1. Ölkəmizdə marketinq tətbiqinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır: (Qarışıq)
Yüklə 0.95 Mb.
səhifə3/6
tarix28.02.2016
ölçüsü0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

119. İctimaiyyətlə əlaqənin məqsədi:

A) məhsulun mövqeləşdirilməsidir;

B) məhsul haqqında istehlakçıya məlumat verməkdir;

C) xeyirxah münasibətlərin yaradılmasıdır;

D) məhsulun yayımını həyata keçirməkdir;

E) məhsulu reklam etməkdir;120. Reklamı satışın həvəsləndirilməsindən fərqləndirən cəhət:

A) satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklamın məqsədi istehlakın həcminin artırmaqdır;

B) satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklam müəyyən haqq müqabilində (pullu) həyata keçirilir;

C) satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklam pulsuz həyata keçirilir;

D) satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklamın məqsədi tələbatın həcmini artırmaqdır;

E) satışın həvəsləndirilməsindən fərqli olaraq reklam yalnız istehlak vasitələri bazarında həyata keçirilir;121. Konsümerizm:

A) məhsulların təbliğatı üzrə hərakatdır;

B) ətraf mühitin qorunması üzrə hərəkatdır;

C) az saylı xalqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə hərəkatdır;

D) istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi üzrə hərəkatdır;

E) azsaylı xalqların diskriminasiyasının aradan qaldırılmasına yönəlmiş hərəkatdır;122. İnvayronmentalizm:

A) məhsulların təbliğatı üzrə hərakatdır;

B) azsaylı xalqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə hərəkatdır;

C) istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi üzrə hərəkatdır;

D) ətraf mühitin qorunması üzrə hərəkatdır;

E) azsaylı xalqların diskriminasiyasına aradan qaldırılmasına yönəlmiş hərəkatdır;123. Marketinqin funksiyası dedikddə:

A) marketinqin planlaşdırılması başa düşülür;

B) biznes planların tərtib edilməsi başa düşülür;

C) marketinq fəaliyyətində həyata keçirilən tədbirlər (tədbirlər kompleksi) başa düşülür;

D) marketinqin strategiyasının və taktikasının hazırlanması başa düşülüyr;

E) marketinqin büdcəsinin tərtib edilməsi başa düşülür;124. Aağıda göstəilənlərdən hansı marketinqin funksiyasına aid deyildir:

A) reklam və satışın həvəsləndirilməsi;

B) marketinq tədqiqatları;

C) məhsul çehidinin planlaşdırılması;

D) qiymətqoyma;

E) sistemli təhlil;125. Aşağıda göstərilənlərdən hansı marketinqin funksiyasına aiddir:

A) sistemli təhlil;

B) kompleks təhlil;

C) SWOT-analiz;

D) marketinq tədqiqatları

E) marketinqin planlaşdırılması;126. Marketinqin prinsirləri dedikdə:

 1. marketinqin auditi başa düşülür;

 2. marketinq fəaliyyətində həyata keçirilən tədbirlər başa düşülür;

 3. marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması başa düşülür;

 4. marketinqin idarə edilməsi başa düşülür;

 5. əməl edilməsi zəruri olan müddalar başa düşülür;


127. Aşağıda göstərilənlərdən hansı marketinqin prinsiplərinə aiddir:

 1. yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edilməsi;

 2. bazarın tələbatının hərtərəfli öyrənilməsi;

 3. müəssisənin istehsal güclərinin nəzərə alınması;

 4. müəssisənin maliyyə imkanlarının nəzərə alınması;

 5. müəssisənin material resursları ilə vaxtında təmin edilməsi;128. Məhsulun həyat dövranının hansı mərhələsində müəssisə daha çox mənfəət əldə edir:

 1. böhran mərhələsində;

 2. sınaq satışı mərhələsində;

 3. bazara çıxma mərhələsində;

 4. artım mərhələsində;

 5. stabilik məhələsində;


129. Məhsulun həyat dövranının hansı mərhələsində müəssisə ziyanla işləyir:

 1. sınaq satışı mərhələsində;

 2. böhran mərhələsində;

 3. artım mərhələsində;

 4. stabilik məhələsində;

 5. bazara çıxma mərhələsində;


130. «İstehsalçı-topdansatış ticarət-istehlakçı» kanalından hansı məhsulun satışında istifadə etmək məqsədəuyğundur:

 1. qəndin və karamelin;

 2. avadanlıqların;

 3. kərə yağın;

 4. gündəlik tələbat malarının;

 5. ərzaq məhsullarının;


131. Regionda A məhsulunun istehlakçısı yalnız «Azinfo» müəssiəsidir. Bu halda aşağıdakı satış kanallarının hansından istifadə etmək məqsədəuyğundur:

 1. istehsalçı- topdansatış ticarəti- istehlakçı;

 2. istehsalçı-pərakəndə satış-istehlakçı;

 3. istehsalçı- topdansatış ticarəti- pərakəndə satış-istehlakçı;

 4. istehsalçı-istehlakçı;

 5. istehsalçı- topdansatış ticarəti-agent-istehlakçı;


132. Tələbatın elastikliyi yüksək olduğu halda:

 1. məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın həcmi dəyişməz qalır;

 2. məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində şəhərlərdə satışın həcmi həcmi artır, kəndlərdə isə dəyişməz qalır;

 3. məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın həcmi hiss edilməyəcək dərəcədə artır;

 4. məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın həcmi hiss ediləcək həcmdə artır;

 5. məhsulun qimətinin cüzi azalmasına istehlakçılar heç bir reaksiya vermirlər;


133. Tələbat elastik olmadığı halda:

 1. məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində şəhərlədə satışın həcmi həcmi artır;

 2. məhsulun qimətinin cüzi artması nəticəsində satışın həcmi hiss ediləcəkdərəcədə azalır;

 3. qiymətin cüzi azalması nəticəsində satışın ümumi həcmi demək olar ki, sabit qalır;

məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın həcmi böyük həcmdə artır;

 1. məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın hiss edilməyəcək dərəcədə azalır;

 2. qiymətin dəyişməsinə istehlakçıların heç bir reakçiya verməməsini xarakterizə edir;


134. Tələbatın elastikliyi:

 1. qiymətin dəyşməsi nəticəsində şəhər əhalisi məhsul alınmasından imtina edir;

 2. qiymətin dəyişməsinə istehlakçıların heç bir reakçiya verməməsini xarakterizə edir;

 3. qiymətin səviyyəsinin azalması (artması) satışın həcminin sabit qalmasını xarakterizə edir;

 4. qiymətin səviyyəsinin azalması (artması) satışın həcminin böyük həcmdə artmasını (azalmasını) xarakterizə edir;

 5. qiymətin səviyyəsinin azalması (artması) nəticəsində satışın ümumi məbləği sabit qalmasını xarakterizə edir;


135. Məhsulun qiymətinin artması:

 1. tələbatın həcminə təsir etmir;

 2. tələbatın həcminin artmasına səbəb olur;

 3. tələbatın həcminin azalmasına səbəb olur;

 4. istehlakın həcminin artmasına səbəb olur;

 5. satışın həcminə təsir etmir;


136. Məhsulun qiymətinin azalması:

 1. tələbatın həcminə təsir etmir;

 2. tələbatın həcminin azalmasına səbəb olur;

 3. istehlakın həcminə təsir etmir;

 4. tələbatın həcminin artmasına səbəb olur;

 5. satışın həcminə təsir etmir;


137. Məhsulun qiymətinin artması:

 1. təklifin həcminin artmasına səbəb olur;

 2. təklifin həcminə təsir etmir;

 3. təklifin həcminin azalmasına səbəb olur;

 4. istehsalın həcminin azalmasına səbəb olur;

 5. məhsul istehsalının ixtisar edilməsinə səbəb olur;


138. Məhsulun qiymətinin azalması:

 1. təklifin həcminə təsir etmir;

 2. təklifin həcminin artmasına səbəb olur;

 3. ölkədə iqtisadi fəalığı yüksəldir;

 4. təklifin həcminin azalmasına səbəb olur;

 5. istehsalın miqyasının genişləndirilməsinə səbəb olur;


139. Reklamın ünvansız (qeyri şəxsi) olması:

 1. onu həyata keçirən müəssisənin imicinin yüksək olmamasını göstərir;

 2. onu həyata keçirən müəssisənin poçt ünvanının məlum olmadığını göstərir;

 3. bir təkliflə geniş istehlakçı auditoriyasına müraciət edilməsini göstərir;

 4. onu həyata keçirən müəssisənin adının məlum olmasını göstərir;

 5. onu hazırlayan və həyata keçirən reklam firmasının məlum olmamasını göstərir;


140. Bölüşdürmə kanalları:

 1. B ) məhsulların reklamının yayımı kanalları və vasitələridir

 2. məhsulların qablaşdırılması və anbarlaşdırılması əməliyyatlarının cəmidir;

 3. məhsulların nəql edilməsi və nəql edilmə prosesində həyata keçirilən əməliyyatların cəmidir;

 4. məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasını təmin edən fiziki və hüquqi şəxslərin cəmidir;;

 5. satışdan sonrakı dövrdə məhsullara servis xidməti göstərilən fiziki və hüquqi şəxslərin cəmidir;


141. Müəssisə yalnız bir çeşiddə məhsul istehsal edir və bütün bazar seqmentlərində onu eyni qiymətə satır. Onun reklamı da eyni tiplidir və bütün istehlakçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu halda müəssisənin marketinq fəaliyyəti marketinq hansı formasına uyğun gəlir:

 1. aktiv marketinq formasına;

 2. birbaşa marketinq formasına;

 3. differensiallaşdırılmamış marketinq formasına;

 4. differensiallaşdırılmış marketinq formasına;

 5. təmərküzləşdirilmiş marketinq formasına;


142. Aşağıda göstərilən halların hansında differensiallaşdırılmış marketinq formasının tətbiqi məqsədəuyğundur:

 1. müəssisə bütün kateqoriya istehlakçıların tələbatını ödəmək gücündədir;

 2. istehlakçıların tədəbatları, zövqləri, alış motivləri bir-birindən ciddi surətdə fərqlənir;

 3. istehlakçıların tələbatları, zövqləri, alış motivləri eynidir;

 4. müəssisə eyni bir təkliflə bütün bazar seqmentlərinə müraciət edir;

 5. müəssisə məhsulun modifikasiyasını həyata keçirmir;


143. Aşağıda göstərilənlərdən hansı marketinq fəaliyyətinə aid edilmir:

 1. reklam kampaniyaların həyata keçirilməsi;

 2. qiymət siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsi;

 3. məhsulların satışı kanallarının seçilməsi;

 4. məhsulların istehsal texnologiyası;

 5. bazarın tutumunun proqnozlaşdırılması;


144. Bölüşdürmə kanallarının səviyyəsi:

 1. istehlakçılara servis xidməti göstərən müəssisələrin sayı ilə müəyyən olunur;

 2. məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasında iştirak edən ticarət vasitəçi tiplərinin sayı ilə müəyyən olunur;

 3. məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasında iştirak edən nəqliyyat müəssisələrinin sayı ilə müəyyən olunur;

 4. istehsalçılar tərəfindən istehlakçılara göstərilən müxtəlif xidmətlərin sayı ilə müəyyən olunur;

 5. məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasında iştirak edən nəqliyyat növlərinin tiplərinin sayı ilə müəyyən olunur;


145. «İstehsalçı- agent-topdansatış müəssisəsi-pərakəndə ticarət-istehlakçı» bölüşdürmə sistemi neçə pilləli (səviyyəli) bölgü kanallına aiddir:

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 0

 5. 4

146. Marketinqin prinsirləri dedikdə:

A) marketinqin auditi başa düşülür;

B) marketinq fəaliyyətində həyata keçirilən tədbirlər başa düşülür;

C) marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması başa düşülür;

D) marketinqin idarə edilməsi başa düşülür;

E) əməl edilməsi zəruri olan müddalar başa düşülür;147. Aşağıda göstərilənlərdən hansı marketinqin prinsiplərinə aiddir:

A) müəssisənin material resursları ilə vaxtında təmin edilməsi;

B) yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edilməsi;

C) müəssisənin istehsal güclərinin nəzərə alınması;

D) müəssisənin maliyyə imkanlarının nəzərə alınması;

E) bazarın tələbatının hərtərəfli öyrənilməsi;148. Məhsulun həyat dövranının hansı mərhələsində müəssisə daha çox mənfəət əldə edir:

A) artım mərhələsində;

B) sınaq satışı mərhələsində;

C) bazara çıxma mərhələsində;

D) stabilik məhələsində;

E) böhran mərhələsində;149. Məhsulun həyat dövranının hansı mərhələsində müəssisə ziyanla işləyir:

A) sınaq satışı mərhələsində;

B) böhran mərhələsində;

C) artım mərhələsində;

D) stabilik məhələsində;

E) bazara çıxma mərhələsində;150. Regionda A məhsulunun istehlakçısı yalnız «Azinfo» müəssiəsidir. Bu halda aşağıdakı satış kanallarının hansından istifadə etmək məqsədəuyğundur:

A) istehsalçı- topdansatış ticarəti- istehlakçı;

B) istehsalçı-istehlakçı;

C) istehsalçı-pərakəndə satış-istehlakçı;

D) istehsalçı- topdansatış ticarəti- pərakəndə satış-istehlakçı;

E) istehsalçı- topdansatış ticarəti-agent-istehlakçı;151. Tələbatın elastikliyi yüksək olduğu halda:

A) məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın həcmi dəyişməz qalır

B) məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın həcmi hiss ediləcək həcmdə artır; ;

C) məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində şəhərlərdə satışın həcmi həcmi artır, kəndlərdə isə dəyişməz qalır;

D) məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın həcmi hiss edilməyəcək dərəcədə artır;

E) məhsulun qimətinin cüzi azalmasına istehlakçılar heç bir reaksiya vermirlər;152. Tələbat elastik olmadığı halda:

A) məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın həcmi böyük həcmdə artır

B) qiymətin cüzi azalması nəticəsində satışın ümumi həcmi demək olar ki, sabit qalır; ;

C) məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində şəhərlədə satışın həcmi həcmi artır;

D) məhsulun qimətinin cüzi artması nəticəsində satışın həcmi hiss ediləcəkdərəcədə azalır;

E) məhsulun qimətinin cüzi azalması nəticəsində satışın hiss edilməyəcək dərəcədə azalır;153. Tələbatın elastikliyi:

A) qiymətin səviyyəsinin azalması (artması) satışın həcminin sabit qalmasını xarakterizə

B) qiymətin dəyşməsi nəticəsində şəhər əhalisi məhsul alınmasından imtina edir;

C) qiymətin dəyişməsinə istehlakçıların heç bir reakçiya verməməsini xarakterizə edir;

D) qiymətin səviyyəsinin azalması (artması) satışın həcminin böyük həcmdə artmasını (azalmasını) xarakterizə edir; edir;

E) qiymətin səviyyəsinin azalması (artması) nəticəsində satışın ümumi məbləği sabit qalmasını xarakterizə edir;154. Məhsulun qiymətinin artması:

A) tələbatın həcminə təsir etmir;

B) tələbatın həcminin azalmasına səbəb olur;

C) tələbatın həcminin artmasına səbəb olur;

D) istehlakın həcminin artmasına səbəb olur;

E) satışın həcminə təsir etmir;155. Məhsulun qiymətinin azalması:

A) istehlakın həcminə təsir etmir;

B) tələbatın həcminə təsir etmir;

C) tələbatın həcminin azalmasına səbəb olur;

D) tələbatın həcminin artmasına səbəb olur;

E) satışın həcminə təsir etmir;156. Məhsulun qiymətinin artması:

A) təklifin həcminin artmasına səbəb olur;

B) təklifin həcminə təsir etmir;

C) təklifin həcminin azalmasına səbəb olur;

D) istehsalın həcminin azalmasına səbəb olur;

E) məhsul istehsalının ixtisar edilməsinə səbəb olur;157. Məhsulun qiymətinin azalması:

A) təklifin həcminə təsir etmir;

B) təklifin həcminin azalmasına səbəb olur;

C) təklifin həcminin artmasına səbəb olur;

D) ölkədə iqtisadi fəalığı yüksəldir;

E) istehsalın miqyasının genişləndirilməsinə səbəb olur;158. Reklamın ünvansız (qeyri şəxsi) olması:

A) onu hazırlayan və həyata keçirən reklam firmasının məlum olmamasını göstərir;

B) onu həyata keçirən müəssisənin imicinin yüksək olmamasını göstərir;

C) onu həyata keçirən müəssisənin poçt ünvanının məlum olmadığını göstərir;

D) onu həyata keçirən müəssisənin adının məlum olmasını göstərir;

E) bir təkliflə geniş istehlakçı auditoriyasına müraciət edilməsini göstərir;159. Bölüşdürmə kanalları:

A) məhsulların reklamının yayımı kanalları və vasitələridir

B) məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasını təmin edən fiziki və hüquqi şəxslərin cəmidir;;

C) məhsulların qablaşdırılması və anbarlaşdırılması əməliyyatlarının cəmidir;

D) məhsulların nəql edilməsi və nəql edilmə prosesində həyata keçirilən əməliyyatların cəmidir;

E) satışdan sonrakı dövrdə məhsullara servis xidməti göstərilən fiziki və hüquqi şəxslərin cəmidir;160. Müəssisə yalnız bir çeşiddə məhsul istehsal edir və bütün bazar seqmentlərində onu eyni qiymətə satır. Onun reklamı da eyni tiplidir və bütün istehlakçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu halda müəssisənin marketinq fəaliyyəti marketinq hansı formasına uyğun gəlir:

A) aktiv marketinq formasına;

B) birbaşa marketinq formasına;

C) differensiallaşdırılmamış marketinq formasına;

D) differensiallaşdırılmış marketinq formasına;

E) təmərküzləşdirilmiş marketinq formasına;161. Aşağıda göstərilən halların hansında differensiallaşdırılmış marketinq formasının tətbiqi məqsədəuyğundur:

A) müəssisə bütün kateqoriya istehlakçıların tələbatını ödəmək gücündədir;

B) istehlakçıların tədəbatları, zövqləri, alış motivləri bir-birindən ciddi surətdə fərqlənir;

C) istehlakçıların tələbatları, zövqləri, alış motivləri eynidir;

D) müəssisə eyni bir təkliflə bütün bazar seqmentlərinə müraciət edir;

E) müəssisə məhsulun modifikasiyasını həyata keçirmir;162. Aşağıda göstərilənlərdən hansı marketinq fəaliyyətinə aid edilmir:

A) məhsulların satışı kanallarının seçilməsi;

B) reklam kampaniyaların həyata keçirilməsi;

C) qiymət siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsi;

D) məhsulların istehsal texnologiyası;

E) bazarın tutumunun proqnozlaşdırılması;163. Bölüşdürmə kanallarının səviyyəsi:

A) istehlakçılara servis xidməti göstərən müəssisələrin sayı ilə müəyyən olu

B) məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasında iştirak edən ticarət vasitəçi tiplərinin sayı ilə müəyyən olunur; nur;

C) məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasında iştirak edən nəqliyyat müəssisələrinin sayı ilə müəyyən olunur;

D) istehsalçılar tərəfindən istehlakçılara göstərilən müxtəlif xidmətlərin sayı ilə müəyyən olunur;

E) məhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasında iştirak edən nəqliyyat növlərinin tiplərinin sayı ilə müəyyən olunur;164. «İstehsalçı- agent-topdansatış müəssisəsi-pərakəndə ticarət-istehlakçı» bölüşdürmə sistemi neçə pilləli (səviyyəli) bölgü kanallına aiddir:

A) 1


B) 3

C) 2


D) 0

E) 4


165. Birbaşa marketinq kanalı neçə pilləli (səviyyəli) bölgü kanallına aiddir:

A) 2


B) 1

C) 0


D) 3

E) 4


166. Məhsulların fiziki bölüşdürülməsi(malyeridilişi):

A) məhsulların satışının təşkilidir;

B) məhsulların fiziki yerdəyişməsinin təşkilidir;

C) məhsulların topdan satışının təşkilidir;

D) məhsulların pərakəndə satışının təşkilidir;

E) məhsulların sınaq satışının təşkilidir;167. Məhsulların fiziki bölüşdürülməsinin (malyeridilişinin) məqsədi:

A) satılan məhsulların çeşid genişliyinin təmin edilməsidir;

B) məhsulların daha az xərclərlə lazım olan vaxtda lazım olan yerə çatdırılmasının təmin edilməsidir;

C) satılan məhsulların dəstliliyinin təmin edilməsidir;

D) məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsinin və ona servis xidmətinin göstərilməsinin təmin edilməsidir;

E) satışın həvəsləndirilməsi və tələbatın formalaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin edilməsidir;168. Pərakəndə tacir A məhsulunun bir ədədini 225 man. almış və onun satışından pərakəndə satış qiymətinin 25%-i həcmində gəlir əldə etməyi nəzərdə tutur. Bu halda A məhsulunun pərakəndə satış qiyməti neçə manat olmalıdır?

A) 320 man.

B) 280 man.

C) 300 man.

D) 340 man.

E) 360 man.169. Bazarın tutumu aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

A) ölkədə istehsal edilən məhsulun dəyər + idxalın dəyər ifadəsində həcmi - ilin əvvəlinə qalıq;

B) ölkədə istehsal edilən məhsulun dəyəri + idxalın dəyər ifadəsində həcmi - ixracın dəyər ifadəsində həcmi + ilin əvvəlinə qalıqla ilin axırına qalıq arasındakı fərq (dəyər ifadəsində);

C) ölkədə istehsal edilən məhsulun dəyər + idxalın dəyər ifadəsində həcmi + ilin əvvəlinə qalıqla ilin axırına qalıq arasındakı fərq (dəyər ifadəsində);

D) ölkədə istehsal edilən məhsulun dəyər + idxalın dəyər ifadəsində həcmi - ixracın dəyər ifadəsində həcmi - ilin axırına qalığın həcmi (dəyər ifadəsində);

E) ölkədə istehsal edilən məhsulun dəyər + ixracın dəyər ifadəsində həcmi + ilin əvvəlinə qalıqla ilin axırına qalıq arasındakı fərq (dəyər ifadəsində);170. Menecmentin insani münasibətlər məktəbinin banisi kimdir?

A) Piter Druker

B) Elton Meyo

C) Fredirik Teylor

D) Lindall Urvik

E) Maks Veber171. Aşağıdakı amillərdən hansıları insani münasibətləri daha dolğun əhatə edir?

A) Idarəetmədə iştirak, qlobal fəaliyyət, novatorluq, kollegiallıq

B) Idarəetmədə iştirak, vahid rəhbərlik, strateji idarəetmə, qlobal fəaliyyət

C) Idarəetmədə iştirak, ierarxiya, vahid rəhbərlik

D) Psixoloji söhbətlər, idarəetmədə iştirak, qeyriformal qruplar, qarşılıqlı əlaqələr

E) Idarəetmədə iştirak, qlobal fəaliyyət, motivasiya, psixoloji söhbətlər172. Menecmentdə prossesual yanaşmaların əsas funksiyalaı hansılardır?

A) Planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət

B) Planlaşdırma, koordinasiya, motivasiya, nəzarət

C) Planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarət

D) Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, sərəncamvermə

E) Planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, sərəncamvermə173. Sistemli yanaşmaya əsasən təşkilatın daxili mühiti hansı elementlərdən ibarətdir?

A) Struktur, təchizat, texnologiya, insan, məqsəd

B) Təchizat, vəzifə, xammal, insan, ünsiyyət

C) Struktur, ünsiyyət, texnologiya, kapital, məqsəd

D) Struktur, vəzifə, texnologiya, insan, məqsəd

E) Təchizat, texnologiya, insan, ünsiyyət, məqsəd174. Sistemli yanaşmaya görə təşkilatın əsas və birinci əlaməti hansıdır?

A) Mənfəətin yüksək olması

B) Konkret məqsədin mövcudluğu

C) Yeni texnologiyaların tətbiqi

D) Idarəetmənin mərkəzləşməsi

E) Keyfiyyətə nəzarət mexanizminin mövcudluğu175. Sistemli yanaşmanın məzmunu nədən ibarətdir?

A) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, koordinasiya

B) Məqsədqoyuluşu, koordinasiya, hərtərəfli qiymətləndirmə

C) Məqsədqoyuluşu, minimal xərclərlə məqsədə çatma, hərtərəfli qiymətləndirmə

D) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, nəzarət

E) Məqsədqoyuluşu, motivasiya, kommunikasiya


1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə