1 Birinci Kısımda hukuki ve ticarî konularda Türkiye’den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye’ye yapılacak istinabe taleplerinin tabi olduğu usul ve esaslar genel olarak açıklanmıştır
Yüklə 95.29 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü95.29 Kb.
EK: 5
DEVLETLERE GÖRE İSTİNABE İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR


(1) Birinci Kısımda hukuki ve ticarî konularda Türkiye’den yurt dışına ve yurt dışından Türkiye’ye yapılacak istinabe taleplerinin tabi olduğu usul ve esaslar genel olarak açıklanmıştır. Bu kısımda Türkiye’den yurt dışına yapılacak istinabe taleplerinin yerine getirilmesinde devletlere göre özel olarak uyulması gereken kuralların ayrıca açıklanmasında yarar görülmüştür.
I- İSTİNABE TALEPLERİNDE DEVLETLERE GÖRE ÖZEL

OLARAK UYULMASI GEREKEN KURALLAR :
(1) Almanya

a) Almanya ile aramızda, l5/05/l930 tarih ve l622 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/06/ l930 gün ve l5ll (III.Tertip II.Cilt, 470 s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak her iki devlet arasında l8/11/l93l tarihinde yürürlüğe giren, l929 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Arasında Hukukî ve Ticarî Mevaddı Adliyeye Müteallik Münesabatı Mütekabiliyeye Dair Mukavelename” mevcuttur.

b) Almanya 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine ve 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Mukavelenameye göre, istinabe talebi ve evrakının da talep edilen devletin dilinde düzenlenmesi veya bu dilde yapılmış tercümelerinin eklenmesi gerekmektedir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Almanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

e) Almanya makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için 550 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi gerekmektedir.(2) Amerika Birleşik Devletleri

a) Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda ikili anlaşma bulunmamaktadır.

b) Amerika Birleşik Devletleri, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve İngilizce tercümeleri olmak üzere iki takım halinde düzenlenecektir.

(3) Arjantin

a) Arjantin ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Arjantin, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmelerine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve İspanyolca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(4) Arnavutluk

a) Arnavutluk ile aramızda 17/07/ 1997 gün ve 4288 sayılı Kanunla onaylanan ve 09/11/ 1997 gün ve 23165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 22/03/1998 tarihinde yürürlüğe giren, l995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Arnavutluk, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arnavutça veya İngilizce ya da Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(5) Avustralya

a) Avustralya, Türkiye ile İngiltere arasında akdedilen 28/06/l932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/07/l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1931 tarihli Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi’ne katılmıştır.

b) 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(6) Avusturya

a) Avusturya ile aramızda 08/05/1991 tarih ve 3726 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/09/ 1991 gün ve 2l000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak l8/l0/l992 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti’nin Taraf Bulundukları 01/03/1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 16/09/1988 Tarihli Ek Anlaşma” mevcuttur.

b) Avusturya, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) İkili Anlaşmaya göre, istinabe evrakı talep eden tarafın dilinde düzenlenecek ve talep edilen tarafın diline yapılmış tercümeleri eklenecektir. Tebliğ ve istinabe evrakının Türkçe ve Almanca olarak birer nüsha hazırlanması yeterlidir.

d) Halen uygulamaya esas olan Ek Anlaşma hükümlerine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Almanca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(7) Azerbaycan

a) Azerbaycan ile aramızda 14/01/2004 gün ve 5066 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/03/2004 gün ve 25411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 11/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren, 2002 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Azerbaycan, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Azerice onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(8) Belarus (Beyaz Rusya)

a) Belarus ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Belarus l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Rusça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(9) Belçika

a) Belçika ile aramızda iki taraflı bir adli yardımlaşma anlaşması mevcut değildir.

b) Belçika, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve talep edilen makamın dilinde Belçika yetkili makamları, idari bölge dillerinde yapılmayan evrakı geri çevirdiğinden, belgelerin istenen dillerde (Fransızca, Flamanca ya da Almanca) düzenlenmesi gerekmektedir.

d) Dışişleri Bakanlığı’ndan temin edilen Belçika’nın idari bölünmesi itibariyle, resmî dillerin dağılımını gösteren tablo Ek (12)’de yer almaktadır.

e) Belçika makamları istinabe taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı değişen miktarlarda masraf talep ettiklerinden, bu devlet adli makamı tarafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminen dava ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir “Taahhütname” alınması ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi gerekmektedir.(10) Belize

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre, Belize’ye gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İngilizce düzenlenmesi istenmektedir.(11) Bosna Hersek

a) Bosna Hersek ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Bosna Hersek l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi’ne taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Boşnakça, Sırpça veya Hırvatça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(12) Bulgaristan

a) Bulgaristan ile aramızda 0l/03/l977 gün ve 2079 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/05/ l978 gün ve l6296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak her iki devlet arasında 28/10/1978 tarihinde yürürlüğe giren 1975 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Bulgaristan, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf değildir.

c) İkili anlaşma hükümlerine göre, istinabe talepleri ile ilgili evrak talep eden tarafın dilinde düzenlenecek ve bunlara talep edilen tarafın dilinde yapılmış onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Bulgarca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(13) Cezayir

a) Cezayir ile aramızda, 08/05/l99l gün ve 3724 sayılı Kanunla onaylanan ve 2l/05/l99l gün ve 20877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/08/2001 tarihinde yürürlüğe giren, l989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşme” mevcuttur.b) Cezayir, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(14) Çek Cumhuriyeti

a) Çek Cumhuriyeti, 30/06/l932 gün ve 205l sayılı Kanunla onaylanan ve 09/07/l932 gün ve 2l45 (III.Tertip, 13.c.1134 (887)s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, l930 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Medenî ve Ticarî Hususatı Kazaiyeye Mütedair Karşılıklı Münesebatı Hakkında Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmış olup, bu anlaşma 06/06/l933 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Çek Cumhuriyeti, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) İkili Anlaşmaya göre, istinabe evrakı, talep eden devletin dilinde düzenlenecek ve talep edilen devletin dilinde yapılmış onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Çekçe tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(15) Çin

a) Çin ile aramızda 27/09/l994 gün ve 4034 sayılı Kanunla onaylanan ve l2/11/l994 gün ve 22l09 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 27/09/1994 tarihinde yürürlüğe giren, l992 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Çin, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır. Çin yaptığı bir beyanla bu Sözleşmenin, Hong-Kong ve Makau Özerk İdari Bölgelerinde de geçerli olacağını bildirmiştir. Çin, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşmenin ise, sadece Makau Özerk bölgesinde geçerli olacağını beyan etmiştir.

c) İkili Anlaşmaya göre, istinabe talepleri ve bunların ekleri talepte bulunan devletin dilinde yazılacak ve talepte bulunulan devletin dilinde veya İngilizce onaylı tercümesi eklenecektir. Belgeler iki nüsha olarak düzenlenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Çince veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. Hong Kong Özerk Bölgesine gönderilecek istinabe evrakı Çince veya İngilizce, Makau Özerk Bölgesine gönderilecek istinabe evrakı Çince veya Portekizce düzenlenecektir. İstinabe talebi ve ekli belgeler, talepte bulunan makam tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

(16) Danimarka

a) Danimarka ile Türkiye arasında ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Danimarka, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Danimarka dilinde tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(17) El Salvador

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre, El Salvador’a gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.(18) Fas

a) Fas ile aramızda 08/05/1991 gün ve 3725 sayılı Kanunla onaylanan ve 08/09/1991 gün ve 20985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 13/05/2002 tarihinde yürürlüğe giren l989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme” mevcuttur.

b) Fas, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Arapça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(19) Finlandiya

a) Finlandiya ile Türkiye arasında ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Finlandiya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Fince tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(20) Fransa

a) Fransa ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Fransa, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Fransızca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(21) Guatemala

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Guatemala’ya gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.(22) Gürcistan

a) Gürcistan ile aramızda 04/04/1997 gün ve 4244 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/09/ 1997 gün ve 23090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 15/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren 1996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Gürcistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Gürcüce, bu mümkün olmazsa, İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. İstinabe talepnamesi ve buna ekli belgeler imzalanmış olmalı ve talep eden makamın resmî mührünü taşımalıdır. Tercümenin onayı, talepte bulunan makam, yeminli tercüman, noter veya diplomasi ya da konsolosluk memurlarınca yapılabilecektir.

(23) Hırvatistan

a) Hırvatistan ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4559 sayılı Kanunla onaylanan ve 24/05/ 2000 gün ve 24058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 19/01/2003 tarihinde yürürlüğe giren 1999 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Hırvatistan ayrıca, 1934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır.

c) Hırvatistan, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

d) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Hırvatça veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(24) Hindistan

a) Hindistan ile aramızda l8/01/1990 gün ve 3605 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 16/08/1993 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Hindistan, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki nüsha olarak hazırlanacaktır.

(25) Hollanda

a) Hollanda ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) Hollanda, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Flamanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(26) Honduras

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Honduras’a gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.(27) Irak

a) Irak ile aramızda 19/04/1990 gün ve 3638 sayılı Kanunla onaylanmış ve 02/08/1992 gün ve 2l303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/03/1995 tarihinde yürürlüğe giren 1989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî İşbirliği Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Irak, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(28) İngiltere

a) İngiltere ile aramızda 28/06/1932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanmış ve 05/07/ l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak l3/07/l933 tarihinde yürürlüğe giren l93l tarihli “Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi” mevcuttur.

b) İngiltere, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(29) İran

a) İran ile aramızda 22/02/2011 tarih ve 6121 sayılı Kanunla onaylanmış ve 10/03/2011 gün ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 20/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 2010 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) İran, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Farsça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(30) İrlanda

a) İrlanda ile aramızda ikili anlaşma mevcut değildir.

b) İrlanda, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) İstinabe talebi uluslararası adli yardımlaşma kuralları çerçevesinde yerine getirilmektedir. İstinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(31) İspanya

a) İspanya ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) İspanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve İspanyolca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(32) İsrail

a) İsrail ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) İsrail, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve İbranîce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(33) İsveç

a) İsveç ile aramızda ikili bir anlaşma mevcut değildir.

b) İsveç, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve İsveççe tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(34) İsviçre

a) İsviçre ile aramızda 23/06/l934 tarih ve 2534 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/07/l934 gün ve 2743 (Düstur No. III. Tertip. 15.c.l304 (52l)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 08/06/l935 tarihinde yürürlüğe giren 1933 tarihli “Türkiye ile İsviçre Arasında Medenî ve Ticarî Mevatta Adlî Münasebetleri Tanzim Eden Mukavelename” mevcuttur.

b) İsviçre, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) İkili anlaşmaya göre, istinabe talebi talep edilen tarafın dilinde yazılacak ve istinabe evrakına talep edilen Devletin dilinde yapılmış onaylı bir tercümesi eklenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve talep edilen makamın dilinde (Almanca, Fransızca veya İtalyanca) tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. İsviçre’nin idari bölünmesi itibariyle resmî dillerin dağılımını gösteren tablo Ek (7)’te yer almaktadır.

(35) İtalya

a) İtalya ile aramızda 16/02/l929 tarih ve 1394 sayılı Kanunla onaylanan ve 03/03/l929 gün ve ll33 (III.Tertip. 10.c.362 (222)s) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak l5/05/l93l tarihinde yürürlüğe giren 1926 tarihli “Türkiye ile İtalya Arasında Adlî Himaye Adlî Makamların Hukuk ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Müzahereti ve Adlî Kararların Tenfizi Mukavelenamesi” mevcuttur.

b) İtalya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) İkili Anlaşmaya göre, istinabe evrakı birer nüsha olarak talep eden devletin dilinde düzenlenecek ve talep edilen devletin dilinde düzenlenmiş tercümeleri eklenecektir. İstinabe evrakı Türkçe ve İtalyanca tercümesi olmak üzere birer nüsha halinde düzenlenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve İtalyanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(36) Japonya

a) Japonya ile aramızda ikili bir anlaşma bulunmamaktadır.

b) Japonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Japonca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(37) Kanada

a) Bu devlet, Türkiye ile İngiltere arasındaki 28/06/l932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/07/l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1931 tarihli “Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi”ne katılmıştır.

b) Kanada, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve talep edilen yetkili makamın diline göre İngilizce veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. (Kanada’nın idari bölünmesi itibariyle Alberta, British Columbia, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Eyaletleri için İngilizce, Ontario, Manitoba ve Kuzey Batı Bölgeleri New Brunswick ve Yukon için İngilizce veya Fransızca, Quebec Eyaleti için Fransızca)

d) Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için 550 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi gerekmektedir.(38) Karadağ

a) Bu devlet, l934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır. Mukavelename 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanmış ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 27/07/l937 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Karadağ, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Sırpça veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(39) Kazakistan

a) Kazakistan ile aramızda 17/07/l997 gün ve 4287 sayılı Kanunla onaylanan ve l2/11/ l997 gün ve 23l68 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 02/l0/l999 tarihinde yürürlüğe giren l995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Kazakistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Kazakça veya bu mümkün olmazsa İngilizce veya Rusça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(40) Kırgızistan

a) Kırgızistan ile aramızda ikili bir anlaşma bulunmamaktadır.

b) Kırgızistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Kırgızca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(41) Kore (Güney Kore)

a) Kore ile aramızda ikili bir anlaşma bulunmamaktadır.

b) Kore, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olup, 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Korece veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(42) Kosta Rika

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Kosta Rika’ya gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.(43) Kuveyt

a) Kuveyt ile aramızda 04/04/2000 gün ve 4557 sayılı Kanunla onaylanan ve 30/05/2000 gün ve 24064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 02/09/2000 tarihinde yürürlüğe giren l990 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Kuveyt, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(44) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızda 27/10/1988 gün ve 3490 sayılı Kanunla onaylanan ve l3/02/l989 gün ve 20079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 25/05/l989 tarihinde yürürlüğe giren l987 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Naklî Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe olarak iki takım düzenlenecektir.

c) Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında

varılan mutabakat çerçevesinde T.C. adli makamlarınca istinabe taleplerinin doğrudan K.K.T.C. Yüksek Mahkemesi’ne göndermesine ve ikmal edilen evrakın K.K.T.C. Yüksek Mahkemesince doğrudan T.C. adli mercilerine iletilmesine karar verilmiştir.Ayrıca; T.C. adli makamları, hukuk yargılamalarında ilgililerin ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adli yardım taleplerini, doğrudan Sosyal Hizmetler Dairesinin bağlı olduğu K.K.T.C. Çalışma Bakanlığı’na göndereceklerdir. K.K.T.C. Sosyal Hizmetler Dairesi, araştırma sonucunda ilgili kişiye belirtilen adreste ulaşamasa bile, kendi kayıtlarına göre ilgili kişinin bilgi ve belgeleri ile K.K.T.C.’deki asgari ücret miktarını; kayıt da bulunmadığı takdirde yalnızca K.K.T.C.’deki asgari ücret miktarını doğrudan adli makamlarımıza bildirecektir.

(45) Libya

a) Libya ile aramızda ikili anlaşma bulunmamaktadır.

b) Libya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) İstinabe talebi uluslararası adli yardımlaşma kuralları çerçevesinde yerine getirilmektedir. İstinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(46) Litvanya

a) Litvanya ile aramızda 10/02/2004 tarih ve 5087 sayılı Kanunla onaylanan ve 20/04/2004 gün ve 25439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 15/08/2004 tarihinde yürürlüğe giren 1995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Litvanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Litvanyaca, İngilizce, Fransızca veya Rusça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(47) Lüksemburg

a) Lüksemburg ile aramızda ikili anlaşma bulunmamaktadır.

b) Lüksemburg, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Fransızca veya Almanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(48) Macaristan

a) Macaristan ile aramızda 18/01/1990 gün ve 3607 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/ 1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 09/05/1991 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Macaristan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) İkili anlaşmaya göre, istinabe talebi ve bununla ilgili tüm belge ve bilgiler ise talep eden tarafın dilinde iki nüsha olarak düzenlenir. Ayrıca talep edilen tarafın diline ya da İngilizce veya Fransızca dillerinden birine tercüme edilmiş ikişer nüsha eklenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Macarca, bu dilde mümkün değilse, İngilizce veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(49) Makedonya

a) Makedonya ile aramızda 07/03/2000 gün ve 4547 sayılı Kanunla onaylanan ve 14/05/ 2000 gün ve 24049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 28/07/2000 tarihinde yürürlüğe giren l997 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Makedonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) İki Anlaşmaya göre, istinabe talepleri ve buna ekli belgelere talep edilen taraf diline onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Makedonca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(50) Mısır

a) Mısır ile aramızda 26/01/1990 gün ve 3604 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/1990 gün ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/02/1992 tarihinde yürürlüğe giren 1990 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Mısır, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) İkili Anlaşmaya göre, istinabe evrakı ikişer nüsha Türkçe ve Arapça, bu dilde mümkün olamadığı takdirde, İngilizce veya Fransızca tercümesi olacak şekilde iki takım halinde düzenlenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça, bu mümkün olmadığı takdirde, İngilizce veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(51) Moğolistan

a) Moğolistan ile aramızda 10/02/2004 tarih ve 5088 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/05/2004 gün ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 05/11/2004 tarihinde yürürlüğe giren 2000 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Moğolistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Moğolca veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(52) Moldova

a) Moldova ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4556 sayılı Kanunla onaylanan ve 28/05/ 2000 gün ve 24062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 23/02/2001 tarihinde yürürlüğe giren l996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Moldova, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Moldavaca veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(53) Nikaragua

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Nikaragua’ya gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.(54) Norveç

a) Norveç ile aramızda ikili anlaşma mevcut değildir.

b) Norveç, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Norveççe tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.


(55) Özbekistan

a) Özbekistan ile aramızda 17/07/1997 tarih ve 4286 sayılı Kanunla onaylanan ve 07/11/ 1997 tarih ve 23163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 18/12/1997 tarihinde yürürlüğe giren 1994 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Özbekistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Özbekçe olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(56) Pakistan

a) Pakistan ile aramızda 26/03/1982 tarih ve 2684 sayılı Kanunla onaylanan ve 31/07/ 1982 tarih ve 17768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 05/06/1983 tarihinde yürürlüğe giren 1981 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Sözleşmenin teminata ilişkin 9’uncu maddesinde değişikliği öngören, 07/12/2004 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 9’uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokol” 06/01/2005 tarih ve 5284 sayılı Kanunla onaylanmış, 10/02/2005 tarih ve 25723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 03/03/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

c) Pakistan, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

d) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Urduca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(57) Panama

Bakanlığımızda mevcut bilgilere göre Panama’ya gönderilecek tüm adli yardımlaşma evrakının İspanyolca düzenlenmesi istenmektedir.(58) Polonya

a) Polonya ile aramızda 18/01/1990 tarih ve 3606 sayılı Kanunla onaylanan ve 23/07/ 1990 tarih ve 20583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 12/04/1991 tarihinde yürürlüğe giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” mevcuttur.

b) Polonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) İkili Anlaşmaya göre, istinabe evrakının Türkçe ve Lehçe (veya Fransızca) tercümesi olmak üzere birer nüsha düzenlenmesi gerekmektedir.

d) İstinabe taleplerinde, Sözleşmede öngörülen bilgiler yazılacaktır. Söz konusu talepler ve ekli belgeler, bunları gönderen makam tarafından imzalanmış olmalı ve resmî mührünü taşımalıdır.

e) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Lehçe, bu mümkün olmadığı takdirde, Fransızca veya İngilizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(59) Portekiz

a) Portekiz ile aramızda ikili anlaşma bulunmamaktadır.

b) Portekiz, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Portekizce tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(60) Romanya

a) Romanya ile aramızda 25/10/2007 tarih ve 5704 sayılı Kanunla onaylanan ve 10/02/2008 tarih ve 26783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 20/06/2008 tarihinde yürürlüğe giren 2005 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hukuki Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Romanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) İkili Anlaşmaya göre, adli yardımlaşmaya ilişkin belgeler talep eden tarafın dilinde düzenlenecek ve talep edilen tarafın dilinde veya İngilizce yapılmış onaylı tercümeleri eklenecektir.

d) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Romence tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(61) Rusya Federasyonu

a) Rusya Federasyonu ile aramızda ikili bir anlaşma bulunmamaktadır.

b) Rusya Federasyonu, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Rusça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(62) Sırbistan

a) Bu devlet, l934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katılmıştır. Mukavelename 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanmış ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 27/07/l937 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Sırbistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Bu nedenle, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile yukarıda zikredilen Mukavelename hükümlerine göre düzenlenecek istinabe taleplerine esas olmak üzere, yapılması istenilen işlemlerin belirtildiği ilgili adli makamın imza ve mührünü taşıyan talep yazısı düzenlenecektir (Ek:1) Talep yazısı ile ekli evrakın Türkçe aslı veya onaylı örnekleri ile birlikte İngilizce dilinde yapılmış tercümelerinin ikişer takım halinde düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

d) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Sırpça veya Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(63) Slovakya

a) Slovakya ile aramızda 10/05/2008 gün ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2004 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması” bulunmaktadır.

b) Slovakya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Slovakça tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(64) Slovenya

a) Bu devlet 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı Arasında Karşılıklı Münasebata Dair Mukavelename”ye katılmıştır.

b) Slovenya, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraftır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Slovence tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(65) Suudî Arabistan

a) Suudi Arabistan ile aramızda 31/05/1930 tarih ve 1507 sayılı Resmî Gazete yayımlanan l930 tarihli “Muhadenet Muahedenamesi” mevcuttur.

b) Suudi Arabistan, l954 tarihli Lahey Sözleşmesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) İstinabe talebi uluslararası adli yardımlaşma kuralları çerçevesinde yerine getirilmektedir. İstinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(66) Suriye

a) Suriye ile aramızda 02/11/2010 tarih ve 6040 sayılı Kanunla onaylanan ve 11/11/2010 gün ve 27756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 20/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 2009 tarihli “ Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Suriye, l954 tarihli Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(67) Tacikistan

a) Tacikistan ile aramızda 04/04/2000 tarih ve 4558 sayılı Kanunla onaylanan ve 30/05/ 2000 gün ve 24064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 22/06/200l tarihinde yürürlüğe giren l996 tarihli “ Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması” mevcuttur.

b) Tacikistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Tacikçe, bu mümkün olmadığı takdirde, İngilizce yada Fransızca onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(68) Tunus

a) Tunus ile aramızda 19/11/1982 tarih ve 2711 sayılı Kanunla onaylanan ve 17/03/1983 tarih ve 17990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/07/1983 tarihinde yürürlüğe giren l982 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme” mevcuttur.

b) Tunus, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(69) Ukrayna

a) Ukrayna ile aramızda 09/07/2003 tarih ve 4920 sayılı Kanunla onaylanan ve 22/12/2003 tarih ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 02/05/2004 tarihinde yürürlüğe giren 2000 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması” mevcuttur.

b) Ukrayna, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf bulunmaktadır.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Ukraynaca, bu mümkün olmazsa, İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(70) Ürdün

a) Ürdün ile aramızda 17/04/1975 tarih ve 1878 sayılı Kanunla onaylanan ve 05/09/1975 tarih ve 15347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 14/05/1976 tarihinde yürürlüğe giren l97l tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşme” mevcuttur.

b) Ürdün, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan ikili anlaşmaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça veya İngilizce onaylı tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.

(71) Yunanistan

a) Bu devlet ile aramızda iki taraflı adli yardımlaşma anlaşması mevcut değildir.

b) Yunanistan, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine taraf değildir.

c) Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine göre, istinabe talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak Türkçe ve Yunanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir.
I’inci bölümde yer alan listede bulunmayan devletlere yapılacak istinabe taleplerinde, bu devletlerle Türkiye arasında ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşme bulunup bulunmadığına bakılacak; anlaşma veya sözleşme varsa bu hükümlere göre, yoksa uluslararası adli yardımlaşma kuralları gereğince tebligat ve istinabe işlemleri yürütülecektir. Bunların dışındaki devletlere gönderilecek evrakın hangi dilde hazırlanacağı hususunun Bakanlığımızdan sorulması gerekmektedir.


/15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə