1. Ölkəmizdə marketinq tətbiqinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır: (Qarışıq)
Yüklə 0.95 Mb.
səhifə5/6
tarix28.02.2016
ölçüsü0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

249. İnformasiya kapitalının əsas tərkib hissəsi.

A) cəmiyyətin ziyalı potensialı

B) cəmiyyətin informasiya ehtiyyatları

C) informasiya istehsalının maddi bazası

D) informasiya qanunvericiliyi sistemi

E) kütləvi informasiya vasitələri250. Menecmentin inzibati metodlarına aiddir

A) vergi sistemi

B) maliyyə-kredit mexanizmi

C) qanunvericilik aktları sistemi

D) proqnozlaşdırma

E) sistemli təhlil251. Dövlət və regional orqanlar tərəfindən tənzimlənən metodlar

A) balans

B) sosial-psixoloji

C) inzibati

D) iqtisadi

E) planlaşdırma252. İnformasiyanın məzmununa görə quruluşu.

A) məlumat, arayış, hüquqi, personal

B) federal, regional, sahə, müəssisə

C) plan, layihə, nəzarət, proqnoz, operativ

D) keçmiş, cari, proqnoz

E) ilkin, təkrar253. Minimum əmək haqqı necə tənzimlənir?

A) iş qüvvəsinin qiymətilə

B) normativ sənədlə

C) tələb və təkliflə

D) qanunla

E) ümumi daxili məhsulla254. İşçinin əməyi ödənilərkən hansı əmək haqqı formaları tətbiq olunur?

A) işə və vaxta görə

B) vaxta görə

C) işə görə mükafatlı

D) vaxta görə mükafatlı

E) işə görə255. Kollektiv nə vaxt səmərəli fəaliyyət göstərir?

A) rəhbər lider olduqda

B) rəhbər yaxşı təşkilatçı olduqda

C) rəhbər səmərəli lider və idaredici olduqda

D) rəhbər yaxşı mütəxəssis olduqda

E) rəhbər səmərəli idarəedici olduqda256. Ayrı-ayrı şəxsiyyətlərə və bütövlükdə qrupa təsir edərək onların qüvvəsini vahid məqsədə çatmağa yönəltmək bacarığı kimə məxsusdur?

A) sahibkara

B) liderə

C) idarəediciyə

D) istehsalın təşkilatçısına

E) kollektivin hər bir üzvünə257. Təşkilatın qarşısında duran məqəsdinə çatmağa istiqamətləndirilən fəaliyyətdə insanların stimullşdırılması prosesi necə adlanır?

A) vəzifəyə irəli çəkilmə

B) maddi maraqlandırma

C) motivasiya

D) həvəsləndirmə

E) mükafatlandırma258. Elmi-texniki proqnozlaşdırmanın əsas prinsipləri

A) mötəbərlik, fasiləsizlik

B) komplekslik, kifayət etmək

C) sistemlilik, optimallıq

D) aktuallıq, adekvatlıq

E) optimallıq, kifayət etmək259. Proqnozlara düzəliş verilməsini tələb edən prinsip

A) fasiləsizlik

B) sistemlik

C) komplekslilik

D) optimallıq

E) adekvatlıq260. Proqnozlaşdırma üçün əsas informasiya mənbələri.

A) planlaşdırma sistemi

B) elmi-texniki sənədəlr

C) operativ təhlil

D) statistik, maliyə-uçot

E) strateji planlaşdırma261. Alternativ variantın seçilməsi

A) problemi dərk etmək

B) sistematik olaraq məlumatları toplamaq

C) problemi həll etmək

D) qərar qəbul etmək

E) iqtisadi təhlil262. Əmək ehtiyatlarının idarə olunmasında məqsəd

A) əmək müqavilələrini pozanları işdən azad etmək

B) işsizliklə mübarizə aparmaq

C) insanları işlə təmin etmək

D) müəssisənin maraqlarından çıxaraq qabiliyyətli insanları aşkar etmək və onları işə qəbul etmək

E) insanların özlərini dəyişdirmək263. “İnsan ehtiyyatlarının menecmenti” elmi dövriyyəyə nə vaxt gətirilmişdir

A) XX əsrin 50-ci illərində

B) XX əsrin 60-cı illərində

C) XIX əsrin 90-cı illərində

D) XX əsrin birinci on illiyində

E) XX əsrin 90-cı illərində264. Əmək ehtiyyatlarının idarə olunmasının tərkib hissələri

A) müəssisənin əmək ehtiyyatlarının inkişafı

B) əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması

C) əmək ehtiyyatlarının formalaşması, inkişafı, əmək həyatının keyfiyyətinin yüksəldilməsi

D) əmək ehtiyyatlarının formalaşması

E) əmək ehtiyyatlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi265. Əmək ehtiyyatlarının formalaşmasının istiqamətləri

A) məqsədin müəyyən olunması, zəruri əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması, işçilərin seçilməsi və yerləşdirilməsi

B) iş yerində işin məzmunun öyrənilməsi, lazımi ştatların müəyyən olunması, kadr ehtiyyatlarınını komlektləşdirilməsi

C) kadra olan tələbin müəyyənləşdirilməsi, kadrların seçilməsi, kadrların yerləşdirilməsi

D) əmək ehtiyyatlarının planlaşdırılması, heyətin komplektləşdirilməsi, əmək haqqı və güzəştələr

E) vəzifə cədvəllərininhazırlanması, zəruri kadrların müəyyən edilməsi, ixtisasların yüksəldilməsi266. Müəssisənin əmək ehtiyyatlarının inkişafının neçə istiqaməti vardır?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 6

E) 2


267. Əmək heyətinin keyfiyyətinin parametrləri

A) özünə hörmət, imic, sağlam iş şəraiti, ixtisası yüksəlməyə maraq

B) əsas əmək haqqı, layiqli güzəştlər,sağlam mühüt, işgüzar əlaqələr

C) layiqli əmək haqqı, iş yerində sağlam mühüt, təhlükəsizlik, sağlamlıq, karyeranın inkişafı, özünə hörmət, konfliktlərin həlli, dost kollektiv

D) yüksək əmək haqqı, pensiya təminatı , yüksək əmək şəraiti, məhsuldar əmək, keyfiyyətli məhsul

E) yeni peşələrin əldə olunması, yüksək əmək haqqı, vəzifəyə irəli çəkilmə, məhsuldar əmək, yüksək peşə268. Əmək ehtiyyatlarına kimlər daxildir?

A) işləyən əhali

B) ölkənin bütün əhalisi

C) işləmək qabiliyyəti olan əhali

D) işsizlər

E) əmək qabiliyyəti yaşda olan əhali269. Əmək ehtiyyatlarının toplanması və seçilməsi ardıcıllığı

A) kadrların toplanması, seçilməsi və işə götürülməsi

B) işin təhlili, namizədin toplanması, seçilməsi və işə götürülməsi,

C) kadrların toplanması və işə götürülməsi

D) təşkilatın tələbatının öyrənilməsi, işin təhlili, namizədlərin topanması, seçilməsi və işə götürülməsi

E) işin təhlili namizədin toplanması və seçilməsi270. Kadrların peşəcə inkişafı və öyrənilməsi neçə mərhələdə keçir?

A) 7


B) 6

C) 5


D) 4

E) 3


271. Əmək ehtiyyatlarının idarə olunmasının texnologiyası

A) işin iclasının qiymətləndirilməsi heyyətin seçilməsi

B) heyətin seçilməsi, işin qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılması

C) peşəcə inkişaf, icranın qiymətləndirilməsi; mükafatlandırma

D) heyətin seçilməsi, öyrədilməsi, mükafatlandırılması

E) heyətin toplanması və seçiləmsi; peşəcə inkişafı və öyrədilməsi; işin icrasının qiymətləndirilməsi; heyətin mükafalandırılması272. İnsanların tələbatlarının necə təsnifləşdirmək olar?

A) ilkin və ikinci dərəcəli

B) əsas və köməkçi

C) tam və natamam

D) əsas və ikinci dərəcəli

E) mühüm və mühüm olmayan273. İnsanların mükafatlandırlmasının əsas iki tipi hansıdır?

A) əsas və əlavə

B) daxili və xarici

C) əmək haqqı və mükafat

D) maddi və mənəvi

E) pul və natural274. Ayrı-ayrı şəxslər və qruplardan ibarət iki və daha çox tərəf arasında razılığın olmaması necə adlanır?

A) düşmənçilik

B) əksilik

C) ziddiyyət

D) böhran

E) münaqişə275. Münaqişə neçə funksiya yerinə yetirir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 5


276. Münaqişənin neçə əsas tipi vardır?

A) 5


B) 3

C) 1


D) 2

E) 4


277. Münaqişənin neçə əsas yaranma mənbəyi mövcuddur?

A) 5


B) 6

C) 4


D) 3

E) 8


278. Münaqişənin həll olunmasının neçə əsas struktur üsulu vardır?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 1

E) 5


279. Maliyyənin neçə funksiyası var?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 6


280. Funksional planlaşdırmanın məqsədi nədir?

A) məhsulun yeniləşdirlməsi

B) bazar stiuasiyalarının təhlili

C) müəssisənin imicinin formalaşdırılması

D) rentabellik səviyyəsinin yüksəlməsi

E) əmək və material resurslarınından optimal istifadə olunması281. Strateji resursların neçə növü vardır?

A) 7


B) 5

C) 6


D) 4

E) 3


282. İstehsalın texniki səviyyəsi və keyfiyyət xüsusiyyətləri hansı resurslara aiddir?

A) maliyyə

B) operativ

C) əmək resursları

D) bazar

E) material283. İstehsal menecmentində baxılır.

A) Rəqabətqabiliyyətlilik

B) Strateji marketinq üzrə işlərin keyfiyyəti

C) Strateji menecment üzrə işlərin keyfiyyəti

D) Sistemdə “prosesin” keyfiyyəti

E) İdarəetmə qərarının qəbul olunması284. Rəhbərlik üslubu neçə növə bölünür?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 6


285. Bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin məzmunu.

A) Normativ

B) Funksional yanaşma

C) Sistemli

D) Kompleks yanaşma

E) İnzibati286. İstehsal menecmenti sistemində neçə alt sistemi vardır.

A) 4


B) 6

C) 7


D) 3

E) 5


287. Marketinq, planlaşdırma, uçot və nəzarət, motivasiya, tənzimləmə hansı sistemə daxildir?

A) məqsədli

B) təminedici

C) funksional

D) idarəedici

E) təşkilati.288. Ehtiyyatlı axtarışların nəticəsi.

A) süst

B) riegil

C) qeyri-iradi qərarlar

D) etibarsız

E) əsaslandırılmayan289. Bütün məsuliyyəti öz üzərindən götürür

A) şəxsiyyət

B) avtoritar

C) kollektiv

D) demokrat

E) liberal290. Formal şəkildə ciddi intizam tərəfdarıdır

A) liberal

B) demokrat

C) avtoritar

D) şəxsiyyət

E) kollektiv291. İdarəetmə davranışı neçə üslubdan ibarətdir ?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


292. Kollektivin neçə növü vardır?

A) 5


B) 4

C) 6


D) 2

E) 3


293. Firmanın istehsal-satış fəaliyyətində əsas vəzifə və məqsədlərin seçilməsi və reallaşdırılması prosesi

A) proqnozlaşdırma

B) strateji menecment

C) planlaşdırma

D) strateji marketinq

E) marketinq strategiyası294. Sığorta təşkilatının məqsədəuyğun kompleks fəaliyyəti

A) planlaşdırma

B) strateji menecment

C) marketinq strategiyası

D) iqtisadi proqnozlaşdırma

E) strateji marketinq295. Marketinq sferasında idarəetmə fəlliyyətinin səviyyələri

A) 4


B) 2

C) 3


D) 6

E) 5


296. Bunlardan hansı məhsulun yeniləşməsi strategiyası bölməsində əks olunur?

A) bazarı əhatə etmək strategiyası

B) marketinq strategiyası bölməsinin təhlili

C) strateji amillərin firmanın strategiyasına uyğunlaşdırılması

D) əmttələrin reklamı üçün strategiyanın seçilməsi

E) marktinq strategiyası bölməsinin nəticələrinin ekspertizası297. İstehsalın təşkilati-texniki səviyyəsinin təhlili hansı bölmədə əks olunur?

A) marketinq strategiyası

B) istehsalın inkişafı strategiyası

C) istehsal olunan məhsulun yeniləşməsi strategiyası

D) menecment sisteminin inkişafı strategiyası

E) əlavələr298. Gündəlik fəaliyyətin uzunmüddətli məqsədlərə tabe etdirilməli

A) strateji marketinq

B) proqnozlaşdırma

C) strateji idarəetmə

D) strateji planlaşdırma

E) marketinq strategiyası299. Strategiyanın əsas məqsədi

A) imic

B) bazar payı göstəricisini artırmaq

C) rentabellik səviyyəsini yüksəltmək

D) resurslardan səmərəli istifadə etməsi

E) xarici bazara çıxmaq300. Biznes-planın neçə bölməsi vardır?

A) 14


B) 15

C) 17


D) 16

E) 13


301. Obyekt tikintinin təqvim planını tərtib etmək üçün zəruri ilkin materiallar

A) istehsalın inkişafı planı

B) biznes plan

C) obyektin işçi cizgiləri və smetası

D) Sığorta təşkilatının maliyyə planı

E) marketinq strategiyası302. Şəbəkəli qrafik təqvimə neçə üsulla bağlanır?

A) 2


B) 4

C) 5


D) 3

E) 6


303. Təşkilatın ümumi strategiyası

A) məhsula yeni keyfiyyətlər əlavə etmək,bazar payı, gəlir

B) mövcud vəziyyətin təhlili, rentabellik, imic

C) dövriyyə vəsaitinin dövretmə sürətinin yaxşılaşdırılması

D) resurslardan səmərəli istifadə olunması

E) satış, istehsal, məhsulun emalı304. Əmək və material resurslarından optimal istifadə olunması

A) marketinq strtegiyası

B) iqtisadi planların strategiyası

C) təşkilatın ümumi strategiyası

D) funksional planlaşdırma

E) strateji idarəetmə305. İnnovasiya nə deməkdir?

A) təzə avadanlıqlarla məhsul istehsal

B) məhsul istehsalını təzələməkdir

C) məhsul istehsal etməkdir

D) yeni növ məhsul istehsal etməkdir etməkdir

E) istehsal texnologiyasını təmin etməkdir306. İnnovasiyanın neçə tipi vardır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 1

E) 6


307. Təkmilləşdirilmiş yeni material buraxlışı innovasiyanın hansı tipinə aiddir?

A) innovasiya fəaliyyətinə

B) proses innovasiyasına

C) məhsul innovasiyasına

D) istehsalın təkmilləşdirilməsinə

E) istehsalın təşkilinə308. Kimləri innovasiya üzrə menecer hesab etmək olar?

A) idarədə baş mühəndisi

B) tikinti idarəsinin müdirini

C) innovasiya idarəsində fnuksional şöbə və ya laboratoriya rəhbərini baş

D) innovasiya müəssisəsində kadrlar şöbəsinin rəisini

E) innovasiya idarəsində material-texniki təchizat şöbəsinin rəisini309. Aşağıdakılardan hansı innovasiyanın mərhələlərini düzgün əks etdirir?

A) Fundamental tədqiqatlar, tətbiqi tədqiqatlar, təcrübə-konstruksiya işləri, layihələndirmə, tikinti quraşdırma işləri, istehsalın mənimsənilməsi, sənaye istehsalı

B) Sənaye istehsalı, tikinti, layihələndirmə, təcrübə-konstruksiya işləri, tətbiqi tədqiqatlar, fundamental tətqiqatlar

C) Tətbiqi tədqiqatlar, fundamental tətqiqatlar, təcrübə-konstruksiya işləri.

D) Tətbiqi tədqiqatlar, fundamental tətqiqatlar, sənaye istehsalı, təcübə konstruksiya işləri

E) Fundamental tədqiqatlar, təcrübə-konstruksiya işləri, tətbiqi tədqiqatlar, sənaye istehsalı310. Aşağıdakı sıradan hansı innovasiya planlaşdırılmasının məzmununu düzgün əks etdirir?

A) Proqnozlaşdırma, məqsədin formalaşdırılması, plan qərarların qəbul edilməsi

B) Qərarların icraya çatdırılması, problemin təhlili, plan qərarlarının reallaşdırılması

C) İnformasiya toplanması, planların reallaşdırılması, planların işlənib hazırlanması

D) Planlaşdırılmanın vəzifələrinin müəyyən edilməsi, planların işlənib hazırlanması, planların reallaşdırılması

E) Plan tapşırıqlarını faktiki nəticələrlə üzləşdirmək, kənarlaşmanın təhlili nəzarət311. “Ehtiyatların ləğv edilməsi” kiçik innovasiya müəssisəsinin həyat tsklinin hansı fazasına aiddir?

A) Yetkinlik

B) İnkişaf

C) Artım

D) Sönmə, təkmilləşdirmə

E) Yaranma312. Aşağıdakı kiçik innovasiya müəssisələrindən hansı kommersiya müəssisəsidir?

A) istehlak kooperativləri iitifaqı

B) ictimai təşkilatlar

C) hüquqi şəxslər assosiasiyası

D) qapalı səhmdar cəmiyyəti

E) təsisatlar313. Göstərilən əlamətlərdən hansı xətti idarəetmə strukturunun üstünlüyü hesab olunur?

A) rəhbərlərə yüksək peşə təsəbi;

B) nəzarət sisteminin olması çətinliyi

C) səlahiyyət və məsuliyyətin dəqiq müəyyənliyi

D) ali rəhbərliyin işinin azalması

E) xətti və funksional struktur arasında ziddiyyətin mövcudluğu314. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı çox xəttli funksional strukturun mənfi cəhəti hesab olunur?

A) ştatda olanların sayının artması

B) rəhbərliyin işinin azalması

C) nəzarət sistemin olmaması

D) Qərarların yüksək peşəkarlıq səviyyəsi

E) rəhbərliyin ixtisaslaşması315. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı “matris” strukturunun zəif cəhəti hesab olunur?

A) xətti və funksional rəhbərlərə yüksək tələbkarlıq

B) layihələrə görə məsuliyyətin dəqiq müəyyənliyi

C) əsas bölmələrin çevikliyi

D) bölmələrin təsərrüfat və inzibati müstəqiliyi

E) vahid siyasətin hazırlanması və həyata keçirilməsi sadəliyi316. Aşağıdakı hansı kiçik innovasiya müəssisələrindən qeyri-kommersiya müəssisəsi hansıdır?

A) səhmdar zəmiyyətləri

B) təsərrüfatçılıq cəmiyyətləri

C) fondlar

D) dövlət bələdiyyə müəssisələri

E) məhtud məsuliyyətli cəmiyyətləri317. Aşağıdakı xərclərdən hansı innovasiya müəssisəsinin əsaslı xərclərinə aid deyildir?

A) Binaya çəkilən xərclər

B) maşın və avadınlıqlara çəkilən xərclər

C) Torpaq sahəsinə çəkilən xərclər

D) xammal-materiala çəkilən xərclər

E) Təcrübə meydançaları və laboratoriyaların əsas avadanlıqlarına çəkilən xərclər318. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı “layihə” strukturunun mənfi cəhəti hesab olunur?

A) səhv qərarların az olması

B) sistemin çevikliyi və uyğunlaşma qabiliyyətinin yüksək olması

C) funksiya və layihələr üzrə ayrılıqda nəzarətin tətbiqi

D) funksional bölmələrin kadrlarının müsətqil fəaliyyəti

E) ərazilərin xüsusiyyətlərinin nəzərə almaq imkanı319. Aşağıdakı mənbələrdən hansı innovasiya müəssisəsinin daxili maliyyə mənbəyi hesab olunur?

A) sponsor vəsaitləri

B) baş vermiş hadisə nəticəsində daxil olan sığorta

C) elmi fondların vəsaitləri

D) amortizasiya ayırmaları

E) büdcə ayırmaları320. Aşağıdakı maliyyə mənbələrindən hansı innovasiya müəssisəsinin maliyyə “bazarından cəlb edilən” mənbəsi hesab olunur.

A) paylarda iştirakdan əmələ gələn maliyyə ehtiyyatları

B) əmtəəlik məhsul satışından mənfəət

C) məqsədli daxil olmalar

D) səhm və istiqrazların satışından

E) tikinti quraşdırma işlərindən mənfəət321. Aşağıdakı amillərdən hansı böhran şəraitinə düşməsinin xarici amili hesab olunur?

A) innovasiya müəssisəsinin strategiyası

B) əməyin motivasiyası

C) innovasiya mühiti

D) dövlətin iqtisadi siyasəti

E) marketinqin səviyyəsi və keyfiyyəti322. Aşağıdakı amillərdən hansı müəssisənin böhran şəraitinə düşməsinin daxili amili hesab olunur?

A) marketinqin səviyyəsi və keyfiyyəti

B) işsizliyin səviyyəsi

C) inflyasiya

D) elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi

E) siyasi sabitlik323. Maliyyə menecmentində idarəetmə obyekti.

A) təşkilatları ilə işçilər arasında

B) maliyyə və kredit müəssisələri arasında münasibətlər

C) sığorta kompaniyaları ilə tikinti təşkilatları arasında münasibətlər

D) təsərrüfat subyektləri arasında maliyyə münasibətlərinin məcmusu büdcə

E) dövlət idarəetmə orqanları arasında324. Maliyyə metodlarına aiddir

A) planlaşdırma, proqnozlaşdırma, sığorta, lizinq, faktorinq

B) sığorta, icarə, amortizasiya artırmaları, iqtisadi fondlar, faktorinq

C) icarə haqqı, qiymət, lizinq, planlaşdırma, sığorta, maddi həvəsləndirmə

D) lizinq, faktorinq, maliyyə sanksiyaları, gəlir, proqonozlaşdırma

E) planlaşdırma, sığorta, faktorinq, mənfəət, iqtisadi fondlar325. Sığorta təşkilatının ödəmə imkanlarını xarakterizə edir

A) mütləq likvidlik əmsalı

B) xüsusi kapitalın təmərküzü əmsalı

C) xüsusi kapitalın manevrlilik əmsalı

D) kritik likvidlilik əmsalı

E) cari likvidlik əmsalı326. Tez reallaşdırılan aktivlər

A) gələcək dövrün xərcələri

B) qısamüddətli qiymətli kağızlar

C) debitor borcları və digər aktivlər

D) qısamüddətli maliyyə vəsaiti

E) uzunmüddətli kapital qoyuluşu327. Xüsusi dövriyyə vəsaitnin ümumi dövriyyə vəsaitinə nisbəti.

A) mütləq likvidlik əmsalı

B) xüsusi kapitalın təmirküzü əmsalı

C) xüsusi kapitalın manevrlilik əmsalı

D) muxtariyyət əmsalı

E) borc və xüsusi vəsaitlərin nisbəti əmsalı328. Çətin reallaşdırılan aktivlər

A) əsas vəsaitlər, avadanlıqlar, qiymətli kağızlar, bitməmiş kapital qoyuluşu

B) qiymətli kağızlar, avadanlıqlar, qeyri-material aktivlər, kassadakı vəsait

C) əsas vəsaitlər, debitor borclar, avadanlıqlar, gələcək dövrün xərcləri

D) material ehtiyatlar, avadanlıqlar, hesablaşma hesabındakı vəsaitlər

E) əsas vəsaitlər, qeyri-material aktivlər,avadanlıqlar, bitməmiş kapital qoyuluşu329. Ən təxirəsalınmaz passivlər

A) kreditor borclar və digər passivlər

B) borc vəsaiti

C) qısamüddətli kredtilər

D) uzunmüddətli kreditlər

E) sabit passivlər330. Əmək bazarı və tikinti materialları bazarı bir – birilə əlaqədar olaraq nə yaradır?

A) qiymətli kağızlar bazarı

B) əmək bazarı

C) əmlak bazarı

D) tikinti məhsulu bazarı

E) əmlak bazarı və əmək bazarı331. Müəssisənin əmlakının əmələ gəlməsi mənbələri hansılardır?

A) təsisçilərin pul və maddi paylarıdır

B) səhmlərin nəzarət paketidir

C) əhalinin qənaət etdiyi pullardır

D) işçilərin əmlakıdır

E) müəssisənin öhdəlikləridir332. Əsas kapitala hansı xərclər daxildir?

A) maşınların istismar xərcləri

B) tikinti meydançasına maşınların gətirilməsi

C) yanacağın, enercinin və digər materialların dəyəri

D) torpaq sahəsinin və tikintinin dəyəri

E) işçilərin əmək haqqı333. Müəssisənin elmi – texniki tərəqqi səmərəliliyinə nələr aiddir?

A) istehsal

B) innovasiya

C) iqtisadi və sosial

D) avadanlıq

E) konstruksiya və məmulatlar334. Mülkiyyət formasına görə müəssisələr neçə cür olur?

A) şəxsi


B) şəxsi və dövlət

C) dövlət

D) ümumi

E) kollektiv


1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə