1. Sanitar texniki cihaz və avadanlığın sanitar qovşağında yerləşdirilməsi nədən asılıdır?
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə3/5
tarix11.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
1   2   3   4   5

164. Binaya su borusu girişlərinin sxemlərini göstərin.

A)


B)

C)

D)

E)

165. Nasoslar (2 və çox)ardıcıl quraşdırılanda nə artır?

A) təzyiq

B) suyun sərfi

C) hər ikisi

D) heç biri

E) titrətmə166. Su-təzyiq çənlərinin tənzimləyici həcmi hansı düsturla təyin edilir?

A) Vtənz=Q.t m3

B) Q=Vtənz.t m3

C) Vtənz=m3

D) Vtənz=m3

E) t=m3167. Çənlərin tənzimləyici həcmi binadakı sutkalıq su sərfiinin ncmmneçə faizini təşkil edir?

A) 50-80%

B) 10-20%

C) 30-40%

D) 40-50%

E) 50-55%168. Çənlərin yanğından mühafizəsi üçün toxunulmaz su nasosları neçə dəqiqəlik yanğın su sərfinə hesablanır?

A) 10dəq.

B) 20dəq

C) 40dəq


D) 60dəq

E) 120dəq169. Çənlər planda hansı şəkildə olur?

A) dairəvi

B) altıbucaq

C) oval


D) səkkizbucaqlı

E) onbucaqlı170. Çənlər planda hansı şəkildə olur?

A) düzbucaqlı

B) altıbucaq

C) oval


D) səkkizbucaqlı

E) onbucaqlı171. Çənlər hansı materialdan hazırlanır?

A) metaldan

B) şüşədən

C) betondan

D) kərpicdən

E) daşdan172. Binadaxili şəbəkələr magisrtal boru kəmərlərininyerləşməsinə görə neçə növə bölünür?

A) 2 növə

B) 5 növə

C) 7növə

D) 3növə

E) 8 növə173. Otaqların estetik gözəlliyinə xüsusi tələblər olan hallarda boruları harada quraşdırırlar?

A) bağlı-şırım,şaxta,kanal,blok

B) mətbəxdə,qonaq otağında

C) dəhlizdə,yataq otağında

D) vanna otağında

E) piləkən qəfəsində174. Su sayğacı qovşağı harada yerləşdirilir?

A) nəmlik olmayan otaqda,binanın zirzəmisində və s

B) rütubət olan otaqda

C) binanın damında

D) blokda

E) pilləkən üstündə175. Su sayğacı qovşağının sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)176. Qovşaqdakı su sayğacı nə üçündür?

A) tələbatçıların işlətdikləri suyu qeydə alır.

B) tələbatçıların işlətdiyi su miqdarını qeydə almır

C) tələbatçıların işlətdiyi su miqdarını yalnış göstərir

D) tələbatçı su sayğacına müdaxilə ermək üçün

E) tələbatçılar işlətdikləri suyu qeydə almamaq üçün177. Su sayğacları neçə növ olur?

A) 2 növ


B) 8 növ

C) 6 növ


D) 3növ

E) 5 növ


178. Çənin yerləşdiyi otaqda minimal temperatur neçə dərəcəyə qədər ola bilər?

A) >50s

B) <50s

C) <70s

D) >40s

E) >20s179. Daxili yanğın əleyhinə su kəmərləri mövcud norma və qaydalara görə neçə mərtəbəli yaşayış binalarında inşa edilir?

A) 12 və daha çox

B) 9 və daha çox

C) 4 və daha çox

D) 5 və daha çox

E) 7 və daha çox180. İnşaat həcmi neçə m³ -dən çox olan xəstəxana müalicə-profilaktika müəssisələrində daxili yanğın əleyhinə olan binalarda su kəməri inşa edilir?

A) 5000 m³ və daha çox

B) 4000 m³ və daha az

C) 6000 m³ və daha az

D) 4000 m³ və daha çox

E) 2500 m³ və daha çox181. Yanğın əleyhinə sanatoriya, məktəb,universitet kitabxanalarında İN və Q-nın göstərişinə əsasən həcmi neçə kub metr olan su kəməri inşa etdirilir?

A) >7500 m³

B) >6300 m ³

C) <5500 m³

D) <7500 m³

E) <5600 m³182. Elastik şlanqların uzunluğu kranlar arasındakı məsafədən asılı olaraq neçə metr olur?

A) 10,15 və 20 m

B) 12,17 və 50 m

C) 17,11 və 30 m

D) 15,13 və 25 m

E) 11,12 və 50 m183. Korriziyanın qarşısını almaq üçün dəmir çənin divarları neçə dəfə rənglənir?

A) 2 dəfə

B) 3 dəfə

C) 1 dəfə

D) 5 dəfə

E) 4 dəfə184. Korroziyanın qarşısını almaq üçün dəmir çənin divarları nə ilə rənglənir?

A) yağlı boya ilə

B) maşın yağı ilə

C) transformator yağı ilə

D) işlənmiş motor yağı ilə

E) sink ilə185. Çənin işarə borusunun vəzifəsi nədir?

A) Çənin dolmasını xəbər vermək

B) çəni doldurmaq

C) çəndən suyu boşaltmaq

D) çındən çöküntünü kənar etmək

E) çənə hava daxil etmək186. Su basqı çənlərinin avadanlıqlaşdırılması sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)187. Çəndən çıxan daşma borusu hara birləşdirilir?

A) kanalizasiya

B) su təchizatı dayağına

C) isti su dayağına

D) yağış kanalizasiyasına

E) həyət kanalizasiyasına188. Çəndən çıxan işarə borusu daşma borusuna nisbətən harada quraşdırılır?

A) daşma borusundan 5 sm aşağıda

B) daşma borusunda 5 sm yuxarıda

C) daşma borusunun yanında

D) daşma borusunda 15 sm aşağıda

E) daşma borusunda 0,5 m yuxarıda189. Çəndən şıxan ardıcıl borudan nə vaxt istifadə edirlər?

A) çəni tam boşaldanda

B) çəni tam dolduranda

C) çənin daşma borusu çirklə dolanda

D) hər gün

E) həftədə 2 dəfə190. Çənin daxilində quraşdırılan üzgəc nə üçündür?

A) çən dolanda üzgəc klapanını bağlamaq üçün

B) çən dolanda üzgəc klapanını açmaq üçün

C) çən dolanda üzgəc klapanını təmir etmək üçün

D) çən dolanda üzgəc klapanını çıxartmaq üçün

E) çən dolanda çəndən suyu boşaltmaq üçün191. Daşma borusunun diametri verici borunun diametrindən neçə dəfə artıq götürülür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


192. Daşma borusunun üzərində bağlayıcı armatur hansı səviyyədə quraşdırılır?

A) daşma borusunun üzərində bağlayıcı armatur qoyulmur

B) daşma borusunun üzərində bağlayıcı armatur zirzəmidə qoyulmur

C) daşma borusunun üzərində bağlayıcı armatur çardağda qoyulmur

D) daşma borusunun üzərində bağlayıcı armatur nasosxanada qoyulmur

E) daşma borusunun üzərində bağlayıcı armatur həyətdə qoyulmur193. Bir şırnağın sərfi neçə l/san olmalıdır?

A) 2,5 l/san-dən az olmamalı

B) 1,5 l/san-dən az

C) 2,2 l/san-dən çox

D) 1,7 l/san-dən az

E) 2,5 l/san-dən çox olmamalı194. Yanğın kranları arasındakı məsafə təyin edilərkən şırnağın yığcam hissəsinin uzunluğu hansı düsturla hesablanır?

A) Ly=

B) Ly=

C) Ly=

D) Ly=

E) Ly=195. Sistemdə olan suyu boşaltmaq üçün girişin məhəllə. Yaxud küçə borusuna tərəf mailliyə hansı həddə olmalıdır?

A) 0,003-0,005

B) 0,009-0,01

C) 0,002-0,01

D) 0,008-0,015

E) 0,007-0,0075196. Drençer başlıqları neçə növ olur?

A) 2 növ


B) 3 növ

C) 7 növ

D) 1 növ

E) 5 növ


197. Sabit basqılı hidropnevmatik qurğunun sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)198. Su kəməri şəbəkəsinin maksimum saniyəlik su sərfi hansı düsturla hesablanır?

A) q=5q0

B) q=3q0

C) q=8q0

D) q=6q0

E) q=7q0199. Maksimum saatlıq su sərfi hansı düsturla hesablanır?

A) qs.max=18q0kis

B) qs.min=25q0kis

C) qs.min=30q0kis

D) qs.max=45q0kis

E) qs.max=50q0kis200. Keçid yolları və səkilərlə kəsişmə yerlərində borular ən azı neçə m dərinlikdə xüsusi köynəkdə yerləşdirilməlidir?

A) 0,7m

B) 0,3m

C) 0,2m


D) 0,6m

E) 0,5m


201. Fəvvarələr memarlıq görünüşlərinə,su şırnaqlarının gücünə və ölçülərinə görə neçə növə ayrılırlar?

A) 6 növə

B) 3 növə

C) 4 növə

D) 2 növə

E) 5 növə202. Hovuzların səthindən 1 ay ərzində buxarlanan su miqdarı küləyin sürətindən,havanın temperatur və nəmliyindən asılı olaraq hansı düsturla hesablana bilər?

A) Wb=11,6(pmax-p)(1+0,134vk)

B) Wb=12,3(pmax-p)(2+0,152vk)

C) Wb=18,3(pmax-p)(8+0,173vk)

D) Wb=13,2(pmax-p)(4+0,124vk)

E) Wb=15,5(pmax-p)(5+0,155vk)203. Üzgüçülük hovuzlarının su təchizatı neçə növə ayrılır?

A) 3 növə

B) 4 növə

C) 2 növə

D) 6 növə

E) 5 növə204. Çənin altındakı diblik hansı suları kənar edir?

A) əmələ gələn şeh (şəbnəm)sularını

B) əmələ gələn korroziya sularını

C) əmələ gələn axan sularını

D) çəni tam boşaldanda

E) çəni tam dolduranda205. Çənin üstündəki qapaq çən ilə necə birləşir?

A) boltlarla

B) qaynaqla

C) yapışqanla

D) açıq qalır

E) kipləşdirici ilə206. Pnevmatik qurğular DSK-də hansı avadanlığı əvəz edir?

A) su basqı çənləri

B) nasos

C) ST sistemi

D) kanalizasiya sisteminin

E) ventilləri207. Pnevmatik qurğularda neçə su çəni olur?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


208. Pnevmatik qurğularda neçə hava çəni olur?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


209. Pnevmatik qurğularda hava çəni nə üçün lazımdır?

A) sıxılmış havanı təzyiq yaradan su çəni kimi istifadə etmək üçün

B) borularda olan havanı yığıb kənar etmək üçün

C) borularda olan havanı istifadə etmək üçün

D) borularda olan suyu hava çəninə doldurmaq üçün

E) borularda olan suyu hava çənindən kənar etmək üçün210. Pnevmatik qurğularda hava çəninə suyun daxil olmasının qarşısını hansı armatur alır?

A) su klapanı

B) hava klapanı

C) hər ikisi

D) qaz klapanı

E) siyirtmə211. Pnevmatik qurğularda su kəmərinə havanın daxil olmasının qarşısını hansı armatur alır?

A) hava klapanı

B) siyirtmə

C) ventil

D) qaz klapanı

E) su klapanı212. Pnevmatik qurğular binada harada quraşdırılır?

A) zirzəmidə

B) damda

C) 3-cü mərtəbə

D) 5- ci mərtəbədə

E) 2-ci mərtəbədə213. Çənin altlığının vəzifəsi nədir?

A) çənin divarlarında yaranan kondensatı toplamaq

B) çəni tərləməkdən mühafizə etmək

C) atmosfer çöküntüsünü toplamaq

D) çəni üstündə saxlamaq

E) ümumiyyətlə çəni saxlamaq214. Plastik materialdan olan çənlərdə bioloci örtüyün yaranması üçün nə etmək lazımdır?

A) çənə gün işığının düşməsinin qarşısını almaq

B) çəni açıq havada saxlamaq

C) çənin suyunu soyutmaq

D) çəni işıqlandırmaq

E) çənin suyunu qızdırmaq215. Pnevmatik qurğularda kompressordan nə üçün istifadə olunur?

A) hava çənini hava ilə doldurmaq üçün

B) hava çənini su ilə doldurmaq üçün

C) hava çənini hər ikisi ilə doldurmaq üçün

D) hava çənindən havanı şəbəkəyə göndərmək üçün

E) maşınların təkərlərini doldurmaq üçün216. Pnevmatik qurğulardan DSK-nə su hansı təzyiqlə verilir?

A) tələb olunan təzyiq ilə

B) tələb olunan su sərfi ilə

C) tələb olunan qaz sərfi ilə

D) tələb olunan işıq enercisi ilə

E) təzyiqsiz də verilir217. Yanğın əleyhinə DSK normalara görə neçə mərtəbəli binalarda quraşdırılır?

A) 12 və daha çox

B) 9 və daha çox

C) 6 və daha çox

D) 20 və daha çox

E) 30 və daha çox218. Pnevmatik qurğulu daxili su kəmərlərinin sxemlərini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)219. Yanğın əleyhinə DSK normalara görə neçə mərtəbəli yataqxanalarda quraşdırılır?

A) 4 və daha çox

B) 9 və daha çox

C) 6 və daha çox

D) 20 və daha çox

E) 30 və daha çox220. Yanğın əleyhinə DSK normalara görə neçə min tamaşaçı tutan stadionlarda quraşdırılır?

A) 5000 və daha çox

B) 2000 və daha çox

C) 1000 və daha çox

D) 2500 və daha çox

E) 10000 və daha çox221. Yanğın su şəbəkələri neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


222. Sadə yanğın su şəbəkələrinin minimal diametrini göstərin?

A) 50


B) 25

C) 40


D) 70

E) 100


223. Sadə yanğın su şəbəkələrinin kranları harada yerləşdirilir?

A) pilləkən qəfəslərində

B) zirzəmilərdə

C) bina girişində

D) damlarda

E) binadan kənarda224. Avtomatlaşdırılmış sprinklerli yanğın su şəbəkəsi hansı binalarda qurulur?

A) şiddətli yanğın qorxusu olan binalarda

B) şiddətli yanğın qorxusu olmayan binalarda

C) bütün yaşayış 12 mərtəbəli binalarda

D) bütün yaşayış 20 mərtəbəli binalarda

E) bütün villalarında225. Avtomat-sprinklerli ərintinin ərimə temperaturunu göstərin?

A) 72,93,141,182

B) 72,76,147,182

C) 72,92,141,182

D) 93,95,141,182

E) 72,93,141,181226. Sprinkterli sistemlər yanğın baş verdikdə necə işə düşürlər?

A) avtomatik olaraq işə düşürlər

B) yarım avtomatik olaraq işə düşürlər

C) yanğın söndürənlərin köməyi ilə işə düşürlər

D) xüsusi siyirtməni açıb işə salırlar

E) nasosların köməyi ilə işə düşürlər227. Yarım avtomatik drençerli yanğın su şəbəkəsi adi su şəbəkələrindən nə ilə fərqlənir?

A) drençerli qurğularının drençer başlığında şüşə tıxacı olmur

B) drençerli qurğularının drençer başlığında şüşə tıxacı olur

C) drençerli qurğularının drençer başlığında ərinti olmur

D) drençerli qurğularının drençer başlığında ərinti olur

E) drençerli qurğularının drençer228. Yarım avtomatik drençerli yanğın su şəbəkəsi necə işə düşür?

A) baş bağlayıcı ventili açanda

B) baş bağlayıcı ventili bağlayanda

C) magistral boruda su olanda

D) sistemin çənində su olanda

E) nasoslar işə düşəndə229. Yanğın kranı və suvarma sxemini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)230. Xüsusi içməli su şəbəkələri hansı binalarda təchiz olunur?

A) sənaye müəssisələrində

B) bütün ictimai borularda

C) tələbə yataqxanalarında

D) 12 və ondan çox mərtəbəli yaşayış binalarında

E) bütün resteronlarda231. Xüsusi içməli su şəbəkələrini göstərin?

A) qazlaşmış,duzlaşdırılmış,soyudulmuş su şəbəkəsi

B) qazlaşmış,duzlaşdırılmış,texniki su şəbəkəsi

C) qazlaşmış,duzlaşdırılmış,dəniz su şəbəkəsi

D) işlənmiş suları kənar edən sistem

E) fəvvarələrdən istifadə olunmuş su232. Xüsusi içməli su şəbəkəsinin suayrıcı armaturunu göstərin?

A) fəvvarəcik

B) yanğın kranı

C) qarışdırıcı

D) hamam kranı

E) siyirtmə233. Xüsusi içməli su şəbəkəsinin fəvvarəciyi harada qoyulur?

A) isti sexlərdə

B) soyuq sexlərdə

C) zirzəmilərdə

D) 20 mərtəbəli binalarda

E) çayxanalarda234. Suvarma su kəmərləri nəyə xidmət edir?

A) ərazi və yaşıllığı suvarmaq üçün

B) hazırlanmış betonu suvarmaq üçün

C) 20 mərtəbəli binaların damını suvarmaq üçün

D) qaraclarda maşınları yumaq üçün

E) camaşırxanalarda çirkli paltarları islatmaq üçün235. Suvarma su kəmərləri hansı STS-nə birləşdirilir?

A) DST şəbəkəsinə

B) XST şəbəkəsinə

C) küçə suvarma şəbəkəsinə

D) yanğın STŞ

E) xüsusi qazılan quyulara236. 1m² ərazinin və yaşıllığın suvarılmasına sutkada neçə litr su sərf edilir?

A) 0,3-6


B) 0,1-7

C) 6-15


D) 10-15

E) 20-30


237. Binaların daxilində tikilən kanalizasiya sistemini göstərin?

A) təsərrüfat-məişət KŞ

B) təsərrüfat-içməli KŞ

C) təsərrüfat- yanğın KŞ

D) təsərrüfat- suvarma KŞ

E) təsərrüfat- xüsusi KŞ238. Binaların daxilində tikilən kanalizasiya sistemini göstərin?

A) daxili istehsalat KŞ

B) təsərrüfat-içməli KŞ

C) təsərrüfat-yanğın KŞ

D) təsərrüfat-suvarma KŞ

E) təsərrüfat-xüsusi KŞ239. Binaların daxilində tikilən kanalizasiya sistemini göstərin?

A) birləşmiş daxili KŞ

B) təsərrüfat- içməli KŞ

C) təsərrüfat-yanğın KŞ

D) təsərrüfat-suvarma KŞ

E) təsərrüfat-xüsusi KŞ240. Sprinkler və drençer sistemləri sxemlərini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)241. Binaların daxilində tikilən kanalizasiya sistemini göstərin?

A) daxili yağış KŞ

B) təsərrüfat-içməli KŞ

C) təsərrüfat –yanğın KŞ

D) təsərrüfat-suvarma KŞ

E) təsərrüfat-xüsusi KŞ242. Çirkli suları qəbul edən cihazı göstərin?

A) əlüzyuyan

B) kanalizasiya dayağı

C) sifon


D) su kranı

E) əks-klapan243. Çirkli suları qəbul edən cihazı göstərin?

A) vanna


B) kanalizasiya dayağı

C) əks klapan

D) su kranı

E) sifon


244. Çirkli suları qəbul edən cihazı göstərin?

A) unitaz

B) kanalizasiya dayağı

C) sifon


D) su kranı

E) əks-klapan245. Çirkli suları qəbul edən cihazı göstərin?

A) qab-qacaq yuyan

B) kanalizasiya dayağı

C) sifon


D) su kranı

E) əks-klapan246. Bina daxilində zərərli və üfunətli iylərin yayılmasının qarşısını alan elementi göstərin?

A) sifon (hidravlik bağlayıcı)

B) bağlayıcı kran

C) dayaq


D) təmizləyici

E) təftiş


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə