1. Müasir informasiya texnologiyaların (İKT) iqtisadiyyatın real sektorlarında geniş istifadə olunması nələrə imkan verir
Yüklə 170.19 Kb.
səhifə1/3
tarix09.03.2016
ölçüsü170.19 Kb.
  1   2   3
Informasiya iqtisadiyyat fənnindən testlər.
 1. Müasir informasiya texnologiyaların (İKT) iqtisadiyyatın real sektorlarında geniş istifadə olunması nələrə imkan verir:

  1. təsərrüfatların bazar infrastrukturunun (maliyyə, ticarət, biznes və digərlərini)

informasiya texnologiyaları əsaslarına çevirməyə

  1. bazar infrastrukturunun imkanlarını artırmağa

  2. sahibkarlıq mühitinin intensivləşdirilməsinə

  3. bazar infrastrukturunun (maliyyə, tirat və biznes)

  4. balans gəlirin və müəssisənin rentabelliyinin artırılmasına

2. Elektron biznes mühitinin, texnoloji bazısının, elektron komersiyasının, informasiya – marketing şəbəkələrinin yaradılmasına nələr imkan verir:

A) iqtisadiyyatda müasir informasiya texnologiyaların tətbiqi

B) kontrollinq

C) verqitutmada sadə faizlərinin tətbiqi

D) auditin və təhlilin müasir usulların tətbiqi

E) iqtisadiyyatın müasirləşdirilməsi3. Elektron sənəd dövriyyəsi üçün müvafiq bazanın yaradılması nə üçün şərait yaradır:

A) hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin və şəffatlığının artırılmasına

B) verqinin sadələşməsinə

C) gəlirlilik səviyyəsinin artırılmasına

D) istehsalın genişləndirilməsinə

E) şəffavlığın artırılmasına4. Ölkənin iqtisadi ehtiyyatlarının idarə olunmasında kompüter – informasiya texnologiyalarından ən səmərəli şəkildə istifadə etmək üçün həmin prosesi necə təvsir etmək mümkündür:

A) piramidal formalı bir neçə səviyyəli mürəkkəb informasiya sistemi kimi

B) sadə formalı informasiya sistemi kimi

C) mürəkkəb formalı informasiya sistemi kimi

D) açıq iqtisadi sistemi kimi

E) bir səviyyəli açıq informasiya sistemi kimi

 
5)  Web – saytın və ya portalın əsas səhifənndə istifadəlilər üçün nəzərdə tutulmuş ümümi xarakter daşıyan xidmət saytlarına müraciət imkanlarında başqa respublikanın ictimal – siyasi həyatının müxtəlif sahələrinə aid informasiyalara müraciəti təmin edən diqər hansı əla...qələrdə qoyulmalıdır:
   A) hiper
   B)meqa
   C) mult
   D) mili
   E) bayt
 6. Web – portalda informasiya məkanında baş verən proseslərin inkişafına dinamik nəzarəti üçün əsas məlumatların anı istifadəsini necə təmin etmək olar:

A) Web – portalda çevik informasiya – axtarış sistemi ilə təchiz etməklə

B) Web – portalın genişdirilməsi ilə

C) Web – portalın intisaslaşması ilə

D) Web – portalın dizayn sistemləri ilə təchiz etməklə

E) Web – portalın sadələşdirilməsi yolu ilə7. Portalın texniki və proqram təminatı necə həyata kecirilir:

A) güclü parametrlərlə malik server komputerlər və müasir web – texnologiyalar əsasında

B) çevık informasiya – axtarış ilə

C) internetın sürətləndirilməsi ilə

D) Web – dizayn proqramların istifadəsi ilə

E) mürəkkəb formalı informasiya sisteminin tətbiqi ilə

8)  Reklam nədir?
    A) pullu və şəxsli rabitə formasıdır
    B)  kommunikasiya sistemi
    C) prezentasiya
    D)  gəlirin artırılması mənbəyi
    E)  məsrəflərin azaldılması yolları
 
9)  İnformasiyanın həcminin müəyyən edilməsinin daha inversal ölçü vahidi:
    A)  işarə
    B) punkt
    C)  nöqtə
    D)  verqül
    E)  rəqəm
 
10)  İşarə vahidləri kimi nədən istifadə edirlər:
    A) rəqəm və hərflərdən
    B)  cədvəl və diaqramalardan
    C)  rəqəm və cədvəllərdən
    D)  hərf və diaqramlardan
    E)  verqül və işarələrdən
 
11)  1 sayt neçə bitdir:
    A)  8
    B) 7
    C)  11
    D)  18
    E)  21
 

12. İqtisad informasiyanın keyfiyyətcə təhlili (nə üçün aparılır):

A) onun məzmunluğu və qiymətliliyinin müəyyən edilməsi üçün

B) onun səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üçün

C) onun qabaqcıl və dayanaqlı

D) onun müasir və qabargqlıq olması üçün

E) onun dəyərinin və gəlirliyinin ölçülməsi üçün13. İnformasiyanın məzmunluğu dedikdə nə başa düşülür:

A) informasiya vahidinin mənaca qiymətləndirilməsi, yeni rekvizitlərin, göstəricələrin, `sənədlərin informativliyi

B) .reklamın səmərəliliyi

C) istehsalın daha səmərəli aparılması və informativliyi

D) informasiya vahidinin dəyərliyi səmərəliliyi

E) informasiya bazarının genişləndirilməsi və inkişafı


 
14)  Sabitlik əmsalı, mürəkkəblik əmsalı, kütləvilik əmsalı, qöstəricilərin qarşılıqlı əlaqələrin əks etdirən əmsal və göstəricilərin transformasiya əmsalı. Bu əmsallar nə üçün hesablanır:


    A) iqtisadi informasiyanın qiymətləndirilməsi üçün
    B)  iqtisadi göstəricilərinin optimallaşdırılması üçün
    C)  istehsalın artırılması üçün
    D)  rentabellik səviyyəsinin ölçülməsi üçün
    E)  gəlirlilik indeksinin ölçülməsi üçün
 
15)  Sabit məlumatların miqdarının məlumatların ümumi miqdarına nisbəti kimi hesablanan göstərici necə adlanır:
    A)  sabitlik əmsalı
    B)  fondtutumu əmsalı
    C)  indeks əmsalı
    D) gəlirlilik əmsalı
    E)  artım əmsalı
 
16)  Əməlliyyat vahidində informasiyanın həcminin nəticə gostəriciləri formalarının sayına nisbəti kimi hesablanan göstərici necə adlanır:
   A)mürəkkəblik əmsalı
   B) sadəlilik əmsalı
   C) differensiallıq əmsalı
   D) dövrətmə əmsalı
   E) induktiv əmsalı
 17. İnformasiyanın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi nə üçün istifadə edilir:

A) informasiya sistemlərinin parametlərin hesablamaq üçün.

B) informasiya sistemlərin sadələşdirmək üçün

C) informasiya sistemlərin mürəkkəbləşdirmək üçün

D) informasiyanı təhlil etmək üçün

E) informasiyanı toplamaq üçün18. Göstəricilərin işarələrin ümumi sayının onların formalarının ümumi sayına nisbəti kimi hesablanan göstərici:

A) kütləvilik əmsalı

B) cəm əmsalı

C) indeks əmsal

D) sürət əmsalı

E) artım əmsalı19. İlkin göstəricilərin işarələrinin sayının nəticə göstəricilərinin işarələrinin sayına nisbəti kimi hesablanan göstərici:

A) göstəricilərin transformasiya əmsalı

B) göstəricilərin cəm əmsalı

C) göstəricilərin təhlil əmsalı

D) göstəricilərin toplanması əmsalı

E) göstəricilərin müasirlik əmsalı


 
20)  İnformasiyanın ən kiçik həcm ölçü vahidi:


    A) bit
    B)  bayt
    C)  düym
    D)  metr
    E)  hiper

21. İqtisadi informasiyanın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi nə üçün lazımdır:

A) onun həcminin müəyyən edilməsi üçün

B) onun təhlili üçün

C) onun araşdırılması üçün

D) onun dəqiq və müasir olması üçün

E) onun qiymətlənitilməsi üçün22. İnformasiyanın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üsullarının seçilməsi nədən ən çox asılıdır:

A) informasiyanın qəbul edilən ölçü vahidindən

B) informasiyanın həcmindən

C) informasiyanın dəqiqliyindən

D) informasiyanın müasirliyindən

E) informasiyanın dəyərindən


23)  İnformasiyanın həcmi çox hallarda neçə növ ölçü vasitəsilə hesablanır:


   A)üç
   B) dörd
   C) beş
   D) bir
   E) səkkiz
 24. İnformasiyanın həcmi hansı növ ölçü vasitələri ilə hesablanır:

A) rəqəm, cədvəl və diaqramlarla

B) işarələrlə, informasiyanın quruluş vahidlərilə və informasiya daşıyıcıları vasitəsilə

C) rəqəm, işarə, daşıyıcılar və diaqramlarla

D) faizlərlə, rəqəm, işarə, cədvəl və strukturun dəyişikliklərlə

E) işarə, nöqtə, cədvəl, informasiya daşıyıcılar vasitəsilə25. Göstəricilərin qarşılıqlı əlaqələrinin ümumi sayının göstəricilərin formalarının ümumi sayına nisbəti kimi hesablanan göstərici:

A) göstəricilərin qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirən əmsal

B) göstəricilərin nisbətini əks etdirən əmsal

C) göstəricilərin mürəkkəbliyini əks etdirən əmsal

D) göstəricilərin dəyərini əks etdirən əmsal

E) göstəricilərin sadəliyini əks etdirən əmsal


 
26)  1 meqabayt neçə kilobaytdır?


    A)  1024
    B) 1000
    C)  1036
    D)  1051
    E)  1075
 
27)  1 qiqabayt informasiya neçə meqabaytdır?
    A)  1024
    B)  2021
    C) 3006
    D)  1036
    E)  1071
28. İqtisadi informasiya sistemləri texnoloji aspektdə idarəitmə prosesində yerinə yetirdiyi funksiyalara görə aşağıdakılara bölünür:

A) informasiya – işlənmə, informasiya axtarış informasiya – məsləhətçi, məlumatların ötürülməsi sistemləri və informasiya sorğu

B) informasiya – reklam – məsləhətçi xidmətləri

C) reklam – işlənmə, yığılma və təhlil – informasiya sərğusu

D) informasiya – reklam – qiymətləndirmə - informasiya sorğusu

E) işlənmə, axtarış, qiymətləndirmə, təhlil və sorğu


29. İnformasiya – işlənmə sistemlərinə hansı sistemlər daxildir:

A) iqtisadi informasiyanın çevilməsi məsələlərinin həllim təmin edən sistemlər

B) iqtisadi informasiyanın yığılmasını təmin edən

C) informasiyanın dəyərinin hesablanmasını tənin edən sistemlər sistemlər

D) iqtisadi informasiyanın müasirliyini təmin edən sistemlər

E) iqtisadi informasiyanın bütövlüyünü təmin edən sistemlər30. İnformasiya – axtarış sistemləri məlumatların axtarışı və təzələnməsi üzrə məntiqi əməliyyatların yerinə yetirilməsinə:

A) istiqamətlənməlidir

B) yönəlməlidir

C) nəticələnməlidir

D) yekunlaşmalıdır

E) təsvir etməlidir

31)  İnformasiya sistemlərin öyrənilməsi məqsədilə:
    A)  təhlil və sintez həyata keçirilir
    B)  informasiyanın tamlığı öyrənilir
    C)  informasiyanın müasirliyi nəzərə alınır
    D) dəyərinin hesablanması keçirilik
    E)  təhlil və araşdırılma həyata keçirilir
 
32)  İqtisadi informasiyanın xassələri, onun qiymətləndirilməsi və adekvat informasiya dilinin seçilməsi nə ilə təmin olunur:
    A) təhlil vasitəsilə
    B)  təhlil əmsalı ilə
    C)  gəlirliklik əmsalı ilə
    D)  cəmlənmə vasitəsilə
    E)  internetlə
 
33)  İqtisadi məsələlərin maşında həll edilməsi sistemlərinin qurulmasının, o cümlədən informasiya daşıyınlarının, onun kodlaşdırınlarının və klasifikatorlarının layihələşdirilməsinə xidmət edən vasitə:
    A)  sintez
    B) dizayn
    C)  təhlil
    D)  qiymətləndirmə
    E)  təsiretmə
 
34)  Müasir kompüter texnologiyaları əsasında yaradılan informasiya sistemləri neçə adlanır:
    A) avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri
    B)  yünqül informasiya sistemləri
    C)  web - portallar
    D)  saytlar
    E)  mexanikləşdirilmiş internet şəbəkələri
 
35)  Avtomatlaşdırılmış iqtisadi informasiya sistemləri hansı vasitələr komplekslərindən təşkil olunmuş mürəkkəb bir sistemdir:
    A) texniki, proqram, linqvistik və metoddoji
    B)  texniki, rəqəmsal, linqvistik və dizayn
    C)  proqram, sayt, portal və şəbəkə
    D)  texniki, şəbəkə, rəqəmsal və metodoloji
    E)  proqram, portal, şəbəkə və metodoloji
 

36. Texniki vasitələrin tərkibinə fərdi kompüterlərdən başqa hansı vasitələr də daxildir:

A) informasiyanın avtomatik ötürülməsi, qeyd edilməsi və aaa etdirilməsi vasitələri

B) informasiyanın yığılması, sıxlığı və dəyəri

C) informasiyanın tanılığı, sıxlığı və dəyəri

D) informasiyanın müasirliyi, fərdiliyi, kütləviliyi və dəyəri

E) informasiyanın internetlə ötürülməsi37. Marketinq sisteminin kommunikasiyasına aid edilir:

A) reklam, satışın himayə edilməsi, ictimaciyyətlə aparılan iş, fərdi satış

B) xəbər, məlumat, reklam və fərdi satış

C) biznes – plan, iqtisadi təhlil və fərdi satış

D) reklam, marketinq araşdırması, ictimaiyyətlə aparılan iş

E) fərdi xəbər, reklam, sərgi, satışın hinayə edilməsi

 
38)  Bazar sisteminin əsas tənzimləyici vasitəsi nə hesab olunur:
    A)  reklam
    B) dizayn
    C)  məlumat
    D)  araşdırma
    E)  təhlil
 
39)  Reklamın əsas tənzimləyiciyi nə hesab edilir:
    A) güclü informasiya
    B)  zərif informasiya
    C)  müasirlik
    D)  daimlik
    E)  zəif maqamalr
 
40)  Mütəssisə tərəfindən seçilmiş son istehlakçı ilə birbaşa əlverişli əlaqə yaratmağa yönələn reklam necə adlanır:
    A)  birbaşa
    B) dolayı
    C)  asılı
    D)  tənzinləyici
    E)  rəqabətli
 
41)  Reklamın sıxlığı nəyin vacib göstəricilərindən biridir:
    A) rəqabətin
    B)  gəlirliyin
    C)  rentabelliyin
    D)  marketinqin
    E)  asılığın
 
42)  Reklam beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi olmaqla necə xidmət sahəsidir:
    A)  pullu
    B) kütləvi
    C)  asan
    D)  çətin
    E)  beynəlxalq
 
43)  Azərbaycanda reklamın inkişafı neçə mərhələdə həyata keçirilir:
    A) dörd
    B)  beş
    C)  altı
    D)  yeddi     E)  on
 
44)  Reklam mal və xidmətlərin satışına neçə təsvir edir:
    A)  stimullaşdırır
    B)  determinləşdirir
    C) azaldır
    D)  sabitləşdirir
    E)  zəiflədir
 
45. İnternetin respublikada əsasən hansı xidmət növlərindən nisbətin daha çox istifadə olunur:

A) www, E – mail, chat, Audio – Video konferensiya, FTP və İptelefonıya

B) sayt, portal, http, www

C) e – mail, məlumat, xəbər, informasiya

D) FTP, www, http və xəbər

E) informasiya, email, marketinq araşdırması

46)  İnternet milli seqmentində hansı saytlar və portallar çoxdır:
    A)  elm və təhsil xarakterli
    B) istehsal və təchizat xarakterli
    C)  məlumat verici xarakterli
    D)  oyun və əyləncə xarakterli    

E)  məlumat verici və əyləncə xarakterli


 
47)  İqtisadi, sosial, mədəni, siyasi sahələri inkişaf etdirmək üçün:
    A)  internetdən istifadə edilir
    B) şəbəkədən istifadə edilir
    C)  xəbərlərdən istifadə edilir
    D)  icmallardan istifadə edilir
    E)  differensiyadan istifadə edilir
48)  İnternetin milli infrastrukturunun əsas tərkib hissəsinə aiddir:
    A) informasiya resursları
    B)  kitablar
    C)  büdcələr
    D)  icmallar
    E)  oyun texnologiyaları
 
49)  Hansı anlayış istisadi informasiya nəzəriyyətində mühüm yer tutur:
    A)  informasiyanın quruluşu
    B) informasiyanın dəyəri
    C)  informasiyanın sadəliyi
    D)  oyun nəzəriyyəsi
    E)  ekspert qiymətlədirmələri
 

50. İnformasiya quruluşu dedikdə və nəzərdə tutulur:

A) onun ayrı – ayrı elementlərlə bölünməsi (informasiya vahidlərinə)

B) onun bütövlüyü

C) onun müasirliyi

D) onun tamlığı

E) onun qiymətliyi

51)  İnformasiya vahidləri hansı formalarda olurlar:
    A)  sadə və mürəkkəb
    B)  kütləvi və iqtisadi
    C) bütöv və tam
    D)  sadə və kütləvi
    E)  mürəkkəb və iqtisadi
 
52)  İqtisadi informasiya sistemləri nəzəriyyətində məlumatların təşkili üsullarının hansılarına xüsusi fikir verilir:
    A) xətti, qeyri – xətti və səhifədə
    B)  düzxətli, parabola və hiperbola
    C)  qeyri – xətti, parabolik və ihteqral
    D)  heperbola, sahipda və işarələrlə
    E)  xətbi, səhifədə və poçta
 
53)  İqtisadi informasiyanın quruluşu neçə prinsip üzrə yaradıla bilər:
    A)  iki
    B) üç
    C)  dörd
    D)  yeddi
    E)  on
 
54)  İqtisadi informasiyanın quruluşu hansı prinsiplər üzrə yaradıla bilər:
    A) çoxsəviyyəli (iyerarxik) və birsəviyyəli
    B)  bir şəviyyəli və uzunmüddətli
    C)  qısamüddətli və uzunmüddəti
    D)  iyerarxik və dəyərlilik
    E)  dəyərlilik, bir səviyyəli və çox səviyyəli
 
55)  İqtisadi informasiyanın quruluşunda hansı prinsip üstünlük təşkil edir:
    A)  iyerarxik
    B)  piramidal
    C) düzxətli
    D)  tilips
    E)  əyrixətli
 
56)  İqtisadi informasiyanın ən aşağı səviyyəli və sadə quruluş vahidi, başqa sözlə bölünməz hissəsi necə adlanır:
    A) rekvizit
    B)  poçta
    C)  ünvan
    D)  yol
    E)  intrnet
 
57)  Obyektin vəziyyətini və yaxud baş verən hadisələri kəmiyyət və ya keyfiyyət cəhətdən nələr xarakterizə edir:
    A)  rekvizitlər
    B)  rəqəmlər
    C) göstəricilər
    D)  işarələr
    E)  cədvəllər
 
58)  Obyektin vəziyyətini keyfiyyət cəhətdən xarakterizə edən rekvizitlər necə adlanır:
    A) əlamət rekvizitlər
    B)  sadə rekvizitlər
    C)  mürəkkəb rekvizitlər
    D)  dəyişkən rekvizitlər
    E) fəal rekvizitləri
 
59)  Obyektin vəziyyətini kəmiyyətcə xarakterinə edən rekvizitlər necə adlanır:
    A)  əsas rekvizitlər
    B) dəyişkən rekvizitlər
    C)  dolayı rekvizitlər
    D)  kiçik rekvizitlər
    E)  birbaşa rekvizitlər
 

60. Əsas rekvizitlər necə ifadə olunur:

A) yalnız konkret ədədlər şəklində

B) cədvəllər şəklində

C) sxemlər şəklində

D) şəkillərlə

E) diaqram şəklində


61)  Göstəricilərin nizama salınmış məcmusu nəyi əmələ gətirir:


    A)  xəbərləri
    B)  yanaşması
    C)  təhlili
    D) məlumatı
    E)  müasirliyi
 
62)  Müxtəlif məzmuna malik eyni formalı xəbərlər birləşərək informasiyanın hansı yeni quruluş vahidini yaradır:
    A) massivləri
    B)  yolları
    C)  punktları
    D)  məlumatları
    E)  dəyər ifadələrin
 
63)  Bir qayda olaraq sözlərdən, söz birləşmələrindən və onları əvəz edən, lakin mətnin mahiyyətini dəyişməyən rəqəm kodlarından ibarət olan rekvizitlər necə adlanır:
    A) əlamət
    B)  şəkil
    C)  hüsusiyyətlər
    D)  rekvizit
    E)  ünvan
 
64)  Yeni informasiya vahidlərini sadalayın:
    A) baytlar, maşın sözləri
    B)  baytlar, işarələr
    C)  rəqəmlər, hərflər
    D)  sözlər, söz birləşmələri
    E)  cümlələr, rəqəmlər, maşin sözləri
 
65)  Müasir şəraitdə elektron kitabların neçə tipini ayırmaq olar:
    A) iki
    B)  üç
    C)  dörd
    D)  beş
    E)  on
66. Müasir şəraitdə elektron kitabların hansı tipləri mövcuddur:

A) bir ekranlı və ya planşet tipli, iki ekranlı

B) ekransız və ya yazılı şəkildə

C) əlyazma və ya diaqram şəkildə

D) iki ekranlı və ya elektron şəkildə

E) əlyazma və ya elektron şəkildə


67. Şəbəkənin topologiyası nədir:

A) şəbəkənin qurulmasının məntiqi strukturunun təyili olunması

B) şəbəkənin optimallaşması

C) şəbəkənin dəyişkən olması

D) şəbəkənin genişləndirilməsi

E) şəbəkənin qrafiklərlə zəngin olması

68)  İqtisadi informasiyanın quruluşunun hansı meyarları mövcuddur:
    A) məntiqi və fiziki
    B) fiziki
    C) məntiqi
    D) coğrafi və fiziki
    E) dəyərli və məntiqi
 
69)  İqtisadi informasiyanın yazılı təsvir edilməsi üsullarından biri:
    A) qrafik üsulu
    B) seçmə  üsul
    C) distant üsulu
    D) təsir üsulu
    E) oyun nəzəriyyəsi
70. Qrafik üsuldan nə zaman istifadə edilir:

A) iqtisadi infiormasiyanın öyrənilməsi üçün və idarəetmə işlərinin aparılması təcrüləsındə

B) idarəetmə qərarlarının verilməsində

C) strateji informasiyanın axtarışında

D) marketinq araşdırmaların aparılmasında

E) biznes-planın tərtib edilməsində71. İqtisadi informasiya qrafiki üsulla yazılanda informasiya necə göstərilir:

A) həndəsi fiqurlarla

B) parabola ilə

C) şəkillərlə

D) yazılı şəkldə

E) işarələrlə


 
72)  İnformasiyanın daşıyıcılara yazılışı necə həyata keçirilir:
    A)) əl ilə və ya texniki qurğuların köməyi ilə
    B) sifarişlə və ya reklam vasitəsilə
    C) elanların qığılması ilə
    D) qrafik üsulla və ya araşdırmalar köməyi ilə
    E) strateji q.rarların qəbulu zamanı
 
73)  Məzmununa görə informasiya daşıyıcılarını sadalayın:
    A) ilkin və təkrar
    B) dəfə və qarışıq
    C) ikili sadə
    D) induktiv və deduktiv
    E) faiz və çəkili
 
74)  İşlənmə prosesinə görə informasiya daşıyınlarını sadalayın:
    A) başlanğıc və nəticə məlumatlarını saxlayan
    B) qərarların qəbulu zamanı istifadə edilən
    C) araşdırmalar zamanı istifadə edilən
    D) ilkin məlumatı yadda saxlayan
    E) nətiıə məlumatlarının yayimlanması üçün istifadə edilən
 
75) İnformasiyanın avtomatlaşdırılmış işlənməsi prosesinin sürətləndirilməsinə və asanlaşdırılmasına imkan verən proses:
    A) kodlaşdırma
    B) indeksləşdirənə
    C) faiz
    D) əmsalların tətbiqi
    E) induksiya
 
76)  İnformasiya vahidlərinin kodlar üzrə əsil işarələrinin bərpa edilməsi əməliyyətı necə adlanır:
    A) dekodlaşdırma
    B) deduksiya
    C) induksiya
    D) differensiallaşma
    E) dəfə
77. İnformasiyanın kodlaşdırılması eyni zamanda nəyi şərtləndirir:

A) nəticə informasiyasının dekodlaşdırılmasını

B) ilkin iunformasiyanın yığılması

C) marketinq araşdırmasının tətbiqi

D) təhlil üsulunun seçilməsi

E) ilkin informasiyanın kodlaşdırılmasını

78)  İqtisadi informasiya hansı sistemlər əsasında kodlaşdırıla bilər:
    A) sıralı, seriyalı və mövqeli
    B) mövqeli, nömrəli və sertifikatlı
    C) indeksli, seriyalı və dəfəli
    D) seçim, təhlil, indeksli və dəfəli
    E) nömrəli, indeksli və sıralı
 
79)  İqtisadi informasiyanın müxtılif səviyyələrdə işlənməsi nəyi tələb edir:
    A) kodların dəyiştirilməsinin
    B) kodların bərabərləşdirilməsi
    C) kodların indeksləsdirilməsi
    D)dekodlaşdırılmanı
    E) təhlili
 
80)  İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə qədər iqtisadi informasiya nəyə məruz qalır:
    A)  mürəkkəb çevrilməyə
    B) dinamikaya
    C)  artıma
    D)  azalmağa
    E)  inkişafa
 
81)  Bütün çevrilmə əməliyyatları tonifota görə hansı əməliyyatlara ayrılırlar:
    A) hazırlıq, icra və nəzərət
    B) təhlil, icra və müqayisə
    C) hazırlıq, təhlil və deduksiya
    D) induksiya, icra və nəzarət
    E) kontrolinq, təlqiq və marketinq
 
82)  İqtisadi informasiya nə vaxt yaranır:
    A) bilavasitə istehsal prosesində
    B) bilavasitə satış zamanı
    C) bilavasitə reklam zamanı
    D) marketinq araşdırmaları zamanı
    E) təhlil zamanı

 83. İqtisadi informasiya özündə nəyi əks etdirir:

A) istehsal prosesinin texniki – iqtisadi parametlərini

B) keyfiyyət göstəricilərini

C) kəmiyyət göstəricilərini

D) istehsal prosesini

E) artım və gəlirlilik indekslərini

 
84)  İlkin informasiyanın yığılması və qeyd edilməsi adətən eyni vaxtda baş verdiyinə görə onlar necə nəzərdən keçirilməlidir:


    A) əlaqəli surətdə
    B) qarışıq surətdə
    C) differensial surətdə
    D) indeksləşdirmə surətdə
    E) loqarifmik araşdırmalar
 
85)  Törəmə informasiyasının qeyd edilməsi informasiyanın işlənməsi prosesi ilə necə əlaqədardır:
    A) üzvi surətdə bağlıdır
    B) birbaşa asılıdır
    C) dolayı asılıdır
    D) zəncirvari olaraq əlaqədardır
    E) dəyişkəndir
 
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə