başlık

Krom(VI) stresine karşı toleranslı Zeynelağa ve hassas Orza-96 arpa çeşitlerinin yaprak dokularındaki lipit peroksidasyonunun bir göstergesi olan malondialdehit (MDA) miktarının belirlenmesi Kosugi ve Kikugawa (1985)’nın bildirdiği metoda göre yapılmıştır.3.2.2 Üçüncü Dereceden Başlık
3.2.2.1 Dördüncü Dereceden Başlık

Kontrol ve farklı Cr(VI) konsantrasyonlarına maruz bırakılan arpa çeşitlerinin yaprak dokusu (500 mg) 1 mM EDTA, %1 (w/v) polivinilpirrolidon (PVP) ve 5 mM askorbik asit (yalnızca APX için) içeren 5 mL 50 mM potasyum fosfat tamponunda (pH 7.0) homojenize edilmiştir. Ekstrakt +4oC ve 14.000 rpm’de 20 dakika santrifüj edilmiştir. Süpernatantlar süperoksit dismutaz (SOD), askorbat peroksidaz (APX), guaiakol peroksidaz (POD) ve katalaz (CAT) gibi antioksidant enzimlerin aktivitesinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Süpernatantlardaki protein miktarı Bradford (1976)’a göre belirlenmiştir.3.2.2.2 Dördüncü Dereceden Başlık

Süperoksit dismutaz (SOD; EC 1.15.1.1) aktivitesi, nitroblue tetrazolium (NBT) metoduna göre (Beauchamp and Fridovich 1971) NBT’nin fotoindirgenmesinin 560 nm’de ölçülmesi ile belirlenmiştir.3.2.2.3 Dördüncü Dereceden Başlık

Askorbat peroksidaz (APX; EC 1.11.1.11) aktivitesi Nakano ve Asada (1987)’ya göre belirlenmiştir.3.2.3 Üçüncü Dereceden Başlık
3.2.3.1 Dördüncü Dereceden Başlık

Sıvı azotta dondurulan yaprak dokularından protein ekstraksiyonu Damerval vd. (1986)’a göre yapılmıştır: Dokular, soğutulmuş porselen havan içerisinde sıvı azot kullanılarak toz haline getirilmiştir.


3.2.3.3 Dördüncü Dereceden Başlık

İzoelektrik fokuslama jel çözeltisi (İEFJÇ) Hochstrasser vd. (1988)’ne göre hazırlanmıştır (Çizelge 3.1):


Çizelge 3.1. Çizelge başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

Kimyasal

Miktarı

Urea

10.0 g

dH2O

7.4 mL

Akrilamid/bis akrilamid stok çözeltisi

3.0 mL

CHAPS

0.3 g

NP­40

100.0 L

Amfolin (pH:5­8)

200.0 L

Amfolin (pH:3­10)

800.0 L3.3 İkinci Dereceden Başlık

Denemeler rasgele deneme deseninde 3 tekrarlı olacak şekilde düzenlenmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel varyans analizleri SPSS (versiyon 15.0) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilere ait ortalamalar arasındaki önemli düzeydeki farklılıklar Duncan Çoklu Karşılaştırma testi kullanılarak belirlenmiştir (P<0.05).


4. BULGULAR
4.1 İkinci Dereceden Başlık

Bu araştırmada, ………...........4.1.1 Üçüncü Dereceden Başlık

Aarpa çeşitlerinin gövde ve kök dokusunda krom birikimi, Cr(VI) konsantrasyonundaki (75, 150 ve 225 µM) artışa bağlı olarak önemli düzeyde (P<0.05) artmıştır (Çizelge 4.5).Çizelge 4.1. Şekil başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

Arpa çeşidi

Cr(VI)

konsantrasyonu (µM)

Gövde Cr birikimi

(g g1 KA)

Kök Cr birikimi

(g g1 KA)Orza-96

0


75


150


225


Zeynelağa

0


75


150


225


Ana etkiler ortalaması


Orza-96

Zeynelağa
0

75

150

225


P değerleri

Çeşit (Ç)
<0.001

<0.001
Krom (K)
<0.001

<0.001
Ç  K
<0.001

<0.001
a-g; Bir kritere ait kolondaki farklı harfler, istatistiksel olarak ortalamalar arasındaki önemli farklılıkları göstermektedir (P<0.05).

4.1.2 Üçüncü Dereceden Başlık

……………………………………arasındaki ilişki Şekil 4.1’de gösterilmiştir.Şekil 4.1

Şekil 4.1 Şekil başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.

4.1.3 Üçüncü Dereceden Başlık
4.1.3.1 Dördüncü Dereceden Başlık

Arpa çeşitlerinin ilk yaprak dokusunda Cr(VI) stresine bağlı olarak süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesinde önemli düzeyde (P<0.05) bir artış saptanmıştır (Şekil 4.2). …… …………………..Şekil 4.2

Şekil 4.2 Şekil başlıklarının yazımında 1.5 aralık ve 11 Punto kullanılmalı ve bunlar iki yana yaslı olacak şekilde biçimlendirilmelidir.


5. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bitki büyüme ve gelişimi için gerekli bir element olmayan krom (Cr), yaygın endüstriyel kullanımından dolayı önemli bir çevresel kirleticidir (Shanker et al. 2005). Çevrede her fazda bulunabilen Cr, doğal olarak oluşan topraklarda 10 ila 50 mg kg-1 konsantrasyonlarda bulunabilmektedir (Zayed and Terry 2003). Mikromolar aralıktaki Cr(VI) stresi, şiddetli fitotoksik semptomlara neden olabilmektedir (Panda and Choudhury 2005).
6. KAYNAKLAR

Bal, W. and Kasprzak, K.S. (2002). Induction of oxidative DNA damage by carcinogenic metals. Toxicology Letters, 127: 55-62.

Barnhart, J. (1997). Occurrences, uses and properties of chromium. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 26: 3-7.

Bates, L.S., Waldren, R.P. and Teare, I.D. (1973). Rapid determination of proline for water stress studies. Plant Soil, 39: 205-207.

Beauchamp, C. and Fridovich, I. (1971). Superoxide dismutase: improved assays and an assay applicable to acrylamide gels. Analytical Biochemistry, 44: 276-287.

Bradford, M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein–dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248-254.

Cervantes, C., Garcia, J.C., Devars, S., Corona, F.G. and Tavera, H.L. (2001), Interactions of chromium with micro–organisms and plants. FEMS Microbiology Reviews, 25: 335-347.

Cobbett, C.S. (2000). Phytochelatin biosynthesis and function in heavy–metal detoxification. Current Opinion in Plant Biology, 3: 211-216.

Damerval, C., de Vienne, D., Zivy, M. and Thiellement, H. (1986). Technical improvements in two–dimensional electrophoresis increase the level of genetic variation detected in wheat–seedling proteins. Electrophoresis, 7: 52-54.

Dietz, K.J., Baier, M. and Kramer, M. (1999). Free radicals and reactive oxygen species as mediator of heavy metal toxicity in plants. In: Prasad, M.N.V., Hagemeyer, J., (Eds.), Heavy Metal Stress in Plants: From Molecules to Ecosystem, Berlin, Springer, 73-79.

Dixit, V., Pandey, V. and Shyam, R. (2002). Chromium ions inactivate electron transport and enhance superoxide generation in vivo in pea (Pisum sativum L. cv. Azad) root mitochondria. Plant Cell and Environment, 25: 687-690.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Yabancı Dili :

İletişim (Telefon/e-posta) :

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

Lise :

Lisans :Yüksek Lisans :
Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl :

Yayınları (SCI ve diğer) :Diğer konular

EKLERVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə