A Tarife benzeri araçlar b Görünmez engeller c
Yüklə 74.52 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü74.52 Kb.
1) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikası araçlarından tarife dışı araçlar arasında yer almaz?

a) Tarife benzeri araçlar b) Görünmez engeller

c) Miktar kısıtlamaları d) İhracat teşvikleri

e) Gönüllü ihracat kısıtlamaları
2) Aşağıdakilerden hangisi eksik istihdam milli gelir seviyesinin özelliklerinden değildir?

a) İşsizlik mevcuttur b) Fiyatlar genel seviyesi istikrarlıdır

c) Ekonomide reel üretim ve gelir kaybı vardır

d) Sermaye eksik kapasite ile kullanılmaktadır

e) Ekonomide talep yetersizliği mevcuttur
3) Aşağıdakilerden hangisi toplam talepte bir artışa (toplam talep eğrisinin sağa kaymasına) neden olmaz?

a) Ara mal girdi fiyatlarının artması

b) Dış dünya( yabancı ülkeler) gelirlerinde önemli artışların olması c) Vergilerin azaltılması

d) Firmaların gelecekte karlarda bir artış beklentisinde olması

e) Devlet harcamalarının artması
4) Yatırım Harcamalarını etkileyen en önemli faktör hangisidir?

a) Döviz kuru b) Gelir seviyesi c) Tasarruflar

d) Zevk ve tercihler e) Enflasyon oranı
5) Bir ekonomide bir yıllık dönemde ülke içinde üretilen nihai malların o ülke para birimi cinsinden değerine ne ad verilir?

a) MG b) ŞG c) GSMH d) SMH e) GSYİH
6) Dışa açık bir ekonomide dış ticaretin açık verdiği durumda ithalat ve ihracat için hangisi söylenebilir?

a) ithalat < ihracat b) ihracat yapılmamaktadır.

c) ithalat = ihracat d) ithalat yapılmamaktadır.

e) ithalat > ihracat
7) Kişi başına düşen GSMH;

a) Nominal GSMH ın ölçüsüdür b) İktisadi refahın ölçüsüdür

c) Reel GSMH ın ölçüsüdür d) Nüfus artışının ölçüsüdür

e) Milli gelirin ölçüsüdür
8) Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmin özellikleri yer almaz?

a) Bütün ekonomik politikalar ülkeye giren altın miktarına bağlıdır

b) Zenginliğin ölçüsü devletin sahip olduğu değerli madenlerdir

c) İthalat her yönüyle desteklenir

d) Ülkenin zenginleşmesinin yolunun ticaretten geçtiğini kabul eder e) İhracat her yönüyle desteklenir.
9) Bireyleri ve firmaları para talep etmeye zorlayan güdüler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) İşlem Güdüsü - İhtiyat Güdüsü - Spekülasyon Güdüsü

b) İhtiyat güdüsü - İşlem güdüsü - Para Güdüsü

c) İşlem Güdüsü - Para Güdüsü - Kredi güdüsü

d) İşlem güdüsü - Spekülasyon güdüsü - Kredi Güdüsü

e) İşlem Güdüsü - İhtiyat Güdüsü - Kredi Güdüsü
10) Aşağıdakilerden hangisi makro ekonomik karar birimleri arasında yer alır?

a) Tüketici b) Üretici c) Devlet d) Yabancı Ülkeler

e) Hepsi

11) Aşağıdakilerden hangisi tam istihdam milli gelir seviyesinin özelliklerindendir?

a) Maksimum reel üretim ve denge seviyesine ulaşılmamıştır

b) Fiyatlar genel seviyesinde istikrar yoktur

c) Ekonomide enflasyon yoktur

d) Ekonomide işsizlik mevcuttur

e) Sermaye eksik kapasiteyle kullanılmaktadır
12) Tam istihdamdaki bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi ve ya hangileri fiyatlar genel seviyesinde bir artışa sebep olur?

1. İşgücü verimliliğinde düşme

2. İhracat artışı

3. Kişisel tüketimde yükselmea) 1, 2 b) 2, 3 c) 1, 2, 3 d) 1, 3 e) Yalnız 2
13) Bir konjonktür devresinin daralma döneminde ortaya çıkan işsizlik türüne ne ad verilir?

a) yapısal işsizlik b) konjonktürel işsizlik c) friksiyonel işsizlik

d) doğal işsizlik e) mevsimsel işsizlik
14) Uyuşturucu ticaretinin yaygın olduğu Latin Amerika ülkelerinde GSMH nın daha düşük hesaplandığı öne sürülmektedir. Bu tespit doğru ise söz konusu ülkeler için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

a) Kayıt dışı ekonomi yaygındır

b) Bu ülkelerde gelir dağılımı adil değildir

c) Üretim faktörlerinin fiyatları yüksektir

d) Devlet aşırı vergi toplamaktadır

e) Ülkede potansiyelin altınında üretim yapılmaktadır
15) Aşağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonları arasında yer almaz?

a) Tasarruf aracı olması b) Kolay taklit edilememesi

c) Mübadele aracı olması d) İktisadi refahı arttırması

e) Ortak değer ölçüsü olması
16) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede toplam talebi kısarak alınabilecek tedbirlerden değildir?

a) taksitli satışların zorlaştırılması

b) mevduat faiz oranının yükseltilmesi

c) banka kredilerine tavan konulması

d) iflas edecek şirketlerin kurtarılması

e) kanuni karşılık oranının yükseltilmesi
17) Yüksek oranlı enflasyonun geçerli olduğu ekonomilerde, bireylerin milli paradan kaçınıp ellerinde konvertibl döviz bulundurmalarına ne denir?

a) Stagflasyon b) Dolarizasyon c) Deflasyon

d) Eurolizasyon e) Enflasyon
18) Devletin ekonomide bulunduğu buna karşılık dış ülkeler ile alışverişin yapılmadığı durumdaki toplam talep formülü aşağıdakilerden hangisidir?

a) AD= I + G b) AD= C + G + M c) AD= C + G d) AD= C +I

e) AD= C + I + G
19) Türkiye için faal nüfus hangi yaş aralığındadır?

a) 18–80 b) 15–55 c) 12–64 d) 20–80 e) 18–45
20) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının temel görevleri arasında yer almaz?

a) Madeni para basmak b) Mali piyasaları izlemek

c) Altın ve döviz rezervlerini yönetmek

d) Reeskont ve avans işlemleri yapmak

e) Açık piyasa işlemleri yapmak
21) Hükümetler enflasyonla mücadelede hangi aracı kullanırlar?

a) Genişletici maliye politikası b) Daraltıcı para politikası

c) Daraltıcı maliye politikası d) Nötr maliye politikası

e) Genişletici para politikası
22) Hammadde ve girdi fiyatları ile işçi ücretleri arttığı zaman toplam arz doğrusu ne şekilde değişir?

a) Paralel olarak sola kayar b) Paralel olarak sağa kayar

c) Paralel olarak aşağı kayar d) Paralel olarak yukarı kayar

e) Değişmez
23) Faiz oranı düştüğünde, enflasyon beklentisi, döviz kuru, kar beklentisi, nüfus, yabancıların milli gelir seviyesi, para arzı, kamu harcamaları arttığında toplam talep doğrusu ne şekilde değişir?

a) Değişmez b) Paralel olarak yukarı kayar

c) Paralel olarak aşağı kayar d) Paralel olarak sağa kayar

e) Paralel olarak sola kayar
24) Toplam arz sabitken toplam talebin artmasına ne ad verilir?

a) döviz şoku b) talep şoku c) istihdam şoku d) arz şoku

e) fiyat şoku
25) Marjinal tüketim eğilimi ( c ) 0,8 olduğunda devlet harcamalarında10 milyon TL artış milli gelirde ne kadarlık bir artışa sebep olur?

a) 40 milyon b) 10 milyon c) 8 milyon d) hiçbiri

e) 50 milyon
26) Fiyatlar genel seviyesi dışında toplam arzı belirleyen faktörler arasında yer alır?

a) Kar beklentisi b) Faiz oranı c) Enflasyon beklentisi

d) Döviz kurları e) Hammadde ve girdi fiyatları
27) Maliyetlerde meydana gelen bir artış sebebiyle ortaya çıkan enflasyon türüne ne ad verilir?

a) Arz enflasyonu b) Hiper enflasyon c) Talep enflasyonu

d) Sürünen enflasyon e) Reel enflasyon
28) Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin ilgili gümrük mevzuatı çerçevesinde yabancı ülkelerin müşterilerine satılmasına ne ad verilir?

a) İhracat b) Dış ticaret hacmi c) Efektif döviz kuru

d) İthalat e) Kambiyo işlemleri
29) Aşağıdakilerden hangisi temsili paralar arasında yer almaz?

a) Altın ve gümüş sertifikaları b) Bono c) Kağıt para

d) Madeni para e) Banknot
30) Yatırım harcamaları ile kamu harcamalarının değeri arttığında toplam talep ve toplam talep doğrusu hakkında sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Azalır - Aşağı kayar b) Yükselir - Aşağı kayar

c) Azalır - Yukarı kayar d) Yükselir - Yukarı kayar

e) Değişmez - değişmez
1) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede toplam arzı arttırarak alınabilecek tedbirlerden değildir?

a) kısa vadeli yatırımların teşvik edilmesi

b) iflas edecek şirketlerin kurtarılması c) verimliliğin arttırılması

d) reeskont oranının yükseltilmesi e) ithalatın arttırılması
2) Enflasyon kavramı için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

a) Enflasyon gelir dağılımını bozar

b) Başlıca enflasyon türleri talep ve arz enflasyonudur

c) Fiyatlar genel seviyesinin sürekli olarak yükselmesidir

d) Toplam arz ve toplam talep arasındaki denge bozulur

e) Kredi hacminin genişlemesi enflasyonu azaltır
3) Toplam talebin toplam arzı aşması ve ya toplam arzın toplam talebin altında kalmasıyla ekonomide hangi durumla karşı karşıya kalınır?

a) Fiyatlar düşer b) Fiyatlar yükselir c) Fiyatlar sabit kalır

d) Talep artar e) Arz artar
4) Türkiye' de GSMH, SMH ve MG'i hesaplamaya hangi kurum yetkilidir?

a) TÜİK b) Başbakanlık c) TBMM d) Maliye Bakanlığı

e) İçişleri Bakanlığı
5) Devletin olduğu dışa açık bir ekonomide toplam talebin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) AD = C + G + I + ( E + M ) b) AD = C + I + ( E - M )

c) AD = C + I + G+ ( E - M ) d) AD = C + G + I

e) AD = C + I + G + ( M - E )
6) Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel seviyesi dışında toplam talebi belirleyen faktörler arasında yer almaz?

a) Faiz oranı b) İşsizlik oranı c) Maliye politikası

d) Enflasyon beklentisi e) Para politikası
7) Aşağıdakilerden hangisi başlıca işsizlik türleri arasında yer almaz?

a) Mevsimsel işsizlik b) Yapısal işsizlik c) Doğal işsizlik

d) Kısmi işsizlik e) Friksiyonel işsizlik
8) Toplam talebin belirlenmesinde meclis ve hükümetin kamu harcamalarını arttırıp azaltmasına ne ad verilir?

a) Maliye politikası b) Tasarruf politikası c) Nüfus politikası

d) Vergi politikası e) Para politikası
9) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin nedenleri arasında yer almaz?

a) toplumun zevk ve tercihleri

b) üretim maliyetleri ve fiyatlarının farklı olması

c) enflasyon oranı d) yurtiçi tekellerin kırılması

e) coğrafi nedenler
10) Yatırım harcamaları ile kamu harcamalarının değeri azaldığında toplam talep ve toplam talep doğrusu hakkında sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Yükselir - Yukarı kayar b) Değişmez - Değişmez

c) Azalır - Yukarı kayar d) Yükselir - Aşağı kayar

e) Azalır - Aşağı Kayar
11) Doğal işsizlik hangi iki işsizlik türünün toplamıdır?

a) yapısal + konjonktürel b) mevsimsel + friksiyonel

c) Friksiyonel + mevsimsel d) friksiyonel + yapısal

e) mevsimsel + yapısal
12) Vadesiz mevduat sahiplerinin ödemelerini çek ile yaptığı, kredi alanların paralarını çek yardımı ile kullandıkları yani modern ekonomide banka sisteminin yarattığı sanal para türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çek b) Para benzerleri c) Temsili para d) Banknot

e) Kaydi para
13) dışa açık bir ekonomide dış ticaretin fazla verdiği durumda ithalat ve ihracat için hangisi söylenebilir?

a) İthalat > ihracat b) ithalat = ihracat

c) ihracat yapılmamaktadır. d) İthalat < ihracat

e) İthalat yapılmamaktadır.

14) Aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisi GSMH ya dahil edilmez?

a) Ev hanımlarının çocuk bakımı ile oluşturdukları katma değer

b) Annenizin kek pişirmek için evde kullandığı un

c) Bir yakınınızın satın almış olduğu otomobile ödediği para

d) Arkadaşınıza bir yıl için vermiş olduğunuz borç para

e) Otomobil üretiminde kullanılan çelik
15) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçları arasında yer almaz?

a) İç piyasalarda tekel oluşturma b) Sosyal ve siyasal nedenler

c) Ödemeler dengesi açıklarının giderilmesi

d) Hazineye gelir sağlanması e) İç istikrarın sağlanması
16) Merkez Bankası tarafından kullanılan M1 para arzı tanımı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduat + Merkez bankası mevduatı

b) Dolaşımdaki para + Vadeli mevduat + Vadeli diğer mevduat

c) Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduat + Vadeli Mevduat + Para piyasası fonları

d) Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduat + Vadesiz diğer mevduat + Merkez bankası mevduatı

e) Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduat + Vadeli mevduat + Repo
17) Marjinal tüketim eğilimi ( c ) + marjinal tasarruf eğilimi ( s ) daima;

a) Gelir düzeyinden etkilenir b) 1 'den büyüktür c) 1 ' e eşittir

d) Tüketim ve tasarruf düzeyinden etkilenir e) 1 ' den küçüktür
18) Bir ülkedeki toplam nüfusun çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen kısmına ne ad verilir?

a) Eksik istihdam b) Tam istihdam c) Çalışan oran

d) İşsizlik oranı e) İşgücü
19) Aşağıdakilerden hangisi paranın türleri arasında yer alır?

a) Mal para b) Kaydi para c) Temsili para

d) Konvertibl döviz e) Hepsi
20) Milli paranın dış değerinin düşürülmesine ne ad verilir?

a) enflasyon b) revalüasyon c) stagflasyon d) devalüasyon

e) halisünasyon
21) Aşağıdakilerden hangisi makro ekonominin araştırma alanları arasında yer alır?

a) Faiz oranları b) Fiyatlar genel düzeyi c) Bütçe açıkları

d) Para arzı e) Hepsi
22) Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Para arzı b) Faiz oranı c) Gelir düzeyi d) Enflasyon oranı

e) Servet stoku
23) Hammadde ve girdi fiyatları ile işçi ücretleri azaldığı zaman toplam arz doğrusu ne şekilde değişir?

a) Paralel olarak aşağı kayar b) Paralel olarak sağa kayar

c) Paralel olarak yukarı kayar d) Paralel olarak sola kayar

e) Değişmez


24) Merkez bankasının para arzını arttırması nasıl bir para politikasıdır?

a) Genişletici para politikası b) Pozitif para politikası

c) Daraltıcı para politikası d) Sıkı para politikası

e) Nötr para politikası
25) Tasarrufları yatırım harcamalarına dönüştürecek mekanizmanın üçayağı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde bunlar doğru olarak verilmiştir?

a) müteşebbis- yabancı sermaye- devlet

b) mali aracı- devlet- tasarrufçu

c) devlet- mali aracı- müteşebbis

d) müteşebbis-mali aracı-tasarrufçu

e) müteşebbis- devlet- tasarrufçu
26) Dünyanın her ülkesinde hiç bir sınırlamayla karşılaşmaksızın ödeme aracı olarak kabul edilen ve milli paralara çevrilebilen dövizlere ne ad verilir?

a) Efektif döviz b) Konvertibl döviz c) Dolarizasyon

d) Eurolizasyon e) Ortak döviz
27) Faiz oranı arttığında, enflasyon beklentisi, döviz kuru, kar beklentisi, nüfus, yabancıların milli gelir seviyesi, para arzı, kamu harcamaları azaldığında toplam talep doğrusu ne şekilde değişir?

a) Paralel olarak sola kayar b) Paralel olarak aşağı kayar

c) Değişmez d) Paralel olarak sağa kayar

e) Paralel olarak yukarı kayar
28) Türkiye ekonomisi için aşağıdaki teorilerden hangisinin geçerliliği daha yüksektir?

a) Yeni klasik iktisat teorisi b) Keynesyen İktisat teorisi

c) Merkantilist teori d) Monetarist iktisat teorisi

e) Klasik iktisat teorisi
29) Ekonomi tam istihdam milli gelir seviyesinde dengeye gelmişse;

a) Ekonomide enflasyon vardır

b) Ekonomi eksik istihdamdadır.

c) Fabrikalardaki makinelerin tamamı üretime katılmamıştır

d) İş arayan herkes iş bulabilmiştir e) Hiçbiri

30) Stagflasyon, ekonomide nasıl bir durumu ifade eder?

a) Hiperenflasyon durumunu b) Enflasyon durumunu

c) Ekonomik durgunluk ile birlikte enflasyon durumunu

d) Ekonomik durgunluk durumunu e) Deflasyon durumunu


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə