1580 sayili belediye kanunu'nun 15 İNCİ maddesiNİN 58 İNCİ bendine tevkifan belediyelerce kurulan toptanci hal'leriNİn sureti İdaresi hakkinda kanun
Yüklə 11.98 Kb.
tarix16.04.2016
ölçüsü11.98 Kb.
1580 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVKİFAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HAL'LERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN
KANUN NO : 80

Kabul Tarihi : 12 Eylül 1960

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 15 Eylül 1960 - Sayı: 10605

MADDE 1 - 1580 sayılı kanunun 15 inci maddesinin 58 inci bendine göre tesis edilen toptancı hal'leri, âmme emlâkinden sayılıp kiraya verilemezler. Belediye hudutları içindeki toptan satışlar bu hal'lerde yapılır. Hal olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş yerler de bu kanun hükümlerine tabidir.


MADDE 2 - Hal'de toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif birlikleri, müstahsiller ve komüsyoncular tarafından yapılabilir ve ancak bunlar, birbirlerinden mal alıp satamazlar.
MADDE 3 - Hal'deki yerlerin ikinci maddedeki önceliklere tabi olarak kimlere ve ne suretle tahsis olunacağı, kendilerine tahsis yapılanlarla müstahdemlerinin ve diğer şahısların hangi hususlara riayet edeceği ve ne gibi vasıfları haiz olacakları, satış muamelelerinin ne şekilde cereyan edeceği, müstahsil ile hal'den mal alanların hak ve menfaatlerinin ne suretle korunacağı ve hal'in dahili emniyet ve inzibatı için ne gibi tedbirler alınacağı hususları belediye meclislerince kabul edilecek yönetmelikler ile tesbit edilir.
MADDE 4 - Bu kanun ile, bu kanuna istinaden yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına aykırı hareket edenler hakkında belediye encümenlerince:
a) (Değişik ibare: 4128 - 3.11.1995) 5 milyon liradan 50 milyon liraya kadar para cezası alınmasına;
b) 3 seneye kadar hal dahilinde faaliyetten men'e karar verilir;
Hal dâhilinde bir aydan fazla faaliyetten menedilenlerin hal'deki yerleri geri alınarak başkalarına tahsis edilebilir. Satış mevzuu malların ne suretle tasfiye edileceği yönetmeliklerde gösterilir.
Para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
İlgililerin yazılı savunmaları alınarak verilecek 10 milyon liraya kadar para cezaları ile bir aya kadar hal dâhilinde faaliyetten men'e ait kararlar kesin olup, aleyhine adli ve idari mercilere müracaat olunamaz.
Bu hadler üstünde verilecek cezalar için 1608 sayılı kanun hükümlerine göre itiraz olunabilir. Ancak, bu itiraz, icrayı durduramaz ve icranın geri bırakılması yoluna gidilemez.
(Değişik ibare: 4128 - 3.11.1995) 2,5 milyon liraya kadar para cezaları ile on beş güne kadar faaliyetten men'i cezasını vermeye belediye başkanları ve teşkilâtı bulunan yerlerde, belediye başkan muavinleri ve belediye şube müdürleri yetkilidir.
Bu suretle verilecek cezalar kesin olup aleyhine adli ve idari kaza mercilerine müracaat olunamaz.
MADDE 5 - Haklarında, hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar verilenler bu yeri verilen mühlet içinde tahliye ile belediyeye teslim etmeye mecburdurlar. Aksi halde tahliye, herhangi bir hüküm istihsaline hacet kalmaksızın belediye zabıtasınca yerine getirilir.
Hal'deki yerleri geri alınmıyanların, bu yerleri, kapalı kalacağı müddetçe ne şekilde kullanacağı yönetmelikte gösterilir.
MADDE 6 - Belediyece, hal'de kendilerine muayyen yer tahsis edilenler; işgal ettikleri yerler için, 1580 sayılı kanunun 70 inci maddesinin 8 inci bendine göre belediyeye ücret öderler. Bundan başka hal'de satılan malların satış bedelinin % 3 ünü tecavüz etmemek kayıt ve şartiyle belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. Malların hal'e giriş ve çıkışı, belediye müstahdemleri tarafından temin edildiği takdirde, belediyeler ayrıca, gördükleri hizmete mukabil tarifesine göre taşıma ücreti almaya salâhiyetlidir.
MADDE 7 - Hal'de icrayı faaliyet edecek komüsyoncuların, satış bedeli üzerinden alacakları komisyon miktarı kabın komüsyoncu tarafından temini hali dahil % 8'i tecavüz etmemek şartiyle belediye encümenince tayin olunur.
MADDE 8 - Bu Kanunun uygulanmasında, belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar hakkında cezalar iki kat olarak verilir.
GEÇİCİ MADDE 1 - Evvelce yapılmış olan kira akitleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hükümsüzdür.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu kanunda yazılı yönetmelik ve tarifeler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmak üzere belediyelerce hazırlanır.
MADDE 9 - Bu kanun yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 10 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə