1. dað FÝlmlerý festývalý detaylari býR daðin aðrisi
Yüklə 20.75 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü20.75 Kb.
1. DAÐ FÝLMLERÝ FESTÝVALÝ DETAYLARI

1. BÝR DAÐIN AÐRISI

2001 / Türkiye

Türkçe / 27 dk

Yön : Handan TÜRKELÝ

Týrmanýþ ekibi : Uður Uluocak, Türker Talayman, Engin Yeþil, Olcayto Güleç, Hakan Balaban, Barýþ SAY, Serhan Gökçay, Kerem Yaman, Kaðan Aybudak.

Daðlarda yaþamýný yitiren daðcý dostlarýmýza adadýðýmýz 1. Film Festivalimiz’in ilk filmi oldukça anlamlý. Aðrý Daðý’nda yaþamýný yitiren Ýskender Iðdýr anýsýna 2001 yýlbaþýnda gerçekleþtirilen bu týrmanýþýn baþýnda 2003 yýlý temmuz ayýnda Kýrgýzistan'daki Teke Tor Daðý'nda kaybettiðimiz Uður Uluocak yer alýyor.

Seslendirmesi bir dönem açýk radyo müdavimlerinin iyi tanýyacaðý Þerif Erol tarafýndan yapýlan belgeselin öykülenmesi de ilgi çekici.

2. EVEREST - (National Science Foundation)

Orjinal Adý : Everest - (National Science Foundation)

1998 / ABD

Türkçe / 46 dk

Yön : David Breashears, Stephen Judson, Greg MacGillivray Oyuncular : Beck Weathers, Jamling Tenzing Norgay, Araceli Segarra, Ed Viesturs, Paula Viesturs
1996 ilkbaharýnda uluslararasý bir ekip Everest'e bir týrmanýþ ekspedisyonu düzenliyor. Uzun týrmanýþ hazýrlýklarý, zirveye çýkýþ ve baþarýlý bir ana kamp yolculuðunu anlatan film, ekibin yolculuk esnasýnda þahit olduðu çýð, oksijensizlik, tehlikeli buzul çatlaklarý ve sert fýrtýnalar gibi zorluklara deðiniyor.

Týrmanýþ ekibinde Everest'e ilk týrmanan Þerpa Tenzing Norgay'in oðlu olan Jamling'de bulunuyor ve filmi karizmatik aktör Liam Neeson seslendiriyor. Film ayný zamanda Everest zirvesine þerpalarca çýkarýlan en aðýr kamera (IMAX) ile çekilmiþ olmasý ile de ünlü…


3. EVEREST - (National Science Foundation) (Kamera arkasý, Röportajlar)

Orjinal Adý : Everest - (Behind the Scenes, Interviews)

1998 / ABD

Ýngilizce / 39 dk

Yön : David Breashears, Stephen Judson, Greg MacGillivray Oyuncular : Beck Weathers, Jamling Tenzing Norgay, Araceli Segarra, Ed Viesturs, Paula Viesturs

Film ekibinin týrmanýþý ve çekimleri anlattýðý kamera arkasý görüntüleri…


4. KAYANIN ÇIÐLIÐI

Orjinal Adý : Scream of Stone (Cerro Torre: Schrei aus Stein) 1991 / Kanada-Almanya-Fransa-Belçika

Ýngilizce / 105 dk

Yön : Werner Herzog

Oyuncular : Vittorio Mezzogiorno, Stefan Glowacz, Mathilda May, Donald Sutherland, Brad Dourif

Roger (Vittorio Mezzogiorno) "Scream of stone-Kayanýn çýðlýðý" olarak adlandýrýlan ve daha önce týrmanýlmamýþ Cerro Torre'ye týrmanmayý takýntý haline getirmiþtir. Spor týrmanýþ þampiyonu Martin (Stefan Glowacz)'le birinci olduðu týrmanýþ yarýþmasýnda tanýþan Roger, gazeteci Ivan'ýn da kýþkýrtmasý ile (Donald Sutherland) birlikte týrmanmaya karar verirler. Týrmanýþ için gittikleri Cerro Torre’de kamp esnasýnda Martin, Roger'ýn yiyecek almaya gitmesini fýrsat bilerek daða týrmanmaya baþlar. Bu trajediyi de beraberinde getirir.En iyi arkadaþýný daðda kaybeden Roger, bir de kýz arkadaþýný (Matilda May) Martin'e kaptýrýnca durum daha da gerginleþir. Bir tv programýnda Roger'a meydan okuyan Martin daða TV kameralarý önünde týrmanacaðýný söyler ve görsel þölen baþlar…

Senaryosu Reinhold Messner tarafýndan yazýlan film final bölümünün görsel zenginliði ile dikkat çekiyor.
5. K2

Orjinal Adý : K2: The Ultimate High

1992 / Ýngiltere-Japonya-ABD

Ýngilizce / 102 dk

Yön : Franc Roddam

Oyuncular : Michael Biehn, Matt Craven, Annie Grindlay, Elena Stiteler

Taylor(Michael Biehn) ve Harold (Matt Craven) cesur týrmanýþlar yapan iki týrmanýþ partneridir. Ancak Harold'un eþi ile týrmanýþ konusunda yaþadýðý tartýþmalar týrmanýþ hayatlarýnda sýkýntýya neden olmaktadýr. Taylor'un ýsrarlarý ile ikili K2’ye týrmanmaya karar verir. Taylor'un güçlü karakteri, ikilinin hayatýný tehdit etmektedir... Zirveye ulaþýrlar ancak istatistikler zirveye çýkan 3 kiþiden birinin yaþamýný kaybettiðini söylemektedir...

Çekimleri Pakistan ve Kanada'da tamamlanmýþ olan film "Touching the Void"i çaðrýþtýran bir hikayesi var…


6. ÝNFAZCI

Orjinal Adý : Eiger Sanction

1975 / ABD

Türkçe altyazý / 123 dk

Yön : Clint Eastwood

Oyuncular : Clint Eastwood, George Kennedy, Vonetta McGee, Jack Cassidy, Heidi Brühl, Thayer David

Tarih profesörü Jonathan Hemlock (Clint Eastwood) ayný zamanda gizli servis adýna çeþitli cinayetler iþlemekte ve bundan elde ettiði gelirle tablo koleksiyonuna eþsiz eserler katmaktadýr. Gizli servis tarafýndan yeni bir göreve zorlanan Hemlock emekli olduðundan bu görevi yerine getirmek istememektedir. Ancak görev eski bir dostunun katilini bulmak ve onun intikamýný almak olunca geri çeviremez. Ayný zamanda baþarýlý bir daðcý olan Hemlock, Eiger'a týrmanacak bir ekipte olduðu öðrenilen katili bulmak için ekspedisyona katýlma kararý alýr…

Film, ülkemizde "Þibumi" ile ünlü olan Trevanian'ýn ‘Ýnfazcý’ adlý romanýndan uyarlanmýþ. Þibumi'de baþarýlý bir maðaracý olan kiralýk katil Nikolai Hel'in yerini bu senaryoda bir daðcý almýþ. Eastwood'un filmdeki baþarýsýz oyunculuk/yönetmenlik ve týrmanýcýlýk denemesi filmi izlenmeye deðer kýlýyor. Eðlenmek için kaçýrmayýn :)


7. HÝMALAYA (Þefin çocukluðu)

Orjinal Adý : Himalaya - L'enfance d'un chef

1999 / Fransa-Ýngiltere-Ýsviçre-Nepal

Türkçe altyazý / 104 dk

Yön : Eric Valli

Oyuncular : Thilen Lhondup, Gurgon Kyap, Lhakpa Tsamchoe, Karma Wangel, Karma Tensing

Tibet'te tuz ticareti yapan bir kabilenin tecrübeli kafile þefi Tinle (Thilen Lhondup)'nin oðlu bir yolculuk esnasýnda ölmüþtür. Ölümden genç kafile þefi Karma (Gurgon Kyap)'yý sorumlu tutan Tinle kendisinden sonra þeflik görevinin ona verilmesini istemez. Bu yüzden yaþlý bedenini yeni bir yolculuða zorlar.

Etkileyici Himalaya manzaralarý eþliðinde geçen film dayanýklýlýk ve onur üzerine kurulu güçlü öyküsü ve enfes müzikleri ile dikkat çekiyor.


8. YERLE GÖK ARASI

Orjinal Adý : ENTRE TERRE ET CIEL

1961 / Fransa

Türkçe / 76 dk

Yön : ???

Oyuncular : Gaston Rebuffat, Jean-Francois Reymond…


1942’den beri rehberlik yapan ve 1000'ün üzerinde týrmanýþ gerçekleþtiren Gaston Rebuffat'nýn Fransýz Alplerinde en dikkate deðer bulduðu 5 týrmanýþýn hikayesinin anlatýldýðý film, rehberlik üzerine. Ýtalya'da gerçekleþtirilen ve 17 ülkeden 57 filmin katýldýðý 10. Uluslararasý Dað Filmleri Festivali'nde Büyük Ödül'ü almýþ.

Fransýz yapýmý olan film, türkçe seslendirilmiþ ve kullandýklarý ip, ekipman ve teknikler itibarý ile tarihi bir belge niteliði taþýyor.


9.ISSIZLIÐIN TEPESÝNDE; TEK ÝPTE ALTI YÜREK

2005 / Türkiye Türkçe / 37 dk

Týrmanýþ ekibi : Serhan POÇAN, Burçak Özoðlu POÇAN, Eylem Elif KOÇ, Serkan GÝRGÝN, Bora MAVÝÞ, Soner BÜYÜKATALAY

Türkiye’den ikisi kadýn altý kiþiden oluþan bir ekip, 8.035 mt.lik Gasherbrum II zirvesini hedefledi ve baþardý. Issýzlýðýn tepesinde: “Issýzlýðýn Tepesinde: Tek Ýpte 6 Yürek” filmi iþte bu baþarýnýn öyküsü. Altý daðcýnýn kapsamlý hazýrlýklarýnýn telaþýný, ailelerinden ve dostlarýndan ayrýlýþ hüznünü, farklý kültürlerle buluþma heyecanýný, dünyanýn en yüksek daðlarýnda karþýlaþtýklarý yerel insanlarýn dost yüzünü, paylaþmaya çalýþtýklarý; yüksek irtifanýn zorlu koþullarýný hissedip, sadece derin bir nefes alabilmenin en deðerli þey olduðu anlarý aktarmak istedikleri bir sunum.

Türkiye’de bir çok ilki bir anda baþarmýþ olan bu ekibimizi, Everest’e göndermeden önce dinleme fýrsatý bulacaðýz. Gittikleri gibi “hep beraber” dönmelerini ve Everest zirve týrmanýþlarýný sonraki festivallerimizde yayýnlamayý diliyoruz
10. BOÞLUÐA DOKUNMAK

Orjinal Adý : Touching the void

2003 / Ýngiltere

Türkçe altyazý / 106 dk

Yön : Kevin Macdonald

Oyuncular : Brendan Mackey, Nicholas Aaron, Richard Hawking, Ollie Ryall, Joe Simpson, Simon Yates

1985 yýlýnda Joe Simpson ve Simon Yates daha önce kimsenin týrmanmadýðý zorlu Siula Grande'nin batý yüzüne (And daðlarý-Peru) týrmanmaya karar verirler.

Yirmili yaþlarýnda olmalarýna raðmen tecrübeli ve oldukça formda olan ikili týrmanýþý baþarýyla gerçekleþtirir. Dördüncü gün patlayan fýrtýna nedeniyle Joe düþer ve bacaðýný birkaç yerden kýrar. Ýkili kazadan sonra aþaðýya inmeye çalýþýr ancak zor bir pasajda problem yaþar. Simon, aslýnda daðcýlarýn pek sýk karþýlaþmadýðý ancak hep tartýþýla gelmiþ bir karar aný ile karþý karþýya gelir. Arkadaþýnýn ipini kesip kendi hayatýný mý kurtarmalý yoksa ölümüne bir çaba içine mi girip onu kurtarmaya mý çalýþmalýdýr...

Yaþanmýþ bir hikayeden yola çýkýlarak filmleþtirilen bu eser, kazazedelerle yapýlan röportajlar eþliðinde, gerçeðe çok yakýn sahneleri ile içinizi titretmeye aday…
11. SHACKLETON’UN ANTARKTÝKA MACERASI

Orjinal Adý : Shackleton's Antarctic Adventure 2000 / ABD

Ýngilizce / 50 dk

Yön : George Butler

Oyuncular : Conrad Anker, Reinhold Messner, Stephen Venables

Film, 1914-1916 yýllarýnda ünlü kaþif Ernest Shackleton'un Antarktika'yý geçiþini anlatýyor. Yirmidokuz kiþilik tayfa ve ekiple ve bir gemiyle yola çýkan Ernest, kararlý bir kaþiftir. Amacý antarktika'yý ilk geçen ekip olmaktýr. Ancak hava koþullarý geçiþi zorlaþtýrýr ve gemileri buza saplanýr. Bu aþamadan sonra ekibi aylar süren, korku dolu, maceralý bir yolculuk beklemektedir. Açlýk, susuzluk ve soðukla mücadele eden çaresiz ekibini yanlýz býrakmayan Ernest belkide keþifler tarihinin en dramatik ve insancýl hikayesine imza atacaktýr.Antarktica'nýn büyüleyici buzullarýnýn eþliðinde çýkýlan macera dolu yolculuðun günlük kayýtlarý ve ekspedisyon esnasýnda çekilen fotoðraflarla bezenmiþ büyüleyici bir belgeseli…


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə