1795 Çiftçi mallarinin korunmasi hakkinda kanun kanun Numarasi : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941
Yüklə 65.72 Kb.
tarix17.04.2016
ölçüsü65.72 Kb.
1795

ÇIFTÇI MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarasi : 4081

Kabul Tarihi : 2/7/1941

Yayimlandigi R. Gazete : Tarih: 10/7/1941 Sayi: 4856

Yayimlandigi Düstur : Tertip: 3 Cilt: 22 Sayfa: 505

Madde 1 - Bu kanuna göre korunacak çiftçi mallari asagida yazilidir:

I - Ekili, dikili veya kendiliginden yetisen bütün nebatlarla Orman Kanunu-

nun sumulüne girmeyen agaçlar ve agaçliklar,

II - Ziraatte kullanilan veya ziraatle alakali olan her nevi menkul ve gay-

rimenkul mallar,

III - Su arklari, set ve bentlerle hendek, çit, duvar ve emsali manialar,

tarla ve bahçe yollari.

Madde 2 - Bu kanunun hükümleri:

I - Köy sinirlari içinde,

II - Sehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu içinde veya disinda

bulunsun, zirai mahsulat istihsal edilmekte olan sahalarda tatbik olunur.

Madde 3 - Bu kanunda yazili islerden köylere taallük edenleri ihtiyar mec-

lisi, ikinci maddenin ikinci fikrasinda yazili sahalara ait olanlari koruma

meclisi tarafindan ifa olunur. Her kaza ve vilayet merkezinde ayrica bir mura-

kabe heyeti de bulunur.

Madde 4 - Murakabe heyetiyle koruma meclisine aza seçilebilmek için beledi-

ye meclisine aza intihap edilebilmek hakkina malik olmak ve ayni zirai sahada

ziraatle mesgul bulunmak sarttir. Su kadar ki, bunlarin belde sakini olup olma-

diklarina bakilmaz. Köy Kanununun 30 uncu maddesi bu seçimlerde de caridir.

Koruma meclisi azalari ticaret ve sanayi ve ziraat odalari bulunan yerlerde

bunlarin da istirakiyle toplanan belediye meclisi tarafindan gizli reyle ve

dört sene müddetle intihap olunurlar. Her intihapta besi asli, besi yedek aza

olmak üzere on kisi seçilir. Asli azalar arasinda inhilal vukuunda yedek azadan

en fazla rey alan bosalan yere geçer. Müsavi rey almis olanlar arasinda kur'a

çekilir.

Koruma meclisi azalari aralarindan gizli reyle bir reis ve bir reis vekili

seçerler.

(Ek: 9/1/1952 - 5856/1. md.) Belediye meclislerinin her yenilenmesinde

çiftçi mallarini koruma meclisi üyeleri ile murakabe heyeti üyeleri yukarki

bentte bildirilen usule göre yeniden seçilirler.

Madde 5 - Murakabe heyeti, vilayet merkezinde valinin idare mensuplari ara-

sindan seçecegi bir zatin, kazalarda kaymakamin reisligi altinda, ziraat ve ve-

teriner müdür veya memurlari ile dördüncü madde hükümleri dairesinde intihap

olunan bes azadan tesekkül eder. Kaymakamin bulunmadigi hallerde heyete ziraat

veya veteriner müdür veya memuru, bunlarin da, bulunmamasi halinde kaymakamin

tensip edecegi aza reislik eder.

1796
Madde 6 - Murakabe heyeti, koruma ve ihtiyar meclisleri mürettep aza adedi-

nin ekseriyetiyle içtima ederler.

Kararlar, mevcudun ekseriyetiyle verilir. Reylerde müsavat halinde reisin

bulundugu taraf tercih olunur. Reis ve azalar kendilerinin veya Köy Kanununun

30 uncu maddesinde yazili hisimlarinin alakali olduklari islerin müzakeresine

istirak edemezler. Bu gibi hallerde veya hastalik yahut diger mesru mazeretler

dolayisiyle aza noksani yüzünden içtima edemiyen heyet veya meclis yedek aza-

larla tamamlanir.

Madde 7 - Koruma ve ihtiyar meclislerinin, çiftçi mallarini koruma bakimin-

dan, vazife ve salahiyetleri sunlardir:

I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik koruma ücreti tarifelerini tesbit

ve her iki hususu murakabe heyetinin tetkik ve tasdikina sevketmek.

II - Koruculuk için Köy Kanununda yazili hükümlere göre bekçilige ehil gör-

düklerini seçerek tayinlerini vali veya kaymakamin tasdikina arzetmek, bekçile-

rin adedlerini ve çalisma müddet ve sartlarini tesbit eylemek, vazife görecek-

leri mintakalari ayirmak ve bunlara para veya mal olarak verilecek aylik veya

yilligi kararlastirmak ve vazifelerini iyi görmeleri için lüzumlu tedbirleri

almak, hayvanlar için müsterek çoban tutmak,

III - Sularin mezruat ve yollara yapacagi tahribati önlemek ve su arklari

ve hendeklerle tarla ve bahçe yollarini tamir ettirmek ve bu yüzden dogacak

masraflari bütçe harici olarak alakalilar arasinda istifadeleri nispetinde tak-

sim ve tahsil etmek (Alakalilardan fiilen çalismak isteyenler çalisabilirler),

IV - Sularin sivrisinek yetismesine müsait birikintiler yapmasina mani ol-

mak ve bu maksat için açilan kanallar ve mecralari ve kurutulmus olan toprak-

lari muhafaza etmek,

V - Elli liraya kadar olan zarar ve ziyan islerine 26 nci maddede yazili

hükümler dairesinde bakmak,

VI - Ondördüncü maddede gösterilen inzibat cezalarini vermek ve bu kanunda

yazili diger vazifeleri görmek.

Madde 8 - Murakabe heyetinin vazife ve salahiyetleri sunlardir:

I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik koruma bedeli tarifelerini tasdik

veya bunlarda lüzumlu gördügü tadilleri icra etmek,

II - Mintakalari dahilindeki köylerden mali ve zirai durumlari bir bekçiden

ayri olarak korucu tutmaga müsait olmayanlarini tayin etmek,

III - Koruma ve ihtiyar meclisi kararlarina bu kanun hükümleri dahilinde

yapilan itirazlari tetkik etmek,

IV - Koruma ve ihtiyar meclislerinin bu kanunda gösterilen vazife ve sala-

hiyetlerini devamli bir nezaret ve murakabeye tabi tutmak,

V - Hayvanlarin sureti muhafaza ve sevki idaresine ve geçecegi yollarin ta-

yinine; tarla, bag ve bahçe sinirlarinin belli edilmesini veya bu yerlerin ko-

runmasini temin için mahallince yapilmasi mümkün ve mutat olan manialar konma-

sina; tarla yollari, su arklari ve sinir hendeklerinin set ve bentlerin evsaf

ve sureti muhafazalarina mütedair tedbirlerin tesbitine dair koruma ve ihtiyar

meclisleri tarafindan yapilan teklifleri tetkik ile karara baglamak ve bu ka-

nunda gösterilen diger isleri görmek,

VI - Ikinci maddenin ikinci fikrasinda yazili saha hudutlarini tayin ve

tesbit etmek.

1797
Murakabe heyeti lüzum gördügü hallerde bu sahanin hudutlarini degistirebi-

lecegi gibi, yakinlik ve çiftçilik münasebetleri veya korumada kolaylik gibi

mülahazalara binaen bu kanunun tatbiki bakimindan mezkür sahanin bazi parçala-

rini veya tamamini en uygun gördügü köye bagliyabilir.

I, III ve V sayili bentlerde yazili muamelelerin bir ay zarfinda neticelen-

dirilmesi mecburidir.Koruma bedeli tarifelerinin tetkikatinda (15) inci maddeye

tevfikan yapilan itirazlar da nazara alinir.

Ihtiyar veya koruma meclisleri veya bunlardan biri ile digeri arasinda te-

kevvün eden ihtilaflari, her ikisinin tabi bulundugu murakabe heyeti, ayri ayri

murakabe heyetine tabi iseler bunlardan en yakin olani kati olarak hal ve fasleder.

Madde 9 - Murakabe heyeti ile koruma ihtiyar meclisleri azalarina bu kanuna

tevfikan yapilacak hizmet ve muamelelerden dolayi koruma sandigindan hiç bir

ücret ve masraf verilemez.

Uzak mesafeler için nakil vasitasi ücretiyle ehlivukufun zaruri masraflari

koruma sandigindan verilir. Bu masraflar zarar yapandan alinarak sandiga iade

olunur. Sikayetçinin iddiasi sabit olmazsa yapilan masraflar kendisine ödettirilir.

Madde 10 - Bu kanunda yazili istisnalar disinda koruma ve ihtiyar meclisle-

rinin bu kanun hükümlerine tevfikan verecekleri kararlar aleyhine alakalilar

tarafindan kararin kendilerine tebligi tarihinden itibaren on gün zarfinda mu-

rakabe heyetine müracaat ve itiraz olunabilir. Müddeti zarfinda aleyhine itiraz

edilmeyen kararlar katilesir. Bu suretle katilesen veya (murakabe heyetlerince

itiraz üzerine verilen kararlar aleyhine hiç bir kanun yoluna müracaat oluna-

maz) (1) ve bunlar derhal icra olunur.

Madde 11 - Murakabe heyetiyle koruma ve ihtiyar meclislerinin muamelat ve

mesaisi vali veya onun tavzif edecegi kimseler tarafindan devamli surette tef-

tis edilir.

Bu teftis dogrudan dogruya Ziraat veya Dahiliye Vekaletlerince tensib edi-

len memurlar vasitasiyle de yaptirilabilir. Bundan baska valiler bu kanunun iyi

islemesini murakabe ve kanunun tatbikatindaki hatalarin islahini murakabe heye-

tinden talep ederler.

Madde 12 - Bekçilerin vazifeleri sunlardir:

I - Çiftçi mallarini korumak,

II - Çiftçi mallarina zarar iras edildigi hallerde 24 üncü maddede gösteri-

len muameleleri ve bu kanunda yazili diger vazifeleri ifa etmek.

Madde 13 - Bekçilerin bu kanunda yazili vazifelerden gayri islerde istih-

damlari veya kisa bir zaman için dahi olsa kendi mintakalari haricine gönderil-

meleri yasaktir.

Bunlar ancak umumi emniyet ve asayisin ve su baskini, zelzele ve yangin

gibi umumi afetlerin zaruri kildigi fevkalade ahvalde bagli bulunduklari yerin

en büyük mülkiye amirinin veya muhtarin izniyle kendi mintakalari veya yukarida

gösterilen vazifeleri haricinde muvakkat olarak istihdam edilebilirler.

Su kadar ki mali ve zirai durumlari bir bekçiden ayri olarak köy korucusu

tutmaga kudreti olmadigi murakabe heyetince yapilan tetkikat neticesinde tahak-

kuk eden köylerde köy korucularina ait vazifeler bu bekçiye gördürülür.

--------------------

(1) Parantez içindeki hüküm, Anayasa Mahkemesinin 15/11/1963 tarih ve E. 1963/

97, K. 1963/272 sayili karari ile iptal edilmistir.

1798
Madde 14 - Bekçilere Köy Kanununun 80 ve 81 inci maddelerine tevfikan veri-

lecek cezalardan baska üç günden az ve on besgünden çok olmamak üzere ücret

kesmek ve isten çikarmak cezalari da tatbik olunabilir.

Cezanin tayininde Köy Kanununda yazili tertibe riayet mecburiyeti yoktur.

Verilen ceza derhal infaz olunur. Bunlardan yalniz isten çikarma kararina

karsi murakabe heyetine itiraz olunabilir. Isten çikarilan bekçi bir sene geç-

meden yeniden vazifeye alinamaz.

Madde 15 - Koruma tarifeleri her sene koruma ve ihtiyar meclisleri tarafin-

dan mahallin örf ve adeti ile iktisadi vaziyetine ve taallük ettigi arazinin

verimine, mahsulün nevine veya hayvan cinsine göre tanzim olunur.

Bu tarifeler murakabe heyetine gönderilmekle beraber ayni zamanda köy veya

kasabanin münasip mahallerine de talik olunur. Alakadarlar talikten itibaren on

gün zarfinda koruma veya ihtiyar meclisleri vasitasiyle veya dogrudan dogruya

murakabe heyetine itiraz edebilirler. Tarifeler murakabe heyetinin tasdikiyle

katilesir.

Koruma bedelleri her mahallin istihsal vaziyetlerine göre tesbit olunacak

en müsait zamanda ve Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. Ancak Tahsilat

Komisyonunun vazifeleri koruma ve ihtiyar meclisleri, tahsildarin gördügü isler

koruma heyeti reisinin veya muhtarin tensip edecegi kimse tarafindan ifa olu-

nur.


Koruma tarifesi bir senelik bekçi ücretlerinden baska pesin olarak ödenecek

zarar ve ziyanlarla masraf karsiligi olarak bekçi ücretlerine yüzde 30 u geçme-

mek üzere yapilacak bir ilaveyi karsilayabilecek sekilde tanzim olunur.

Madde 16 - Köy sinirlari veya ikinci maddenin ikinci fikrasinda yazili saha

içindeki ekilmis arazi ile bag, bahçe veya agaçliklara fiilen tasarruf etmekte

olanlardan ve gelip geçici olmayan ve kendi hayvanlarini idare edecek kadar

sahsina ait veya icarla merasi bulunmayan sürü sahiplerinden 15 inci maddede

gösterilen tarifede yazili senelik koruma parasi veya bunun mukabili olan mah-

sul veya mal alinir. Koruma parasina tabi olanlarin bunun miktari hakkinda ken-

dilerine veya ikametgahlarina yapilacak tebligden itibaren on gün zarfinda mu-

rakabe heyetine itiraz haklari vardir.

Madde 17 - Bu kanun hükümlerine tevfikan tahsil olunan para cezalari koruma

sandigina irat kaydolunur.

Madde 18 - Her koruma ve ihtiyar meclisi nezdinde 16 ve 17 nci maddelerde

yazili gelirlerden bir koruma sandigi teskil olunur. Bekçi ücretlerinden baska

zarar ve ziyan mukabili olarak tahsil edilmis olan miktar, pesin olarak ödenen

zararlar dolayisiyle tükendigi veya zararin ödenmesine kafi gelmedigi takdirde

sandik mevcudu tarifede yazili esaslar dairesinde mükelleflerden yapilacak tah-

silatla tamamlanir. Bu suretle yapilacak tahsilatta zarar ve ziyan karsiligi

olarak 15 inci maddenin son fikrasina göre tesbit edilmis olan nisbet daima mu-

hafaza olunur.

Madde 19 - 8 inci maddenin ikinci fikrasinda yazili köylerde köy bütçesin-

deki korucu ücreti koruma sandigina yatirilir. Bu kanunun tatbiki dolayisiyle

hasil olacak vaziyete göre köy korucularinin adedi ihtiyaç nisbetinde azaltila-

bilir. Bu suretle azaltilan koruculara ait ücret köy bütçesinden koruma sandi-

gina devrolunur.

Madde 20 - Mezruat arasinda basibos yakalanip da on bes gün içinde sahiple-

ri tarafindan alinmayan hayvanlar koruma ve ihtiyar meclisi tarafindan münasip

görülecek bir pazar yerinde müzayede ile satilir ve keyfiyet bir zabit ile tes-

bit olunur. Müzayedede 2490 sayili kanun hükümleri tatbik olunmaz. Sahibi malüm

olmayan hayvanlar için her yerin örf ve adetine göre ilan yapilir.

1799
Bu hayvanlar için sarfedilen iase ve muhafaza masraflariyle yapilacak diger

masraflar satis bedelinden tenzil olunduktan sonra bakiyesi bir sene müddetle

emaneten saklanir.Satis bedeli bu müddet içinde müracaat edilip alinmadigi tak-

dirde koruma sandigina irat kaydolunur.

Madde 21 -Koruma sandigindaki paralarin sarfedilebilecegi yerler sunlardir:

I - Bekçilerin ücretleri,

II - 29 uncu maddeye göre ödenecek zararlar,

III -Her mahallin hususiyet ve ihtiyaçlarina göre koruma ve ihtiyar meclis-

leri tarafindan bu kanunun tesbit ettigi hizmetlerin ifasi için yapilacak zaru-

ri masraflar. Bu masraflarin senelik yekünu hiç bir halde bekçi ücretleri yekü-

nunun yüzde onunu tecavüz edemez.

Madde 22 - Korunma sandiginin mevcudu Devlet mali hükmündedir. Korunma ge-

lirleri ve korunma sandigindaki paraya haciz konamaz. Korunma sandigi gelirinin

cibayet ve sandik mevcudunun sarf sureti ve her sene sonunda hesablarin nasil

kapatilacagi Ziraat Vekaletince tesbit olunur.

Madde 23 - Bu kanun ile vazifedar olanlarin vazifeleri dolayisile isledik-

leri suçlara Ceza Kanununun memurlar hakkindaki hükümleri tatbik olunur.

Bu gibilerin ifa ettikleri vazifeden dolayi kendilerine karsi islenen suç-

lar memurlar aleyhine islenmis sayilir.

Madde 24 -Birinci maddede yazili çiftçi mallarina bir zarar vukuunda bekçi-

ler fiilin devamina mani olacak tedbirleri almakla beraber husule gelen zararin

tesbitine yarayacak delilleri toplayarak keyfiyeti koruma veya ihtiyar meclisi-

ne bildirmek mecburiyetindedirler. Imkan bulunan hallerde bir zabit varakasi da

tutulur.

Madde 25 - Korunma veya ihtiyar meclisinin seçecegi vukuf ehli fiili haber

veren bekçi ile birlikte en geç yirmi dört saat zarfinda vaka mahalline giderek

zararin miktarini ve hangi sartlar altinda yapildigini tahmin ve tesbit ve bunu

bir zabit varakasiyle tevsik eder. Mühim islerde vukuf heyetine koruma veya ih-

tiyar meclisi azasindan bir veya bir kaçi katilir.

Tutulacak zabit varakalari ve ise mütaallik evrak derhal koruma veya ihti-

yar meclisine tevdi olunur.

Zarar ve ziyanin tesbitine taallük eden tetkikler Köy Kanunu hükümlerine

göre yapilir.

Madde 26 - Birinci maddede yazili çiftçi mallarina iras edilen ve miktari

elli lirayi geçmiyen zararlarin tazminine mütaallik isleri koruma ve ihtiyar

meclisleri Köy Kanunundaki usule göre tetkik ve hallederek bir karara baglar.

Tazminat talebinin reddine ve yirmi liraya kadar olan kararlara karsi bes

gün içinde sulh hakimine itiraz edilebilir. Su kadar ki, zarari yapan tarafin-

dan vukubulan itirazlarda tazminine karar verilen paranin koruma sandigina ayni

müddet içinde depo edilmesi sarttir. Bu fikraya taallük eden islerde mahkeme,

tetkikatini evrak üzerinde icra ve itiraz olunan karari tadil veya tasdik sure-

tiyle isi bir hafta içinde intaç eder. Maddi hata vukuu veya sahtelik iddiasi

halinde mahkeme, lüzum görürse durusma yapabilir.

Yirmi liradan yukari olan tazmin kararlarina karsi alakalilar,yukariki fik-

rada yazili depo sarti olmaksizin bes gün içinde sulh hakimine itiraz edebilir.

Bu fikraya göre yapilan itirazlarin tetkiki umumi hükümlere göre yapilir.

1800
Itirazlar mahkemeye veya koruma ve ihtiyar meclislerine de yapilabilir.

Meclisler itiraz evrakini derhal salahiyetli mahkemeye gönderir ve muterize

bedava bir ilmühaber verir.

Koruma ve ihtiyar meclislerinin itiraz olunmiyan kararlari ile sulh hakim-

lerinin itiraz üzerine verecekleri kararlar kati olup bunlar aleyhine hiç bir

kanun yoluna bas vurulmaz.

Madde 27 - Yukaridaki maddede yazili zarar tazminine taallük eden islere

bakilmasi alakalilarin talep ve sikayetine bagli degildir.

Zarar görenin feragati tahkikati durdurmaz ve karar altina alinan meblag

tahsil edilerek sandiga irat kaydolunur.

Su kadar ki koruma veya ihtiyar meclisinin tasvip edecegi tazminat alakali-

ya ödendigi takdirde tahkikata devam edilmez.

Madde 28 - Koruma ve ihtiyar meclisince verilen kararlardan 20 liraya kadar

olanlari Köy Kanununun 66 nci maddesinde yazili usule tevfikan icra olunur. Su

kadar ki paranin ödenmesi için yapilan ihbarin müddeti 8 gündür.

Idare amirleri bu husustaki salahiyetlerini koruma veya ihtiyar meclisleri

vasitasiyle kullanabilirler.

Madde 29 -Zararin faili malüm olmadigi hallerde koruma veya ihtiyar meclis-

lerince tesbit olunan zararin dörtte üçü koruma sandigindan zarar görene öde-

nir. Bilahare fail taayyün ederse zararin tamami kendisine ödettirilir ve san-

digin tediye etmis oldugu mebaligin mahsusu yapilarak geri kalan zarar görene

verilir.

Sandiktan pesin ödenen miktar hiç bir halde 20 lirayi geçemez. Zararin her-

hangi bir maksatla mal sahibi tarafindan yapildigi tahakkuk ederse sandiktan

ödenmis olan paranin iki misli masrafiyle beraber koruma veya ihtiyar meclisi

karariyle kendisinden tahsil olunarak sandiga irat kaydolunur.

Madde 30 - Zarari husule getiren hayvanlardan zarar mahallinde görülenler

bekçiler tarafindan yakalanarak zarar ödeninceye kadar muhafaza edilir.

Bu suretle yakalanan hayvanlar koruma ve ihtiyar meclislerinin karar ve ic-

ra hususunda haiz olduklari salahiyet mahfuz kalmak sartiyle tazmin edilecek

zararlara karsi teminat hükmündedir.

Su kadar ki hayvan sahibi koruma veya ihtiyar meclislerinin ikinci fikra

hükümleri dahilinde takdir edecegi miktari aynen veya nakten teminat olarak ya-

tirir veya bu heyetlerin kabul edecegi bir müteselsil kefil gösterirse hayvan-

lari geri alabilir.

Madde 31 - Murakabe heyetlerinin 8 inci maddenin besinci bendine tevfikan

ittihaz edecekleri tedbirlere aykiri harekette bulunanlardan koruma veya ihti-

yar meclislerince bir liradan bes liraya kadar hafif para cezasi alinir.

Bu cezaya tebligi tarihinden on gün zarfinda murakabe heyetine itiraz oluna-

bilir.

Koruma veya ihtiyar meclisi, mahallin adet ve teamülü hilafina basibos bi-rakilan hayvanlarin beheri için sahiplerinden bes kurustan elli kurusa kadar

alacagi parayi sandiga irat kaydeder. Bu husustaki kararlar katidir.

Madde 32 - Bekçiler silahlidirlar. Silah ve cephaneleri Devlet tarafindan

temin edilir. Kiyafet ve silahlarinin cinsi Dahiliye Vekaleti tarafindan tayin

olunur.

1801
Madde 33 - Bekçiler, Köy Kanununun 77 nci maddesinde yazili hallerde silahkullanmaga salahiyetlidirler.

Madde 34 - Toplu olarak 100 hektar ve daha fazla arazi isletenler hususi

bekçi kullandiklari takdirde koruma parasi vermiyecekleri gibi koruma sandigin-

dan da hiç tazminat alamazlar.

Sehir ve kasaba civarindaki ve köylerdeki sebze, çiçek, meyve ve dut bahçe-

leriyle fidanliklarinin hususi bekçi tutmak sartiyle koruma parasini vermek

mecburiyetinden istisnasina karar vermege koruma veya ihtiyar meclisleri sala-

hiyetlidir. Alakalilar on gün zarfinda bu karara karsi murakabe heyetine itiraz

edebilirler. Bu gibiler koruma sandigindan hiç bir tazminat alamazlar.

Hususi bekçiler bu kanundaki bekçilere verilen salahiyeti haiz degildirler.

Madde 35 - Bu kanun hükümlerine tevfikan yapilacak müracaat ve her türlü

tetkik ve muamelelerden hiç bir resim ve harç alinmaz.

Madde 36 - 20 Temmuz 1330 tarihli Kir Bekçileri Kanununun bu kanuna uymayan

hükümleriyle Köy Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri ilga edilmistir.

Madde 37 - Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

Madde 38 - Bu kanun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat

Vekilleri memurdur.

1803
4081 SAYILI KANUNA EK VE DEGISIKLIK GETIREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜGE GIRIS TARIHINI GÖSTERIR LISTE

Kanun Yürürlüge

No. Farkli tarihte yürürlüge giren maddeler giris tarihi

-------- ------------------------------------------- ----------------5856 -- 16/1/1952


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə