1. Sanitar texniki cihaz və avadanlığın sanitar qovşağında yerləşdirilməsi nədən asılıdır?
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə2/5
tarix11.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
1   2   3   4   5

81. Polietilen borular metal boru və armaturlarla hansı üsulla birləşdirilir?

A) kontakt qaynaq, xüsusi başlığın köməyi ilə

B) adi qaynaq, xüsusi başlığın köməyi ilə

C) yapışqanla qaynaq, xüsusi başlığın köməyi ilə

D) sementlə qaynaq, xüsusi başlığın köməyi ilə

E) birləşmə mümkün deyil82. Vinilplast borularla hansı sular nəql etdirilir?

A) aşağı keyfiyyətli sular

B) yüksək keyfiyyətli sular

C) işlənmiş suları kənar etmək üçün

D) içməli su təchizatı sistemində

E) xəstəxana su təchizatı sistemində83. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından suayrıcı armatur hansıdır?

A) yanğın kranı

B) tıxaclı-keçidli kran

C) bağlayıcı ventil

D) üzücü klapan

E) əks klapan84. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından suayrıcı armatur hansıdır?

A) yanğın kranı

B) tığaclı-keçidli kran

C) bağlayıcı ventil

D) üzücü klapan

E) əks klapan85. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından suayrıcı armatur hansıdır?

A) laboratoriya kranı

B) tıxaclı-keçidli kran

C) bağlayıcı ventil

D) üzücü klapan

E) əks klapan86. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından suayrıcı armatur hansıdır?

A) hamam kranı

B) tığaclı-keçidli kran

C) bağlayıcı ventil

D) üzücü klapan

E) əks klapan87. Sanitar-texniki cihazların quraşdırılması sxemini göstərin(vanna,qabyuyan,fayans əlüzyuyan və s)

A)


B)


C)


D)

E)88. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından suayrıcı armatur hansıdır?

A) suvarma kranı

B) tıxaclı-keçidli kran

C) bağlayıcı ventil

D) üzücü klapan

E) əks klapan89. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından suayrıcı armatur hansıdır?

A) pissuar kranı

B) tıxaclı-keçidli kran

C) bağlayıcı ventil

D) üzücü klapan

E) əks kapan90. Hamam kranı ventili armaturdan nə ilə fərqlənir?

A) tıxacın 90° fırlanması ilə

B) tıxacın ventil kimi irəli-geri hərəkəti ilə

C) tıxacın yerindən çıxarılması ilə

D) tıxacın olmaması ilə

E) tıxacın bürüncdən olması ilə91. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından bağlayıcı armatur hansıdır?

A) siyirtmə

B) suayrıcı kranlar

C) hamam kranları

D) tənzimləyici kranlar

E) qarışdırıcılar92. Daxili su təchizatı sisteminin armaturları neçə növə bölünür?

A) 4 növə

B) 7 növə

C) 2 növə

D) 6 növə

E) 5 növə93. Polad boruları neçə üsulla birləşdirirlər?

A) 3 üsula

B) 7 üsula

C) 4 üsula

D) 2 üsula

E) 5 üsula94. Bağlayıcı elementinin hərəkətinə görə armaturlar neçə növ olurlar?

A) 5 növ

B) 2 növ

C) 8 növ

D) 6 növ

E) 3 növ


95. Təsərrüfat içməli daxili su kəməri üçün armaturlar hansı təzyiqə davamlı hazırlanır?

A) 588,6 k Pa/m² (metr.su.sütunu)

B) 278,8 k Pa/m²(m,s.s)

C) 785,3 k Pa/m²(metr su sütunu)

D) 356,4 k Pa/m²(metr su sütunu)

E) 472,5 k Pa/m²(metr su sütunu)96. Yanğın əleyhinə içməli su nəql etdirən birləşmiş su təchizatı sistemlərində, basqının yol verilən qiyməti nə qədərdir?

A) 882,9 k Pa/m²(m.s.s)

B) 482,7 k Pa/m²

C) 697,4 k Pa/m²

D) 749,3 k Pa/m²

E) 562,5 k Pa/m²97. Tıxaclı armaturlardan hansı basqı altında işləyən şəbəkələrdə istifadə etməyə icazə verilir?

A) 98,1 k Pa/m²(m.s.s)

B) 73,2 k Pa/m²(m.s.s)

C) 64,1 k Pa/m²(m.s.s)

D) 49,2 k Pa/m²(m.s.s)

E) 55,2 k Pa/m²(m.s.s)98. Suayırıcı armaturaların əsas növləri sxemini göstərin.

A)

B)

C)


D)

E)


99. Aşağıdakılardan hansı bağlayıcı armaturlardır?

A) Tıxaclı keçidli kranlar, ventillər və siyirtmələr

B) adi kranlar

C) suayırıcı armaturlar

D) sərt basqı tənzimləyiciləri

E) mürəkkəb kranlar100. Bağlayıcı elementin hərəkətinə görə suayrıcı armaturlar neçə növə ayrılır?

A) 2 növə

B) 4 növə

C) 3 növə

D) 6 növə

E) 5 növə101. Diametri 50 mm olan bağlayıcı armatur necə adlanır?

A) siyitmə

B) ventil

C) tıxaclı keçidli kranlar

D) adi kranlar

E) sərt basqı tənzimləyiciləri102. Aşağıdakılardan hansılar tənzimləyici armaturlara aiddir?

A) sərf basqı tənzimləyiciləri

B) bağlayıcı armaturlar

C) suayırıcı armaturlar

D) tıxaclı keçidli kranlar

E) ventillər və siyirtmələr103. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından bağlayıcı armatur hansıdır?

A) siyirtmələr

B) suayırıcı kranlar

C) hamam kranları

D) tənzimləyici kranlar

E) qarışdırıcılar104. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından bağlayıcı armatur hansıdır?

A) əks-klapanlar

B) suayırıcı kranlar

C) qarışdırıcılar

D) tənzimləyici kranlar

E) hamam kranları105. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından bağlayıcı armatur hansıdır?

A) bağlayıcı ventillər

B) suayırıcı kranlar

C) hamam kranları

D) tənzimləyici kranlar

E) qarışdırıcılar106. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından bağlayıcı armatur hansıdır?

A) öz-özünə avtomatik bağlanan klapanlar

B) suayırıcı kranlar

C) hamam kranları

D) tənzimləyici kranlar

E) qarışdırıcılar107. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından bağlayıcı armatur hansıdır?

A) üzücü klapanlar

B) qarışdırıcılar

C) hamam kranları

D) tənzimləyici kranlar

E) suayırıcı kranlar108. Aşağıdakı su kəməri armaturlarından tənzimləyici armatur hansıdır?

A) tənzimləyici ventillər

B) suyun keyfiyyətinin tənzimləyicisi

C) asılı maddələrin miqdarının tənzimləyicisi

D) suyun rənginin tənzimləyicisi

E) təzyiq tənzimləyiciləri109. Binaların bir zonalı su təchizatı sistemlərinin sxemlərini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)110. Qoruyucu armatur sanitariya cihazlarını nədən qoruyur?

A) şəbəkədəki artıq təzyiqdən

B) şəbəkədəki artıq suyun miqdarından

C) aşağı keyfiyyətli sudan

D) lazımsız armaturdur

E) yüksək keyfiyyətli sudan111. Binadaxili su şəbəkəsi girişinin elementini göstərin?

A) Xarici su kəməri şəbəkəsi ilə daxili su kəməri şəbəkələrini birləşdirən boru

B) Xarici su kəməri şəbəkəsi ilə daxili su kəməri şəbəkələrini birləşdirən kanalizasiya borusu

C) binadaxili su kəməri şəbəkəsinin magistral borusu

D) binadaxili su kəməri şəbəkəsinin qovşağında yerləşən keçid xətti

E) binadaxili su kəməri şəbəkəsinin qovşağında yerləşən nasos112. Binalarda pərli suölçənlərin diametri 40mm-ə qədər olanı göstərin?

A) VK tipli

B) t-30 tipli

C) KK tipli

D) ŞS- tipli

E) KV- tipli113. Hansı klapanlar şəbəkədə qəza baş verməsinin qarşısını alır?

A) qoruyucu klapanlar

B) bağlayıcı klapanlar

C) kəsici klapanlar

D) üstü örtülü klapanlar

E) üzücü klapanlar114. əks klapanların vəzifəsi nədir?

A) suyu yalnız 1 istiqamətdə buraxmaq

B) suyu yalnız 6 istiqamətdə buraxmaq

C) suyu yalnız 3 istiqamıtdə buraxmaq

D) suyu yalnız 7 istiqamətdə buraxmaq

E) suyu yalnız 5 istiqamətdə buraxmaq115. Binadaxili kanalizasiya dik borularının minimal diametri neçə mm olmalıdır?

A) 100 mm

B) 700mm

C) 600mm


D) 300mm

E) 500mm


116. Sanitar cihazlardan işlənmiş suları kənar edən borunun minimal diametri neçə mm olmalıdır?

A) 50 mm


B) 100mm

C) 40mm


D) 60mm

E) 150mm


117. Hal-hazırda aşağıdakı borulardan hansının daxili su kəmərlərində istifadə edilməsi məsləhət görülür?

A) plastik kütlədən

B) çuqundan

C) dəmirdən

D) poladdan

E) gümüşdən118. Soyuq su kəmərinin istismar müddəti neçə ildir?

A) 50 il


B) 100 il

C) 60 il


D) 70 il

E) 150 il119. İsti su kəmərinin istismar müddəti neçə ildir?

A) 25 il


B) 200 il

C) 150 il

D) 70 il

E) 50 il


120. Çoxmərtəbəli binaların zonalı su təchizatı sxemlərini göstərin.

A)


B)

C)


D)

E)121. Daxili sistemlərdə istifadə edilən polad borular hansı diametrdə istehsal edilirlər?

A) 10-150mm

B) 20-130mm

C) 40-150mm

D) 70-120mm

E) 50-150mm122. Polad borular hansı üsullarla birləşdirilir?

A) yivli,qaynaqlı

B) yapışkanla

C) kip bağlamaqla

D) rastrub ilə

E) yağlı kəndir ilə123. Neçənci əsrdən plastik kütlədən olan boruların istifadəsinə üstünlük verilməyə başlanmışdır?

A) XXI əsrin əvvəllərində

B) XX əsrin sonunda

C) XXİ əsrin sonunda

D) XXəsrin ortalarında

E) XXəsrin əvvəllərində124. Turbinli suölçən cihazların diametrini (kolibrini) göstərin?

A) 50-200mm

B) 20-40mm

C) 10-40mm

D) 20-300mm

E) 250-500mm125. Binalarda suölçənləri harada qurmaq məsləhət görülür?

A) zirzəmidə və ya 1-ci mərtəbədə

B) 2-ci mərtəbələrdə

C) 3-cü mərtəbələrdə

D) 5-ci mərtəbələrdə

E) xarici su kəmərinin yanında126. Keçidsiz(sadə)suölçmə düyünü (qovşağı)göstərin?

A) ikisiyirtmə,suölçən və buraxılış kranı

B) iki buraxılış kranı,siyirtmə və suölçən

C) ikisiyirtmə,suölçən və iki buraxılış kranı

D) ikisiyirtmə,nasos və buraxılış kranı

E) iki siyirtmə,iki suölçən və iki nasos127. Keçidsiz suölçmə düyünü hansı binalarda istifadə edilir?

A) binada ST fasiləsiz tələb edilməyən hallarda

B) binada ST fasiləsiz tələb edilən hallarda

C) binada ST olmayan halda

D) binada kanalizasiya olmayan hallarda

E) binada kanalizasiya olan hallarda128. Keçidli suölçmə düyünü hansı binalarda istifadə edilir?

A) binada su təchizatının fasiləsizliyi tələb edilən hallarda

B) binada su təchizatının fasiləsizliyi tələb edilməyən hallarda

C) binada su təchizatı olan hallarda

D) binada su təchizatı olmayan hallarda

E) binada kanalizasiya olmayan hallarda129. Qarışıq suölçən qovşaq pərli turbinli suölçənlər hansı hallarda tətbiq edilir?

A) su sərfi kəskin dəyişən və qeyri bərabər su tələbatı olan binalarda

B) su sərfi kəskin dəyişməyən qeyri bərabər su tələbatı olmayan hallarda

C) su sərfi kəskin dəyişməyən və qeyri bərabər su tələbatı olan hallarda

D) kanalizasiya sistemi olan binalarda

E) kanalizasiya sistemi olmayan binalarda130. Xarakteristik sərf hansı su sərfinə (m3/saat) deyilir?

A) suölçən cihazdakı təzyiq itkisi 10m su sütununa bərabər olanda

B) suölçən cihazdakı təzyiq itkisi 60m su sütununa bərabər olanda

C) suölçən cihazdakı təzyiq itkisi 40m su sütununa bərabər olanda

D) suölçən cihazdakı təzyiq itkisi 50m su sütununa bərabər olanda

E) suölçən cihazdakı təzyiq itkisi 20m su sütununa bərabər olanda131. Boru kəmərlərinin yerləşdirilmə üsulları sxemlərini göstərin.

A)

B) .

C)


D)

E)132. Su kəmərinin tikintisində plastik kütlədən olan hansı borulardan istifadə edilir?

A) yüksək və aşağı sıxlığa malik polietilen,polipropilen

B) yüksək və orta sıxlığa malik borular

C) orta və aşağı sıxlığa malik borular

D) orta sıxlığa malik borular

E) orta sıxlığa malik olmayan borular133. Polietilen borular hansı təzyiqə davamlı olurlar?

A) 1,0MPa

B) 1,2MPa

C) 4,1MPa

D) 2,5MPa

E) 1,5MPa134. Polietilen borular neçə mm diametrdə olur?

A) 10-150

B) 30-160

C) 70-120

D) 40-150

E) 15-150135. Şüşə borulardan hansı su təchizatı sistemlərinin tikintisində istifadə olunur?

A) vibrasiya olmayan istehsalat su təchizatı sistemində

B) vibrasiya olmayan istehsalat kanalizasiya sistemində

C) vibrasiya olunan istehsalat su təchizatı sistemində

D) vibrasiya olunan istehsalat kanalizasiya sistemində

E) vibrasiya olunmasından asılı olmayaraq su təchizatı sistemində136. Şüşə borular hansı təzyiqə hesablanır?

A) 0,4MPa

B) 0,6MPa

C) 0,3MPa

D) 0,7MPa

E) 0,5MPa137. Şüşə boruların birləşməsində hansı birləşmə sərt birləşmə adlanır?

A) qaynaqla birləşmə

B) yivli birləşmə

C) sementli qaynaqla birləşmə

D) yapışkanla qaynaqla birləşmə

E) kontakt qaynaqla birləşmə138. Seysmik ərazilərdəki tikintilərdə hansı materialdan olan borulardan istifadə etmək məsləhət görülür?

A) polad borular

B) çuqun borular

C) plastik kütlə

D) dəmir borular

E) bütün borular139. Çuqun borulardan neçənci ildə istifadə edilməyə başlanmışdır?

A) 1465


B) 1473

C) 1456


D) 1437

E) 1455


140. DSK təzyiqi artıran nasosların hansından geniş istifadə olunur?

A) mərkəzdənqaçma asinxron mühərrik

B) mərkəzəqaçma asinxron mühərrik

C) yanğın əleyhinə su sərfi daxil olan nasoslar

D) yanğın əleyhinə su sərfi daxil olmayan nasoslar

E) kanalizasiya sisteminin nasosları141. Nasos qurğuları qovşaqda harada quraşdırılır?

A) suölçən cihazdan sonra

B) suölçən cihazdan qabaq

C) qovşaqdan sonra

D) qovşaqdan qabaq

E) küçədə giriş borusunun üzərində142. Örtükdən borunun keçirilməsi sxemini göstərin.

A)


B)

C)

D)

E)

143. Nasosları göstərilən otaqların hansının altında yerləşdirməyə icazə verilmir?

A) mənzillərin altında

B) qazanxanaların altında

C) stadionda duşxanaların altında

D) həyətlərdə

E) küçələrdə144. Nasosları göstərilən otaqların hansının altında yerləşdirməyə icazə verilmir?

A) uşaq otaqlarının altında

B) qazanxanaların altında

C) stadionda duşxanaların altında

D) həyətlərdə

E) küçələrdə145. Nasosları göstərilən otaqların hansının altında yerləşdirməyə icazə verilmir?

A) xəstəxana otaqlarının altında

B) qazanxanaların altında

C) stadionda duşxanaların altında

D) həyətlərdə

E) küçələrdə146. Nasosları göstərilən otaqların hansının altında yerləşdirməyə icazə verilmir?

A) dərs otaqlarının altında

B) qazanxanaların altında

C) stadionda duşxanaların altında

D) həyətlərdə

E) küçələrdə147. Nasosla divar arasında məsafə neçə mm-dən az olmamalıdır?

A) 700 mm

B) 1000 mm

C) 500 mm

D) 1700 mm

E) 1200 mm148. Nasosun təzyiq borusunda hansı avadanlıq quraşdırılır?

A) siyirtmə

B) vakkummetr

C) suölçən qıf

D) termometr

E) spidometr149. Nasosun təzyiq borusunda hansı avadanlıq quraşdırılır?

A) əks-klapan

B) vakkummetr

C) manometr

D) termometr

E) spidometr150. Nasosun təzyiq borusunda hansı avadanlıq quraşdırılır?

A) manometr

B) vakkummetr

C) spidometr

D) termometr

E) suölçən qıf151. Keramik borular harada istifadə olunur?

A) turşuluq xassəsinə malik istehsal tullantı sularını nəql etdirmək üçün

B) neft məhsullarını nəql etdirmək üçün

C) məişət kanalizasiyasını nəql etdirmək üçün

D) beton qarışığını nəql etdirmək üçün

E) şollar suyunu nəql etdirmək üçün152. Bina və obyektlərin daxili su təchizatı sistemləri hansı şəbəkəyə boylanır?

A) yaşayış məntəqəsinin xarici su kəməri şəbəkəsinə

B) sənaye müəssisələrinin daxili su kəməri

C) təyinatından asılı olaraq

D) təyinatından asılı olmayaraq

E) yaşayış məntəqəsinin daxili su kəməri şəbəkəsinə153. Girişin özülün altından,özüldən və çökən qruntlardan keçirilmə sxemlərini göstərin.

A)

B)

C)D)


E)

154. Neçə mərtəbədən yüksək yaşayış binalarında daxili yanğın su kəmərləri inşa edilir?

A) 12

B) 9

C) 24

D) 30

E) 5155. Neçə mərtəbədən yüksək yataqxana və mehmanxanalarda daxili yanğın su kəməri inşa edilir?

A) 4

B) 35

C) 26

D) 5

E) 7156. Yanğın söndürmək üçün suyun keyfiyyətinə müəyyən tələb irəli sürülürmü?

A) yoxdur

B) var

C) çox yüksəkD) minimum

E) ola bilməz157. Su təchizatı sxemi seçilərkən hansı tələblər nəzərə alınmalıdır?

A) texniki-iqtisadi məqsədəuyğunluq,sanitar-gigiyenik və yanğın əleyhinə tələblər

B) texniki-iqtisadi məqsədəuyğunluq nəzərə alınmır

C) yanğın əleyhinə tələblər nəzərə alınmır

D) sanitar-gigiyenik qaydalar nəzərə alınmır

E) tələbatçıların sayı158. Binalardakı su kəməri şəbəkələri sxemi hansı tələblərdən asılı olur?

A) təyinatından

B) yerindən

C) növündən

D) ölçüsündən

E) suyun keyfiyyət göstəricilərindən159. Dalanvari su kəməri şəbəkələri hansı binalarda tətbiq edilə bilər?

A) suyun verilməsində fasiləsiz verilməsini tələb etməyən

B) suyun fasilələrlə verilməsi

C) suyun verilməsində fasiləsiz verilməsini tələb edən

D) suyun gün ərzində verilməsini tələb edən

E) hündürlüyü 5 mərtəbədən çox olan160. Həlqavari şəbəkələr hansı binalarda layihələndirilirlər?

A) yanğın əleyhinə su kəmərləri olan

B) kanalizasiya kəməri olan

C) su kəməri olmayan

D) zəlzələyə davamlı olmayan

E) suyun fasilə ilə verilməsi tələb ediləndə161. Binada zonaların sayı nədən asılı olaraq təyin edilir?

A) mərtəbələrin sayından və hündürlüyündən

B) mərtəbələrin say və hündürlüyündən asılı olmayaraq

C) blokların sayından

D) mərtəbələrin sayından

E) mərtəbələrin hündürlüyündən162. Nasosun sorma borusunda hansı avadanlıq quraşdırılır?

A) əks klapan

B) manometr

C) spidometr

D) termometr

E) siyirtmə163. Nasoslar (2 və çox)paralel quraşdırılanda nə artır?

A) suyun sərfi

B) təzyiq

C) hər ikisi

D) basqı artır

E) titrətmə


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə