26. VI 9: 00-11: 00: Otwarcie Kongresu – Sesja Plenarna
Yüklə 173.19 Kb.
səhifə4/4
tarix25.04.2016
ölçüsü173.19 Kb.
1   2   3   4

Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska - Mięczaki miocenu basenu wiedeńskiego z historycznych kolekcji Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach

 • Elzbieta Morycowa, Ewa Roniewicz - Kopalne koralowce Scleractinia z terenu Polski


 • Teresa Podhalańska, Wiesław Trela - Zdarzenie klimatyczne w hirnancie a zmiany biotyczne w górnym ordowiku i dolnym sylurze obniżenia bałtyckiego (NE Polska)

 • Michał Rakociński - Wstępne dane o łodzikowatych z środkowego famenu (górny dewon) Kowali
  w Górach Świętokrzyskich


 • Zbigniew Remin, Michał Gruszczyński, Krzysztof Małkowski - Stratygrafia amonitowa górnego koniaku i santonu profilu Lipnik-Kije, Polska centralna; biogeografia amonitów w kontekście zapisu izotopów δ13C i δ18O

 • Michał Stachacz - Analiza ichnolologiczna dolnokambryjskich piaskowców z rejonu Ociesęk

 • Zbigniew Szczepanik, Anna Żylińska - Korelacja trylobitowych i akritarchowych poziomów biostratygraficznych furongu (kambr górny) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich

 • Przemysław Sztajner - Rodzaje nagromadzeń skamieniałości w piaskach szczecińskich

 • Wiesław Trela, Teresa Podhalańska - Stratygrafia i litologia landoweru (dolny sylur) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich

 • Jarosław Tyszka, Renata Jach, Miroslav Bubík - Recurvoides z piekła rodem: unikalny zespół otwornic związany z utworami hydrotermalnymi toarku (Tatry Zachodnie)

 • Zbigniew Złonkiewicz - Kelowej i górna jura w niecce Nidy na tle małopolskiej części basenu epikontynentalnego  XI „GEOLOGIA STRUKTURALNA I TEKTONIKA”
  26 czerwca 2008

  Sala 213
  11:40-13:00 „Geologia strukturalna i tektonika – nowe spojrzenie”

  Prowadzący: Prof. dr hab. Witold ZUCHIEWICZ
  11:40-12:00 Stanisław Mazur – Historia Oceanu Arktycznego w świetle rekonstrukcji przemieszczeń płyt litosfery

  12:00-12:20 Robert Anczkiewicz, Daniela Rubatto & Giulio Viola – Tektonometamorficzna ewolucja uskoku Czerwonej Rzeki w północnym Wietnamie

  12:20-12:40 Paweł H. Karnkowski, Urszula Stępień, Tomasz Gogołek & Maciej Kłos – Bazy danych (GIS) w geologii strukturalnej: tworzenie, przetwarzanie, wizualizacja

  12:40-13:00 Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Janusz Badura, Nguyen Q. Cuong, Dušan Starek - Spękane klasty jako narzędzie do badań tektonicznych


  14:30-15:30
  14:30-14:50 Marek Jarosiński – Fazy inwersji tektonicznej basenów w świetle wyników modelowania numerycznego reologicznie rozwarstwionej litosfery

  14:50-15:10 Barbara Rybak-Ostrowska, Andrzej Konon, Krzysztof Nejbert, Marek Koprianiuk & Andrzej Kozłowski – Rola płynów porowych w procesie młodopaleozoicznego fałdowania w Górach Świętokrzyskich

  15:10-15:30 Marta Rauch-Włodarska – Zastosowanie modelowania analogowego do rekonstrukcji ewolucji strukturalnej pryzmy akrecyjnej na przykładzie polskiej części karpackiej pryzmy akrecyjnej
  15:30-16:30 „Tektonika Polski pozakarpackiej - 1”

  Prowadząca: Dr hab. Anna ŚWIERCZEWSKA
  15:30-15:50 Andrzej Żelaźniewicz – Regionalizacja tektoniczna Polski

  15:50-16:10 Zbigniew Cymerman – Proterozoiczny rozwój polskiej i przygranicznej części kratonu wschodnioeuropejskiego

  16:10-16:30 Zbigniew Buła & Jerzy Żaba - Architektura podłoża prekambryjskiego terranów małopolskiego i Brunovistulicum, platforma zachodnioeuropejska
  16:50-18:30 „Tektonika Polski pozakarpackiej - 2”

  Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej ŻELAŹNIEWICZ
  16:50-17:10 Jerzy Żaba & Paweł Poprawa - Sekwencja oraz charakter deformacji tektonicznych w strefie Koszalin-Chojnice: ewolucja pomorskiego segmentu szwu transeuropejskiego

  17:10-17:30 Zbigniew Cymerman – Dwie dekady modeli terranowych w Sudetach

  17:30-17:50 Zbigniew Cymerman – Tektonika Sudetów i bloku przedsudeckiego

  17:50-18:10 Jerzy Żaba & Agnieszka Krzykowska - Struktury załomowe bloku izerskiego (Sudety Zachodnie): przejawy późnowaryscyjskich deformacji  w północnej części Masywu Czeskiego   27 czerwca 2008

  Sala 213
  8:30-10:30 „Tektonika Polski pozakarpackiej - 3”

  Prowadzący: Doc. dr hab. Zbigniew CYMERMAN
  8:30-8:50 Adam Mydłowski – Rekonstrukcja ścieżek migracji fluidów w masywie serpentynitowym Gogołów - Jordanów

  8:50-9:10 Andrzej Konon & Rafał Szaniawski – Młodopaleozoiczna ewolucja strukturalna Gór Świętokrzyskich w świetle badań strukturalnych i paleomagnetycznych

  9:10-9:30 Sylwester Salwa – Fyllity z Podmąchocic i ich miejsce w rozwoju strukturalnym regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich

  9:30-9:50 Zbigniew Złonkiewicz – Rozwój paleotektoniczny bruzdy śródpolskiej w świetle paleogeograficznych przemian basenu jurajskiego na obszarze niecki Nidy

  9:50-10:10 Piotr Krzywiec – Regionalny model ewolucji struktur solnych w obrębie permsko-mezozoicznego basenu polskiego – próba syntezy

  10:10-10:30 Bronisław A. Matyja – Późnojurajska historia południowo-wschodniego segmentu bruzdy śródpolskiej


  10:50-12:50 „Tektonika Karpat i zapadliska przedkarpackiego - 1”

  Prowadzący: Dr Robert ANCZKIEWICZ
  10:50-11:10 Piotr Krzywiec - Struktura frontu orogenu karpackiego – 250 lat badań geologicznych
  i geofizycznych

  11:10-11:30 Paweł Aleksandrowski, Iwona Sieniawska & Piotr Krzywiec – Bilansowanie struktury frontu orogenicznego Karpat

  11:30-11:50 Jan Kuśmierek – Specyfika tektoniki Karpat zewnętrznych: implikacje i kontrowersje interpretacyjne

  11:50-12:10 Leszek Jankowski – Rola melanży tektonicznych w Karpatach

  12:10-12:30 Nestor Oszczypko & Marta Oszczypko-Clowes – Kredowo-wczesnomioceńska ewolucja basenu magurskiego

  12:30-12:50 Marta Oszczypko-Clowes, Nestor Oszczypko & Antoni Wójcik – Nowe dane o stratygrafii i ewolucji tektonicznej Kotliny Sądeckiej
  14:30-15:10 „Tektonika Karpat i zapadliska przedkarpackiego - 2”
  14:30-14:50 Leszek Jankowski, Robert Kopciowski & Wojciech Ryłko – Mapa geologiczna łuku Karpat Zewnętrznych pomiędzy południkiem rzeki Białej w Polsce a równoleżnikiem rzeki Risca
  w Rumunii w skali 1: 200 000

  14:50 –15:10: Michał Śmigielski, Andrzej Domonik, Anna Głowacka, Danuta Klimkiewicz, Andrzej Konon, Marek Koprianiuk, Mirosław Ludwiniak, Leonard Mastella, Jacek Rubinkiewicz & Wojciech Ozimkowski– Cios w Karpatach


  15:10-16:30 „Neotektonika – 1”

  Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. Paweł ALEKSANDROWSKI
  15:10-15:30 Marek Jarosiński – Wyznaczanie kierunków i wielkości współczesnych naprężeń tektonicznych na podstawie profilowań i testów otworowych

  15:30-15:50 Barbara Guterch – Stan wiedzy o sejsmiczności Polski

  15:50 – 16:10 Witold Zuchiewicz – Stan badań nad neotektoniką Karpat

  16:10 – 16:30 Janusz Badura, Witold Zuchiewicz, Petra Štěpančíková, Antoni K. Tokarski, Anna Świerczewska & Bogusław Przybylski – Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych


  16:50-18:30 „Neotektonika - 2”
  16:50-17:10 Leszek Józef Kaszubowski & Ryszard Dobracki – Struktury neotektoniczne Mierzei Dziwnowskiej

  17:10 – 17:30 Krzysztof Urbański & Paweł Różański – Zaburzenia glacitektoniczne na przedpolu Sudetów w strefach aktywnych neotektonicznie – wyniki badań geologicznych na inwestycjach liniowych

  17:30-17:50 Włodzimierz Margielewski & Jan Urban – Jaskinie szczelinowe polskich Karpat fliszowych i ich związek z rozwojem powierzchniowych ruchów masowych

  17: 50 – 18:10 - Nguyen Quoc Cuong, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz & Anna Świerczewska – Spękane klasty w młodoczwartorzędowych osadach rzecznych Karpat Zachodnich: wskaźnik zjawisk paleosejsmicznych18:10-18:30 Witold Zuchiewicz & Nguyen Quoc Cuong – Morfotektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej w Wietnamie


  28 czerwca 2008
  Sesja posterowa (od 8:30)

  Prowadzący: Prof. UW, dr hab. Leonard MASTELLA


  • Jan Golonka, Kaja Pietsch, Michał Stefaniuk, Paweł Marzec, Anna Waśkowska-Oliwa & Marek Cieszkowski – Tektonika zachodniej części polskich Karpat fliszowych

  • Daniel K. Holm, D. A. Schneider, Maciej Manecki & J. Majka – Ekshumacja orogeniczna dolnych partii skorupy ziemskiej: kompleksowe badania terenowe waryscydów sudeckich

  • Leszek Jankowski, Robert Kopciowski & Wojciech Ryłko – Mapa geologiczna łuku Karpat Zewnętrznych pomiędzy południkiem rzeki Białej w Polsce a równoleżnikiem rzeki Risca w Rumunii
   w skali 1: 200 000


  • Leszek Józef Kaszubowski – Obraz sejsmiczny struktur neotektonicznych Mierzei Dziwnowskiej

  • Marek Koprianiuk – Przykłady zastosowania metody elementów skończonych (MES) w analizie strukturalnej

  • Małgorzata Labus – Wykształcenie przestrzeni porowej skał okruchowych jako czynnik warunkujący odporność na wietrzenie

  • Stanisław Mazur, Jerzy Czerny, Jarosław Majka, Aleksandra Smyrak & Maciej Manecki – Przesuwcza strefa ścinania na granicy terranów SW Spitsbergenu – charakterystyka i implikacje dla transregionalnych korelacji w Arktyce

  • Mirosław Ludwiniak - Analiza sieci ciosu na obszarze zachodniego Podhala – rekonstrukcja pola paleonaprężeń i ocena zaangażowania tektonicznego utworów fliszowych (Karpaty wewnętrzne, Polska)

  • Marta Rauch - Neogenskie pole naprezen w centralnej i wschodniej czesci polskiego zapadliska przedkarpackiego.

  • Jacek Rubinkiewicz – Martwice wapienne w strefie kontaktu płaszczowiny śląskiej i dukielskiej

  • Piotr Ruciński – Geologia płaszczowiny dukielskiej w rejonie Tylawy

  • Michał Śmigielski, Andrzej Domonik, Anna Głowacka, Danuta Klimkiewicz, Andrzej Konon, Marek Koprianiuk, Mirosław Ludwiniak, Leonard Mastella, Jacek Rubinkiewicz & Wojciech Ozimkowski– Cios w Karpatach

  • Radosław Wasiluk - Analiza spękań w wybranych odsłonięciach na obszarze sigmoidy przemyskiej – Karpaty Zewnętrzne

  • Anna Waśkowska-Oliwa, Marek Cieszkowski, Renata Stadnik & Rafał Chodyń – Warstwy hieroglifowe serii śląskiej na SE od Dobczyc, zachodnie Karpaty zewnętrzne

  • Jerzy Żaba, Martyna Grelewicz & Justyna Kaczmarczyk – Deformacje tektoniczne utworów kambru środkowego w NE strefie krawędziowej bloku małopolskiego – na podstawie analizy strukturalnej rdzeni wiertniczych z otworu Dzików 17

  • Michał Żaba – Fotolineamenty Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jej obrzeżenia

  • Bożena Zapadka-Żurek & Jerzy Żaba - Pozycja strukturalna utworów żyłowych w północnej strefie kontaktowej granitów Karkonoszy, Sudety Zachodnie


  XII „EDUKACJA I POPULARYZACJA NAUK GEOLOGICZNYCH”

  28 czerwca 2008

  Sala 115
  8:30-10:30 Prowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Mizerski
  8:30-8:50 Alexandrowicz Stefan Witold - Popularyzacja geologii w przekazach medialnych

  8:50-9:10 Tołkanowicz Elżbieta - Kamień w obiektach architektonicznych Warszawy – spojrzenie


  geologa

  9:10-9:30 Skoczylas Janusz - Symbolika kamienia a popularyzacja nauk geologicznych

  9:30-9:50 Rajchel Jacek - Geologiczne walory architektury Krakowa

  9:50-10:10 Kin Adrian, Jacek Rajchel - Skamieniałości głowonogów w architekturze Krakowa

  10:10-10:30 Krzeczyńska M., Woźniak Paweł - Geologiczne ścieżki turystyczne – terenowa forma popularyzacji georóżnorodności
  10:50-12:50 Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Skoczylas
  10:50-11:10 Krzywiec Piotr, Marek Narkiewicz, Andrzej Ślączka, John Diemer, Michael Collie - Geologiczna podróż sir Rodericka I. Murchisona do Polski (1843) i jej wyniki naukowe

  11:10-11:30 Wójcik Andrzej J - Podziemne zabytki przyrody nieożywionej w kopalni węgla kamiennego „Guido

  11:30-11:50 Zagożdżon Paweł P., Zagożdżon Katarzyna D. - Dawne wyrobiska podziemne Dolnego Śląska jako zaplecze dydaktyczno-edukacyjne

  11:50-12:10 Chybiorz Ryszard, Waldemar Bardziński, Jerzy Nita - Godne uwagi obszary i obiekty przyrody nieożywionej w województwie śląskim

  12:10-12:30 Mizerski W., Woźniak P. - Konkurs Geologiczno-Środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” prowadzony przez Muzeum Geologiczne PIG jako instrument edukacji ekologicznej

  12:30-12:50 Stępień Urszula, Dariusz Gałązka, Maciej Rossa, Marcin Żarski - OneGeology – Geologia w Międzynarodowym Roku Geologicznym


  14:30-16:10 Prowadzący: prof dr hab. inż. Jacek Rajchel
  14:30-14:50 Haczewski Grzegorz - Po co uczyć geologii? Potencjalne walory dydaktyczno-wychowawcze treści geologicznych w nauczaniu przyrody i geografii

  14:50-15:10 Kin Adrian - Edukacja interaktywna w podstawach Nauk o Ziemi i przyrodoznawstwie

  15:10-15:30 Woźniak Paweł - Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży Śląska i Zagłębia poprzez działalność edukacyjną prowadzoną przez Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego

  15:30-15:50 Kin Adrian, Błażej Błażejowski - Zintegrowana strategia popularyzacji nauk o Ziemi – nauka, edukacja i dialektyka  15:50-16:10 Lipiec Marek, Adrian Kin - Między uczelnią wyższą a praktyką zawodową

  Sesja posterowa

  • Hołodnik Krzysztof - Modelowanie przestrzennej zmienności parametrów złożowych

  • Nowacka Monika, Stanisław Lisicki, Urszula Stępień, Anna Tekielska - Od szczegółu do ogółu – wkład polskiej geologii w międzynarodową inicjatywę OneGeology

  • Śmietańska Ilona, Barbara Żbikowska - Wystawy plenerowe Państwowego Instytutu geologicznego jako forma popularyzacji wiedzy o dziedzictwie Geologicznym kraju

  • Woźniak Paweł - Nosorożec włochaty z Pyskowic – (Re)konstrukcja w Oddziale Górnośląskim PIG?

  • Złonkiewicz Zbigniew - Walory edukacyjne rezerwatu „Wietrznia” im. Z. Rubinowskiego w Kielcach

  • Zych-Kotwicka Anita, Agata Mazurczyk - Projekt edukacyjny – Geofizyka w Szkole

  • Katarzyna Pochocka-Szwarc - Geoturystyka na Suwalszczyźnie


 • 1   2   3   4


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə