2D6 İle Metabolize Olan İlaçlar Antidepressanlar Antipsikotikler Diğer ilaçlar
Yüklə 50.65 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü50.65 Kb.
2D6 İle Metabolize Olan İlaçlar

Antidepressanlar Antipsikotikler Diğer ilaçlar
Amitriptilin Klozapin Dextrometorfan (BENİCAL)

Klomipramin Ketiyapin Donepezil

İmipramin Risperidon Diltiazem (DİLTİZEM)

Maprotilin Tioridazin Nisoldipin (SYSCOR)Fluoksetin Haloperidol Nifedipin (ADALAT,NİDİLAT)

Paroksetin Propafenon (RYTMONORM)

Sertralin Propranolol (DİDERAL)

Venlafaksin Tamoksifen (NOLVADEX)

Mirtazepin Kodein (NEOCODİN)

Trazodon

2D6 yanısıra 1A2, 2C9, 2C19 ve (en çok) 3A4 ile metabolize edilirler

2D6 yanısıra ve daha çok 3A4 ve 1A2 ile metabolize edilir.

PROBE İLAÇ (2D6 aktivitesi için kontrol ilacı )

2D6 ile Morfine dönüştürülür

2D6 yanısıra başka P450 sistemleri ile de metabolize edilirler


2D6 Sisteminin İnhibitörleri
Antidepressanlar Antipsikotikler Diğer ilaçlar
Fluoksetin Flufenazin Simetidin (ULKAMET)

Paroksetin Haloperidol Lansoprazol (OGASTRO)

Sertralin Tioridazin Metilfenidat

Fluvoksamin Kinidin (NATİSEDİNE)

Ritonavir (NORVİR)

Valproat


Potent inhibitörler

3A4 İle Metabolize Olan İlaçlar
(Psikotroplar)


Antidepressanlar Antipsikotikler Anksiyolitik ve Hipnotikler
Amitriptilin Klozapin Diazepam

Klomipramin Ketiyapin Alprazolam

Fluoksetin Pimozid Buspirone

Paroksetin Haloperidol Zaleplon

Sertalin Ziprasidon Zolpidem

Sitalopram

Venlafaksin

Mirtazepin

Trazodon

Reboksetin

Diğer P450 enzimleri tarafından da metabolize edilirler

1A2 ve az miktarda 2D6 ile de metabolize olur.

2D6 ve 1A2 ile de metabolize olur

Yüksek dozlarında kardiyotoksik olduğundan potent 3A4 inhibitörleri ie kullanmak tehlikelidir.
3A4 İle Metabolize Olan İlaçlar
(Diğer İlaçlar)


Analjezikler Antiaritmikler Antibiyotikler
Kodein (NEOCODİN) Amiodaron (CORDARON) Siprofloksasin (CİPROXİN)

Alfantanil (RAPİFEN) Lidokain (ARİTMAL) Rifampisin (RİFADİN)

Fantanil (DUROGESİC) Propafenon (RYTMONORM) Rifabutin (MYCOBUTİN)

(FENTANYL) Kinidin (NATİSEDİNE) Azitromisin (ZİTROMAX)

Sufentanil (SUFENTA) Klaritromisin (KLACİD)

Tramadol (CONTRAMAL) Eritromisin (ERYTHROCİN)

Methadon Rokitamisin (ROKSİMİN)


Antiepileptikler Antiparkinsonlar Antihistaminikler

Karbamezapin Bromokriptin (PARLODEL) Loratidin (CLARATİNE)

Valproat Pergolid (PERMAX) Terfenadin (TERFENA)

Tiagabin


3A4 İle Metabolize Olan İlaçlar
(Diğer İlaçlar)

Antimaleryaller Ca Kanal Blokerleri Antineoplastikler

Klorakin Amlodipin (NORVASC) Bulsulfan (MYLERAN)

Primakin Diltiazem (DİLTİZEM) Daunorubisin (DAUNOMİCİNA)

Felodipine (PLENDİL) Dokataksel (TAXOTERE)

Nifedipin (ADALAT) Doksorubisin (ADRİBLASTİNA)

Nimodipin (NİMOTOP İfosfamid (HOLOXAN)

Etoposid (VEPESİDE) Paklitaksel (TAXOL)

Nitrendipin (BAYPRESS) Tamoksifen (NOLVADEX)

Verapamil (İSOPTİN) Vinblastin (VELBE)

Vinkristin (ONCOVİN)

Vinorelbin (NAVALBİNE)
Antirejeksiyon )

Siklosporine (SANDİMMUN)

Takrolimus (PROGRAF)

HMG-CoA redüktaz İnh. Antiviraller

Atorvastitin (LİPİTOR) Amprenavir

Simvastatin (ZOCOR) İndinavir

Lovastatin Lopinavir

Serivastatin Ritonavir (NORVİR)

Nelfinavir
3A4 İle Metabolize Olan İlaçlar
(Diğer İlaçlar)

Proton Pompa İnhibit.leri Steroidler

Lansoprazole (OGASTRO) Kortizol

Omeprazole (LOSEC) Dekzametozon (DEKORT, ONADRON)

Pantoprazol Etinilestradiol (DESOLET, DİANE,LYNDİOL)

Prednisolon (DELTACORTRİL, PREDNOL)

Testesterone ( SUSTANON)


Çeşitli İlaçlar

Asetaminofen

Sisaprid (SİSARİD)

Ketosenozol (NİZORAL)

Metaprolol (BELOC, LOPRESSOR)

Montelukast ( SİNGULAİR)

Ondansatron (ZOFRAN)

Sildenafil (VİEGRA)

Sibutramin (REDUCTİL)

Donepezil (ARİCEPT)3A4 Sisteminin İnhibitörleri
Antidepressanlar Antibiyotikler Diğer inhibitörler

Sitalopram Siprofloksasin (CİPROXİN) Anastrozol (ARİMİDEX)

Fluoksetin Norfloksasin (NOROXİN) Bromokriptin ( PARLODEL)

Fluvoksamin Flukkonazol (FLUCAN) Klorakin

Paroksetin İtrakonazol (FUNİT) Simetidin (ULKAMET)

Sertralin Ketosonazol (NİZORAL) Sisaprid (SİSARİD)*

Mikonazol (FUNGUCİT) Siklosporin

Klaritromisin (KLACİD) Diltiazem (DİLTİZEM) Eritromisin (ERYTHROCİN) Greyfrut suyu

Delavirdine Methadon

Efavirenz Metiprednison (PREDNOL)

İndinovir Nifedipin (ADALAT)

Ritonavir (NORVİR) Primakin

Tamoksifen (NOLVADEX)

Verapamil (ISOPTİN)

zafirlukast (ACCOLATE)

Diğer Psikotroplar

Valproik asit

*Yüksek dozunda kardiyotoksik. ABD’de 2000de pazardan çekilmiş.

3A4 Sisteminin İndükleyicileri

Psikotroplar Diğer İlaçlar
Karbamezapin Sisplatin (CISPLATİN)

Okskarbamezapin Siklofosfamid (ENDOXAN)

Fenobarbital Deksametazon (DEKORT, ONADRON)

İfosfamid (HOLOXAN)

Metiprednison (PREDNOL)

Nevirapin (VIRAMUNE)

Prednizon (DELTA CORTRİL)

Rifampin (RİFADİN)

Rifapentin

Ritonavir (NORVİR)

St. John’s wort

Fenitoin


Primidon

1A2 İle Metabolize Olan İlaçlar
(Psikotroplar)

Antidepressanlar Antipsikotikler Diğer İlaçlar
Amitriptilin Klozapin Kaffein

Klomipramin Haloperidol Dacarbazin (DETİENE)

İmipramin Olanzapin Flutamid (EULEXIN)

Mirtazepin Grepafloksasin (RAXAR)

Fluvoksamin Mexiletin (MEXITIL)

Ondansetron (ZOFRAN)

Pentoksifilin (TRENTAL)

Propranolol (DİDERAL)

Teofilin (THEO-DUR)

Verapamil (ISOPTİN)

Warfarin (COUMDIN)

1A2 Sisteminin İnhibitörleri

Psikotroplar Nonpsikotroplar

Fluvoksamin Siprofloksasin (CİPROXİN)

Enoksasin (ENOKSETİN)

Grepafloksasin (RAXAR)

Norfloksasin (NOROXIN)

Ofloksasin (TARİVİD)

Sparfloksasin

Anastrozol (ARİMİDEX)

Simetidin (ULKAMET)

Flutamid (EULEXIN)

Lidokain (ANESTOL, ARİTMAL)

Mexiletin (MEXITIL)

Propafenon (RYTMONORM)

Ranitidin (ZANTAC)

Rifampisin (RİFADİN)

zafirlukast (ACCOLATE)1A2 Sisteminin İndükleyicileri
İlaçlar Gıdalar Diğer
Kaffein Brokkoli Sigara

Karbamezapin Brüksel lahanası

Griseofulvin (GRİSOVİN) Lahana

Lansaprozol (OGASTRO)

Morisizin

Omeprazol (LOSEC)

Rifampsin


2C9 İle Metabolize Olan İlaçlar
NSAEİlar Antidiyabetikler Diğer İlaçlar
Diklofenac (CTAFLAM) Glipizid (GLUCOTROL) Karmustin (NITRUMON)

İbubrufen (BRUFEN) Glibürid (GLUTRİL) Paklitaksel (TAXOL)

İndometasin (ENDOL) Tolbutamid Fenitoin (EPANUTİN)

Naproxen (APRANAX) Rosiglitazon Tamoksifen (NOLVADEX)

Piroksikam (FELDEN) Zafirkulast (ACCOLATE)

Mefenamik asid (PONSTAN) Losartan (COZAAR)

Valsartan (DIOVAN)

S-Warfarin (COUMADİN)

TCAlar
TCAlar esas olarak 3A4 ile fakat yanısıra 1D6, 1A2, 2C9 ve 2C19 ile de metabolize olurlar.

R-Warfarin 1a2 ile metabolize olur. S-Warfarin, Warfarinin daha aktif bir izomeridir.2C9 Sisteminin İnhibitörleri

SSRIlar Diğer İnhibitörler
Fluoksetin Amiodaron (CORDARON)

Fluvoksamin Anastrozol (ARİMİDEX)

Paroksetin Simetidin (ULKAMET)

Sertralin Klopidogrel (PLAVİX)

Flukkonazol (FLUCAN)

İsoniazid (İSOVİT)

Modafinil

Fenilbutazon

Ranitidin (ZANTAC)

Ritonavir (NORVİR)

Sulfafenazol

Sulfinpirazon (ANTURAN)

Zafirkulast (ACCOLATE)
Listediki ilaçların hiçbiri 2C9un substratı değildir


2C9 Sisteminin İndükleyicileri
Karbamezapin

Siklofosfamid (ENDOXAN)

Ifosfamid (HOLOXAN)

Fenobarbital

Fenitoin (EPANUTİN)

Rifabutin (MYCOBUTİN)

Rifampin (RİFAMPİN)

Valproik asit


Fenitoin dışındakiler 2C9un substratı değildirler.

2C9 İle Metabolize Olan İlaçlar
Psikotroplar Diğer ilaçlar
Amitriptilin Lansoprazole (OGASTRO)

Klomipramin Omeprazole (LOSEC)

İmipramin Siklofosfamid (ENDOXAN)

Sitalopram Ifosfamid (HOLOXAN)

Moklobemid Mefenitoin

Diazepam Propranolol (DİDERAL)2C19 Sisteminin İnhibitörleri
SSRIlar Diğer ilaçlar
Fluoksetin Ketosonazol (NİZORAL)

Fluvoksamin Lansoprazole (OGASTRO)

Paroksetin Omeprazole (LOSEC)

Ranitidin (ZANTAC)

Ritonavir (NORVİR)

Tiklopidin (TİCLİD)

Modafinil

2C19 Sisteminin İndükleyicileri
Fenitoin (EPANUTİN)

Rifabutin (MYCOBUTİN)

Rifapentin

Valproik asid
2E1 İle Metabolize Olan İlaçlar
Enfluran (ETHRANE)

Halotan (HALOTHAN)

Isofluran

Klorzoksazon (PARAFON)

Dakarbazin (DETİCENE)

Karbon tetrakloridEthanol

Verapamil (İSOPTİN)

Probe ilaçtır

2E1 ile karaciğer için toksik metabolitler oluşurAynı zamanda sistemin indükleyicileri arasındadır.

3A4 ve 2C9 ile de metabolize olur.2E1 Sisteminin

İnhibitörleri İndükleyicileri

Klormetiazol Ethanol

Dietilkarbamat İzoniazidDisülfiram Obesite

İzoniazid (İSOVİT) Retinoidler


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə