23 haziran 2007 smmm staja başlama sinavi sorulari ve cevaplari
Yüklə 117.52 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü117.52 Kb.
23 HAZİRAN 2007 SMMM STAJA BAŞLAMA SINAVI SORULARI ve CEVAPLARI

1- Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedekleri grubunda yer almaz ?
a) Hisse senetleri ihraç primleri
b) Hisse senetleri iptal karları
c) Özel Fonlar
d) İştirakler yeniden değerleme artışları
e) Maliyet bedeli artışları fonu

2- Kuruluş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, işletme faaliyetlerini hiç tasfiye olmayacağı varsayımı ile  işlem yapması muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir ?
a) Süreklilik
b) Kişilik
c) Tam açıklama
d) Tutarlılık
e) Sosyal sorumluluk

3- Kayda geçirilmesi icap eden muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kambiyo Defteri
b) Büyük Defter
c) Envanter Defteri
d) Yevmiye defteri
e) Kasa Defteri

4- Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli açık anlaşılır olması muhasebenin hangi gereğidir?
a) Tam açıklama
b) Tutarlılık
c) Kişilik
d) Özün önceliği
e) Tarafsızlık ve belgelendirme

5- İşletme,   700 YTL ye,  200 YTL'si peşin,  300 YTL'si Senet, KDV ve kalan tutar veresiye olarak mal satmıştır. Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a)
------------------//-------------------------
KASA                                    200
ALACAK SENETLERİ        300
ALICILAR                             326
           YURTİÇİ SATIŞLAR         700
           HESAPLANAN KDV         126
------------------//-----------------------------

6- Aşağıdaki hesaplardan hangisi  UVYK arasında yer alır ?
a) Çıkarılmış bono ve senetler
b) Uzun vadeli kredilerin anapara taksit ve faizleri
c) Çıkarılmış tahviller
d) Hisse senedi iptal karları
e) Ödenmemiş sermaye (-)

7- İşletmeye borcu olan bay E borcunu zamanında ödememiş telafi etmek için 10 gün sonra borcunu 200 YTL faizle ödeyeceğini yazılı olarak bildirmiştir ?
 a) …………….//……………….….……
            Alıcılar      200,00
                      Faiz Gelirleri     200,00
…………………….//…………………...
…………………….//…………………....
b)      Satıcılar      200,00
              Faiz Giderleri  200,00
……………………..//………………..….
…………………….//………………..….
c)      Alıcılar         200,00
               Faiz Giderleri  200,
……………………..//…………….…..…
…………………….//…………………..
d)      Faiz giderleri  200,00
              Alıcılar             200,00
……………………..//……….………….

8- Aşağıdakilerden hangisi bilanço grupları arasında yer almamaktadır?
a) Gelir gider hs.
b) Öz kaynaklar
c) UVYK
d) KVYK
e) Duran varlıklar
………………..,//……………..…………….
Kısa Vadeli Borçlanma giderleri
                Finansman giderleri yansıtma hs
………………..,//……………..…………….

9- Bu kayıt hangi işlem için yapılmıştır?
a) Finansman giderlerini kapama kaydı
b) Ay sonunda finansman giderlerinin
gelir tablosuna yüklenmesi
c) Gider kapama kaydı
d) Yansıtma hesaplarının kapatılması
e) Maliyet ve sonuç hesaplarının karşılaştırılarak kapatılması

10-  İşletme elinde faiz başlangıcı 1 eylül olan yıllık faiz ödemeli tahvillerinin 31 aralık itibari ile tahakkuk eden faizi 365 YTL'dır. Yılsonunda yapılması gereken yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gelir tahakkukları
b) Faiz gelirleri
c) Tahviller
d) Bankalar
e) Hazır Değerler

11- İşletmenin almış olduğu hisse senedini alış değerinin altında satması halinde borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Menkul Kıy. Sat. Karı
b) Men. Kıy. Sat. Zararı
c) Men. Kıy. Değer düşüklüğü karşılığı (-)
d) Hisse senetleri
e) Diğer olağan gider ve zararlar

12- İşletme 01/01/2007 tarihinde 15 000 ytl'lik mal almış ve karşılığında çek ciro etmiştir. Yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)…………….…….//……………………..
            Satıcılar
                            Alınan çekler
 ….………….….….//……………………..
b)……………….…//…………….………..
            Ticari Mallar
                             Alınan çekler
  ………………..…//……..………………..
c)………………….//……..………………..
            Satıcılar
                         Verilen çekler ve ödeme emirleri
  ……………….…//……..………………..
 d)…………………//………………..……..
            Ticari Mallar
                       Verilen çekler ve ödeme emirleri    
…………………//………..………………..
e)…………..…….//……………..…………..
            Ticari Mallar
                                               Satıcılar
..…………………//…………………………..

13- Genel kurul kararıyla ayrılan yedekleri ile dağıtılmayıp işletmede bırakılmasına karar verilen karlar hangi hesabın alacağına kaydedilir?
a) Olağanüstü yedekle
b) Yasal yedek
c) Geçmiş yıllar karları
d) Dönem net karı
e) Diğer Sermaye yedekleri

14-    Bir ekonomik değerin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine ne ad verilir?  
a)      Tasarruf Değeri
b)      Emsal değeri
c)      Mukayyet değer
d)      İtibari değer
e)      Rayiç bedel

15- Amortismana bağlı maliyetinden  kalıntı değerinin çıkması sonucu hangi değere ulaşılır?
a)      Amortisman gideri
b)      Amortismana tabi tutar
c)      Artık değer
d)      Gerçeğe uygun değer
e)      Net defter değeri

16- İnşaat sözleşmelerinde yüklenicinin sabit bedeli veya üretim birimi başına sabit tutar kabul edildiği sözleşme yanında belli koşullarda maliyet güncelleştirilmesine (eskalasyon) konu olan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisdir?
a) İnşaat sözleşmesi
b) Sabit fiyatlı sözleşme
c) Maliyet Artı kar Sözleşmesi
d) Değişken fiyatlı sözleşme
e) Esnek sözleşme

17- Aşağıdakilerden hangisi 'yatırımların muhasebeleştirilmesi' kapsamındadır?
a)      Şerefiye,patent,ticari marka ve benzeri varlıklar
b)      Bağlı ortaklıklardaki yatırımlar
c)       İştirak ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar
d)      Sermaye piyasası araçları
e)      Emeklilik hakkı planlarının ve hayat sigorta şirketlerinin yatırımları

18-Karşılıklı pazarlık ortamında , bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi yada bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Net gerçekleşebilir değer
b)     Gerçeğe uygun değer
c)     Satın alma maliyeti
d)     Emsal maliyet
e)     Tahmini maliyet

19- Kiracı açısından, kalıntı değerin kiracı veya kiracıyla ilişkili taraflarca garanti edilmiş kısmını, Kiraya veren açısından, kalıntı değerin, kiracı tarafından ya da kiraya verenle ilişkili olmayan ve garanti kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirebilecek finansal güce sahip üçüncü bir şahıs tarafından garanti edilmiş kısmını ifade eden değere aşağıdakilerden hangisidir? 
a)      Garanti edilmiş kalıntı değeri
b)      Garanti edilmemiş kalıntı değer
c)      Yararlı ekonomik ömür
d)      Garanti edilmmemiş toplam değer
e)      Garanti edilmiş toplam değer

20-    Stokları elde etmek için kullanılan nakdin, stokların satılması, alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama olarak kaç gün gerektiğini aşağıdakilerden hangisi gösterir?
a) Nakit Oranı
b) Stok devir hızı
c) Stok bağımlılık oranı
d) Ortalama tahsilat süresi
e) Ortalama etkinlik süresi

21- Aktiflerin işletme sahiplerince ne oranda finanse edildiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Öz kaynak / Aktif toplamı
b) Dönen varlık – G. Menkuller /  Aktif
c) Özkaynaklar / Pasif Toplamı
d) Özkaynaklar / Duran Varlıklar
e) Dönen varlıklar / Özkaynaklar

22- Olağan kar / Net satışlar oranı neyi verir ?
a)      Olağan karlılık
b)      Brüt satış karlılığı
c)      Net satış karlılığı
d)      Özsermaye karlılığı
e)      Faaliyet karlılığı

23- Hangisi fon kullanımı değildir ?
a) Duran varlıklardaki artış
b) Sermayedeki azalışlar
c) Ödenen vergi ve benzerleri
d) Ödenen temettü
e) Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkuklarında azalış    

24- Cari oran 2,5 likidite oranı 1,5 ve stoklar 1000 YTL olduğuna göre Dönen Varlıklar ne kadardır?
a)      1500
b)      2000
c)      2250
d)      2500
e)      2750

25- Finansal kaldıraç oranı 2, karı 400 YTL olan bir işletmenin satışlarının %30 oranında azalması halinde karda ne kaç YTL azalma meydana gelir?
a)      Kar 120 YTL artar
b)      Zarar 280 YTL artar
c)      Kar 280 YTL azalır
d)      Kar 280 YTL artar
e)      Kar 120 YTL azalır 

26- Aşağıdakilerden hangisi satışların maliyeti tablosunda yer almaz ?
a) Genel yönetim gideri
b) Yarı mamül
c) DİMM gideri
d) Direk işçilik gideri
e) Genel Üretim Giderleri

 27- Esas üretim yerlerinde toplanan  giderlerin yarı mamül ve mamüllere yüklenmesi hangi dağıtımdır?
a) 1. dağıtım
b) 2. dağıtım
c) 3. dağıtım
d) Basit dağıtım
e) Matematiksel dağıtım

28- Aşağıdakilerden hangisi  fonksiyon hesapları arasında yer almaz ?
            a) Vergi resim harçlar
            b) Hizmet üretim maliyeti
            c) Direk İlk madde ve malzeme
            d) Direk işçilik giderleri
            e) Genel Üretim Giderleri

29- Aşağıdaki maliyet hesaplama yönteminden hangisi kullanıldığında yüksek enflasyon dönemlerinde karın yüksek çıkmasına ve fiktif karların oluşmasına yol açar?
a) Son Giren İlk Çıkar (LİFO)
b) İlk Giren İlk Çıkar (FİFO)
c) Ortalama Maliyet
d) Piyasa fiyatı ile değerleme yöntemi
e) Sonradan Girecek İlk Çıkar (NİFO)

30-

Dönem Başı ilk Madde ve Malzeme       20 000


Direk ilk madde ve malzeme alışları    110.000
Dönem Sonu ilk Madde ve Malzeme      10.000
                                                    120 000 +
Direk İşçilik Giderleri                                 90.000
Genel üretim Giderleri                            100.000
                                                    190 000+
Dönem başı yarı mamül stok                  30.000
Dönem sonu yarı mamül Stok                35.000
                                                        5 000 -
Dönem Başı Mamül stok                        60.000
Dönem sonu mamül stok                       40.000
                         Finansman Gideleri        10.000
Genel Yönetim Giderleri                         50.000
Pazarlama satış ve Dağıtım giderleri   20.000
Dönem sonu satılan mamül maliyeti Kaç YTL'dir
a)       375.000
b)      325.000
c)       400.000
d)        20.000
e)      305.000

31- Yukarıdaki verilere göre İşletme hasılat olarak 400 000 YTL elde ettiğine göre işletmenin Brüt satış karı yada zararı kaç YTL dir?
a) 75.000 zarar
b) 75.000 kar
c) 375.000 zarar
d)  5.000 zarar
e) 400.000 kar

32- İşletme, maliyetlerin planlama, kontrol ve özel yönetim kararlarında kullanılabilmesi için geliştirilen hesap ve tekniklere ne denir?
a)      Bütçe sistemleri
b)      Yönetim sistemi
c)      Maliyet sistemleri
d)      Muhasebe sistemi
e)      Denetim sistemi

33- Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer almaz ?
a)      Gelir tahakkukları
b)      Dönem karı veya zararı
c)      Kısa vadeli yabancı kaynaklar
d)      Faaliyet giderleri
e)      Diğer olağan gelir ve karlar

34-Olumlu süre farkı 100 000 YTL,Standart ücret 200 YTL/br,Üretim miktarı 2000 birim,Fiili süre 5 saat/ br,Fiili ücret 210 YTL / br. olan işletmeye ait Standart Süre ne kadardır?
a) 5 
b) 5,25 
c) 5,5   
d) 6
e) 4,75

35- Sınav Sonuçlarına itiraz hangi süre içerisinde, nereye yapılmalıdır.?
a) Tesmer - 15 gün
b) Türmob - 15 Gün
c) Türmob - 30 Gün
d) Meslek odası - 15 gün
e) Meslek odası - 30 Gün   

36- Yeminli mali müşavir olabilmek için en az kaç yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmak gerekir. ?
A)  4 Yıl   
B)  12 Yıl   
C)  10 Yıl   
D)  8 Yıl   
E)  5 Yıl

37- 23.08.1997 tarihli staj yönetmeliğine göre ticaret lisesi ve maliye meslek lisiesi mezunları için öngörülen staj süresi kaç yıldır?
a) 2 yıl
b) 3 yıl
c) 4 yıl
d) 6 yıl
e) 8 yıl

38- 3568 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi mesleki disiplin cezalarından değildir?
a) Uyarma
b) Kınama
c) Geçici olarak meslekten men
d) Kademe ilerlemesini durdurma
e) Yeminli sıfatını kaldırma

39- Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanamaz? 
a) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi
b) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
c) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinin üstünde iş kabul edilmesi
d) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan ünvanların kullanılması
e) Meslek mensuplarınca hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi  

40- İşlerinde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin, işyerlerinde  terör mağduru çalıştırmamaları durumunda verilecek ceza ne kadardır ?
a) Asgari ücretin 1 katı
b) 1.266.000
c) Asgari ücretin 4 katı
d) Asgari ücretin 10 katı
e) 750.000

41-  Kıdem tazminatının tavanı neye göre belirlenmektedir ?
a) Asgari ücrete göre
b) İşçiye ödenen yıllık maaşın ortalamasına göre
c) En yüksek devlet memurunun aldığı emeklilik ikramiyesine göre
d) Ekonomik koşullara göre
e) Son ödenen ücrete göre

42- Günlüğü 30 YTL olan ve 23 Nisanda çalışan işçiye fazla mesailerle beraber ödenecek günlük ücret  ne kadar olmalıdır ?
a) 30 YTL
b) 60 YTL
c) 90 YTL
d) 40 YTL
e) 45 YTL

43- 7,5 saat ve üzeri çalışan işyerlerinde işçiye verilmesi gereken ara dinlenme süresi  ne kadar olmalıdır?
a) 45 dk.
b) 30 dk.
c) 60 dk.
d) 75 dk
e) 90 dk

44- Eşit özen borcunun ihlal edilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi durumu bildirir ?
a) İşci
b) İşveren
c) İşci sendikası
d) İşveren vekili
e) Diğer işçiler

45-  Aşağıdakilerden hangisi Butlan sebebi değildir ?
a) Gabin
b) Ehliyetsizlik
c) Şekil eksikliği
d) Kişilik haklarına aykırılık
e) Kamu düzenine aykırılık

46- Factoring  sözleşmeleri ne tür bir sözleşmedir ?
a) İş görme
b) Hizmet sözleşmesi
c) Satım sözleşmesi
d) Karma sözleşme
e) Kendine özgü sözleşme

47- İki kişi arasında aynı cinsten karşılıklı bunlardan birinin tek taraflı beyanı ile sona erdirilmesine ne denir.?
a) Yenileme
b) Trampa
c) İbra
d) Tecdit
e) Zamanaşımı

48- Haksız rekabete karşı hangi dava açılamaz ?
a) Manevi tazminat
b) İptal davası
c) Men davası
d) Eski hale getirme davası
e) Tekzip davası

49- Bir malı satmak üzere olan A'nın malına üçüncü şahısların hak idaa ederek el koymasına ne ad verilir?
a)      Ayıba karşı tefekkül
b)      Zapta karşı tekeffül
c)      Muvazaa
d)      Zıhni kayıt
e)      Şaka beyanı

50- Limited şirketler vergi levhalarını ne zamana kadar asmak zorundadır?
a) Mart
b) Nisan
c) Mayıs
d) Aralık
e) Haziran

51- Defter ve belgeler TTK ‘na göre kaç yıl saklanır?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

52- Anonim Şirketlerin tedrici olarak kurulmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) SPK ya kaydolmak
b) Sirkülerin ilanı
c) Sözleşmenin notere onaylatılması
d) Mahkemeden izin alınması
e) Sanayi ve Ticaret bakanlığından izin alınması

53- Poliçede aşağıdakilerden hangisini bulunması zorunlu bir unsur değildir?
a) Vade
b) Muhatabın adı-soyadı
c) Keşide tarihi
d) Ödeme yeri
e) Keşidecinin imzası

 54- Aşağıdakilerden hangisi poliçe ile ilgili yanlış bir ifadedir ?
a) Poliçe muhatabın kabulü öncesi ciro edilemez
b) Poliçe görüldüğünde ödenir
c) Poliçe ciro ve teslim yolu ile devredilir
d) Poliçe muhatabın kabulü öncesi ciro edilebilir
e) Muhatap hayali olabilir

55- Birbirinin yerine kullanılabilen mal ve hizmetlere ne ad verilmektedir
a)      İktisadi mal
b)      Tüketim malları
c)      Özel mallar
d)      İkame mallar
e)      Bölünebilir mallar

56- Kullanılabilir gelirde bir artış söz konusu olduğunda bu gelir artışın ne kadarının  tüketime gittiğini  ifade eden orana ne ad verilir?
a)      Ortalama tasarruf eğilimi
b)      Marjinal tüketim eğilimi
c)      Marjinal tasarruf eğilimi
d)       Ortalama tüketim eğilimi
e)      Ortalama ve marjinal tüketim eğilimi

57- Bir kredinin ödenmemesi sonucu, yeni bir kredi alınarak borcun ödendiği kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Sendikasyon Kredileri
b)      İhracat Kredileri
c)      Röfinansman kredi
d)      Konsorsiyum kredileri
e)      Dış Kredi

58- Köyün zorunlu işlerini görmek için eşit şartlar altında köylülerin bedenen çalışmasına ne ad verilir?
a)      Yardım
b)      İmece
c)      Salma 
d)      Resim
e)      Vergi

59-İhtiyaçlar ile kaynaklar arasındaki dengesizlik ne şekilde ifade edilmektedir?
a)      Fayda
b)      Kıtlık ve tercih
c)      Kıtlık kanunu
d)      Fırsat maliyeti
e)      Parasal maliyet

60- Bireylerin, gelecekteki faiz oranlarında meydana gelebilecek değişmelerden yararlanmak amacı ile tasarruflarının bir bölümünü para olarak elde tutmaları ne tür bir para talebine örnektir ?
a)      İhtiyat güdüsüyle para talebi
b)      Spekülasyon güdüsüyle para talebi
c)      İşlem güdüsüyle para talebi
d)      Muamele güdüsüyle para talebi
e)      Manüplasyon güdüsüyle para talebi

61- Yatırım projeleri için öncelikle hangi makama yazılı dilekçeyle başvurulur?
a)      Hazine müsteşarlığı
b)      San. Ve Tic. Bakanlığı
c)      Devlet planlama Teşkilatı
d)      Maliye Bakanlığı
e)      Başbakanlık

62- 1966'da Vernon tarafından ortaya atılan ve teknoloji açığı hipnotezinin geliştirilmiş bir şekli olarak ortaya çıkan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Nitelikli işgücü teorisi
b)      Teknoloji açığı teorisi
c)      Ürün dönemleri teorisi
d)      Ölçek ekonomileri teorisi
e)      Monopolcü rekabet teorisi 

63- Devletin tüm gelir ve giderlerinin tümünün ayrıntıları ile bütçede yer alması bütçenin hangi ilkesi gereğidir?
a)      Bütçenin genelliği ilkesi 
b)      Bütçenin tekliği ilkesi
c)      Bütçenin birliği ilkesi
d)      Önceden izin alma prensibi
e)      Yıllık olma prensibi

64- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birimlerden değildir?
a)      Devlet
b)      Firmalar
c)      Dış dünya
d)      Uluslar arası ekonomik kuruşular
e)      Hanehalkı

65- Yaşamamız için vazgeçilmez olmasına karşın, suyun bir elmas parçasından çok daha az değer taşıması aşağıdakilerden hangi iktisadi kavramlara örnek gösterilebilir?
a)      Kullanım değeri
b)      Değişim değeri
c)      Değer paradoksu
d)      Malın şekil faydası
e)      Malın zaman faydası

66- Arz kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)       Talep sabitken, arz artarsa fiyat düşer
b)      Talep sabitken, arz düşerse fiyat düşer
c)       Talep yükselirken, arz sabitse fiyat artar
d)      Üreticiler fiyat düşükken daha az, fiyatlar yüksekken daha fazla mal arz eder
e)      Talep düşerken, arz artarsa fiyat sabit kalır

67- Kişilerce taşınma maliyetinin sıfır olması için ağırlığına oranla değerinin yüksek olması paranın aşağıdakilerden hangi özelliğidir?
a)      Taşınabilirlik
b)      Değerlilik
c)      Değiştirilebilirlik
d)      Bölünebilirlik
e)      Nadirlik

68- Devletin, piyasanın aksayan yönlerini düzeltmek, daha etkin bir kaynak sağlamak , üretici ve tüketiciyi korumak amacı ile ekonomiye müdahele ettiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Kumanda ekonomisi
b)      Piyasa ekonomileri sistemi
c)      Karma ekonomik sistem
d)      Monopolcü rekabet piyasası
e)      Tam rekabet piyasası

69-Talep sabitken arzın artış gösterdiği bir piyasada aşağıdakilerden hangisinden söz edilebilir?
a)      Fiyatlar artış eğilimi gösterir
b)      Talepte düşüş meydana gelir
c)      Denge fiyatı düşer
d)      Denge fiyatı artış gösterir
e)      Fiyatlar sabit kalır

70- VUK'na göre defterlerin saklanma süresi kaç yıldır?
a) 1 yıl
b) 3 yıl
c) 5 yıl
d) 8 yıl
e) 10 yıl

71- Vergi uyuşmazlıklarında  ilk derece yargı mercii hangisidir?
a) Vergi mahkemesi
b) Bölge idare mahkemesi
c) Asliye hukuk mahkemesi
d) Sayıştay
e) Danıştay

72- İnceleme memurlarınca el konulan defterler ne kadar süre içinde geri verilir?
a) 3 ay
b) 1 ay
c) 1 yıl
d) 5 ay
e) 15 gün

73- Hangisi tahsil zaman aşımını kesmez ?
a) Ödeme
b) Ödeme emri tebliği
c) Haciz tadbiki
d) Kamu alacağının teminata bağlanması
e) Ortaklığın feshi

75- Aşağıdakilerden hangisi hapis cezası gerektirir ?
a) Defter ve belgeleri yok etmek
b) Fatura ve belge düzenlememek
c)Beyannameleri yasal süresi içinde beyan etmemek
d) Vergi ödemelerini yasal süre içinde yapmamak
e) Vergi ziyaı suçu işlemek

76- Aşağıdakilerden hangisi hesap hatalarından biri değildir?
a)      Matrahta Hata
b)      Miktarında Hata
c)      Çifte Vergi
d)      Mükerrer Vergi
e)      Muafiyet döneminde hata

77- Aşağıdakilerden hagisi gider pusulası düzenleyemez ?
a) Vergi mükellefi
b) Mükellef olmayan kişi
c) Serbest meslek mensubu
d) I. Derece Vergi mükellefi
e) II. sınıf Vergi Mükellefi

78- Aşağıdakilerden hangisi  vergi cezası değildir ?
a) Ağır kusur
b) 1. derece usulsüzlük
c) Usulsüzlük
d) Vergi ziyaı
e) Özel usulsüzlük

79- İşletmede kullanılan demirbaşlar  aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi ile değerlenmektedir?
a)      Maliyet bedeli
b)      Tasarruf değeri
c)      Hurda değeri
d)      Mukayyet değer
e)      Raiç bedelle

80- Aşağıdakilerden hangisinde vergi sorumluluğu yoktur?
a)      Trafik memurları gibi memurların taşıt satışlarında borcu yoktur belgesi istemesi
b)      Tüketicinin mal alırken ödediği KDV ile ilgili sorumluluğu
c)      Trafiğe çıkacak bir araca ait vergisinin ödenip ödenmediğine bakmayan trafik şube memurunun sorumluluğu
d)      Küçük ve mahcurların yasal temsilcilerinin, temsil ettiği kişilerin  ödevlerini yerine getirmekteki sorumluluğu
e)      Noter memurunun araç devirlerinde araca ait borcu yoktur belgesini aramadaki sorumluluğu

81- Finansal, Uygunluk ve faaliyet denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) İç denetiçi
b) Kamu denetçileri
c) Bağımsız denetçi
d) YMM'ce yapılan denetim
e)  Vergi denetiçisi

82- Denetçi, denettim çalışmalarının sonucunda aşağıdaki durumların hangisinin varolması halinde “olumsuz görüş” bildirir?
a) Denetçinin kanıt toplamasının engellenmesi
b) Hesaplarda mali tabloların güvenirliliğini etkilemeyecek derecede küçük hataların olması
c) Hesaplarla ilgili önemli hataların varolması
d) İyi bir iç kontrol sisteminin olmaması
e) İyi bir muhasebe sisteminin olmaması

83- Aşağıdakilerden hangisi teftişi denetimden ayıran temel farklılıklardan biri değildir ?
a)Önceden saptanmış ölçütlere uyulup uyulmadığının tespiti
b) İşletme personeli tarafından yürütülmesi
c) Finansal olmayan olaylarında teftişin kapsamına girmesi
d) Üst yönetimin astlara verdiği yazılı ve sözlü talimatlara uyulup uyulmadığını araştırması
e)  Bağımlılığın söz konusu olması

84- Denetimde, her bir işlem grubundaki hesaplara uygulanacak uygunluk testlerinin ve maddi doğruluk testlerinin yer aldığı ayrıca bu testlerin kimin tarafından ve ne zaman uygulanacağının gösterildiği belge hangisidir?
A)  Denetim programı   
B)  Denetim planı   
C)  Denetim raporu   
D)  Denetim sözleşmesi   
E)  Anlaşma mektubu  

85- Bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin işletme yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olu olmadığını belirlemek amacıyla yapılan denetime ne ad verilir ?
a) Uygunluk denetimi
b) Bağımsız denetim
c) Faaliyet denetimi
d) Finansal denetim
e) Muhasebe denetimi

I-                 Teklifin alınması


II-                Program sürecinin oluşturulması
III-               Programın uygulanması
IV-               Raporlama

86- Denetim süreci nasıl işlemektedir ?
a)      I-III-II-IV
b)      I-II-III-IV
c)      II-I-III-IV
d)      III-I-II-IV
e)      IV-II-III-I

87- Denetim riski hangi aşamada belirlenir ?
a) Denetimin planlanmasında
b) Denetim programında
c) Çalışma alanı standartlarında
d) Raporlamada
e) Teklifin kabulünde       

88- Aşağıdakilerden hangisi çalışma kağıtlarının sağladığı fayda değildir ?
a) Denetim ücretini nasıl hesaplanacağının belirlenmesi
b) Kanıt oluşturmak
c) Yapılan çalışmaların eksiklerini ortaya çıkarmak
d) Denetim raporunun oluşturulmasında esas teşkil eder
e) Gelecekteki denetim çalışmalarının planlanmasında yardımcı olmak

89- Aşağıdakilerden hangisi bir denetçinin özelliklerinden değildir ?
a) Bağımsız olması
b) İyi bir yönetici olması
c) Yüksek ahlaktedir
d) Bilgi ve deneyim sahibidir
e) Uzman bir kişidir           

90- İç kontrol sistemi ve muhasebe sistemi tarafından önlenemeyen veya fark edilemeyen hatalardan kaynaklanan riske ne ad verilir ?
a)      Bulgu riski
b)      Yapısal risk
c)      Kontrol riski
d)      İşletme riski
e)      Denetim riski

91) Stokların denetiminde aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaz?
a)      Stok hesaplarına girişlerin gerçek olup olmadığı
b)      Stokların nasıl korunduğunun tespiti
c)      Maliyet bedellerine uygun şekilde kayıtlara alınıp alınmadığı
d)      Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre değerleme yapılıp yapılmadığı
e)      Konsinyatörlerdeki malların envantere dahil edilip edilmediği

92) Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunda yer alan görüş türleri arasında değildir?
a)      Olumlu Görüş
b)      Olumsuz görüş
c)      Görüş bildirmekten kaçınma
d)      Şartlı görüş
e)      Kararsız görüş

93) Aşağıdakilerden hangisi denetim tekniklerinden değildir?
a)      İşlem testleri
b)      Fiziki inceleme
c)      Kayıt sistemini yeniden izleme
d)      Teyit
e)      İç kontrolün etkinliğini tespiti

94- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mali yapısını öncelikle bilmesi gerekenlerden birisi değildir?
a) Yöneticiler
b) Kamu kurumları
c) Rakip firmalar
d) Kredi verenler
e) Denetim firmaları

95- Aşağıdakilerden hangisi varlıkların ve borçların var olup olmadığının tespitine yönelik kanıt toplama hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?
a)      Varolma (Gerçeklik)
b)      Mülkiyet
c)      Bütünlük
d)      Dönemsellik
e)      Tamamını kapsama

96- Lozan Antlaşması'nda Düyun-u Umumiye'nin  kaldırılmış olması aşağıdakilerden   hangisinin gerçekleşmesini sağlamıştır?
a)      Borçların ertelenmesini
b)      Dış borçlar üzerinde yabancı denetiminin sona ermesini 
c)      Borçların ödenmesinden vazgeçilmesini 
d)      Kapitülasyonların devamını 
e)      Savaş tazminatı alınmamasını

97- T.C'nin 1923 - 1938 yılları arasında uygulanan politika ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)      Bağımsızlık
b)      Silahlanma
c)      Barışçılık 
d)      Devletlerarası ilişkilerde eşitlik 
e)      Saldırmazlık  

1-C

11-B

21-A

31-B

41-C

51-E

61-C

71-A

81-B

91-B

2-A

12-B

22-A

32-C

42-B

52-D

62-C

72-A

82-C

92-E

3-D

13-A

23-E

33-A

43-

53-A

63-A

73-E

83-A

93-E

4-A

14-C

24-D

34-B

44-A

54-A

64-D

74-

84-A

94-C

5-A

15-B

25-E

35-B

45-A

55-D

65-C

75-A

85-A

95-A

6-C

16-B

26-A

36-C

46-D

56-B

66-A

76-E

86-B

96-B

7-A

17-D

27-C

37-D

47-B

57-C

67-A

77-B

87-A

97-B

8-A

18-B

28-A

38-D

48-B

58-B

68-C

78-A

88-A
9-B

19-A

29-B

39-C

49-B

59-C

69-C

79-A

89-B
10-A

20-E

30-B

40-D

50-C

60-B

70-C

80-B

90-C

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə