14 MƏsumdan möCÜZƏLƏr kitabın adı: Məsumdan möcüzələr
Yüklə 1.18 Mb.
səhifə20/20
tarix22.04.2016
ölçüsü1.18 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

MÜNDƏRİCAT


ÖN SÖZ 6

BİRİNCİ FƏSİL 7

Həzrəti Mühəmmədin (s.ə.v.v) möcüzələri 7

GÜNƏŞİN QAYITMASI 7

XIRDA DAŞLARIN ZİKR VƏ TƏSBİH DEMƏSİ 7

AYIN PARÇALANMASI 8

BEHİŞT NAR VƏ ÜZÜMÜNÜN TƏSBİH DEMƏSİ 9

AĞACIN HƏRƏKƏT ETMƏSİ 10

YAĞIŞIN YAĞMASI 11

KEÇİ BALASINI DİRİLTMƏSİ 12

PEYĞƏMBƏRİN(S) QƏTADƏNİN GÖZÜNƏ ŞƏFA VERMƏSİ 13

YƏHUDİLƏRİN HİYLƏLƏRİNİN BAŞ TUTMAMASI 14

ƏŞYALARIN ŞƏHADƏT VERMƏSİ 15

İKİNCİ FƏSİL 15

Həzrəti Əlinin(ə) möcüzələri 15

HƏZRƏT ƏLİNİN(Ə) GÜNƏŞ İLƏ DANIŞMASI 15

GÜNƏŞİN QAYITMASI 16

YERİN İMAM ƏLİ(Ə) İLƏ DANIŞMASI 17

BÖYÜK BİR DAŞI YERDƏN QALDIRMASI 17

XIRDA DAŞLARIN CƏVAHİRƏ ÇEVRİLMƏSİ 18

ZƏLZƏLƏNİN DAYANMASI 18

CƏNNƏT VƏ CƏHƏNNƏMİN ÜZƏRİNDƏN PƏRDƏ GÖTÜRMƏK 20

ÇINQIL DAŞLARIN TƏSBİH DEMƏSİ 20

FƏRATIN SUYUNU YATIRMASI 21

ÜÇÜNCÜ FƏSİL 21

Həzrəti Fatimənin(s.ə) möcüzələri 21

ANA BƏTNİNDƏ DANIŞMASI 21

FATİMƏNİN(S.Ə) ÇADRASININ NURU 22

BEHİŞT PALTARLARI 23

ƏL DƏYİRMANININ FIRLANMASI 24

BEHİŞT YEMƏYİ 24

BEŞİYİN HƏRƏKƏTİ 25

MİSİLSİZ YEMƏK 25

FATİMƏNİN(S.Ə) NURU 26

MƏLƏK İLƏ DANIŞMASI 26

DÖRDÜNCÜ FƏSİL 27

İmam Həsənnin(ə) möcüzələri 27

QURUMUŞ AĞACIN YAŞILLAŞMASI 27

İKİ QEYBİ XƏBƏR 28

UŞAQLIQ ÇAĞLARINDA SÖHBƏT ETMƏSİ 29

AĞACLARIN SAYINI TƏXMİN İLƏ DEMƏK 30

ÖZ ÖLÜMÜNÜN KEYFİYYƏTİNDƏN XƏBƏR VERMƏK 30

ƏLİNİ(Ə) CAMAATA GÖSTİ 31

QEYBDƏN XƏBƏR 32

DOĞULDUĞU GÜN, QUR’AN OXUMASI 32

İNƏYİN QARNINDA OLAN BALANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ VƏSF ETMƏSİ 33

BEŞİNCİ FƏSİL 33

İmam Hüseynin(ə) möcüzələri 33

ÖLÜNÜ DİRİLTMƏSİ 33

PEYĞƏMBƏR(S) VƏ ƏLİNİ(Ə) CAMAATA GÖSTƏRMƏSİ 34

ÖZ QATİLLƏRİ BARƏSİNDƏ XƏBƏR VERMƏK 35

İMAMLIĞIN HEYBƏTİ 36

DUASININ DƏRHAL QƏBUL OLMASI 37

CƏBRAİLİN(Ə) İMAM HÜSEYNİN(Ə) BEŞİYİNİN BAŞINDA HAZIR OLMASI 37

İMAM HÜSEYNİN(Ə) KƏSİLMİŞ MÜBARƏK BAŞININ NURU 38

İMAM HÜSEYNİN(Ə) QƏBRİNİN TORPAĞININ MÖCÜZƏSİ 39

ALTINCI FƏSİL 39

İmam Zeynul Abidinin(ə) möcüzələri 39

ŞİRLƏRİN MƏMURİYYƏTİ 39

BÜTÜN VARLIĞIN İMAMLA BİRLİKDƏ DUASI 40

QEYBDƏN BİR XƏBƏR 41

HƏCƏRÜL-ƏSVƏD İLƏ SÖHBƏT 42

ÖLÜNÜ DİLƏ GƏTİRMƏK 44

DAŞIN YAQUTA ÇEVRİLMƏSİ 45

VİLAYƏTİN QÜDRƏTİ 45

İKİ QEYBİ XƏBƏR 45

TEYYÜL-ƏRZ 46

YEDDİNCİ FƏSİL 47

İmam Baqirin(ə) möcüzələri 47

GÖYLƏRİN VƏ YERİN MƏLƏKUTUNU GÖSTƏRMƏSİ 47

DİVAR ARXASINDAN OLAN BAXIŞ 48

XURMA AĞACININ İTAƏT ETMƏSİ 49

MƏNSURUN GƏLƏCƏYİNDƏN DƏQİQ XƏBƏR 50

İSMİ ƏZƏMİN TƏLİMİ 51

BİR QEYBİ XƏBƏR 51

MÖMİNİ KAFİRDƏN AYIRMAQ 52

ƏBU BƏSRİN BƏRZƏXİ GÖZƏLİRİNİ AÇMAQ 53

ZEYDİN AQİBƏTİNDƏN XƏBƏR 53

İKİ QEYBİ XƏBƏR 54

SƏKKİZİNCİ FƏSİL 55

İmam Sadiqin(ə) möcüzələri 55

DÖRD QUŞU DİRİLTMƏK 55

UZAQ MƏSAFƏNİ GÖRMƏK 56

SU BULAĞININ YARANMASI 56

YERİN XƏZİNƏLƏRİNƏ TƏSƏLLÜT 57

BİR QEYBİ XƏBƏR 58

MƏHDİNİN(Ə) DOSTLARININ MÜŞAHİDƏSİ 58

HEYVANLARIN DİLİNDƏN AGAH OLMASI 59

KÖVSƏR HOVUZUNU GÖSTƏRMƏSİ 59

BİR QEYBİ XƏBƏR 61

BƏRZƏX ALƏMİNDƏN BİR CİLVƏ 62

KORUN ŞƏFASI 62

DOQQUZUNCU FƏSİL 63

İmam Kazimin(ə) möcüzələri 63

ODU SOYUQ ETMƏK 63

BEŞİKDƏ SÖHBƏT 64

BAŞQALARININ ÖMRÜNÜN AXIRINDAN XƏBƏR VERMƏK 64

ÖLÜ HEYVANI DİRİLTMƏK 65

ABDULLAHIN ÖMRÜNÜN AXIRINDAN XƏBƏR VERMƏSİ 66

SUALDAN QABAQ CAVAB 66

ŞİR ŞƏKLİNİN CANLANDIRILMASI 67

BİR QEYBİ XƏBƏR 68

ÖLÜ HEYVANI DİRİLTMƏK 69

ONUNCU FƏSİL 70

İmam Rzanın(ə) möcüzələri 70

ƏRƏB DİLİNİN QEYRİ-ADİ TƏLİMİ 70

NURUN MÖCÜZƏSİ 71

MÜSTƏSNA OLAN ƏŞRƏFİ 71

CƏFƏR BƏRMƏKİNİN AQİBƏTİNDƏN DƏQİQ XƏBƏR 73

SUYU CƏVAHİRƏ DÖNDƏRMƏSİ 74

İMAMIN İKİNCİ HƏYATI 74

ÖLÜNÜ DİRİLTMƏK 76

ƏHMƏD BƏZƏNTİNİN ÜRƏYİNDƏN AGAHLIQ 76

BİR QEYBİ XƏBƏR 77

SUALDAN QABAQ CAVAB 78

ON BİRİNCİ FƏSİL 79

İmam Cavadın(ə) möcüzələri 79

İMAM CAVADIN(Ə) ÇƏLİYİ 79

QURUMUŞ AĞACI BARA GƏTİRMƏK 80

TEYYÜL-ƏRZ 80

KOR İNSANIN ŞƏFASI 82

İTMİŞ BİR ŞEYİ HÜZURA ÇAĞIRMAQ 82

YERİN XƏZİNƏLƏRİNİN ONUN İXTİYARINDA OLMASI 83

ATIN HAMİLƏ OLMASINDAN XƏBƏR VERMƏK 83

İMAM MÜHƏMMƏD TƏQİNİN QIZI HƏKİMƏ 84

EYVANIN ŞİDDƏTLİ ŞƏKİLDƏ SİLKƏLƏNMƏSİ 85

ON İKİNCİ FƏSİL 86

İmam Hadinin(ə) möcüzələri 86

İMAM HADİNİN(Ə) HEYRƏTEDİCİ ORDUSU 86

YAŞIL BAĞLAR 87

TEYYÜL-ƏRZ 88

QEYBDƏN BİR NEÇƏ XƏBƏR 88

MÜTƏVƏKKİLİN MƏCLİSİNDƏ OLAN YIRTICI ŞİRLƏR. 89

BİR CAVANIN ÖMRÜNÜN BAŞA ÇATMASINDAN XƏBƏR 90

TƏƏCCÜBLÜ BİR XƏBƏR 91

ÖLÜ HEYVANI DİRİLTMƏK 91

ON ÜÇÜNCÜ FƏSİL 92

İmam Həsən Əsgərinin(ə) möcüzələri 92

QƏLƏMİN KAĞIZ ÜZƏRİNDƏ HƏRƏKƏTİ 93

ZİNDANDAN TEYYÜL-ƏRZ ETMƏK 93

QEYBDƏN XƏBƏRLƏR 93

ƏBU HAŞİMİN AZAD OLUNMASININ XƏBƏRİ 94

MÖHTƏMƏD ABBASİNİN ÖLÜMÜNDƏN XƏBƏR VERMƏSİ 95

BAŞQALARININ FİKİRLƏRİNDƏN AGAH OLMAQ 95

YERİN XƏZİNƏLƏRİNƏ YİYƏLƏNMƏK 96

QUYU SUYUNUN ÇOXALMASI 97

YAZILMAMIŞ MƏKTUBUN CAVABI 97

ON DÖRDÜNCÜ FƏİL 97

Sahib əz-zəman İmam Məhdinin(ə) möcüzələri 97

NAR ƏHVALATI VƏ VƏZİRİN PLANI 97

ƏBU RACİHİN CAVANLAŞMASI 101

TEYYÜL-ƏRZ 103

QEYBİ XƏBƏRLƏR 104

MÜNDƏRİCAT 108


1 İkindi namazı, günortadan sonrakı namaz.

2 Biharül-Ənvar, 17-ci cild, səh. 359.

3 Ərəbistanda yer adıdır.

4 Biharül-Ənvar, 17-ci cild, səh.379.

5 Səfər edən, yolçu.


6Ay

7 Məcməul-Bəyan, 9-cu cild, səh.186.

8 Sübhanəllah, «Allah pakdır» deməkdir.

9 Biharul-Ənvar, 17-ci cild. Səh.360.

10 Sehr edən.

11 Nəhcül-Bəlağə, 192-ci xütbə.

12 Biharul-Ənvar, 17-ci cild, səh,354.

13 Biharul-Ənvar, 17-ci cild, səh. 389.

14 Müntəhal-Amal, səh. 48.

15 Biharul-Ənvar, 17-ci cild, səh. 395.

16 Tovhide-Səduq, 44-cü bab, 1-ci hədis. Biharul-Ənvar, 17-ci cild, səh. 373.

17 Məkan adıdır.

18 Əmaliye-Səduq, səh. 351. Biharul-Ənvar, 41-ci cild, səh. 177.

19 İrşade-Müfid, səh. 162. Biharul-Ənvar, 41-ci cild, səh. 172.

20 Biharul-Ənvar, 41-ci cild, səh. 271.

21 Sərin, duru və şirin su.

22 Biharul-Ənvar, 41-ci cild, səh. 261.

23 Müaviyəyə, Əmr As və s.işarədir.

24 Bəsairüddərəcat, səh. 109. Biharul-Ənvar, 41-ci cild, 255-ci səh.

25 Zəlzələ surəsi, 1, 2 və 3-cü ayələr.

26 Zəlzələ surəsi, 4-cü ayə.

27 İləlüş-şəraye, səh. 176.

28 Biharul-Ənvar, 41-ci cild, səh. 24.

29 Biharul-Ənvar, 41-ci cild, səh. 351.

30 Biharul-Ənvar, 41-ci cild, səh. 249.

31 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh.2.

32 Biharul-Ənvar,43-cü cild, səh. 30.

33 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh. 30.

34 Dəlailul-imamə, səh. 48.

35Kəşşaf təfsiri, 1-ci cild, səh. 358.

36 Mənaqib, 2-ci cild, səh. 98.

37 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh. 29.

38 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh. 78.

39 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh. 78.

40 Bu həccdə iştirak edən şəxs Hacı sayılmır. «Ömrə» həccin bir növüdür. Xüsusi zamanı yoxdur.

41 Üsule-Kafi, Babu Məvludil Həsən(ə) ibni Əli(ə).

42 Yəni, qeybdən verilən xəbər.

43 Dayanılan yer, mənzil salınan yer yolun ortasında istirahət üçün dayanacaq yeri.

44 Üsuli-kafi, Babe-molode Əlhəsən(ə) ibni Əli(ə).

45 Əlinin(ə) künyəsidir: «Həsənin atası» deməkdir.

46 Ərəb olmayan şəxslərə, millətə, əcəm deyilir.

47 Mənaqib, 1-ci cild, səh. 206. biharul-Ənvar, 43-cü cild, 326-cı səh. İrşade-Müfid. 60-cı səh.

48 Zənn etmə, təqribi bir miqdar göstərmək.

49 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh. 330.

50 İnsanın başına gələn hadisə, hökm.

51 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh. 328. biharul-Ənvar, 44-cü cild, səh.153.

52 O zaman Əli(ə) şəhadətə qovuşmuşdu.

53 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh. 328.

54 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səh. 327.

55 Biharul-Ənvar, 44-cü cild, səh. 140.

56 Peyğəmbərin(s) ailəsi: Fatimə(s.ə), Əli(ə), Həsən(ə), Hüseyn və onun övladları.

57 Biharul-Ənvar, 43-cü cild, səc. 328.

58 Rəvayət edən, rəvayətçi.

59 Biharul-Ənvar, 44-cü cild, səh.181.

60 Varis (vərəsə), «Ölən bir adamın mülk və malına vəsiyyət ylu ilə yiyələnən şəxs.»

61 məscidlərdə qiblə cəhətdəki divarda qayrılmış və pişnamazın önündə durub namaz qıldığı oyuq.

62 Biharul-Ənvar, 44-cü cild, səh. 184.

63 Biharul-Ənvar, 44-cü cild, səh. 186.

64 Biharul-Ənvar, 44-cü cild, səh. 184.

65 Biharul-Ənvar, 44-cü cild, səh. 187.

66 Biharul-Ənvar, 44-cü cild, səh. 188.

67 İmam Hüseynin(ə) Künyəsidir.

68 Müntəhal-Amal, səh. 423.

69 Müəllifdən.

70 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 41.

71 Mənaqib, ibni Şəhre Aşub, 3-cü cild, səh. 279.

72 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 29.

73 Üsule-Kafi: kitabul-höccə.

74 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 27.

75 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 49.

76 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 49.

77 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 42.

78 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 40.

79 Mənaqib, 3-cü cild, səh. 326. biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 268.

80 Bəsariüd-dərəcat. 5-ci cild, səh. 70. 14-cü bab.

81 Bəsairüd-dərəcat. 5-ci cild, səh. 69, 13-cü bab.

82 Məcməul-Bəyan, 6-cı cild, səh. 511.

83 Yəni: camatın ixtiyarı onun əlində olacaq.

84 Kəşfül-ğəmmə, 2-ci cild, səh. 355.

85 Allahın böyük adları.

86 Bəsairu-Dərəcat, 3-cü cild, 10-cu bab, səh. 36.

87 Bəsairu-Dərəcat 3-cü cild, 10-cu bab.1

88 Kəşfül-Ğəmmə, 2-ci cild, səh.356.

89 mənaqib, 3-cü cild.

90 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh.250.

91 Biharul-Ənvar, 46-cı cild, səh. 344.

92 Bəqərə surəsi, 260-cı ayə.

93 Biharul-Ənvar, 47-ci cild, səh.11.

94 Bəsairüd-dərəcat, 8-ci hədis, 12-ci bab, səh.119.

95 biharul-Ənvar, 47-ci cild, səh.139.

96 Bəsairud-dərəcat, 7-ci cild, 2-ci bab, səh. 109. Üsule-Kafi molode Əbi Əbdillah Cəfər ibni Mühəmməd(ə)

97 Əlamül-vəra, 268-ci səh. Biharul-Ənvar, 47-ci cild, səh.72.

98 Bəsairüd-dərəcat, 7-ci cild, 14-cü bab, səh. 99. Biharul-Ənvar, 47-ci cild, 86-cı səh.

99 Burada məqsəd içməli sudur.

100 İxtisase Şeyx Müfid, səh. 325.

101 Əmaliye Şeyx Tusi, səh. 70. Biharul-Ənvar, 47-ci cild, səh. 64.

102 Həzrəti Məhdi(ə)

103 Üyunul-Möcizat, səh. 82. Biharul-Ənvar, 47-ci cild, 159-cu səh.

104 Kəşfül-Ğəmmə, 2-ci cild, səh. 420. Biharul-Ənvar, 47-ci cild, 79-cu səh.

105 İmamlıq.

106 Biharul-Ənvar, 48-ci cild, səh. 62.

107 Mənaqib, 3-cü cild, səh. 406. Biharul-Ənvar, 48-ci cild, 73-cü səh.

108 Üsule-Kafi. Babe-Molode, Əbil-Həsən Musa ibni Cəfər

109 Üsule-Kafi, babe molode Əbi əl Həsən Musa ibni Cəfər

110 Ricale-Kəşşi, səh.273. biharul-Ənvar, 48-ci cild, səh. 35.

111 Utandırdığına görə.

112 Əmaliye Səduq, səh. 248. Biharul-Ənvar, 48-ci cild, səh. 42.

113 Biharul-Ənvar, 48-ci cild, səh. 61.

114 Biharul-Ənvar, 48-ci cild, səh. 71.

115 Biharul-Ənvar, 48-ci cild, səh. 68.

116 İspaniya şəhərlərindən biri.

117 Biharul-Ənvar, 49-cu cild, səh. 50.

118 Üsule-Kafi, Babe-molode, Əbil Həsən ər Rza(ə).

119 Keçmişdə İranda işlənən qızıl pul növü.

120 At, dəvə və s...

121 Üsule-Kafi, babe-molode, Əbil Həsən ər-Rza(ə)

122 Üsule-Kafi, Babe-molode-Əbil Həsən ər-Rza(ə)

123 Üsule-Kafi, Babe-molode-Əbil Həsən ər-Rza(ə)

124 Üyun –Əxbare-Rza, 2-ci cild, səh. 214. Biharul-Ənvar, 49-cu cild, səh. 186.

125 Biharul-Ənvar, 49-cu cild. Səh. 60.

126 Biharul-Ənvar, 49-cu cild, səh. 48.

127 Üyunul-Əxbar, 2-ci cild, səh. 218. Biharul-Ənvar, 49-cu cild, 39-cu səh.

128 Biharul-Ənvar, 49-cu cild, səh. 50.

129 Üsule-Kafi, 9-cu cild. Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh.69.

130 Üsule_Kafi, babe molode Əbi Cəfər Mühəmməd ibni Əli əssani. Biharul-ənvar 50-ci cild, səh 57.

131 Üsule-Kafi, babe-molode, Əbi Cəfər Mühəmməd ibni Əli, 1-ci cild.

132 Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh. 46.

133 Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh 47.

134 Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh 49.

135 Biharul-Ənvar, 50-ci cild

136 Məhcüd-dəəvat. Müntəhal-Amalın xülasəsi.

137 Müntəhal-amal.

138 Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh. 22.

139 Üsule-Kafi: Babe molode, Əbul Həsən Əli ibni Mühəmməd

140 Üsule-Kafi, Babe-molode Əbul Həsən Əli ibni Mühəmməd

141


142 Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh. 146.

143 Əlamülvəra, səh.346. Biharul- Ənvar, 50-ci cild, səh. 182.

144 Əlamül vəra, səh.343, Biharul-Ənvar, 90-cı cild, səh 124.

145 Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh.185.

146 Məşariqul-ənvar. Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh. 304.

147 Üyunul-Möcizat. Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh. 304.

148 Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh. 304.

149 Üsule-kafi babe molode Əbi Mühəmməd ƏlHəsən ibni Əli.

150 Üsule-Kafi , babe-Molode Əbi Mühəmməd Əlhəsən ibni Əli

151 Üsule-Kafi, Babe-Molode, Əbi Mühəmməd Həsən ibni Əli(ə)

152 Əlamül-vəra, səh. 355.

153 At, dəvə, ulaq və s...

154 biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh. 259.

155 Biharul-Ənvar, 50-ci cild, səh. 274.

156 Mənaqib, Əli Əbi Talib, 4-cü cild, səh.288.

157 Təəssübkeş.

158 Biharul-Ənvar, 52-ci cild, 178-dən-180-ə qədər. Müntəhəl-amal, 5-ci cild.

159 Biharul-Ənvar, 52-ci cild, 70-71-ci səh.

160 Üsule-Kafi, babe-molode sahib, 3-cü cild.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə