7. YİVSİz av tüfekleriNİn ruhsat iŞlemleri
Yüklə 39.6 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü39.6 Kb.
7. YİVSİZ AV TÜFEKLERİNİN RUHSAT İŞLEMLERİ:
İkametgâh yeri esasına göre yivsiz av tüfeği belge ve izin işlemleri 07 Aralık 2001 tarihinden itibaren ikamet yeri esasına göre Jandarma tarafından yürütülmektedir.

1. Belge Çeşitleri:


 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi, • Satıcılık (Bayilik) Belgesi,
 • Fabrika / İmalathane Kuruluş ve Faaliyet İzni.


a. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi :

18 yaşını bitirmiş ve engel hali bulunmayan kişilere bir defaya mahsus ikamet edilen İl Valiliği / İlçe Kaymakamlığınca verilir.


Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Almak İsteyenlerden İstenecek Belgeler;
(1) İkamet edilen İl Valiliği / İlçe Kaymakamlığına hitaben yazılan dilekçe,
(2) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
(3) Silâh bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
(4) Altı adet fotoğraf.
Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir.
b. Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi :

İkamet edilen İl Valiliği / İlçe Kaymakamlığınca alınan izne istinaden av bayisinden yivsiz av tüfeği almak için verilir. Bu belge yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilişinde tanzim edilir, başka bir av tüfeği almak isteyen kişiler İkamet edilen İl Valiliği / İlçe Kaymakamlığına hitaben yazılan dilekçe ile müracaat ederek ikinci bir av tüfeğini alabilir.c. Satıcılık (Bayilik) Belgesi:
2521 sayılı yasa kapsamına giren yivsiz av tüfekleri ve bunlara ait fişekleri satmak amacıyla valiler ve kaymakamlar tarafından çevrenin özelliğine göre 1-3 yıl süreli olarak verilir. Süre konusundaki takdir mülki amire aittir.

Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Müracaatında İstenecek Belgeler;
(1) İkamet edilen İl/İlçe Mülki Amirliğine hitaben yazılı dilekçe,
(2) İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
(3) Silâh bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
(4) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
(5) 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
(6) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
(7) Altı adet fotoğraf.
Yukarıdaki belgeler ile müracaat eden kişilere, 3 yıl süreli satıcılık (bayilik) belgesi verilir.
ç. Fabrika ve İmalathane Kuruluş ve Faaliyet İzni:
Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgelerle İçişleri Bakanlığına müracaat ederek kuruluş ve faaliyet izni almak zorundadırlar.
Fabrika ve İmalathane Kuruluşuna İzin Verilmesi:

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, İçişleri Bakanlığından kuruluş izni almak zorundadır.

Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler; kuruluş izni almak için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile müracaat eder.

1- Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi,


2- Şirket ise son tadilleri kapsayacak şekilde firma ana sözleşmesi,
3- İmalat konusu ve türü ile tasarlanan kapasite miktarı,
4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı,
5- Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde yetkili makamlarca onaylanmış 1/1000 ölçekli genel yerleşim planı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına uygun görüldüğü takdirde, dosyalardan iki adedi kuruluş izni için uygunluk yazısı ekinde firmaya gönderilir.
İçişleri Bakanlığınca gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle, izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun tespiti halinde kuruluş izni verilir. Kuruluş izni verilen firma piyasaya satış yapmamak kaydıyla numune üretimi yapar.
Faaliyet İzni:

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını imal etmek isteyen firmalar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına uygun görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak zorundadır. Faaliyet izni almak isteyen firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile mürâcaat eder.


1- Kuruluş izin belgesi,
2- Kapasite raporu,
3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı,
4- Sanayi sicil belgesi,
5- İş akım şeması ve proses açıklama bilgileri,
6- Üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmış olarak listesi.
a) Müessese bünyesinde yapılacaklar,
b) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler,
c) Komple satın alınacaklar,
d) İthal edilecekler,
7- Çalıştırılacak personel sayısının, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi olarak dökümü,
8- Marka tescil belgesi,
9- TSE Standart Uygunluk Belgesi.
Bu bilgi ve belgeleri içeren dosyaların iki sureti, uygun görüldüğü takdirde faaliyet izni için uygunluk yazısı ekinde firmaya gönderilir.
Firma bu dosyalara;
1- Üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi,
2- Üretilecek mamulün ve parçalarının teknik resimlerini,
3- Her tip ve modelden birer adet numune,
Ekleyerek İçişleri Bakanlığına mürâcaat eder. İçişleri Bakanlığının inceleme ve değerlendirmesi sonucunda uygun görülmesi halinde firmaya Faaliyet İzin Belgesi verilir. Numuneler ile bunlara ait düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.

Sonradan değişik tip ve modelde üretim yapılması halinde,

1- TSE standart uygunluk belgesi,
2- Üretilecek mamulün perspektif ve montaj resmi,
3- Üretilecek mamulün ve parçalarının birinci fıkranın (6) numaralı bendinde yer alan sınıflandırılmış listesi,
4- Üretilecek mamulün ve parçalarının teknik resimleri,
5- Her tip ve modelden birer numune,

Yukarıdaki belgeleri içeren iki suret dosya ile İçişleri Bakanlığına müracaat edilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni tip ve modelleri içeren Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Numuneler ile bunlar için düzenlenen rapor mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.2. Belge ve izinlerin verilmesini engelleyen haller:


 1. Ateşli silâhla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
 1. Ruhsatlı silâhıyla suç işleyenler veya silâhın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkûm olanlar,
 1. Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskûn mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silâh atanlar ile bu suçların birinden mahkûm olanlar,
 1. Ateşli silâhla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,
 1. Ateşli silâhla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
 1. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Daîr Kanun hükümlerine aykırı fiillerinden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,
 1. 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12, 13, 14 ve 15’nci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ile aynı Kanunun 4’ncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanlar,
 1. Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

ı. Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
 1. Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
 1. 18 yaşını bitirmemiş olanlar,

Yukarıdaki (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkûmiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir surette bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 7’nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.


Bu maddede belirtilen mahkûmiyet, kesinleşmiş mahkûmiyettir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı, alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.
Kayıt ve tescil
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alan kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap (kalibre) ve seri numaralarını ruhsatnameye satın aldıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde işletmek zorundadırlar.
Yenileme esasları
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi bir defaya mahsus verilir. Ruhsatname kişilere yivsiz av tüfeğini meskende yâda işyerinde taşıma ve bulundurma yetkisi sağlayacaktır.
3. Devir işlemleri :
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinde kayıtlı yivsiz av tüfekleri yasal engel hali bulunmayan kişilere satış veya hibe yoluyla devredilebilir.
Şahsın vefatı halinde kanuni yollardan diğer mirasçıların muvafakati alınmak şartıyla engel hali olmayan mirasçılardan birine intikâl edebilir.
Devredilen yivsiz av tüfekleri devir alan kişi adına Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine bağlanmadan teslim edilmez. Aksine hareket edenler hakkında adli işlem yapılır.
Devir işlemlerinde, silahı devralan şahsın Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre ruhsat almaya engel bir durumunun bulunmadığının tespiti halinde, devreden ve devralan ile birlikte ruhsat işlemini yapan birim amiri/komutanının da imzalayacağı bir devir tespit tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir.
Taşıma ve bulundurma esasları
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi sahibine belgede kayıtlı yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma yetkisi verir. Avlanma izni vermez. Avlanma izni ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılmaktadır.
18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler velilerin adına belgelendirilmiş ya da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici ve idarecilerin sorumluluğu altında atıcılık ve avcılık federasyonunca düzenlenecek özel izinle atış poligonlarında ya da meskûn sahalar dışında ve merkez av komisyonlarınca belirtilen avlaklarda taşıyıp kullanabilirler.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə