1.Úvodní ustanovení Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně V síti Internet pod Doménou. Cz
Yüklə 36.04 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü36.04 Kb.
Pravidla registrace domény .cz

Platnost od 1.1.2006


1.Úvodní ustanovení

1.1.Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně v síti Internet pod Doménou .CZ.

1.2.Nedílnou součástí pravidel je Příloha č. 1 – Údaje požadované pro registraci Kontaktní osoby a Subjektu.

2.Definice pojmů

2.1.Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto Pravidel registrace následující význam:

2.1.1.Centrální registr – databáze o Doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedená sdružením CZ.NIC, případně dodavatelem sdružení CZ.NIC. Centrální registr je zdrojem pro delegaci Doménových jmen do zóny CZ vedené primárním jmenným serverem.

2.1.2.CZ.NIC – zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 67985726. Sdružení CZ.NIC vede Centrální registr. Sdružení CZ.NIC může být při provádění registrací nebo správy Doménových jmen nebo při souvisejících činnostech zastoupeno svým smluvním partnerem, přičemž platnost těchto Pravidel registrace není v takovém případě dotčena.

2.1.3.Delegované Doménové jméno – registrované Doménové jméno o němž CZ.NIC vede záznam na primárním jmenném serveru (tzv. zóna CZ).

2.1.4.Den registrace – den, ve kterém dojde k zaregistrování Doménového jména v Centrálním registru.

2.1.5.Den expirace – den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno.

2.1.6.Doména .CZ – doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména.

2.1.7.Doménové jméno – doména druhého stupně tvořená povolenou kombinací povolených znaků.

2.1.8.Držitel – fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno Doménové jméno.

2.1.9.Kontakt - záznam o konkrétní fyzické osobě vedený v Centrálním registru a vztažený k Subjektu. Kontakt může být administrativní, platební a nebo technický.

2.1.10.LRR (Last Resort Registrar) – zvláštní druh Registrátora provozovaný sdružením CZ.NIC. Podmínky registrace Doménového jména prostřednictvím LRR jsou upraveny v Pravidlech LRR.

2.1.11.Pravidla registrace – Pravidla registrace doménových jmen v doméně .CZ.

2.1.12.Registrátor – subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v Centrálním registru. U každého Doménového jména je evidován v jednom okamžiku právě jeden Registrátor. Jakoukoliv změnu v Centrálním registru může Držitel provést pouze prostřednictvím Registrátora.

2.1.13.Subjekt - záznam o konkrétní fyzické nebo právnické osobě vedený v Centrálním registru a vztažený k Doménovému jménu.

2.1.14.Určený registrátor – registrátor pro konkrétní Doménové jméno určený Držitelem. Každému registrovanému Doménovému jménu přísluší právě jeden Určený registrátor.

2.1.15.Žadatel - fyzická nebo právnická osoba podávající žádost o registraci Doménového jména.

3.Registrace Doménového jména

3.1.Registrace Doménového jména provádí ČESKÝ TELECOM, a.s. jako Určený registrátor. Podáním žádosti o registraci Doménového jména Žadatel projevuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

3.2.ČESKÝ TELECOM,a.s. registruje Doménová jména podle pořadí, ve kterém byly doručeny jednotlivé žádosti o registraci.

3.3.Doménové jméno se registruje vždy na celé násobky roku počínaje Dnem registrace Doménového jména, nejvýše však na 10 let.

3.4.Registrací Doménového jména je dané Doménové jméno na stanovenou dobu vyhrazeno Držiteli.

3.5.ČESKÝ TELECOM,a.s. provede registraci Doménového jména, pokud

3.5.1.žádost o registraci neobsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování;

3.5.2.byly řádně vyplněny požadované údaje;

3.5.3.požadované Doménové jméno není v době podání žádosti registrováno;

3.5.4.požadované Doménové jméno odpovídá pravidlům tvorby Doménových jmen (viz článek 10)

3.5.5.Žadatel vyslovil souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

4.Prodloužení registrace Doménového jména

4.1.Prodloužení registrace Doménového jména provádí ČESKÝ TELECOM,a.s. na základě potvrzeného Souhlasu s prodloužením domény, který bude držiteli domény doručena elektronickou nebo písemnou formou nejpozději v  den expirace domény.

4.2.Registraci Doménového jména je možné prodloužit o celé násobky roku, nejvýše však na 10 let.

5.Stornování registrace

5.1.Ve lhůtě nejdéle 5 dní po podání žádosti o registraci nebo žádosti o prodloužení registrace může na žádost Držitele ČESKÝ TELECOM,a.s. tuto žádost stornovat. Pokyn ke stornování žádosti je neodvolatelný.

5.2.Přijetím žádosti o stornování vrací sdružení CZ.NIC doménové jméno do stavu, v jakém bylo před podáním žádosti o registraci nebo před podáním žádosti o prodloužení registrace.

5.3.V průběhu lhůty, po kterou lze podávat žádosti o stornování registrace nelze k doménovému jménu podávat žádosti o změny (čl. 4, 5, 7, a 9; to neplatí pro změnu DNS a technického správce).

6.Převod Doménového jména

6.1.ČESKÝ TELECOM,a.s. zaregistruje změnu Držitele Doménového jména (převod Doménového jména) na písemný pokyn podaný Držitelem doménového jména.

6.2.Budoucí držitel podáním žádosti dává najevo svůj souhlas se zněním Obchodních podmínek.

6.3.Převodem Doménového jména nevzniká Držiteli právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.

6.4.Převodem Doménového jména není dotčen Den expirace převáděného Doménového jména.

7.Zánik registrace Doménového jména

7.1.V případě, že registrace Doménového jména nebude prodloužena potvrzením Souhlasu s prodloužením domény přechází doména do ochranné lhůty. V tomto případě trvá ochranná lhůta 45 dní.

7.1.1.V průběhu ochranné lhůty nelze provádět žádné změny týkající se Doménového jména s výjimkou prodloužení jeho registrace. Prodloužit registraci Doménového jména lze v souladu s článkem 4 těchto Pravidel registrace, a to zpětně ode Dne expirace. Současně s prodloužením registrace Doménového jména lze provést změnu Určeného registrátora.

7.1.2.Jestliže v průběhu prvních 30 dnů trvání ochranné lhůty nedojde k prodloužení registrace Doménového jména, je sdružení CZ.NIC oprávněno zrušit Delegaci Doménového jména.

7.1.3.Registrace Doménového jména zaniká uplynutím ochranné lhůty v případě, že v jejím průběhu nedojde k prodloužení registrace Doménového jména.

8.Registrace Subjektů a Kontaktů

8.1.Registrace Kontaktu je podmínkou registrace Subjektu. Registrace Subjektu je podmínkou registrace Doménového jména. Jeden Kontakt může být použit u více než jednoho Subjektu. Jeden Subjekt může být použit u více než jednoho Doménového jména.

8.2.Registrace Subjektů a Kontaktů se provádí na základě žádosti o registraci Kontaktu, Subjektu nebo Doménového jména. Podáním žádosti dává žadatel najevo svůj souhlas s těmito Pravidly registrace.

8.3.Rušení Subjektů a Kontaktů

8.3.1.ČESKÝ TELECOM,a.s. zruší registraci Subjektu nebo Kontaktu na žádost osoby, o jejíž záznam v Centrálním registru se jedná, jestliže takový Subjekt resp. Kontakt nikdy nevyskytl u záznamu o Doménovém jménu, resp. u záznamu o Subjektu

9.Změny

9.1.Úprava znění Doménového jména není možná.

9.2.Úpravu záznamů týkajících se Doménového jména provede ČESKÝ TELECOM,a.s. na žádost Držitele doménového jména.

9.3.Držitel je oprávněn převést Doménové jméno k novému Určenému registrátorovi prostřednictvím tohoto nového Určeného registrátora a to bez jakéhokoliv térmínového omezení ze strany ČESKÉHO TELECOMU a.s. jako Určeného registrátora a bezplatně.

9.4.Za správnost dat k provedení změny odpovídá vždy osoba, která o změny požádala.

10.Pravidla pro tvorbu Doménového jména

10.1.Doménová jména musí vyhovovat normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám. (RFC = Request For Comments, rozumí se označení řady dokumentů obsahujících výzkumy, měření a pozorování, stejně jako navrhované a přijaté standardy pro TCP/IP protokol). Jedná se zejména o tyto podmínky:

10.1.1.doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z,0-9,-];

10.1.2.délka doménového jména je nejvýše 63 znaků;

10.1.3.doménové jméno nesmí začínat, ani končit znakem „-“;

10.1.4.doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky „-“ za sebou.

10.2.Každé Doménové jméno musí být unikátní; není možné registrovat Doménové jméno shodné s již registrovaným Doménovým jménem.

11.Ochrana osobních údajů

11.1.Ochrana osobních údajů je zaručena zákonem č. 227/2000 Sb. ve znění změn a doplňků.

11.2.Osoba podávající žádost o registraci Doménového jména, Subjektu nebo Kontaktu

11.2.1.uděluje podáním žádosti souhlas se zpracováním osobních údajů a s jejich vedením v Centrálním registru a se zpřístupněním těchto údajů prostřednictvím sítě Internet počínaje okamžikem registrace.

11.2.2.nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti a prohlašuje, že získala souhlas všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v Centrálním registru a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách.

11.2.3.je povinna oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v údajích, které poskytla pro registraci doménového jména.

12.Odpovědnost za škodu

12.1.Držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Držitel podáním žádosti o registraci Doménového jména potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat.

12.2.Držitel odpovídá v celém rozsahu za škodu způsobenou ČESKÉMU TELECOMU a.s. tím, že poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Doménové jméno způsobem, který porušuje Obchodní podmínky nebo práva třetích osob.

12.3.ČESKÝ TELECOM,a.s. nezjišťuje oprávněnost žádosti o registraci Doménového jména z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob.

12.4.Držitel bere na vědomí, že registrace Doménového jména neznamená ochranu proti námitkám třetích osob proti registraci nebo užívání daného Doménového jména.

12.5.ČESKÝ TELECOM,a.s. nenese odpovědnost za užívání nebo neužívání registrovaného Doménového jména ani za způsob, jakým je Doménové jméno užíváno. ČESKÝ TELECOM,a.s. tak zejména nenese odpovědnost za porušení práv třetích osob, týkajících se právních vád zejména k vlastnictví, duševnímu vlastnictví a to, k autorskému dílu nebo průmyslovému vlastnictví. V rámci uvedeného zejména k ochranným známkám, obchodním značkám, názvům nebo obchodní firem a jiných třetích osob vzniklé registrací nebo užíváním Doménového jména.

13.Řešení sporů

13.1.Držitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, ke smírnému řešení sporů týkajících se Doménových jmen a nebo jejich registrací, které mohou vzniknout mezi Držitelem a jinými osobami.

13.2.Pokud se sporné strany nedohodnou na smírném řešení sporu, mají plnou volnost vyřešit svůj spor v rámci platných právních předpisů, tedy prostřednictvím rozhodčího řízení nebo obecných soudů.

13.3.Na žádost všech sporných stran bude sdružení CZ.NIC vystupovat jako zprostředkovatel (mediátor) smírného řešení jejich sporu.

13.4.Nedohodnou-li se Držitel a sdružení CZ.NIC na vyřešení vzájemného sporu týkající se Doménového jména, má každá ze stran právo předložit spor k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodčí řízení bude konáno třemi rozhodci v Praze v českém jazyce podle řádu uvedeného rozhodčího soudu. Rozhodčí nález je pro smluvní strany konečný a závazný.

14.ROZHODČÍ VEŘEJNÁ NABÍDKA

14.1.Držitel se neodvolatelně a veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, dále jen “rozhodčí soud“, v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem podle jeho řádu zveřejněného v Obchodním věstníku a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž třetí osoba napadne doménové jméno Držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně „.cz“ spravované sdružením CZ.NIC, pokud třetí osoba písemně projeví vůči Držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu.

14.2.Právo kterékoliv strany navrhnout soudu vydání předběžného opatření zůstává nedotčeno..

Příloha 1 - Údaje požadované pro registraci Kontaktní osoby a Subjektu


Údaje požadované pro registraci subjektu
Typ subjektu (právnická, fyzická osoba)

V případě právnické osoby se vyžadují následující údaje: • název včetně právní formy

 • adresa sídla – ulice, město, poštovní směrovací číslo, země

 • identifikační číslo

 • daňové identifikační číslo

 • označení osob oprávněných jednat jménem osoby

 • adresa elektronické pošty

V případě fyzické osoby se vyžadují následující údaje: • jméno a příjmení

 • bydliště (místo podnikání u podnikatelů) – ulice, město, poštovní směrovací číslo, země

 • datum narození

 • u podnikatelů identifikační číslo a daňové identifikační číslo

 • adresa elektronické pošty

Údaje požadované pro registraci kontaktu


Typ kontaktu (pouze fyzická osoba)
V případě fyzické osoby se vyžadují následující údaje:

 • jméno a příjmení

 • bydliště– ulice, město, poštovní směrovací číslo, země

 • datum narození

 • typ a číslo dokladu (pas, OP, SSN) (nepovinný)

 • adresa elektronické pošty

 • telefon (nepovinný)

 • fax (nepovinný)

ČESKÝ TELECOM, a.s.

Telefonické centrum služeb: 800 123 456

www. telecom.cz

/

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə