1. Yeyilmə nəyin nəticəsində baş verir?
Yüklə 267.21 Kb.
səhifə2/3
tarix22.02.2016
ölçüsü267.21 Kb.
1   2   3

100. Valların təmir ölçüləri ilə bərpası zamanı:

A) Səthin diametri azalır

B) Səthin diametri çoxalır

C) İşçi səthi qısalır

D) İşçi səthi uzanır

E) Səthinə örtük yaxılır101. Elektromexaniki emal prosesində detalın səthi hansı temperatura qədər qızdırılır?

A) 800÷900 0C

B) 800÷1200 0C

C) 800÷950 0C

D) 900÷1000 0C

E) 900÷1050 0C102. İstehsalat prosesi nədir?

A) Məmulatın hazırlanmasına yönələn enerjinin, fəhlə qüvvəsinin və avadanlığın birgə fəaliyyəti

B) Məmulatın hazırlanmasına yönələn texnologiyası

C) Hissənin hazırlanmasına yönələn proses

D) Məmulatın forma və ölçülərin dəyişilməsinə yönələn texnologiya

E) Texnoloji prosesin tərkib hissəsi103. Texnoloji proses nədir?

A) Məmulatın forma ölçü və keyfiyyətinin yaranmasına yönələn istehsal prosesin tərkib hissəsi

B) Kağız üzərində tərtib olunan texnologiya

C) Bir işçi yerində aparılan əməliyyat

D) Məmulatın forma və ölçüsünün dəyişilməsinə yönələn əməliyyat

E) Məmulatın keyfiyyətinin yüksəlməsinə yönələn əməliyyat104. Pilot hissə hansı texnologiyada istifadə edilir?

A) Qruplaşmış

B) Tipləşmiş

C) Fərdi

D) Seriyalı

E) Kütləvi105. Çizgidəki dəqiq və təmiz səth hansı bazanı ifadə edir?

A) Konstruktiv

B) Texnoloji

C) Nəzarət

D) Sazlama

E) Texniki106. Hansı texnoloji prosesdə dəzgah sazlanaraq avtomatik emalı təmin edir?

A) Qruplaşmış

B) Tipləşmiş

C) Seriyalı

D) Fərdi

E) Kütləvi107. Dəqiq emal rejimləri və normaları hansı texnoloji prosesdə istifadə edilir?

A) Əməliyyat

B) Kütləvi

C) Marşrut

D) Fərdi

E) Seriyalı108. Hissənin bərkidilən səthləri hansı bazaya aiddir?

A) Texnoloji

B) Aşağı

C) Yuxarı

D) Konstruktiv

E) Nəzarət109. Hissənin dəzgahda vəziyyətini müəyyənləşdirən səth hansı bazaya aiddir?

A) Texnoloji

B) Konstruktiv

C) Təyinedici

D) Müəyyənedici

E) Nəzarət110. Yığım vahidi nədir?

A) Müxtəlif detallardan ibarət olan müəssisədə yığmanı keçən məmulatdır

B) Müxtəlif detallardan ibarət müəssisədə yığmanı keçməyən məmulatdır

C) Bir hissədən ibarət məmulatdır

D) Ayrı-ayrı müəssisələrdən hazırlanan məmulatdır

E) Ayrı-ayrı müəssisələrdə hazırlanan eyni adlı məmulatdır111. Fərdi istehsalatda istifadə olunan avadanlıq necə adlanır?

A) Universal

B) Xüsusiləşmiş

C) Xüsusi

D) Avtomatlaşmış

E) Avtomatik112. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində

A) Resursu təxmini bərabər olan komplekt aqreqatların dəyişilməsi

B) Ayrı-ayrı aqreqatların dəyişilməsi

C) Resursu xeyli fərqlənən komplekt aqreqatların dəyişilməsi

D) Ayrı-ayrı hissələrin dəyişilməsi

E) Bütün aqreqatların dəyişilməsi113. İstismar təmirinin əsasını hansı prinsip təşkil edir?

A) Rezervləşmə

B) Yeni ehtiyyat hissələrin gətirilməsi

C) Ehtiyyat hissələrin dəyişilməsi

D) Hissələrin bərpa edilib yığılması

E) İşlənmiş və bərpa edilmiş hissələrin birgə istifadəsi114. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində tırtıllı maşınlarda dayaq katokları hansı təmir komplektinə aiddir?

A) K-1


B) K-2

C) K-3


D) K-4

E) K-5


115. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində hidrosilindrlər hansı təmir komplektinə aiddir?

A) K-2


B) K-1

C) K-3


D) K-4

E) K-5


116. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində mühərrik hansı təmir komplektinə aiddir?

A) K-2


B) K-4

C) K-3


D) K-5

E) K-1


117. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində transmissiya hissələri hansı təmir komplektinə aiddir?

A) K-3


B) K-4

C) K-5


D) K-2

E) K-1


118. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində su və yağ radiatorların dəyişilməsi hansı təmir qrupuna aiddir?

A) T-2


B) T-1

C) T-3


D) T-2

E) T-1


119. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində yanacaq nasosunun dəyişilməsi hansı təmir qruppasına aiddir?

A) T-2


B) T-4

C) T-3


D) T-1

E) T-5


120. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində cihaz panellərinin dəyişilməsi hansı təmir qruppasına aiddir?

A) T-3


B) T-2

C) T-1


D) T-4

E) T-5


121. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində ilişmə muftasının dəyişilməsi hansı təmir qruppasına aiddir?

A) T-2


B) T-1

C) T-3


D) T-4

E) T-5


122. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində kabinanın dəyişilməsi hansı təmir qruppasına aiddir?

A) T-3


B) T-2

C) T-1


D) T-4

E) T-5


123. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmir üsulunda axırıncı təmir qruppasında maşının hansı təmiri yerinə yetirilir?

A) Əsaslı təmir

B) Cari təmir

C) Qəzalı təmir

D) Bərpaedici təmir

E) TX-3


124. Aqreqat təmir üsulunda təmir olunan obyektin resursu neşə faiz istifadə olunur?

A) 30


B) 20

C) 10


D) 50

E) 100


125. Təmir komplektlərini dəyişmə metodu ilə istismar təmirində hər hansı təmir qruppasına aid olan aqreqatların resursunun istifadə edilməsi:

A) qismən müxtəlif dərəcədə

B) qismən eyni dərəcədə

C) tam


D) aralarındakı fərq olduqca çox

E) aralarındakı fərq cuzi halda126. Fərdi istehsalda metal emal edən avadanlıqlar yerləşdirilir:

A) Sexdə dəzgahların tiplərinə görə qrupu üzrə

B) Sexdə qarışıq halda

C) Sexdə divar boyu

D) Bütün zavod üzrə

E) Müxtəlif sexlərin boş sahələrində127. Seriyalı istehsalda metal emal edən avadanlıqlar yerləşdirilir:

A) Sexdə dəzgahların tiplərinə görə qrup üzrə

B) Sexdə qarışıq halda

C) Sexdə divar boyu

D) Bütün zavod üzrə

E) Müxtəlif sexlərin boş sahələrində128. Kütləvi istehsalda avadanlıq yerləşdirilir:

A) Emal texnologiyası üzrə

B) Metal emalı sexinin sahəsində qrup üzrə

C) Müxtəlif sexlərin boş sahələrində

D) Emaletmə sexinin divarı boyu

E) Bütün zavod boyu129. Fərdi istehsalda nomenklatura:

A) 2–3-dən çox olmayaraq

B) 2–5-dən çox olmayaraq

C) 2–4-dən çox olmayaraq

D) 2–7-dən çox olmayaraq

E) 2–6-dan çox olmayaraq130. Seriyalı istehsalda nomenklatura:

A) orta


B) bir qədər az

C) geniş

D) az

E) bir neçə ədəd131. Servisdə hansı təmiri qəbul edərsiniz?

A) Cari


B) Əsaslı

C) Bərpaedici

D) Qəzalı

E) Aqreqat düyünlü132. İstismar müəssisəsinin özündə hansı təmirdən istifadə edərsiniz?

A) Aqreqat düyünlü

B) Bərpaedici

C) Qəzalı

D) Əsaslı

E) TKDY


133. Təmir zavodunda aşağıdakı işlərin hansı yerinə yetirilir?

A) Əsaslı təmir

B) Bərpaedici

C) Qəzalı

D) Aqreqat düyünlü

E) Sınaq134. İstismar təmirinin aqreqat metodunda dəyişmə məntəqəsində hansı işlər yerinə yetirir?

A) Aqreqatların mübadiləsi

B) Aqreqatların təmiri

C) Aqreqatların satışı

D) Yeni aqreqatların əldə edilməsi

E) Aqreqatların silinməsi135. Kimyəvi nikkelləmə zamanı örtüyün tərkibində olan aşagıdakı elementlərin hansı sürtünmə əmsalını azaldır?

A) fosfor

B) xrom

C) dəmir

D) karbon

E) nikel


136. Yuvarlama (uygunlaşma) zamanı prosesi yaxşılaşdırmaq ücün aşagıdakı əməliyyatların hansına üstünlük verərsiniz?

A) Yağa disulfid molibdeni əlavə etmə

B) Yağa müxtəlif aşqarlar əlavə etmə

C) Yağın duruluğunu azaltma

D) Yağın duruluğunu artırma

E) Yağa silikonlar əlavə etmə137. Yeyilməni təyin etdikdə süni bazalar metodu nə deməkdir?

A) Sürtünmə səthlərində girintilər yaradılır

B) Hissə süni yaradılmış bazalara gətirilir

C) Hissə süni bazalarla əhatə olunur

D) Hissə xüsusi yaradılmış bazalara aparılır

E) Sürtünmə səthlərində çıxıntılar yaradılır138. Radioaktiv izotop metodla yeyilmə necə təyin olunur?

A) Sürtünən səthə detalın müəyyən qalınlığında izotop yeridilir

B) Hissəyə izotop yapışdırılır

C) Hissə şüalanır

D) Yeyilən səth tam izotopla örtülür

E) Yeyilən səthin ucları izotopla örtülür139. Dirsəkli valın ən xoşagəlməz yeyilməsi hansıdır?

A) Molekulyar-mexaniki

B) Abraziv-mexaniki

C) Korroziyalı-mexaniki

D) Oksidləşdirici-mexaniki

E) Pyezoabraziv140. Mühərrikin hava sorma sistemində hansı yeyilmə üstünlük təşkil edir?

A) Pyezoabraziv

B) Molekulyar-mexaniki

C) Korroziyalı-mexaniki

D) Oksidləşdirici-mexaniki

E) Abraziv-mexaniki141. Hidravliki nasosların gövdəsinin işci səthində aşagıdakı yeyilmələrdən hansı baş verə bilər?

A) Kavitasiyalı yeyilmə

B) Abraziv mexaniki yeyilmə

C) Molekulyar mexaniki yeyilmə

D) Korroziyalı mexaniki yeyilmə

E) Pyezoabraziv yeyilmə142. Gövdə hissələrdə görünməyən çatlar necə müəyyən edilə bilər?

A) Germetikləşdirib daxildə təzyiq yaratmaqla

B) Lüminisent metodla

C) Maqnitli metodla

D) Ultrasəslə

E) Linza ilə143. Mühərriklərin xaricetmə sistemində hansı zərərli proses üstünlük təşkil edir?

A) Termokorroziyalı dağılma

B) Yorulma

C) Təyin olunmuş xassəsinin itməsi

D) Yeyilmə

E) Elektroerroziyalı dağılma144. Generator və starterlərin şotkalarında hansı zərərli proseslər üstünlük təşkil edir?

A) Elektroerroziyalı dağılma

B) Yeyilmə

C) Yorulma

D) Təyin olunmuş xassələrin itməsi

E) Əzilmə145. Yorulma hadisəsi mühərriklərin hansı hissəsində baş verə bilər?

A) Dirsəkli valda

B) Porşen barmağında

C) Sürgü qolunda

D) Üzüklərdə

E) Porşendə146. Qazpaylama valının işçi səthlərində hansı növ yeyilmə üstünlük təşkil edir?

A) Abraziv-mexaniki yeyilmə

B) Molekulyar-mexaniki yeyilmə

C) Oksidləşdirici-yeyilmə

D) Pyezoabraziv-yeyilmə

E) Korroziyalı-yeyilmə147. Mühərrik başlığında hansı zərərli proses baş verir?

A) Termokorroziyalı dagılma

B) Yorulma

C) Yeyilmə

D) Elektroerroziyalı dağılma

E) Əzilmə148. Silindr gilzini hansı üsulla bərpa edərsiniz?

A) Axınlı xromlama ilə

B) Qaynaq ilə

C) Metallaşma ilə

D) Təmir ölçüləri metodu ilə

E) Plastiki deformasiya ilə149. Porşen barmağını hansı üsulla bərpa edərsiniz?

A) Xromlama ilə

B) Üstəritmə ilə

C) Kimyəvi nikellemə ilə

D) Təmir ölçüləri metodu ilə

E) Metallaşma ilə150. Dirsəkli valı hansı üsul ilə bərpa edərsiniz?

A) Təmir ölçüləri metodu ilə

B) Üstəritmə metodu ilə

C) Elektrolitik dəmirlənmə ilə

D) Plazmalı üstəritmə metodu ilə

E) Plastiki deformasiya metodu ilə151. Öz-özünü tənzimləyən elektrolitlərdə tənzimləmə nəyin hesabına aparılır?

A) Əlavə edilən maddələrin

B) Cərəyan sıxlığının

C) Temperaturun

D) Rejimlərin

E) Cərəyan şiddətinin152. Tetraxromat elektrolitdə cərəyana görə faydalı iş əmsalı (%-lə) nə qədərdir?

A) 38


B) 28

C) 10


D) 48

E) 30


153. Adi elektrolitdə cərəyana görə faydalı iş əmsalı (%-lə) nə qədərdir?

A) 12-11

B) 20-18

C) 15-14

D) 30-28

E) 13-12


154. Hissənin kəsilməsində aşağıdakı emal növlərindən hansına üstünlük verərsiniz?

A) Anod-mexaniki

B) Mexaniki

C) Çilingər-mexaniki

D) Qaynaq

E) Elektroerroziya155. Çüqunun qaynaqdan sonra isti halda qızdırılması nə üçün aparılır?

A) Daxili gərginlikləri ləğv etmək üçün

B) Çüqunu yenidən əritmək üçün

C) Çüqunu ağartmaq üçün

D) Çüqunda məsamələr yaratmaq üçün

E) Çüqunu yumşaltmaq üçün156. Diametri 14 mm-dən çox olan pərçimlər hansı temperaturaya qədər qızdırılır?

A) 1050-1100 0C

B) 400-500 0C

C) 700-800 0C

D) 200-300 0C

E) 1300-1350 0C157. Valın II təmir ölçüsünə uyğun hansı düstur düz olar?

A)

B)

C)

D)

E)158. Gilzin III təmir ölçüsünə uygun hansı düstur düz olar?

A)

B)

C)

D)

E)159. Alüminiumun qövslü qaynağında istifadə olunan elektrod hansıdır?

A) ОЗА-2А

B) МНЧ-1

C) УОНИ-13/55

D) ОЗЧ-1

E) АНЧ-1


160. Valların flüs altında üstəritməsində elektrodun valın mərkəzi oxundan fırlanmasının əksinə yerdəyişməsi hansı məqsəd üçündür?

A) ərinmiş metalın axmasının qarşısının alınması üçün

B) flüsun detal üzrə yaxşı səpələnməsi üçün

C) flüsun yaxşı formalaşması üçün

D) elektrodun yaxşı ərinməsi üçün

E) qoruyuçu qabığın etibarlı alınması üçün161. Vibroqövslü üstəritmədə elektrodun titrəməsinin amplitudası nə qədər olmalıdır?

A) 1,5-2,5 mm

B) 3,5-4,5 mm

C) 5,5-6,5 mm

D) 7,5-8,5 mm

E) 9,5-10 mm162. Qaz metallaşması ilə hissənin üzərində neşə mm-ə qədər təbəqə yaratmaq olar?

A) 0,03÷10 mm

B) 0,03÷12 mm

C) 0,03÷15 mm

D) 0,03÷18 mm

E) 0,03÷14 mm163. Plazmalı üstəritmədə plazma nədir?

A) ionlaşmış halda qaz

B) nazik maye təbəqə

C) pərdə


D) şüalanmış maye

E) şüalanmış pərdə164. Plazmatronun anodunun materialı nədir?

A) volfram

B) qrafit

C) mis


D) polad

E) vanadium165. Plazmatronun katodunun materialı nədir?

A) mis


B) qrafit

C) volfram

D) vanadium

E) polad


166. Plazmatronun gövdəsinin materialı nədir?

A) mis


B) çuqun

C) paslanmayan polad

D) titan

E) gümüş


167. Plazmatronda alınan qövsün temperaturu:

A) 10000-30000 0C

B) 40000-50000 0C

C) 5000-9000 0C

D) 3000-4500 0C

E) 1000-2000 0C168. Kimyəvi nikelləmədən alınan örtüklərin friksion xassələrinin yüksək olmasına səbəb:

A) fosfordur

B) xromdur

C) nikeldir

D) orqanik birləşmələrdir

E) dəmirdir169. Tetraxromat elektrolitlərdən xromlama hansı temperaturada aparılır?

A) otaq temperaturasında

B) 50-60 0C temperaturda

C) mənfi temperaturlarda

D) 80-90 0C temperaturda

E) 5-10 0C temperaturda170. Rəngin qurudulmasının ən səmərəli metodu:

A) İnfraqırmızı şüalar verməklə

B) Günəş şüaları ilə qızdırmaq

C) Su radiatorlarla qızdırmaq

D) Konveksiya ilə

E) Havada saxlamaq171. Yuvarlanma zamanı hissələrin uyğunlaşmasını yaxşılaşdırmaq üçün hansı əməliyyatdan istifadə edilir?

A) Sürtünən səthlərə fosfor örtüyün əmələ gətirilməsi

B) Sürtünən səthlərin üzərinə xrom örtüyün əmələ gətirilməsi

C) Sürtünən səthlərə nikel örtüyün əmələ gətirilməsi

D) Soyutma prosesinin intensivləşdirilməsi

E) Yağın qatılığının artırılması172. Elektrokontakt üstəritmə (qaynaq) zamanı diyircəklərdəki sıxıcı qüvvə:

A)

B)

C)

D)

E)173. Elektrokontakt üstəritmə zamanı kontakt cərəyan şıddəti:

A) 20000 A

B) 1000 A

C) 200 A

D) 50000 A

E) 70000 A174. İsti halda pərçimləmə zamanı tələb olunan qüvvə (kN-la):

A) 100 F

B) 50 F

C) 150 F

D) 200 F

E) 250 F175. Soyuq halda pərçimləmə zamanı tələb olunan qüvvə (kN-la):

A) 250 F

B) 100 F

C) 150 F

D) 200 F

E) 50 F176. Pərçimləmə zamanı tələb olunan qüvvə düsturunda (P=250F) F-in mənası:

A) Pərçimin gövdəsinin en kəsiyidir

B) Pərçimlənən hissələrin hərəsinin qalınlığıdır

C) Pərçimin başlığının qalınlığıdır

D) Pərçimin uzunluğudur

E) Pərçimin başlıgının en kəsiyidir177. Köhnə rəngdən təmizləmənin ən sadə yolu:

A) Qələvidə isti halda emalı

B) Qələvidə soyuq halda emalı

C) Mexaniki şotkalarla rəngin qoparılması

D) Səthin cilalanması

E) Hissənin qaynayan suya salınması178. Gərilmə ilə birləşən hissələrin yığılmasında tələb olunan presləmə qüvvəsi necə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)179. Çox dəqiq hissələrin yuyulmasını harada yerinə yetirərsiniz?

A) Vannanın içərisində ultrasəs təsirləmələri verməklə

B) Vannanın içində yuma mayesini şırnaqla verməklə

C) Vannanın içində yuma mayesini duş şəklində verməklə

D) Vannanın içində

E) Vannadakı mayeni mexaniki qarışdırmaqla180. Qara metalların yuyulması üçün istifadə olunan mayelərin əsası:

A) qələvi

B) turşu

C) duzlar

D) su

E) ağ neft181. Alüminium xəlitələrdən ibarət olan hissələrin yuyulması üçün mayelərin əsası:

A) soda


B) turşu

C) duzlar

D) su

E) qələvi182. Kavitasiyalı yeyilmə harada baş verə bilər?

A) Maşının hidravliki sistemində

B) Mühərrikin soyutma sistemində

C) Hava sorma qurğusunda

D) Mühərrikin qidalanma sistemində

E) Mühərrikin qazpaylama mexanizmində183. Piezo yeyilmə harada baş verə bilər?

A) Hava sorma qurqusunda

B) Mühərrikin hidravliki sistemində

C) Mühərrikin soyutma sistemində

D) Mühərrikin qidalama sistemində

E) Mühərrikin çarx-sürgüqolu sistemində184. Molekulyar-mexaniki yeyilmə aşağıda göstərilən sistem və mexanizmlərin hansında baş verə bilər?

A) çarx-sürgüqolu mexanizmində

B) qidalama sistemində

C) idarəetmə sistemində

D) soyutma sistemində

E) qazpaylama mexanizmində185. Yeyilmə özünü nə ilə biruzə verir?

A) işləmə səthinin forma və ölçüsünün dəyişilməsi ilə

B) işləmə səthinin qızması ilə

C) yalnız formanın dəyişilməsi ilə

D) sürtünmə əmsalının azalması ilə

E) sürtünmə əmsalının çoxalması ilə186. Yorulma özünü nə ilə ifadə edir?

A) səthdə çatlamanın yaranması ilə

B) işləmə səthinin əzilməsi ilə

C) işləmə səthinin formasının dəyişilməsi ilə

D) işləmə səthinin ölçüsünün dəyişilməsi ilə

E) hissənin əyilməsi ilə187. Seriyalı istehsalda təmir zamanı yığma necə aparılır?

A) axınlı xətlərdə yerləşən postlarda

B) xüsusi stendlərə

C) təmir yığma kompleksində

D) xüsusi postlarda

E) axınlı avtomatik xətlərdə188. Təmirəyararlılıq hansı göstəriciyə aiddir?

A) etibarlılığın fərdi göstəricisinə

B) istehsalat göstəricisinə

C) etibarlılığın kompleks göstəricisinə

D) diaqnostik göstəriciyə

E) texniki göstəriciyə189. Maşının son hədd vəziyyəti yeyilmə əyrisinin hansı zonasında yerləşir?

A) II zonanın sonunda

B) I zonanın sonunda

C) II zonanın əvvəlində

D) II zonanın ortasında

E) I zonanın əvvəlində190. Maşınların optimal parametrləri yeyilmə əyrisinin hansı zonasında yerləşir?

A) II zonanın əvvəlində

B) I zonanın sonunda

C) I zonanın əvvəlində

D) II zonanın sonunda

E) III zonanın əvvəlində191. Maşınların buraxılabilən parametrləri yeyilmə əyrisinin hansı zonasında yerləşir?

A) II zonanın sonuna bir qədər çatmamış

B) II zonanın əvvəlində

C) II zonanın ortasında

D) I zonanın sonuna bir qədər çatmamış

E) III zonanın sonunda bir qədər çatmamış192. Qaz metallaşmasında hissə ilə metalizator arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?

A) 75÷80 mm

B) 80÷85 mm

C) 70÷75 mm

D) 75÷90 mm

E) 65÷75 mm


1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə