1. Yeyilmə nəyin nəticəsində baş verir?
Yüklə 267.21 Kb.
səhifə1/3
tarix22.02.2016
ölçüsü267.21 Kb.
  1   2   3
1. Yeyilmə nəyin nəticəsində baş verir?

A) Sürtünmə

B) Yüksək sürət

C) Xüsusi təziq

D) Nəmlik

E) Deformasiya2. Porşenin emalında texnoloji baza hansıdır?

A) Ətək tərəfdən içəridə yonulmuş səth

B) Barmaqaltı deşik

C) Üzüklər üçün kanalcıq

D) Porşenin ətəyi

E) Porşenin başlığı3. Valın emalında texnoloji baza hansıdır?
A) Yan tərəfdəki deşiklər

B) Emal olunmamış xarici səth

C) Emal olunmuş xarici səth

D) Şlistlərin səthi

E) İşgil səthi

4. Valın konstruktiv bazası hansıdır?

A) Şlisli səthlər

B) Yan tərəflər

C) Emal olunmuş xarici səth

D) Emal olunmamış xarici səth

E) İşgil səthi5. Anod-şırnaqlı xromlama nədir?

A) Elektroliti anodda olan deşiklərdən verməklə xromlama

B) Elektroliti anodla katod arasına verməklə xromlama

C) Hissənin vannaya salınmış halda elektrolizi

D) Elektrolitin tərkibini dəyişdirməklə xromlama

E) Cərəyan şiddətini dəyişdirməklə xromlama6. Xromlama elektrolitlərindən hansı məhsuldardır (=36-38% )?

A) Tetraxromat

B) Öz-özünü tənzimləyən

C) Adi


D) Adi zənginləşmiş

E) Yüksək sulfatlı7. Ən bərk örtüklər hansı elektrolitlərdən alınır?

A) Öz-özünü tənzimləyən

B) Tetraxromat

C) Adi kasıblaşmış

D) Adi zənginləşmiş

E) Yüksək sulfatlı8. Hissələrin yeyilməyə qarşı davamlılığını artırmaq üçün hansı emaldan istifadə olunur?

A) Elektrolizli xromlama

B) Mexaniki emal

C) Metallaşma

D) Elektrolizli sinkləmə

E) Qaynaq9. Əyilmiş hissələr hansı emalla düzəldilir?

A) Plastiki deformasiya

B) Mexaniki emal

C) Metallaşma

D) Qaynaq

E) Elektrofiziki emal10. Burulğan üsulu ilə hissələrin plastiki kütlələrlə örtülməsi necə aparılır?

A) Ovuntunun sıxılmış hava ilə horra vəziyyətinə gətirilməsi

B) Alov ilə əridilməsi

C) Ovuntunun suda həll olunub horra vəziyyətinə gətirilməsi

D) Ovuntunun həlledicidə həll olunması

E) Ovuntunun spiral ilə qızdırılıb horra vəziyyətinə gətirilməsi11. Yüksək tezlikli metallaşma ilə örtük əmələ gətirildikdə, metal məftil nə ilə əridilir?

A) 200-300kh tezlikli cərəyanla

B) 300-400kh tezlikli cərəyanla

C) 400-600kh tezlikli cərəyanla

D) Cərəyan qövsü ilə

E) Sobada əritməklə12. Alüminium hissələrin yuyulması və yağsızlaşdırılması hansı mühitdə aparılır?

A) Natrium sodası

B) Qələvidə

C) Turşuda

D) Həlledicidə

E) Ağ neftdə13. Çəyirdək qırıntıları ilə təmizləmədə:

A) Çəyirdək qırıntıları hissənin üzərinə püskürdülür

B) Hissə çəyirdək qırıntıların içərisində yerləşdirilir

C) Çəyirdək qırıntıları hissənin üzərinə səpələnir

D) Hissə çəyirdək qırıntılarının içərisində hərəkət etdirilir

E) Hissə çəyirdək qırıntıları ilə su mühitində yerləşdirilir14. Rəngləmə zamanı ən keyfiyyətli və təhlükəsiz üsul hansıdır?

A) Elektrostatiki sahədə rəngləmə

B) Hissənin rənglə dolu vannaya yerləşdirilməsi

C) Rəngin hava ilə püskürülməsi

D) Elektrofrezli rəngləmə

E) Havasız mühitdə rəngləmə15. Rəngin qurumasının əsası nədir?
A) Rəng polimerləşir

B) Rəngdə kimyəvi reaksiyalar gedir

C) Rəngdən həlledicilər ixrac olunur

D) Rəng hissəyə yapışır

E) Rəng bərkiyir

16. Kranların oxları hansı üsulla qaynaq edilməlidir?

A) Mühafizəedici qaz mühitində

B) Qaz qaynağı ilə

C) Adi elektrodla

D) Flüz altında

E) Elektrokontakt üsulu ilə17. Soyuq halda pərçimləmə üçün tələb olunan qüvvə kN (F-pərçimin en kəsiyidir) nə qədərdir?

A) 250F


B) 100F

C) 150F


D) 50F

E) 135F


18. Çuqunu adi qövslə qaynaq etdikdə elektrodlar nədən olur?

A) Nikel-mis xəlitəsindən

B) Xrom-mis xəlitəsindən

C) Vanadiumdan

D) Poladdan

E) Kobaltdan19. Balanslaşma nə üçün aparılır?

A) Əmələ gələn artıq qüvvə və momentlərin dəf edilməsi üçün

B) Hissə və düyünlərin möhkəmliyini artırmaq üçün

C) Əmələ gələn artıq deformasiyaların dəf edilməsi üçün

D) Gücötürmə qabiliyyətini artırmaq üçün

E) Əmələ gələn fırlanma tezliyini azaltmaq üçün20. Bərpaedici təmir nədir?

A) Modernizasiya işləri aparmaq üçün əməliyyat

B) Cari təmir işləri aparmaq üçün əməliyyat

C) Qəzalı təmir işləri aparmaq üçün əməliyyat

D) Əsaslı təmir işləri aparmaq üçün əməliyyat

E) Aqreqatları təmir etmək üçün əməliyyat21. Elektroqığılcımlı emal nəyə aiddir?

A) Elektrofiziki metoda

B) Mexaniki emala

C) Qalvaniki metoda

D) Qaynağa

E) Plastiki deformasiyaya22. Elekroqığılcımlı emalla üstəritmədə hissə aşağıdakılardan hansına birləşdirilir?

A) Cərəyan mənbəyinin mənfi qütbünə

B) Cərəyan mənbəyin müsbət qütbünə

C) Kondensatorun uclarına

D) Cərəyan mənbəyinin hər iki qütbünə

E) Reostata23. Lövhəli uzadılmış elektrodla qaynaq nəyə aiddir?

A) Flüs altında üstəritməyə

B) Qaz qaynağı altında üstəritməyə

C) Vibroqövslü üstəritməyə

D) Adi qaynağa

E) Elektrokontakt üsulu ilə qaynağa24. Elektrodların nazik suvağının qalınlığı nə qədər olmalıdır?

A) 0,3 mm

B) 0,02 mm

C) 0,5 mm

D) 0,7 mm

E) 0,9 mm25. Anod-mexaniki emalda nədən istifadə olunur?

A) Maye şüşədən

B) Ağ neftdən

C) Sudan

D) Benzindən

E) Etil spirtindən26. Elektromexaniki emal zamanı hissənin səthi hansı temperaturaya qədər qızır?

A) 800-9000C-yə qədər

B) 500-600 0C-yə qədər

C) 1000-11000C-yə qədər

D) 1200-13000C-yə qədər

E) 1400-15000C-yə qədər27. Plastiki deformasiya ilə genişlənmədə hissədə xüsusi təzyiqin təsiri?

A) Daxili səthdən

B) Aşağıdan

C) Yan səthlərdən

D) Xarici səthdən

E) Yuxarıdan28. Disklərlə qəliblərin yapışması zamanı qurutma temperaturu nə qədər olmalıdır?

A) 180 0C

B) 120 0C

C) 150 0C

D) 80 0C

E) 210 0C29. Yapışma zamanı səthin optimal kələ-kötürlülüyü necə olmalıdır?

A) 20 mkm

B) 40 mkm

C) 60 mkm

D) 80 mkm

E) 100 mkm30. Qaz alovlu püskürmə ilə plastiki kütlələrdən örtüklərin əmələ gətirilməsi zamanı hissələrin üzərinə astar çəkilməsində məqsəd nədir?

A) Plastiki kütlə örtüyündə çatların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması

B) Qoruyucu örtüyün yaranması

C) Yağlayıcı funksiyanın əmələ gəlməsinin qarşısının alınması

D) Dekorativliyin yaxşılaşdırılması

E) Antifriksion xassənin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması31. Çüqunun isti halda qaynaq edilməsində səmərəli qaynaq növü hansıdır?

A) Asetilen-oksigen qaz qaynağı

B) Qövslü qaynaq

C) Flüs altında qaynaq

D) Qaz mühitində qaynaq

E) Vibroqövslü qaynaq32. Abraziv yeyilmədə nə baş verir?

A) Hissənin səthi yonulur

B) Hissənin səthinin ölçüsü artır

C) Hissələrin üzərində kələ-kötürlülük əmələ gəlir

D) Hissə deformasiyaya uğrayır

E) Hissənin səthi termiki emal olunur33. Molekulyar-mexaniki yeyilmədə:

A) Hissənin üzərinə başqa metal yaxılır

B) Hissənin səthi cilalanır

C) Hissə deformasiya olunur

D) Hissə yonulur

E) Hissənin səthində kələ-kötürlülük yaranır34. Oksidləşmə yeyilməsində:

A) Hissənin səthində oksigen birləşməsi yaranır

B) Hissənin üzərinə başqa metal yaxılır

C) Hissənin səthində kələ-kötürlülük yaranır

D) Hissənin səthi cızılır

E) Hissə yonulur35. Kavitasiyalı yeyilmə əmələ gəlir:

A) Mayedə

B) Havada

C) Qaz mühitində

D) Hissələrin sürüşməsi zamanı

E) Hissələrin diyirlənməsi zamanı36. Yorulma zamanı hissədə nə baş verir?

A) Qırılır

B) Əyilir

C) Burulur

D) Uzanır

E) Əzilir37. Elektroerroziya dağılması hansı şəraitdə baş verir?

A) Hissəyə qığılcım boşalmaları təsir etdikdə

B) Sürtünmədə

C) Hissəyə mənfi temperatur təsir etdikdə

D) Hissəyə alov təsir etdikdə

E) Hissəyə turşu təsir etdikdə38. Mühərrikin kompressiyalı yuvarlanması nə deməkdir?

A) Silindrlərin germetikləşməsi

B) Silindrlərdən hava üfürmə

C) Mühərrikə kompressordan hava vermə

D) Silindrlərə yanacaq vermə

E) Silindrlərə yağ vermə39. Yuvarlanma zamanı uyğunlaşmanı yaxşılaşdırmaq üçün yağa nə əlavə edilməlidir?

A) Disulfid-molibden

B) Təsərrüfat sabunu

C) Depressator

D) Müxtəlif aşqarlar

E) Qələvi40. Mühərrikin yuvarlanma prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 3


B) 5

C) 6


D) 2

E) 1


41. Qapalı sxem üzrə yuvarlanma necə keçir?

A) Soyuq yuvarlanma isti yuvarlanmanı keçən mühərriklə aparılır

B) Yuvarlanma qapalı binada aparılır

C) Yuvarlanma açıq havada aparılır

D) Yuvarlanan obyekt tormozla sərt bağlanılır

E) İsti yuvarlanma soyuq yuvarlanmanı keçən mühərriklə aparılır42. Kompressiyalı, soyuq halda yuvarlanmada fırlanma tezliyi neçədir?

A) 10-13 1/san.

B) 40-50 1/san.

C) 100-200 1/san.

D) 5-6 1/san.

E) 1-2 1/san.43. Soyuq halda yuvarlanmada təknədəki yağın temperaturu nə qədərdir?

A) 85 0C

B) 105 0C

C) 65 0C

D) 50 0C

E) 30 0C44. Mühərrikin sonuncu yuvarlanmasında fırlanma tezliyi hansı qiymətdə olmalıdır?

A) 17 1/san.

B) 22 1/san.

C) 30 1/san.

D) 13 1/san.

E) 10 1/san.45. Maşınların alt səthləri nə ilə rənglənir?

A) Bitum lakı ilə

B) Sintetik emalla

C) Nitroemalla

D) Astarla

E) Yaxma ilə46. Mühərrik nə ilə rənglənir?

A) Alüminium əlavə edilmiş bitum lakı ilə

B) Alüminium əlavə edilmiş nitrolakla

C) Nitroemalla

D) Sintetik emalla

E) Alüminium əlavə edilmiş adi lakla47. Xromlu poladların flüs altında üstəritməsi aşağıdakı elektrodların hansı ilə aparılır?

A) Hn-30ХГСА

B) Hn50

C) Hn-20ХГСА

D) ЭН-18Г4-35

E) CB08


48. Texnoloji baza nədir?

A) Hissənin dəzgahda və ya tərtibatda yerləşdirilməsi və bağlanması üçün səthdir

B) Hissənin koordinat sistemində yerləşməsini ifadə edən nöqtələrdir

C) Hissənin yığımda vəziyyətini və yerləşməsini ifadə edən səthdir

D) Hissənin mərkəzi oxudur

E) Hissənin mərkəzləşməsi üçün istifadə olunan elementdir49. Emalatxanada dirsəkli valın təmirində hansı bərpa növünə üstünlük verərsiniz?

A) Təmir ölçüləri metoduna

B) Vibrokontakt üstəritməsinə

C) Plazmalı metallaşmaya

D) Flüs altında üstəritməyə

E) Xromlamaya50. Gilzlərin bərpasında aşağıda göstərilən növlərin hansına üstünlük verərsiniz?

A) Axınlı xromlamaya

B) Reversli xromlamaya

C) Vannada xromlamaya

D) Sürtünmə ilə xromlamaya

E) Metallaşmaya51. Qaynaq olunduqdan sonra alüminium hissələri hansı temperaturda termiki emal olunur?

A) 300-350 оC

B) 350-450 оC

C) 450-650 оC

D) 300-450 оC

E) 100-150 оC52. Əyilmiş hissələrin yerli qızdırılma ilə düzəldilməsi üçün temperatur nə qədər olmalıdır?

A) 900-800 оC

B) 1300-1200 оC

C) 600-500 оC

D) 400-300 оC

E) 200-100 оC53. Xromlama elektrolitlərində xrom anhidridin sulfat turşusuna nisbəti hansıdır?

A) 1001

B) 1501

C) 2001


D) 501

E) 101


54. Reversli xromlama necə yerinə yetirilir?

A) Cərəyanın istiqaməti vaxtaşırı dəyişir

B) Cərəyan sıxlığı artırılıb azaldılır

C) Temperatur artılıb azaldılır

D) Elektrolitin qatılığı artırılıb azaldılır

E) Anodların yeri dəyişilir55. Yeyilmə əyrisi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


56. Hissənin əvvəlcədən təyin olunmuş xassələri hansı hissələrdə ola bilər?

A) yay


B) dirsəkli val

C) üzük


D) klapan

E) nasoslu57. Molekulyar-mexaniki yeyilmə hansı hissələrdə baş verə bilər?

A) Sürüşmə yastıqlarında

B) Diyircəkli yastıqlarda

C) Qazpaylama valında

D) Klapanlarda

E) İtələyıcılərdə58. Termiki çatlar hansı hissədə yaranır?

A) Silindrlər blokunda

B) Dirsəkli valda

C) Sürətlər qutusunun təknəsində

D) Porşendə

E) Klapanda59. Ərp hansı hissələrdə əmələ gəlir?

A) Silindrlər blokunda

B) Gilzdə

C) Porşendə

D) Qazpaylama sistemində

E) Su nasosunda60. Erroziyalı dağılma hansı hissədə əmələ gəlir?

A) Alışdırıcı şamda

B) Forsunkada

C) Yanacaq nasosunda

D) Yanacaq intiqalında

E) Elektrik intiqalında61. Korroziyalı dağılma hansı hissədə baş verir?

A) Səs boğanlarda

B) Təknələrdə

C) Yanacaq çənlərində

D) Silindrlər blokunda

E) Kollektorlarda62. Yeyilmənin intensivliyi nədir?

A) Yeyilmənin sürtünmə yoluna olan nisbəti

B) Hissənin ölçüsünün dəyişilməsi

C) Yeyilmənin yeyilmə vaxtına olan nisbəti

D) Yeyilmə intensivliyin dəyişilməsi

E) Yeyilməyə qarşı davamlılıq63. Yeyilmə sürəti nədir?

A) Yeyilmənin yeyilmə vaxtına olan nisbəti

B) Yeyilmənin sürtünmə yoluna olan nisbəti

C) Hissənin ölçüsünün dayişilməsi

D) Yeyilmə intensivliyin dəyişilməsi

E) Yeyilməyə qarşı davamlılıq64. Xətti yeyilmə nədir?

A) Yeyilmə səthinə perpendikulyar hissənin ölçüsünün dəyişilməsi

B) Yeyilmənin sürtünmə yoluna olan nisbəti

C) Yeyilmənin yeyilmə vaxtına olan nisbəti

D) Yeyilmə intensivliyinin dəyişilməsi

E) Yeyilməyə qarşı davamlılıq65. Yorulma hadisəsi hansı hissədə baş verir?

A) Dirsəkli vallarda

B) Silindrlər blokunda

C) Porşenlərdə

D) Klapanlarda

E) Plunjerlərdə66. Gərilmə hadisəsi harada baş verir?

A) Silindrlər başlığında

B) Silindrlər blokunda

C) Porşenlərdə

D) Dirsəkli vallarda

E) Qazpaylama vallarında67. Plastiki deformasiya ilə bərpanın əsasında hansı hadisə baş verir?

A) Metalın axımlığı

B) Metalın strukturasının dəyişilməsi

C) Metalda dislokasiyaların olması

D) Metalın qızması

E) Poladda karbonun bir formadan o biri formaya keçməsi68. Dirsəkli valın təmir ölçüləri ilə bərpasında əsas əməliyyat:

A) Səthlərin yonulması

B) İşçi səthlərin üzərində yivin kəsilməsi

C) Səthlərin üzərində örtüklərin əmələ gətirilməsi

D) Səthlərin plastiki deformasiyası

E) Səthlərin metallaşması69. İşçi səthlərdə əmələ gələn ovulmaların səbəbi?

A) Yorulmadır

B) Yeyilmədir

C) Əzilmədir

D) Əyilmədir

E) Termiki dəyişikliklərdir70. Silindr gilzlərini xromlama ilə bərpa etdikdə xromlamanın hansı növünü bərpa edərsiniz?

A) Axınlı xromlama

B) Anod-şırnaqlı xromlama

C) Sürtünmə ilə xromlama

D) Reversli xromlama

E) Vannada xromlama71. Dirsəkli valı xromlama ilə bərpa etdikdə xromlamanın hansı növünü tətbiq edərsiniz?

A) Anod-şırnaqlı xromlama

B) Axınlı xromlama

C) Sürtünmə ilə xromlama

D) Reversli xromlama

E) Vannada xromlama72. Reversli xromlamada katod müddətinin anod müddətinə nisbəti hansıdır?

A) 60:1


B) 100:1

C) 80:1


D) 150:1

E) 40:1


73. Xırda, dəqiq hissələrin bərpası hansı üsul ilə aparılmalıdır?

A) Kimyəvi nikkelləmə ilə

B) Xromlama ilə

C) Elektrolitik dəmirlənmə ilə

D) Təmir ölçüləri metodu ilə

E) Plastiki deformasiya ilə74. Xromlamada istifadə edilən anodlar nədən hazırlanır?

A) Qurğuşundan

B) Xromdan

C) Misdən

D) Sinkdən

E) Poladdan75. Alüminium qaynağında istifadə edilən flüs:

A) AF-4A

B) Bura

C) Mel


D) UONİ-13/45

E) Titan tərkibli material76. Təmirdə köhnə rəngin təmizlənməsi necə aparılır?

A) İsti qələviyə salmaqla

B) Yonqalamaqla

C) Metal şotka ilə tamizləməklə

D) Cilalamaqla

E) İsti turşuya salmaqla77. Yüksək dəqiqlikli hissələrin təmizlənməsi necə aparılır?

A) Vannada ultrasəslə

B) Qırma püskürməsi ilə

C) Vannada qələvidə

D) Qum püskürməsi ilə

E) Elektrokimyəvi emalla78. Maşınların yuyulması prosesində yüksək təzyiqli nasosun istifadə edilməsi və suyun qızdırılması suyun miqdarına neçə dəfə qənaət etməyə imkan verir?

A) 2÷4


B) 2÷6

C) 3÷4


D) 1÷4

E) 3÷6


79. Su köynəyinin ərpdən təmizlənməsi üçün nədən istifadə edilir?

A) Üçnatriumfosfat məhlulu

B) İsti su

C) Soda məhlulu

D) Qum püskürməsi

E) Qırma püskürməsi80. Təmir nə üçündür?

A) Hissənin işçi parametrini bərpa etmək üçün

B) Hissənin ömüruzunluğunu artırmaq üçün

C) Hissənin etibarlılığını artırmaq üçün

D) Hissənin keyfiyyətini yüksəltmək üçün

E) Hissənin nəzarətə yararlılığını yaxşılaşdırmaq üçün81. Təmirə yararlılıq nəyin göstəricisidir?

A) Etibarlılığın göstəricisidir

B) Kəmiyyətin göstəricisidir

C) Uzunömürlülüyün göstəricisidir

D) Keyfiyyətingöstəricisidir

E) Ölçünün göstəricisidir82. Detal hansı istehsalın məmulatıdır?

A) Hissə hazırlayan zavodların

B) Təmir müəssisəsinin

C) Aqreqat zavodlarının

D) Yığım vahidlərini istehsal edən zavodların

E) Maşınqayırmanın83. Uzunömürlülük nəyin göstəricisidir?

A) Etibarlılığın fərdi göstəricisidir

B) Etibarlılığın kompleks göstəricisidir

C) Kəmiyyətin göstəricisidir

D) Keyfiyyətin göstəricisidir

E) Saxlanılmanın84. İmtinasız işləmə nəyin göstəricisidir?

A) Etibarlılığın fərdi göstəricisidir

B) Etibarlılığın kompleks göstəricisidir

C) Uzunömürlülüyün göstəricisidir

D) Keyfiyyətin göstəricisidir

E) Kəmiyyətin göstəricisidir85. Axınlı, əsaslı təmir harada yerinə yetirilməlidir?

A) Zavodda

B) Profilaktoriyada

C) Emalatxanada

D) Həyətdə

E) Metallurgiya müəssisəsində86. Barmağın səthinin bərpasında hansı bərpa növünü qəbul edərsiniz?

A) Plastiki deformasiya

B) Qaynaq

C) Metallaşma

D) Elektrofiziki metod

E) Plastiki kütlə ilə örtük əmələ gətirməklə87. Cari təmiri harada yerinə yetirirlər?

A) Emalatxanada

B) Çöldə

C) Profilaktoriyada

D) Zavodda

E) Bərpa müəssisəsində88. Texniki xidmətin əmək tutumu nəyin göstəricisidir?

A) Etibarlılığın kompleks göstəricisi

B) Kəmiyyət göstəricidir

C) Etibarlılığın fərdi göstəricisi

D) Keyfiyyətin

E) İqtisadi göstəricidir89. Təmirin əmək tutumunun qiyməti nəyin göstəricisidir?

A) Etibarlılığın kompleks göstəricisi

B) Kəmiyyət göstəricidir

C) İqtisadi göstərici

D) Etibarlılığın fərdi göstəricisi

E) Keyfiyyətin90. Etibarlılığın neçə fərdi göstəricisi var?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 1

E) 5


91. Texniki hazırlıq əmsalı hansı göstəriciyə aiddir?

A) Etibarlılığının kompleks göstəricisinə

B) Etibarlılığın fərdi göstəricisinə

C) Kəmiyyətə

D) Keyfiyyətə

E) İqtisadi göstəricisinə92. Elektrokontakt qaynağı ilə valın səthinin bərpası necə aparılır?

A) Səthin üzərinə məftil sarıyıb qaynaq etməklə

B) Örtüyün yaranması ilə

C) Səthdə deformasiya yaratmaqla

D) Elektrofiziki emal ilə

E) Səthi flüs altında qaynaq etməklə93. Xromlama zamanı hissənin bərpası üzərində aşağıdakı materialdan örtük əmələ gətirilir:

A) Təmiz xrom

B) Dəmir-xrom birləşməsi

C) Xrom tozu

D) Üçvalentli xrom birləşməsi

E) Dəmir-xrom xəlitəsi94. Dəmirləmə ilə bərpada hissənin üzərində əmələ gəlir?

A) Təmiz dəmir

B) Dəmir-nikel birləşməsi

C) Dəmir-xrom birləşməsi

D) Çüqun

E) Yüksək legirlənmiş polad95. Yeyilmiş oymağın daxili səthinin daha əlverişli bərpası hansıdır?

A) Xaricdən sıxmaqla

B) Oturtmaqla

C) Qaynaqla

D) Xromlama ilə

E) Elektrofiziki emalla96. Sürgüqolu başlığının oymaqla birlikdə daha əlverişli bərpası hansıdır?

A) Oturtmaqla

B) Xaricdən sıxmaqla

C) Daxildən metalı yerdəyişməklə

D) Qaynaqla

E) Elektrofiziki emalla97. Hissənin yorulma həddinin artırılmasını hansı növ bərpa ilə əldə etmək olar?

A) Səthi pərçimləməklə

B) Vibrokontakt üsulu ilə qaynaqla

C) Xromlamaqla

D) Flüs altında qaynaqla

E) Kimyəvi nikkelləməklə98. Hansı emal növündə istədiyimiz xəlitəni əldə edə bilərik?

A) Plazmalı üstəritmədə

B) Qaynaqda

C) Xromlamaqla

D) Flüs altında üstəritmə ilə

E) Qoruyucu qaz mühitində üstəritmədə99. Hissənin işləməyən səthinə basmaqla aşağıdakı hansı yeyilmiş səthi bərpa etmək olar?

A) Dişli-çarxların dişlərinin səthlərini

B) Gilzlərin işçi səthlərini

C) Oymaqların səthlərini

D) Sürgüqolunun başlıqlarını

E) Dirsəkli valın boyuncuqlarını


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə