-sitosterol
Yüklə 199.87 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü199.87 Kb.

ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

1

คงคาเดือด

(Arfeuilles arborescens Pierre)-sitosterol ; stigmasterol (1)(1) Kongkathip, 1974

2

คนซา

(Harrisonia perforata)2-hydroxymethyl-3-methylalloptaeroxylin, heteropeucenin-7-methylether, perforatic acid, Lupeol, ดูมารินที่ไม่มีหมู่แทนที่, 5-hydroxy-6,7-dimethoxy coumarin, ของผสมแอลกอฮอล์โซ่ตรง (C31-C35), ของผสมสเตียรอยด์, ของผสมสเตียรอยด์กลัยโคไซด์(1) มนิดา สถิตมั่นในธรรม, 2534

3

คนฑา

(Harrisonia perforata Merr.)heteropeucenin-7-methyl ether,

perforatic acid, ของผสม steroid,

ของผสม glucopyranoside
(1) ผกามาส แหล่งทองสาร, 2533

4

คนฑา

(Harrisonia perforata Merr.)obacunone (2), -sitosterol (2)

*พบสารเคมี 8 ชนิดแก้แพ้ (5) ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย (6)
(2) Roengsumran, et. al., 1984

(5) Mokkhasmit, et. al., 1971

(6) จริยา บรอคเคลแมน และคณะ, 2532
ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

5

คนฑา

(Harrisonia perforata)ของผสมของ saturated and unsaturated hydrocarbon,

ของผสมของ campesterol, stigmasterol, -sitosterol, harrisonin และ obacunone

*พบสารเคมี 5 ชนิด
(1) ประวิทย์ สิงห์โตทอง, 2536

6

คนทีเขมา

(Vitex negundo Linn.)*พบสารเคมี 105 ชนิด

ต้านเชื้อแบคทีเรีย (36) ยับยั้งการหลั่งฮีสตามีน (42)

(36) ชุลีวรรณ ชุติยสันตยา-นนท์ และคณะ, 2528

(42) Dayrit, et. al., 25307

คนทีสอรักษาโรคหอบหืด โดยหมอพื้นบ้านทางภาคเหนือ

(1) ปิยวรรณ กัลยานนท์ และคณะ, 2540

8

คนทีสอ

(Vitex trifolia Linn.)1,8-cineol (5)

*พบสารเคมี 25 ชนิดยับยั้งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ (13) ขับปัสสาวะ แก้แพ้ (13) ต้านเชื้อ -Streptococcus gr. A และ Pseudomonas aeruginosa (17)

การทดสอบความเป็นเมื่อให้กินหรือฉีดสารสกัดของส่วนเหนือดินด้วย


เอธานอล : น้ำ (1:1) ในขนาด 10 ก./กก. ไม่พบพิษ (18)
(5) Suksamrarn, et. al., 1991

(13) Mokkhasmit, et. al., 1971

(17) อารีรัตน์ ลออปักษา และคณะ, 2531

(18) Mokkhasmit, et. al., 19719

ครอบสีฟัน

(Abutilon indicum Sweet)*พบสารเคมี 53 ชนิด

ทำให้แพ้เหมือน histamine กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ (10)
(10) Mokkhasmit, et. al., 1971
ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

10

ครั่ง
ได้แยกสีจากครั่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรและเป็นของเหลือทิ้ง โดยนำมาเตรียมเป็นสีผสมอาหารชนิดผงและชนิดเหลว พบว่าสีผสมอาหารชนิดผงซึ่งได้จากการสกัดแยกสีด้วยน้ำ และระเหยด้วยไอน้ำ เมื่อทำเป็นสีผสมอาหารชนิดผงที่มีกรด
อะซิติก ร้อยละ 10 จะได้สมบัติเป็นสีผสมอาหารที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

(1) พิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย

11

คราดหัวแหวน
การลดความเจ็บปวดในหนูขาว
(1) ปัทมา เทพสิทธา

12

ควินิน

(Cinchona ledgeriana Moens.)อัลคาลอยด์ควินิน (1)

ต้านโรคมาเลเรีย (1)
(1) สมใจ เปรมฤดีเลิศ และคณะ, 2520

13

ควินิน (เปลือกแดง)

(Cinchona succriubra Pauon et Klotz)cinchonidine (11) quinidine (11) quinone, dihydro quinone (11)

*พบสารเคมี 21 ชนิด)

(11) Keene, et. al., 1981

14

ควินินเปลือกเหลือง

(Cinchona ledgeriana Moens)quinine (32)

*พบสารเคมี 107 ชนิด

(32) Premruedeelert, et. al., 1977ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

15

ค้อนหมาขาว

(Dracaena angustifolia Roxb.)new homoisoflaran skeleton(1) นิจศิริ เรืองรังษี, 2533

16

ค้อนหมาแดง

(Ancistrocladus tectorius)7,3-linked naphthalene-isoquinoline(1) วริมา วงศ์พาณิชย์, 2527

17

ค้อนหมาแดง

(Ancistrociadus toctorius)7,3-linked naphthalene-isoquinoline alkaloi d group(1) นิจศิริ เรืองรังษี, 2533

18

ค้อนหมาแดง

(Anciatrocladus tectorius)ancistrocladidine, naphthalane-isoquinsline alkaloid(1) นิจศิริ เรืองรังษี และคณะ

19

คอแลน

(Aglaia edulis A. Gray)N-[4-(1-oxo-2-phenylethyl) aminobutyl] phenylacetamide,

N-[4-(1-oxo-trans-3-methylthio-2-propenyl) aminobutyl] phenylacetamide, Trans-3-methylthio-N-[4-(1-oxo-trans-3-methylthio-2- propenyl) aminobutyl] propenylamide, Quercetin-3-o-rhamnoside

(1) ศรีสุดา ฉ่ำทรัพย์, 2538
ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

20

คัดเค้า

(Randia Siamensis Craib)

ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของคัดเค้าในการต้านการอักเสบโดยวิธี Carrageenan foot edema test ในหนู พบว่าสารสกัดหยาบด้วยน้ำขนาด 5, 10 และ 50 mg/kg สามารถยับยั้งอาการบวมของอุ้งเท้าหนูได้ 20.45% 36.36% และ 59.09%

(1) ชุตินาถ หาญจริยากูล และคณะ, 2535

21

คัดเค้า

(Randia siamensis Craib)*พบสารเคมี 11 ชนิด

แก้ปวด (4) การทดสอบความเป็นพิษ สารสกัดรากด้วยเอธานอลและน้ำ (1:1) ขนาด 10 ก./กก. ให้ทางกระเพาะอาหาร หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังไม่พบความเป็นพิษ (5)
(4) Reanmongkol, et. al., 1994

(5) Mokkhasmit, et. al., 197122

คัดเค้า

(Randia siamensis Craib)D-Mannitol, -sitosterol, campesterol, 3-Acetyl oleanolic acid, 3-O--L-Arabinopyranosyl oleanolic acid, Mesembryanthemoidigenic acid หรือ 3-29-dihydroxy-olean-12-enl-28-oic acid

ขับระดู
(1) ภัทรา ลาภิกานนท์, 2525
ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

23

คัดเค้า

(Randia siamensis Craib)Pseudoginsenoside-RP1 ในรากประกอบด้วย mesembryanthemoidigenic acid, 3-acetyloleanolic acid, 3-O-hydroxy ursolic acid, 3-O-[-arabinosy oleanolic acid (อัคนิบุตร2, 2528)

Pseudoginsenoside-RP1 มีฤทธิ์ลดความดันเลือด, เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มความแรงในการหดตัวได้เองของมดลูก
(1) กนกกาญจน์ อินทฤทธิ์

24

คัดเค้า

(Randia siamensis)unsolic acid, pseudoginsenoside-RP1 (3-O--Gl CUA-(2-1)-B-Xyl of oleanolic acid, pseudoginsenoside-RT1 (3-O-B-GlcUA-(2-1)-B-Xylof glucosy olearolate), siamenoside (3-O-B-Gl cUA-(2-1)-B-Xyl-(2-1)- Rha of glucosyl oleanolate

เป็นพิษต่อปลา
(1) อรุณพร อัคนิบุตร, 2529

25

คาง

(Albizia lebbehioides Bonth.)


ลดความดันโลหิต (1) ลดระดับ
น้ำตาลในเลือด (3)
(1) Mokkhasmit, et. al., 1971

(3) Mokkhasmit, et. al., 1971

ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

26

ค้างคาว

(Aglaia pirifera)2-aminopyrrolidine, piriferine(1) วิเชียร จงบุญประเสริฐ, 2527

27

ค้างคาว

(Aglaia pirifera)2-aminopyrrolidine, piriferine,

N-cinnamoyl-2-(2-methylpropanoylamino)

(1) เอกรินทร์ จงบุญ-ประเสริฐ และคณะ, 2531

(2) รุ่งอรุณ เงางามรัตน์28

ค้างคาว

(Aglaia pirifera Hance)grandisin(1) รุ่งอรุณ เงางามรัตน์, 2529

29

ค้างคาว

(Aglaia pirifera)grandisin, 2-aminopyrrolidine piriferine (2-methylpropanoylamino)(1) รุ่งอรุณ เงางามรัตน์, 2529

30

ค้างคาว

(Aglaia pirifera)piriferine

*การวิจัยพบอัลคาลอยด์ชนิดใหม่ ซึ่งมีโครงสร้างเป็น bis-amide ของ 2-aminopyrrolidine

(1) วิเชียร จงบุญประเสริฐ, 2526

31

ค้างคาว

(Aglaia pirifera)
พบสารเคมีจำพวก lignan ชื่อ grandisin(1) รุ่งอรุณ เงางามรัตน์ และคณะ, 2530


ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

32

คำฝอย

(Carthamus tinctorius Linn.)*พบสารเคมี 154 ชนิด

ต้านเชื้อแบคทีเรีย (69) กระตุ้นการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ (79) ลดคอเลสเตอรอลในเลือด (180)

การทดสอบความเป็นพิษพบว่า สารสกัดดอกด้วย 50% อัลกอฮอล์ ไม่มีพิษในหนูถีบจักรเมื่อให้กินหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังขนาด 10 ก./กก. (290)


(69) Avirutnant, et. al., 1983

(79) Mokkhasmit, et. al., 1971

(180) Chindavanig, 1971

(290) Mokkhasmit, et. al., 197133

คำฝอย

กรดโอลิอิค, กรดลิโนลิอิค(1) ผาณิต แข่งขัน, 2528

34

คำมอกหลวง

(Gardenia sootepensis Hutch)(ซูทีเพนโนไลด์-เอ,ซูทีเพนโนไลด์-บี) ไตรเทอฟีนใหม่ ,

5,7-ไดไฮดรอกซี-6-เมททอกซี-2-(4-เมททอกซีทีนิล)-4 เอช-1- เบนโซไพแรน-4-โอน ,

5,7-ไดโฮดรอกซี-2-(4-ไฮดรอกซีฟินิล)-6-เมททอกซี-4 เอช-1-เบนโซโพแรน-4-โอน

5-ไฮดรอกซี-6,7-ไดเมททอกซี-2-(3,4,5-ไตรเมททอกซีพีนิล)-4 เอช-1-เบนโซไพแรน-4-โอน

5,7-ไดโอดรอกซี-2-(3-ไฮดรอกซี-4,5 ไดเมททอกซีนิล)-6-เมททอกซี-4
(1) เอกรัฐ ศรีสุข, 2539
ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิงเอช-1-เบนโซไพแรน-4-โอน

5-ไฮดรอกซี-2-(4-ไฮดรอกซีพินิล)-7-เมททอกซี-4 เอช-1-เบนโซไพแรน-4-โอน
35

คำมอกหลวง

(Gardenia sootepensis Hutch)cycloartane, 11-hydroxy-4,6-quaiadien-3-one, 5,7,3-trihydroxy-6,4,5-trimethoxyflavone,

5,7,4-trihydroxy-6-methoxyflavone,

benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
(1) สำอางค์ เนาวนิช, 2541

36

คำแสด

(Bixa orellana Linn.)*พบสารเคมี 22 ชนิด

ไล่แมลง (23) ลดระดับน้ำตาลในเลือด (19) ฆ่าแมลง (25)

การทดสอบความเป็นพิษค่า LD50 ของสารสกัดส่วนเหนือดินด้วย ethonol : น้ำ (1:1) มีค่าเท่ากับ 3.8 ก./กก. เมื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (28)


(19) Saravia, et. al., 2530

(23) Areekul, et. al., 2531

(25) Sinchaisri, et. al., 1990

(28) Mokkhasmit, et. al., 1971
37

คืนฉ่าย
ลดความดันโลหิต มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ
(1) มนตรี ถนอมเกียรติ, 2519ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

38

คื่นไฉ่

(Apium graveqlens Linn.)*พบสารเคมี 229 ชนิด

เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ (74) ลดความดันโลหิต (76,77,79,80) คุมกำเนิด (90,91,93) ลดจำนวนอสุจิ (90,91,93,95) ฆ่าอสุจิ (96) ลดอัตราการเต้นของหัวใจ (75) ลดจำนวนอสุจิ (94)
(74) Limpinuntana, et. al., 1977

(75) Pachotikaan, et. al., 1976

(76) Chulkarat, et. al., 1978

(77) Thanomkiat, 1975

(79) นิภา จรูญเวสม์ และคณะ, 2534

(80) Itsaramathangkurn,


et. al.,
2530

(90) Visutakul, et. al., 1985

(91) Visutakul, et. al., 2530

(93) Visutakul, et. al., 1979

(94) Visutakul, et. al., 1984

(95) Visutakul, et. al., 1984

(96) Morakotpan, et. al., 1975
ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

39

คื่นช่าย

(Apium graveolens Linn.)glucoside-apiin, น้ำมันหอมระเหย, manitol, inositol, alkaloids, amino acids, ฟอสฟอรัส, แคลเซียม, เหล็ก, วิตามิน A,B,C(1) ประนอม เล่งเวหาสถิตย์ และคณะ, 2524

40

คื่นช่าย

(Apium graveolens, L.)Stigmasterol (1)

mannitol (1)

(1) เทพ เชียงทอง และคณะ, 2520

41

คูนสกัดน้ำมันและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบทางน้ำมันของพืชกาลพฤกษ์, คูณ, ฉำฉา, มะปราง, รำเพยและละมุด พบสารที่เป็นองค์ประกอบหลักในน้ำมันคือ
เมทีล ปาล์มิเตท,
เมทิล สเตียเรท,
เมทิล โอลิเอท
และเมทิล ลิโนลิเอท

(1) เกรียงศักดิ์ เกียรติศักดิ์-
ถาวร, 2534ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

42

คูน

(Cassia fistula Linn.)Anthraquinone, Rhein, Aloe-emodin(1) ประภาศรี อุยยามฐิติ, 2523

43

คูน

(Cassia fistula Linn.)steroid glycoside (11)

*พบสารเคมี 121 ชนิดต้านเชื้อแบคทีเรีย (25,26) ต้านเชื้อรา (29) เป็นยาระบาย (52)
(11) Pumsaard, 1979

(25) Silpasuwon, 1979

(26) Pongpan, et. al., 1982

(29) ขวัญใจ กนกเมธากุล และคณะ, 2537

(52) Kesorn, et. al., 1973


44

เคราแมว

(Eupatorium coelestinum)

ใช้ทุกส่วนของต้นพืช ตำผสมกับเหล้าขาว คั้นเอาน้ำดื่ม กากพอกปากแผล แก้พิษงูเห่าและงูกะปะ

(1) สมหมาย กระจ่างลิขิต และคณะ, 2533

45

เครือตาปลา

(Derris thorelii Craib.)
candensed tannin (1)

long chain ester (1)

long chain alcohol (1)

flemichapparin-C (1)

retenone (1)


พบว่าส่วนสกัดเมทานอลจากรากต้นนี้มีฤทธิ์ต่อไวรัส โรคเริม (1)
(1) จุฬารัตน์ จันทรชนะ, 2539


ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

46

เครือเถาวัลย์


(Yentilago leiocorpa : Rhamnaceae)
พบว่ามี cocemarin แสดงฤทธิ์ขัดขวางการสังเคราะห์ Vit-kependent clotting factor ซึ่งใช้ป้องกันเส้นโลหิตอุดตัน เครือเถาวัลย์ พบว่ามีฤทธิ์ antiinflammafrry และ hepatoprotectire ขี้อ้าย ให้สีธรรมชาติจากเปลือกต้นเป็นสีแสดซึ่งสีจากธรรมชาติที่เป็นสีแสดมีเพียงน้อยชนิด
(1) ทวีศักดิ์ ธิติเธาโรจน์

47

เครือสี่เหลี่ยม

(Uncaria salaccensis)19-epi-3-isoajamlieine (I-1),

3-isoajmalicine (I-2),

uncarine B (0-1),

mitraphylline (0-2)ลดการหดตัวของลำไส้
(1) เกศินี สร้อยสุวรรณ

48

เครือสี่เหลี่ยม

(Uncaria salaccensis)
pentacyclic heteroyohimbines 3-isoajmalicine, 19-epi-3-isoajmalicine และ pentacyclic oxindoles mitraphylline, uncarine B(1) สัมพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา, 2522ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

49

เครือสี่เหลี่ยม

pentacyclic heteroyohimbines,

3-isoajmalicine,

19-epi-3-isoajmalicine,

pentacyclic oxindoles mitraphylline,

uncarine B
(1) สัมพันธุ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา, 2521

50

เคียม

(Cotylelobium lanceolatum Craib)tannin (1)

*พบสารเคมี 1 ชนิดต้านเชื้อแบคทีเรีย (1)
(1) วราวุฒิ ครูส่ง และคณะ, 2530

51

เคี่ยม

(Cotyleobium lanceolatum)


ยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (1,2), ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ
จุลินทรีย์ (1,3)
(1) เถวียน บัวตุ่ม และคณะ, 2536

(2) สุปราณี ทวีรัตนศิลป์, 2535

(3) นิสิทธิ์ ศรีวิรัตน์, 2536


52

เคี่ยม

(Cotyleobium lanceolatum Crib.)

ศึกษาการใช้สารสกัดจากไม้เคี่ยมที่ฉีดพ่นลงบนเนื้อหมูและเนื้อวัวที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4oC เป็นระยะเวลา 10 วัน และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์พบว่าไม้เคี่ยมสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ 2 วัน โดยลดจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดได้ประมาณ 1 log10 cycle

(1) ลำยอง หนูเขียว, 2535

ลำดับที่

ชื่อพืช

สารเคมี

(*พบโดยชาวต่างประเทศ)ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยางานวิจัย

อื่น ๆ


เอกสารอ้างอิง

53

แค

(Sesbania grandiflora Desv.)*พบสารเคมี 22 ชนิด

กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ (11) ไม่พบพิษจากการสกัด 50%
เอธานอลในขนาด 10 ก./กก. เมื่อให้หนูถีบจักรกินหรือให้โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (15)
(11) Mokkhasmit, et. al., 1971

(15) Mokkhasmit, et. al., 197154

โคกกระสุน

(Tribulus terrestris Linn.)*พบสารเคมี 92 ชนิด

ลดความดันโลหิต (57) ขับปัสสาวะ เพิ่มความดันโลหิต (60) ต้านเชื้อแบคทีเรีย (70)
(57) นันทพร นิลวิเศษ และคณะ, 2531

(60) Nilviseu, et. al., 1979

(70) Auirutnant, et. al., 1983


55

โคกกระออม

(Cardiospermum helicacabum L.)alkaloid, tannin, cganogeneticglycoside, flavonoid saponin

สารสกัดแอลกอฮอล์ (1,000 g/ dise) สามารถฆ่าเชื้อ S.aureus (Clearzone 17 mm)
(1) จิราวรรณ ทัพภะ และคณะ, 2538

56

โคกกะออม

(Cardiospermum halicacabum L.)arbutin, flavonoids, essential oils coumarin, anthra-glycoside, cardiac glycosides alkaloids, saponin, valepotriates

ฆ่าลูกน้ำยุง, ต้านเชื้อ Streptococcus pyoyens
(1) ชาญชัย สาดแสงจันทร์ และคณะ, 2538

57

โคมญี่ปุ่น (ต้นคว่ำตายหงายเป็น)

(Kalanchoe pinnata)

ในการศึกษานี้ดูผลปฏิกิริยาร่วมระหว่างฮอร์โมนในกลุ่ม cytokinin (ใช้ hormone สังเคราะห์ BA) และกลุ่ม auxin (ใช้ hormone สังเคราะห์ IBA)

(1) ศิริรักษ์ เตปินยะ, 2538


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə