7-sinf uchun test
Yüklə 24.64 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü24.64 Kb.
7-sinf uchun test

1.Kimyo……………………..to`g`risidagi fandir.

A.Jismlar va ularning bir-biriga aylanishi B.Moddalar,ularning xossalari va bir-biriga aylanishi

C.Tabiiy va sintetik moddalar D.Jismlar va molekulalar

2. Kimyo fanining predmetini belgilang?

A) Kimyo xossalar, fizikaviy xossalarni o`rganish B) Tabiiy va sintetik moddalar

C) Modda va modda xossalarini bir-biriga aylanish D) Moddalarning o`zgarishi

3. Kimyo fani vazifasi?

A) Kimyoviy xossalar, fizikaviy xossalarni o`rganish B) Tabiiy va sintetik moddalar

C) Modda va modda xossalarini bir-biriga aylanish D) Moddalarning o`zgarishi

4. Moddalarni nima tashkil qiladi?

A) Atomlar B) Molekulalar C) Jismlar D) Zarrachalar5. Moddaning xossalarini necha toifaga ajratish mumkin?

A)1 B)2 C)3 D)46. Moddaning fizik xossalarini ko`rsating:

A)Kislotada erishi,agregat holati,elektr o`tkazishi B.Agregat holati,hidi,zichligi

C)Yonishi,rangi,suvda erishi D.Suyuqlanish va qaynash temperaturasi,chirishi

7.Suyuq moddalarga misollar keltiring

A.Tuz,shakar, spirt B.Suv,tuz,spirt

C.Suv, spirt,sulfat kislota D.Bo`r,oltingugurt,suv

8. Spirt lampasini qanday o`cherish kerak?

A.Puflab B.Qalpoqcha yordamida C.suv yordamida D.A,C9. Molekulalar nimalardan tashkil topgan?

A.Birikmalardan B.zarrachadan C.atomlardan D.ionlardan10. Atom so`zining ma`nosi nima?

A.Bo`linmas B.zarra C.molekula D.ion11. Hozirda davriy jadvalda nechta element mavjud?

A.46ta B.110ta C.109 D.11812. Uglerod atomining absolyut massasi nechaga teng?

A.1,67•10-27 B.6,02•10-27 C.19,93•10-24 D.1,67•102613. Qaysi kimyogar olim tarkibiga ko`ra kimyoviy belgi—element lotincha nomlarning bosh va keyingi harflardan qo`shib yoziladi degan?

A) Mendeleyev B) Lomonovskiy C) Berselius D) Gekkel14. O`zgaruvchan valentlikka ega elementlarni belgilang?

A) Al, Ba, K, Ca B) Cr, Cl, S, Fe, Br C) Zn, Hg, C, H D) Si, Na, Ag15. Moddaning boshqa modda bilan o`zaro tasirlashuvi nima deb ataladi?

A) Kimyoviy reaksiya B) Kimyoviy xossa C) fizikaviy xossa D) Kimyoviy element7- Sinf monitoring II - Chorak

 1. Allotropiya nima?

 1. Bir element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi;

 2. Bir molekuladan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi;

 3. Bir murakkab moddadan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi;

 4. Ikki element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi;

 5. Ko‘p element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo‘lishi;

 1. Avogadro doimiysining qiymati nechaga teng?

 1. 6,021023; B) 101,325; C) 1,6610-27; D)12,041023; E) 8,314;

 1. Laboratoriya sharoitida kislorod quyidagi moddalarning qaysilaridan olinadi?

1. HgO; 2. KMnO4; 3. KClO3; 4. H2O2

A) 1; B) 2,4; C) 2,3; D) 1,4; E) 1,2,3,4; 1. Тemir kislorodda yonganda qanday birikma hosil bo‘ladi?

A) FeO; B) Fe2O3; C) Fe3O4; D) Fe(OH)3; E) temir kislorodda yonmaydi;

 1. Quyidagi moddalarning qaysilari kislorod bilan reaksiyaga kirishib, faqat qattiq modda hosil qiladi? 1. C; 2. CS2; 3. S; 4. P; 5. CH4; 6. Cu

A) 1,3,4,6; B) 2,5; C) 6; D) 4,6; E) 4;

 1. 1 moldan olingan quyidagi moddalardan qaysi birining yonishi uchun ko‘p kislorod kerak bo‘ladi? A) S; B) P; C) C; D) H2; E) CH4;

 2. Oltingugurtni yondirish uchun 16 g kislorod sarflandi. Bu miqdor kislorodda nechta kislorod atomi bo‘ladi? A) 3,011023; B) 6,021023; C) 9,031023; D) 12,041023; E) 2;

 3. 18 g uglerodni to‘liq yondirish uchun necha litr kislorod kerak?

A) 33,6; B) 22,4; C) 11,2; D) 5,6; E) 48;

 1. Quyidagi moddalardan qaysi birida kislorodning massa ulushi ko‘proq?

A) Al2O3; B) Fe2O3; C) Cr2O3; D) B va C da; E) A,B va C larda;

 1. “A” modda qizdirildi va kislorodli bankaga tushirildi. Natijada banka ichi oq rangli tutun bilan to‘ldi. “A” modda: A) C; B) S; C) Fe; D) P; E) H2;

 2. 0,25 mol kislorodning massasini va bu miqdordagi molekulalar sonini hisoblang.

 1. 8 g va 1,5051023; B) 12 g va 2,25751023; C) 16 g va 3,011023;

 1. 24 g va 4,5151023; 32 g va 6,021023;

 1. Quyidagi yonilg‘ilardan qaysi biri yonganda suv hosil bo‘ladi?

1. Ko‘mir; 2. Тabiiy gaz; 3. Qattiq o‘tin

 1. suv hosil bo‘lmaydi; B) barcha yonilg‘ilar yonganda suv hosil bo‘ladi;

 1. ko‘mir yonganda suv hosil bo‘ladi; E) tabiiy gaz yonganda suv hosil bo‘ladi;

tabiiy gaz va qattiq o‘tin yonganda suv hosil bo‘ladi;

13. Uglerod atomining absolyut massasi nechaga teng?

A)1,67•10-27 B)6,02•10-27 C)19,93•10-24 D)1,67•102614. 51 gr Al2O3da nechta molekula mavjud?

A) 6,02·1023 B) 4,2·1023 C) 12,08·1023 D) 3,01·102315. 0,5 mol Al2O3ning massasi nechaga teng A) 51gr B) 54gr C) 64 gr D) 65 gr

16. 3,01·1023 ta vodorod molekulasi n.sh da qancha hajmni egallaydi?

A) 22,4 l B) 44,8 l C) 67,2 l D) 11,2 l17. Quyidagi moddaning nisbiy molekulyar massasini aniqlang. Al2(Cr2O7)3 – alunminiy dixromat A) 602g/m B) 702gr/m C) 602gr D) 803gr

18. 0,75 mol ammiak molekulasi necha grammga to’g’ri keladi?

A) 12,75g B) 13,75g C)21g D) 10,5g19. Quyidagi reaksiya tenglamasida barcha koeffitsiyentlar yig’indisini toping.

H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + H2O A) 11 B) 12 C) 13 D) 1420. Metan bilan kislorod qanday hajmiy nisbatlarda qoldiqsiz reaksiyaga kirishadi?

A) 1:2;  B) 1:1; C) 2:2; D) 2:1;  E) istalgan hajmiy nisbatda.


7-sinf Kimyo fanidan test savollari 1. Kimyo fanining predmetini belgilang? A) Kimyo xossalar, fizikaviy xossalarni o`rganish B) Tabiiy va sintetik moddalar C) Modda va modda xossalarini bir-biriga aylanish D) Moddalarning o`zgarishi 2. Kimyo fani vazifasi? A) Kimyoviy xossalar, fizikaviy xossalarni o`rganish B) Tabiiy va sintetik moddalar C) Modda va modda xossalarini bir-biriga aylanish D) Moddalarning o`zgarishi 3. Moddalarni nima tashkil qiladi? A) Atomlar B) Molekulalar C) Jismlar D) Zarrachalar 4. Moddalarning xossalarini belgilang? A) Rang, hid, zichlik, ta’m, qattiq, suyuq, gaz holati B) Kristal, rezina, bug`, temir C) Havo, suv, modda parchalanishi D) To`g`ri javob yo`q 5. Qaysi kimyogar olim tarkibiga ko`ra kimyoviy belgi—element lotincha nomlarning bosh va keyingi harflardan qo`shib yoziladi degan? A) Mendeleyev B) Lomonovskiy C) Berselius D) Gekkel 6. Kimyoviy birikma deb nimaga aytiladi? A) Ikki va undan ortiq har xil moddaga parchalanuvchi modda B) Ikki va undan ortiq har xil moddaning almashinishga C) Modda va modda xossalarini aylanishiga D) Kimyoviy reaksiya hosil bo`lgan modda 7. Sifat analizi deb nimaga aytiladi? A) Birikma qanday tarkibiy qismlardan iborat ekanligini aniqlash B) Birikmaning qanday qismlari qanchadan ekanligini aniqlash C) Modda hosil qilish jarayoni D) Moddalarning ajralishi 8. O`zgaruvchan valentlikka ega elementlarni belgilang? A) Al, Ba, K, Ca B) Cr, Cl, S, Fe, Br C) Zn, Hg, C, H D) Si, Na, Ag 9. Avogadro doimiysi qiymati belgilangan javobni toping? A) 6,02∙1023 B) 6,002∙10-23 C) 6,03∙1023 D) 6,002∙1024 10. Moddaning boshqa modda bilan o`zaro tasirlashuvi nima deb ataladi? A) Kimyoviy reaksiya B) Kimyoviy xossa C) fizikaviy xossa D) Kimyoviy element 11. Avogadro gazlar bilan bog`liq xodisalarni o`rganish jarayonida qanday xulosaga keladi? A) Bir xil miqdordagi molekulalar bir xil hajmni egallaydi. B) Har xil miqdordagi molekulalar bir xil hajmni egallaydi. C) Bir xil sharoitda o`zaro teng hajmdagi turli xildagi gazlarda molekulalar soni teng D) To`g`ri javob yo`q 12. Almashinish reaksiyasini belgilang. A) 2H2+ O2=2H2O B) CaCO3=CaO+CO2↑ C) Fe+CuSO4=FeSO4+Cu↓ D) NaOH+HCl=NaCl+H2O 13. Kimyoviy reaksiyalar borishini tezlashtirib, o`zi saflanmaydigan moddalar qanday nomlanadi? A) Kataliz B) Katalizator C) Ekvivalent D) Allotropiya 14. Oksidlarda kislorod necha valentli bo`ladi? A) 1 B)2 C)3 D)4 15. Moddalarning havoda yondirish harorati nima deb ataladi? A) Yonish B) Alanga C) Alangalanish harorati D) Cho`g` hosil bo`lish 16. O`zbekistonda qattiq yonilg`i—ko`mir asosan qaysi xududlarda qazib olinadi? A) SHo`rtang, Murobak B) Hisor, Ustyurt, Farg`ona C) Angren, Sharg`un, Boysun D) Xiva,Surxondaryo 17. “Qaldiroq gaz”deb nimaga aytiladi? A) Yuqori haroratda vodorod metallarni kislorod birikmalariga aytiladi. B) 2:1 hajmiy nisbatdagi vodorod va kislorod aralashmasiga. C) Vodorod bilan tuzsimon birikmalarga D) Vodorod va kislorodning yonishiga 18. HF zichligini toping. A) 20 B) 10 C) 5 D) 15 19. Eruvchanlik deb nimaga aytiladi? A) To`yingan eritmani xususiyati B) Moddaning erish qobiliyati C) Eruvchanlik o`lchami D) Erish 20. 50gr osh tuzini 450gr suvda eritib olingan eritmaning konsentratsiya qanday bo`ladi? A) 5% B) 10% C) 15% D) 20% 21. Metallarga kiruvchi elementlarni aniqlang. A) Cl, O2, O3, S B) Cl, Na, O3, K C) Cu, Na, Fe, Ag D) Ag, Cl, Cu, P, Fe 22. Oksidlarni belgilang. A) H2SO4, NaOH, Ca(OH)2 B) BaSO4, CaCl, P2O5 C) NaOH, H2SO3, BaCl D) P2O5, SiO2, SO2 23. Kislotalarni belgilang. A) H2SO4, Mg(OH)2, SiO2 B) HCl, HNO3, H3PO4 C) LiHSO4, NaCl, Al(OH)SO4 D) NaCl, K2SiO3 24. O`rta tuzni belgilang. A) Mg(OH) Br B) KHS C) AlPO4 D) KCl∙NaCl 25. Kalsiy karbonat CaCO3 ning ahamiyati. A) Fiziologik eritma tayyorlash B) O`g`it olish maqsadida C) Qurilish binolarini bezash D) Dori


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə