1. Ölkəmizdə marketinq tətbiqinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır: (Qarışıq)
Yüklə 0.95 Mb.
səhifə6/6
tarix28.02.2016
ölçüsü0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

335. İstehsal fondları neçə növə ayrılır?

A) əsas, dövriyyə

B) əsas, bilavasitə

C) dövriyyə, qeyri dövriyyə

D) əsas, qeyri əsas

E) əsas, qeyri dövriyyə336. Əmək məhsuldarlığının ölçülməsinin hansı növləri mövcuddur.

A) natural, normativ, faktiki

B) dəyər, fiziki, mənəvi

C) dəyər, natural, normativ

D) fiziki, faktiki, mənəvi

E) fiziki, mənəvi, natural337. Əmək məhsuldarlığı təyin edilir

A) istehsalının məsrəflərinin canlı əməyin məsrəflərinə nisbəti

B) canlı əməyin məsrəflərinin istehsal olunan məhsulun həcminənisbəti

C) istehsal olunan məhsulun və xidmətlərin miqdarının əmək məsrəflərinə nisbəti

D) istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin əmək məsrəflərinə nisbəti

E) istehsal olunan məhsulun həcminin canlı əməyin məsrəflərinə nisbəti məhsul338. Aşağıdakı xərclərin hansı tikinti quraşdırma işlərin maya dəyərinə aiddir?

A) düzünə xərc, maşının istismar xərci

B) əmək haqqı, üstəlik xərclər

C) düzünə, üstəlik xərclər

D) materiallar xərci, plan yığımı

E) düzünə, üstəlik xərclər, plan yığımı339. Tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinin hansı növləri mövcuddur.

A) faktiki, birbaşa, qalıq

B) smeta, hesablama

C) smeta, plan, faktiki

D) bərpa olunan, birbaşa, qalıq

E) qalıq, plan, hesablama340. Firmanın rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qiymət məcmuəsinə uyğun məhsulların satışı

A) innovasiya siyasəti

B) vergi siyasəti

C) təsbit olunmuş qiymətlər siyasəti

D) əmtəə siyasəti

E) investisiya siyasəti341. Müəssisənin maliyyə resursları pul vəsaitlərindən nə ilə fərqlənir

A) fərqlənmir

B) maliyyə resurları-pul vəsaitlərinin məhsul formasıdır

C) pul vəsaitləri-maliyyə resurslarının hisəsidir

D) maliyyə resurslarıpul vəsaitlərinin hissəsidir

E) pul vəsaitləri-maliyyə resurslarının məhsul formasıdır342. Məhsulun keyfiyyətini qaldırmaq üçün hansı ardıcıllıqdan düzgün istifadə olunur?

A) keyfiyyətli məhsulun istehsalı, dizayn, qablaşdırma, xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu

B) keyfiyyətli məhsulun istehsalı, xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu, dizayn, qablaşdırma

C) dizayn ,xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu, keyfiyyətli məhsulun istehsalı, qablaşdırma

D) xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu, keyfiyyətli məhsulun istehsalı, dizayn, qablaşdırma

E) keyfiyyətli məhsulun istehsalı, qablaşdırma, dizayn, xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu,, dizayn, xammal və materialların keyfiyyətinin kontrolu343. Tikinti müəssisəsinin maliyyə vəziyyəti təyin edən əsas amil hansıdar?

A) maliyyə resurslarının istifadəsi

B) borc kapitalının istifadəsi effektliyi

C) şəxsi və borc vəsaitlərinin nisbəti

D) istehsalın texniki hazırlıq amili

E) maliyyə planının yerinə yetirlməsi344. Kiçik elmi tədqiqatlar, mühəndis işləmələrilə, yenilik yaradan və tətbiq edən, o cümlədən iri firmalar, dövlət strukturları üzrə məşğul olan kiçik biznes müəssisələri necə adlanır?

A) konsaltinq

B) audit

C) marketinq

D) lizinq

E) vençur345. Fəaliyyət müddətinə görə qiymətin növü:

A) tikinti məhsulunun qiyməti

B) sabit qiymətlər

C) brutto qiymət

D) preyskurant qiymətlər

E) tender qiymətlər346. İnvestisiya siyasəti çərçivəsində müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi müddətini konkretləşdirmək və onları maliyyə resursları ilə təmin etmək üçün müəssisə nə etməlidir?

A) danışıqlar aparır

B) maliyyə resusları axtarır

C) müəyyən müqavilələr bağlayır

D) dövlət orqanlarına müraciət edir

E) investisiya layihələrinin biznes planını hazırlayır347. İstehsal və kommersiya fəaliyyətinin bütün əsas tərəflərini özündə əks etdirən firma daxili planlaşdirma və maliyyə – təsərüffat vəzifələrini həll edilməsini müəyyən edilən sənəd necə adlanır?

A) hesabat

B) biznes-plan

C) nizamnamə

D) müqavilə

E) kontrakt348. İnvestisiya layihələrinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A) 5


B) 4

C) 7


D) 2

E) 6


349. Kapital qoyuluşu hansı məqsədlərə qoyula bilər?

A) yeni tikintiyə, fəaliyyət göstərən müəssisənin yenidən qurulmasına, genişləndirilməsinə və istehsalın texniki vasitələrlə yenidən təchiz edilməsinə

B) buraxılacaq məhsulun reklamına

C) təbliğatın aparılmasına

D) başqa məqsədlərə

E) diversifikasiyaya3

Məhsul vahidinin qiyməti (man..)

Satışın nəzərdə tutu­lan həcmi (ədəd)

Satışdan əldə edilən ümumi məbləğ (mln. man.)

Ümumi xərclər (mln. man.)

11000

30000

330

410,5

10000

50000

500

500,8

9000

80000

720

600,2

8500

87000

740

617,7

8000

95000

760

645,7


50. Aşağdakı cədvəldə məhsulun müxtəlif səviyyələrində məhsul satışının həcmi, onun satışından əldə edilən ümumi gəlir və xərclərin məbləği verilmişdir.


Bu məlumatlar əsasında zərərsizlik nöqtəsinə uyğun olaraq məhsulun qiyməti neçə man. təşkil edəcəkdir:

A) 9000 man.;

B) 10000 man.;

C) 8500 man.;

D) 11000 man.;

E) 8000 man.;351. Son dövrlərdə dəmir yolu quruculuğunda həyata keçirilən ən mütərəqqi istiqamət hansıdır?

A) Yüksək sürətli magistral xətlərə keçilməsi

B) Dəmir yolu xətlərinin sayının çoxalması

C) Dəmir yollarının mexanikləşdirilməsi

D) Dəmir yollarının avtomatlaşdırılması

E) Dəmir yollarının azalması352. Avtomobil nəqliyyatını digər nəqliyyat növlərindən fərqləndirən əsas cəhət hansıdır?

A) Daşıma ucuz başa gəlməsi

B) Regionların əlaqələndirilməsində üstünlük təşkil etməsi

C) Məsafənin qısa olması

D) Milli daşımalarda üstünlük təşkil etməsi

E) Yük dövriyyəsinin qısa olması353. Avtomobil nəqliyyatını xarakterizə edən əsas göstərici nədir?

A) Sosial sahələrin dəyişməsi

B) Avtomobil sayının çox olması

C) Avtomobil yollarının örtüklənməsi

D) Yolun ötürmə qabiliyyətinin səviyyəsi

E) Avtomobil yollarının uzunluğu354. Gəmiçilik nəqliyyatında hansı okeanın çəkisi böyükdür?

A) Şimal Buzlu okean

B) Hind

C) Sakit

D) Atlantik

E) Cənub355. Dəniz yük daşımalarında 2-ci yeri hansı okean tutur?

A) Hind


B) Atlantik

C) Sakit

D) Cənub

E) Şimal Buzlu okean356. Dünya dəniz nəqliyyatının inkişafı hansı göstəricilərlə xarakterizə olunur?

A) Gəmilərin sayı, əhalinin məskunlaşması

B) Dəniz sahilinin morfologiyası, limanların çox olamsı

C) Körfəzlərin çox olması, əhalinin məskunlaşması

D) Dəniz limanlarının sayı, yük dövriyyəsi, gəmilərin sayı

E) Limanların təkmilləşməsi, əhalinin sıxlığı357. Dünya yükdaşımalarının neçə faizi Sakit okeanın payına düşür?

A) 22%


B) 19%

C) 21%


D) 25%

E) 26%


358. Daha böyük beynəlxalq yükdaşımalarda iştirak edən limanların sayı nə qədərdir?

A) 2300


B) 2100

C) 2000


D) 2200

E) 2400


359. Dəniz limanlarının işində əsas göstərici nədir?

A) Yük dövriyyəsi

B) İdxalın həcmi

C) İxracın həcmi

D) Limanların avtomatlaşdırılması

E) Daxil olan gəmilərin sayı360. Dəniz yükdaşımalarında 3-cü yeri hansı okean tutur?

A) Atlantik

B) Sakit

C) Hind

D) Şimal

E) Cənub361. Dünya limanları hansı limanlara deyilir?

A) Yük dövriyyəsi ildə 35-45 mln ton olan limanlar

B) Yük dövriyyəsi ildə 10-20 mln ton olan limanlar

C) Yük dövriyyəsi ildə 20-30 mln ton olan limanlar

D) Yük dövriyyəsi ildə 30-45 mln ton olan limanlar

E) Yük dövriyyəsi ildə 50-100 mln ton olan limanlar362. Universal limanlar hansı limanlara deyilir?

A) Yükü ötürmə qabiliyyəti olan limanlar

B) Müəyyən məhsul növləri üzrə xidmət göstərən

C) İxtisaslı kadr potensialı olan limanlar

D) Müxtəlif yükləri qəbul edən, sığortalayan, qruplaşdıran

E) Müxtəlif yükləri qəbul edən, ötürən limanlar363. İxtisaslaşdırılmış limanlar hansı limanlara deyilir?

A) Müəyyən məhsul növləri üzrə xidmət göstərən

B) İşçilərin sayı çox olan limanlar

C) Müəyyən qovşaqda yerləşən limanlar

D) Coğrafi yerləşməsi yaxşı olan limanlar

E) Avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş limanlar364. İxtisaslaşdırılmış limanlar daha çox hansı məhsulun ixracı ilə bağlı olaraq yaranır?

A) Qızıl

B) Qaz

C) Metal

D) Dəmir filizi

E) Neft


365. Dəniz nəqliyyatı sistemində hansı kanalları mühüm əhəmiyyətə malikdir?

A) Suveyş, Panama

B) Bosfor, Dardanel

C) Volqa-Don

D) Kil, Don

E) Volqa, Bosfor366. Suveyş kanalı hansı dənizləri birləşdirir?

A) Egey dənizi ilə Xəzər dənizi

B) Xəzər dənizi ilə Qara dənizi

C) Aralıq dənizi ilə Qırmızı dəniz

D) Qara dənizlə Aralıq dənizini

E) Qırmızı dənizlə Egey dənizi367. Suveyş kanalının açılışı hansı ildə olmuşdur?

A) 1869


B) 1865

C) 1868

D) 1867

E) 1871368. Panama kanalı hansı okeanları birləşdirir?

A) Atlantik okeanı ilə Sakit okeanı

B) Hind okeanı ilə Şimal Buzlu okeanı

C) Cənub okeanı ilə Hind okeanı

D) Sakit okeanla Şimal Buzlu okeanı

E) Şimal Buzlu Okeanla Atlantik okenı369. Panama boğazının kəşfi hansı əsrdə baş vermişdir?

A) X\/


B) ХI \/

C) X\/I

D) X\/II

E) X\/III370. Suveyş kanalının çəkilişini kim həyata keçirmişdir?

A) Pyotr

B) Lüdovik

C) Napaleon

D) Ferdinat Lesseps

E) Linkoln371. Panama kanalı gəmilərin hərəkəti üçün neçənci ildə olmuşdur?

A) 1897


B) 1894

C) 1895


D) 1896

E) 1898


372. Dünya üzrə daxili su yollarının uzunluğu neçə km-dir?

A) 550 min km

B) 535 min km

C) 540 min km

D) 530 min km

E) 560 min km373. Daxili su yollarının inkişafında hansı ölkələr fərqlənir?

A) ABŞ,Çin,Rusiya,Braziliya

B) Azərbaycan,Gürcüstan, Almaniya

C) Ukrayna,Belarus,Pakistan

D) Argentina,İtaliya,Fransa

E) Fransa,Pakistan,Qazaxıstan374. Boru nəqliyyatının inkişafı nə ilə bağlıdır?

A) İqtisadi inteqrasiyanın mövcudluğu ilə

B) “Əsrin müqaviləsinin” bağlanması ilə

C) Beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi ilə

D) Neft və qaz sənayesinin inkişafı ilə

E) Qloballaşma siyaəti ilə375. Azərbaycanda ilk boru kəməri neçənci ildə çəkilmişdir?

A) 1876


B) 1878

C) 1877


D) 1874

E) 1879


376. Nəqliyyat qovşaqları dedikde nə başa düşülür?

A) Beynəlxalq daşımaların sürətlənməsi

B) Nəqliyyat kommunikasiyasının inkişafı

C) Yükdaşımanın intensivləşdiyi məkan

D) Nəqliyyatdan səmərəli istifadə

E) Bir neçə nəqliyyat növünün kəsişdiyi yer377. Yükdaşımaların inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq nəqliyyat qovşaqlarını neçə kateqoriyaya bölmək olar?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


378. Azərbaycanda beynəlaxalq səviyyəli qovşaqların inkişafına hansı amil təsir göstərir?

A) Coğrafi şəraitin yaxşı olması

B) Neftin çox olması

C) Təbii qazın çıxarılması

D) İpək yolunun bərpası

E) Kənd təsərrüfatının inkişafı379. Bakı nəqliyyat qovşağı hansı iqtisadi rayona daxildir?

A) Gəncə

B) Sumqayıt

C) Şirvan

D) Abşeron

E) Qaradağ380. Bakı nəqliyyat qovşağında neçə nəqliyyat növü fəaliyyət göstərir?

A) 5


B) 3

C) 4


D) 2

E) 6


381. Avropa-Qafqaz-asiya nəqliyyat dəhlizinin işə düşməsi qovşaqlarda hansı işlərin görülməsini tələb edir?

A) Gömrük sisteminin təkmilləşdirilməsi

B) Nəqliyyat növlərinin sayının çoxaldılması

C) Qovşaqlarda yükgötürmə səviyyəsinin artırılması

D) Yolların təmir olunması nəazrətin güclənməsi

E) Yükvurma və yükboşaltma avtomatlaşdıtılması və mexanikləşdirilməsi382. Gəncə nəqliyyat qovşağı hansı magistral yolun üzərində formalaşmışdır?

A) Qaradağ-Tovuz

B) Bakı-Qazax

C) Ələt-Şəmkir

D) Bakı-Böyükkəsik

E) Bakı-Gədəbəy383. Respublika dəmir yolu ilə daşınan yüklərin neçə faizi Bakı qovşağının payına düşür?

A) 50%


B) 40%

C) 35%


D) 45%

E) 55%


384. Gəncə nəqliyyat qovşağı Azərbaycanın hansı bölgəsində yerləşir?

A) Qərb

B) Şərq

C) Şimal

D) Cənub

E) Mərkəzi385. Respublika dəniz nəqliyyatı ilə daşınan yüklərin neçə faizi Bakı qovşağının payına düşür?

A) 55%


B) 50%

C) 60%


D) 45%

E) 65%


386. Gəncə nəqliyyat qovşağının yerləşdiyi ərazidən hansı neft kəməri keçir?

A) Bakı-Batumi

B) Bakı-Qzaxıstan

C) Bakı-Gürcüstan

D) Bakı-Qroznı

E) Bakı-Novorosiysk387. Gəncə nəqliyyat qovşağının yükdaşınmasında hansı sənaye məhsullatı üstünlük təşkil edir?

A) Əlvan,tikinti,kənd təsərrüfatı

B) Kənd təsərrüfatı,tikinti,dəmir filizi

C) Daş kömür, qranit,rezin

D) Yüngül, yeyinti,əlvan

E) Şərab,daş kömür,tikinti388. Yevlax nəqliyyat qovşağı hansı magistral yolun üzərində formalaşmışdır?

A) Bakı-Tovuz

B) Bakı-Gəncə

C) Bakı-Qazax

D) Bakı-Ağstafa

E) Bakı-Şəmkir389. Şirvan dəmir yolu stansiyasının formalaşmasına hansı amil təsir etmişdir?

A) İqlimin münbitliyi

B) Mərkəzi regionda yerləşməsi

C) Kənd təsərrüfatının inkişafı

D) Əhalinin sıxlığı

E) Neft istehsalı390. Abşeron iqtisadi rayonu respublika ərazisinin neçə faizini təşkil edir?

A) 5,9%


B) 4%

C) 4,5%


D) 5,3%

E) 3,5%


391. Abşeron iqtisadi rayonunda hansı nəqliyyat növü mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

A) Dəmir yolu nəqliyyatı

B) Dəniz nəqliyyatı

C) Avtomobil nəqliyyatı

D) Boru kəməri nəqliyyatı

E) Hava nəqliyyatı392. Respublika əhalisinin neçə faizi Gəncə iqtisadi rayonunda yaşayır?

A) 7,5%


B) 6,5%

C) 5%


D) 7,2%

E) 8%


393. Gəncə iqtisadi rayonunada digər iqtisadi rayonlardan fərqli olaraq hansı nəqliyyat növü fəaliyyət göstərir?

A) Kanat nəqliyyatı şəbəkəsi

B) Dəniz nəqliyyatı

C) Dəmir yolu nəqliyyatı

D) Hava nəqliyyatı

E) Boru kəməri nəqıiyyatı394. Bu rayonlardan hansı Gəncə iqtisadi rayonuna daxil deyil?

A) Qazax

B) Goranboy

C) Göy-göl

D) Daşkəsən

E) Gəncə395. Gəncə iqtisadi rayonunun iqtisadi göstəricilərinin aşağı olamsının əsas amili hansıdır?

A) Kənd təsərrüfatının zəif inkişafı

B) Sənayenin inkişaf etməməsi

C) Ərazinin çox hissəsinin dağlıq olması

D) İnfrastrukturunun zəif inkişafı

E) Nəqliyyat növlərinin az olması396. Qazax iqtisadi rayonundan göndərilən əsas yükləri nə təşkil edir?

A) Tikinti məhsulları

B) Neft məhsulları

C) Təbii qaz

D) Yeyinti nəhsulları

E) Şərab məhsulları397. Bu rayonlardan hansı Qazax iqtisadi rayonuna aid deyil?

A) Ağstafa

B) Tovuz

C) Şəmkir

D) Gədəbəy

E) Yevlax398. Mil-Qarabağ iqtisadi rayonu hansı ovalıqda yerləşir?

A) Kür-Araz

B) Şirvan

C) Salyan

D) Tərtər

E) Bərdə399. Bunlardan hansı planın növünə aiddir?

A) illik

B) aylıq

C) rüblük

D) perspektiv

E) proqnoz400. Əmək və əmək haqqının planlaşdırılmasında hansı norma və normativlərdən istifadə edilir?

A) tarif cədvəli və ya tarif əmsalı

B) idarəetmə, xidmət və vaxt normaları

C) xidmət və tarif normasıD) vaxt və hesabat normaları

E) vaxt, hasilat, idarəetmə, xidmət, tarif normaları və tarif cədvəli
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə